image1 image2 image3

Artykuły

sama waga Odmowa wypłaty odszkodowania za ubój stada – czy decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii można skutecznie zakwestionować przed sądem?

mgr Agnieszka Pięta | 23.08.2022 | Aplikant radcowski

odszkodowanie za ubój zwierząt 

freeimages.com
Za niektóre –ściśle określone - gatunki zwierząt, zabite lub poddane ubojowi z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej albo za takie zwierzęta padłe w wyniku zabiegów nakazanych przez te organy przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania, co do zasady przysługuje odszkodowanie ze środków budżetu państwa, w wysokości wartości rynkowej zwierzęcia.

Powyższa zasada doznaje jednak pewnych ograniczeń –w poniższym tekście wskazujemy najważniejsze z nich.

Odmowa wypłaty odszkodowania

Powiatowy Lekarz Weterynarii może odmówić – w formie decyzji administracyjnej – przyznania i wypłaty odszkodowania między innymi wówczas, gdy właściciel zwierząt poddanych ubojowi nie zastosował się do obowiązków ich prawidłowej rejestracji i oznakowania, wprowadził do swojego gospodarstwa zwierzę chore lub pozbawione paszportu, czy też nie zastosował się do decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii o nakazie odosobnienia, strzeżenia lub obserwacji zwierząt chorych. To tylko niektóre z wielu przyczyn, które mogą skutkować wydaniem decyzji o odmowie przyznania odszkodowania. Decyzja w tym przedmiocie jest natomiast ostateczna.


Miesiąc na złożenie pozwu

Właściciel zwierząt poddanych ubojowi, niezadowolony z decyzji lekarza weterynarii, może w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji zakwestionować ją w drodze powództwa, które wnosi się do właściwego sądu rejonowego. Postępowanie w tej sprawie – pomimo że dotyczy zakwestionowania decyzji administracyjnej – toczy się od tej chwili w trybie postępowania cywilnego.

Czytaj więcej...


 

sama wagaPogryzienie lub zagryzienie psa przez innego psa, a zadośćuczynienie dla właściciela

mgr Agnieszka Pięta | 19.08.2022 | Aplikant radcowski

pies pogryzł psa odpowiedzialność właściciela 

freeimages.com
Wielu właścicieli psów traktuje psa jak członka rodziny. Nie może zatem dziwić fakt, że w obliczu zdarzenia, które stanowi dla psa źródło bólu i cierpienia, a czasem również realne zagrożenie dla jego życia i zdrowia, jego właściciel również odczuwa w reakcji na to zdarzenie szereg bardzo trudnych emocji. Czy w związku z powyższym właściciel psa, który został pogryziony lub zagryziony przez innego psa, może żądać zadośćuczynienia za doznaną krzywdę?


Pogryzienie psa przez innego psa

Co do zasady – za szkody wyrządzone przez zwierzęta domowe odpowiada ich właściciel. Pojęcie „szkód” w tym znaczeniu należy rozumieć szeroko – nie tylko jako szkody wyrządzone bezpośrednio ale również pośrednio przez zwierzę oraz (w pewnych sytuacjach) nie tylko szkody materialne ale również te niematerialne, jak ujemne doznania psychiczne. Bez wątpienia właściciel psa, który ponosi winę za nieprawidłowy nadzór nad zwierzęciem, będzie zobowiązany do naprawienia szkody w postaci pogryzienia innego psa. W tym zakresie będzie mieścił się obowiązek pokrycia kosztów leczenia weterynaryjnego, leków dla psa oraz innych wydatków związanych z jego powrotem do zdrowia. A czy właścicielowi „poszkodowanego” coś się od takiego właściciela należy?


Atak innych zwierząt na psa jako trauma właściciela

Dwa tysiące złotych tytułem zadośćuczynienia zasądził na rzecz powódki Sąd Rejonowy w Piszu wyrokiem z dnia 5 czerwca 2019 r., sygn.akt. I C 164/18, w związku z doznanymi przez nią cierpieniami psychicznymi. Powódka była bowiem świadkiem wtargnięcia na teren swojej nieruchomości trzech obcych psów, które zaatakowały jej pupila, a następnie (po tym, jak powódka próbowała je odgonić) – również ją. Sąd wskazał w uzasadnieniu, że powódka doświadczyła krzywdy, ujmowanej jako cierpienie fizyczne i psychiczne, jako że widok psa powódki gryzionego przez trzy inne psy wywołał w niej silny lęk oraz obawę o jego życie i zdrowie.

Czytaj więcej...


 

sama waga Jak założyć schronisko dla zwierząt – czyli o wymaganiach weterynaryjnych niezbędnych do prowadzenia schroniska oraz o tym, co zmieni się po nowelizacji przepisów

mgr Agnieszka Pięta | 16.08.2022 | Aplikant radcowski

 jak założyć schronisko dla zwierząt

freeimages.com

Osoba, która zamierza założyć schronisko dla zwierząt, w zakresie spełniania wymagań weterynaryjnych jest obowiązana zapewniać wymagania lokalizacyjne, zdrowotne, higieniczne, sanitarne, organizacyjne, techniczne lub technologiczne, zabezpieczające przed zagrożeniem epizootycznym lub epidemicznym. Jeżeli wymagania te zostaną spełnione, powiatowy lekarz weterynarii po otrzymaniu zgłoszenia zamiaru prowadzenia przez podmiot działalności nadzorowanej, jaką jest prowadzenie schroniska dla zwierząt, wydaje decyzję o nadaniu temu podmiotowi weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego.


Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia schronisk dla zwierząt

Obecnie wymagania weterynaryjne dla prowadzenia schroniska dla zwierząt reguluje rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schroniska dla zwierząt. Rozporządzenie określa między innymi wymóg zachowania odpowiedniej odległości schroniska od siedzib ludzkich, obiektów użyteczności publicznej, właściwego ogrodzenia terenu schroniska, obligatoryjnych do zlokalizowania w schronisku pomieszczeń, czy wymóg zapewnienia zwierzętom odpowiedniej opieki weterynaryjnej. Wymagania te przestaną być jednak aktualne z dniem 27 stycznia 2023 r.


Znacznie więcej wymagań dla schronisk od nowego roku

Nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schroniska dla zwierząt jest znacznie bardziej rozbudowane i stawia przed zakładającymi schroniska znacznie więcej wymagań. Zwierzęta przebywające w schronisku będą musiały zostać zaszczepione już nie tylko przeciwko wściekliźnie, ale też panleukopenii, herpeswirozie i kaliciwirozie (koty), czy również parawowirozie, parainfluenzie i nosówce (psy).

Czytaj więcej...


 

sama waga Czy gmina może żądać zwrotu kosztów opieki nad zwierzęciem od jego właściciela?

mgr Agnieszka Pięta | 12.08.2022 | Aplikant radcowski

 koszty opieki nad zwierzęciem

freeimages.com

Rada Gminy w Nagłowicach podjęła w dniu 28 marca 2018 r. uchwałę nr XLV/264/2018 w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nagłowice. Zapis §15 pkt 4 tego Programu przewidywał, że w zakresie dotyczącym zwierząt gospodarskich koszty transportu zwierząt do gospodarstwa, leczenia, oraz utrzymania zwierząt pokrywane są z chwilą odbioru zwierząt przez właściciela albo z dochodów uzyskanych ze sprzedaży zwierząt. Skargę na uchwałę – we wskazanym wyżej zakresie – wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego prokurator. Wskutek uwzględnienia skargi Prokuratora, zapis ten został przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w wyroku z dnia 7 lipca 2020 r., syg.akt. II SA/Ke 357/20 uznany za nieważny. Dlaczego?

Obowiązek opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Ustawa o ochronie zwierząt stanowi, że przez zwierzęta bezdomne należy rozmieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką dotąd pozostawały. Zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom i ich wyłapywanie należy do zadań własnych gminy, w związku z czym czynności te są pokrywane ze środków finansowych, którymi dysponuje gmina. Niejednokrotnie jednak – w ocenie gminy – zwierzę zostaje pozbawione niejako „wstecz” przymiotu bezdomności w chwili, kiedy odnajduje je właściciel. Wówczas zdarza się, że gmina żąda od właściciela zwierzęcia pokrycia kosztów jego odłowienia, transportu, utrzymania, leczenia i innych zabiegów, które okazały się niezbędne.

Czytaj więcej...


 

sama waga Pies sąsiada mi przeszkadza – co robić? Immisje sąsiedzkie w zakresie zwierząt domowych

mgr Agnieszka Pięta | 05.08.2022 | Aplikant radcowski

szczekający pies sąsiada przeszkadza 

freeimages.com

Uciążliwości sąsiedzkie, w pewnych granicach ich nasilenia, są naturalną częścią życia i stosunków międzyludzkich. Dopóki nie zakłócają one korzystania z nieruchomości sąsiedniej ponad przeciętną miarę, pozostają co do zasady poza zainteresowaniem ustawodawcy. Jeżeli natomiast uciążliwości te przekraczają granice, wynikające ze stosunków miejscowych oraz społeczno – gospodarczego przeznaczenia nieruchomości, można je zakwalifikować jako prawnie uregulowane immisje – i jednocześnie zwalczać je na drodze postępowania sądowego.


Hałas, zapach, zanieczyszczenia – typowe immisje związane z chowem zwierząt domowych

Immisje pośrednie to oddziaływania, które ujawniają się na danej nieruchomości, a następnie przenikają na obszar nieruchomości sąsiednich. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości sąsiedniej posiada zwierzęta domowe, do tego typu immisji najczęściej można zakwalifikować hałas (szczekanie psa, przekraczające przeciętną miarę), czy zapach (najczęściej związany ze specyfiką chowu danego typu zwierząt). W orzecznictwie sądów powszechnych można jednak dostrzec także inne, mniej typowe uciążliwości, które zostały uznane za immisje, takie jak zaniechanie regularnego sprzątania psich odchodów z nieruchomości sąsiedniej, przy granicy działek. Sąd Apelacyjny w Białymstoku, w wyroku z dnia 21 grudnia 2016 r., sygn.akt. I Aca 508/16, uznał tę ostatnią przyczynę za zakłócającą korzystanie z nieruchomości sąsiedniej ponad przeciętną miarę i w sentencji rozstrzygnięcia nakazał pozwanej … systematyczne sprzątanie po swoich psich pupilach.


Czy sama obawa przed immisjami uzasadnia żądanie ich zakazania w przyszłości?

Czasami prawo udziela ochrony nie tylko właścicielom nieruchomości, którzy już doznali immisji związanych ze zwierzętami sąsiada ale również tym, którzy takich dolegliwości obawiają się w przyszłości. Negatywne odczucia psychiczne, takie jak lęk, rozdrażnienie i poczucie zagrożenia mogą uzasadniać, w pewnych przypadkach, żądanie zakazania immisji w przyszłości – również tych, które mogą pochodzić od zwierząt. Zakaz taki może polegać w szczególności na zobowiązaniu do zaniechania czynienia przygotowań do realizacji inwestycji, o których wiadomo, że będą źródłem immisji - takich, jak kurnik do hodowli brojlerów, czy hotel dla psów.

Czytaj więcej...


 

sama waga Mandat za brak smyczy lub kagańca u psa – czy taka kara jest zasadna?

mgr Agnieszka Pięta | 10.08.2022 | Aplikant radcowski

 pies bez kagańca smyczy mandat

freeimages.com

Pięć tysięcy złotych – taka jest maksymalna wysokość grzywny, grożącej za popełnienie wykroczenia w postaci niezachowania zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla zdrowia lub życia człowieka. Maksymalnie tysiąc złotych grzywny natomiast grozi za to samo wykroczenie, przy jednoczesnym braku znamienia stworzenia niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia człowieka. Jak zatem uniknąć dotkliwej odpowiedzialności za opisane wykroczenie i co należy rozumieć przez zwykłe i nakazane środki ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia?


Zwykłe i nakazane środki ostrożności

Przez zwykłe środki ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia należy rozumieć środki powszechnie stosowane przy trzymaniu określonych gatunków zwierząt. Przez nakazane środki ostrożności zaś – również w zależności od gatunku zwierzęcia oraz zakwalifikowania go bądź jako zwierzę domowe, bądź zwierzę wykorzystywane do celów rozrywkowych, czy też zwierzę gospodarskie lub zwierzę innego rodzaju – należy zaś rozumieć środki ostrożności wprost określone w treści aktów prawnych, regulujących sposób sprawowania pieczy nad zwierzętami danego rodzaju. Akty prawne, o których mowa, to w szczególności ustawa o ochronie zwierząt i rozporządzenia wykonawcze. W stosunku do zwierząt domowych natomiast, nakazane środki ostrożności są przewidziane dodatkowo w treści regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie.


Czy rada gminy może narzucić obowiązek prowadzenia każdego psa na smyczy?

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy określa między innymi wymagania w zakresie obowiązków utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku. Określenie zakresu obowiązków właścicieli zwierząt domowych przez radę gminy w tej formie jest obowiązkowe, jednak nie może być zupełnie dowolne i oderwane od zasad doświadczenia życiowego oraz reguł dotyczących środków utrzymania zwierzęcia, wyrażonych pośrednio w innych aktach prawnych – wyższego rzędu. Rada gminy nie powinna zatem na właścicieli czworonogów narzucać obowiązku prowadzenia psów na smyczy w każdej sytuacji i na każdym terenie, jeżeli nie przemawiają za tym okoliczności i właściwości psów.

Czytaj więcej...


 

sama waga Uciążliwy pies sąsiada, a naruszenie dóbr osobistych - czyli co zrobić, gdy pies sąsiada przeszkadza

mgr Agnieszka Pięta | 01.08.2022 | Aplikant radcowski

szczekanie psa przeszkadza 

freeimages.com

Zgodnie z art. 23 kodeksu cywilnego, dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.

Co powyższa regulacja ma wspólnego ze zwierzętami domowymi i czy ich zachowanie może naruszyć czyjeś dobra osobiste?


Nietykalność mieszkania

Nietykalność mieszkania oznacza wolność od wtargnięcia innych osób w miejsce, w którym koncentrują się istotne sprawy życiowe człowieka i realizuje się jego prywatność. Ochrona tego dobra osobistego polega więc na ochronie stanu psychicznego bezpiecznego i niezakłóconego korzystania z tego miejsca. Naruszenie dobra osobistego w postaci nietykalności mieszkania, może zatem polegać nie tylko na bezpośrednim wtargnięciu do cudzego mieszkania ale również na każdym działaniu, które zakłóca wyżej opisany stan psychiczny. Źródłem takiego zakłócenia może być również pies.

Immisje spowodowane przez zwierzęta domowe – kiedy mogą stanowić naruszenie prawa do nietykalności mieszkania?

W treści wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2016 r., I Aca 508/16 wskazano, że „długotrwałe niesprzątanie odchodów psów, szczególnie znajdujących się w takim miejscu, co w sprawie udowodniono, jest rażącym wykroczeniem ponad zasady korzystania z sąsiednich nieruchomości. Bezsprzecznie zatem i w ten sposób nietykalność mieszkania powoda została naruszona. Dlatego zasadne było udzielenie powodowi w tym zakresie ochrony w oparciu o art. 24 kc.” Wyżej przytoczony fragment uzasadnienia wyroku w sprawie o naruszenie dóbr osobistych, uwypukla tylko jedną z wielu możliwych do zaistnienia sytuacji, w których zachowanie zwierzęcia domowego (a w szczególności psa) ma cechy naruszenia prawa do nietykalności mieszkania. Wskazać należy, że katalog podobnych naruszeń jest w zasadzie nieograniczony, a za każde z nich będzie odpowiadał właściciel zwierzęcia.

Czytaj więcej...


 

sama waga Odmowa zezwolenia na hodowlę lub utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną – jak odwołać się od decyzji?
mgr Agnieszka Pięta | 14.07.2022 | Aplikant radcowski

 psy rasy niebezpiecznej prawo


Amerykański pitbull terrier, pies z Majorki, buldog amerykański, dog argentyński, pies kanaryjski, tosa inu, rottweiler, akbash dog, anatolian karabash, moskiewski stróżujący, czy owczarek kaukaski – te rasy psów zostały ujęte w wykazie ras uznawanych za agresywne, zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne. Oznacza to, że zarówno osoba zamierzająca założyć hodowlę psów którejkolwiek z wyżej wymienionych ras, jak i osoba, która chce jedynie wziąć pod opiekę chociaż jednego psa należącego do jednej z wyżej wymienionych ras, musi wcześniej uzyskać na to zgodę właściwego organu, w postaci decyzji administracyjnej.


Jak uzyskać zezwolenie?

Aby uzyskać decyzję, zezwalającą na prowadzenie hodowli psów ras uznawanych za agresywne, należy złożyć wniosek o jej wydanie do właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa. Wniosek taki wszczyna postępowanie administracyjne, w toku którego organ je prowadzący musi zbadać, czy prowadzenie hodowli z udziałem psów ras uznawanych za agresywne lub ich utrzymywanie, nie będzie stanowiło zagrożenia dla ludzi lub nawet innych zwierząt.


Prawidłowe zabezpieczenia techniczne kojca i posesji to za mało

Jak wynika z praktyki stosowania prawa, dla wykazania, że pies rasy uznanej za agresywną nie będzie lub nie jest utrzymywany w warunkach i sposób, które nie stanowią zagrożenia dla ludzi lub zwierząt, nie wystarczy udowodnienie, że docelowe miejsce utrzymywania psów jest odpowiednio zabezpieczone pod względem technicznym i uniemożliwia psom wydostanie się poza teren hodowli. W szczególności, nie jest pod tym względem wystarczające zbudowanie wysokiego kojca, czy właściwe ogrodzenie terenu posesji.

Czytaj więcej...


 

sama waga „Egzotyczne” gatunki zwierząt w domu – co na to prawo?
mgr Agnieszka Pięta | 13.07.2022 | Aplikant radcowski

 egzotyczne zwierzęta domowe a prawo

 freeimages.com

Coraz popularniejsze w ostatnim czasie staje się nabywanie rzadkich gatunków zwierząt w celu udomowienia ich i sprawowania nad nimi opieki w sposób analogiczny, jak nad innymi domowymi pupilami. Nie wszyscy posiadacze tych – często bardzo niebezpiecznych – zwierząt zdają sobie jednak sprawę, że polskie prawo zabrania posiadania i przetrzymywania, sprowadzania z zagranicy oraz sprzedaży, wymiany, wynajmu, darowizny i użyczania podmiotom nieuprawnionym do ich posiadania, żywych zwierząt gatunków niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi.


Kategorie zwierząt niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzi

Zwierzęta gatunków niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi zostały ujęte przez ustawodawcę w dwie kategorie: kategoria I obejmuje najbardziej niebezpieczne gatunki lub grupy gatunków zwierząt, które z przyczyn naturalnej agresywności lub właściwości biologicznych mogą stanowić poważne zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi (w tej kategorii znajdują się m. in. goryle, krokodyle, czy kobry), natomiast kategoria II obejmuje pozostałe gatunki lub grupy gatunków zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi (w której znajdują się np. rysie, żyrafy, czy małpy szerokonose). Co istotne, do obu kategorii zalicza się również w pewnych wypadkach mieszańce tych gatunków zwierząt.

Wyjątki od zakazu

Zakaz posiadania, przetrzymywania oraz sprowadzania z zagranicy żywych zwierząt niebezpiecznych nie dotyczy ogrodów zoologicznych i placówek naukowych prowadzących badania nad zwierzętami, natomiast sam tylko zakaz posiadania i przetrzymywania tych zwierząt nie dotyczy również ośrodków rehabilitacji zwierząt i azyli dla zwierząt. W przypadku zaś, gdy osoba fizyczna zamierza nabyć zwierzę niebezpieczne – musi uzyskać na to zgodę dyrektora ochrony środowiska. Uzyskanie zgody jest przy tym możliwe jedynie w stosunku do zwierząt kategorii II.

Czytaj więcej...


 

sama waga Jak uwolnić się od odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez zwierzę, czyli o obaleniu domniemania winy w nadzorze i nie tylko

mgr Agnieszka Pięta | 12.07.2022 | Aplikant radcowski

 szkoda wyrządzona przez zwierzę

freeimages.com

"Kto zwierzę chowa albo się nim posługuje, obowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło, chyba że ani on, ani osoba, za którą ponosi odpowiedzialność, nie ponoszą winy."

Ten reżim odpowiedzialności chowającego zwierzę za szkody przez nie wyrządzone ma w rodzimym porządku prawnym bardzo szeroki zakres zastosowania – jeżeli bowiem zwierzę, którego jesteśmy właścicielem, wyrządzi komuś szkodę – na przykład poprzez pogryzienie - zdarzenie to powoduje po stronie właściciela zwierzęcia - zarówno obowiązek naprawienia szkody poprzez zapłatę pokrzywdzonemu odszkodowania lub zadośćuczynienia, jak i możliwość pociągnięcia odpowiedzialności karnej za czyn zabroniony. Czy można zatem uwolnić się od odpowiedzialności wyrządzonej przez nasze zwierzę?


Brak winy w nadzorze

Kluczową kwestią przy ocenie istnienia odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez zwierzę jest wina w nieprawidłowym nadzorze nad zwierzęciem. Co ważne, wina właściciela zwierzęcia jest w procesie cywilnym o odszkodowanie lub zadośćuczynienie, a nawet w procesie karnym z góry zakładana (domniemanie prawne winy w nadzorze nad zwierzęciem), więc ciężar dowodu w zakresie obalenia tego domniemania spoczywa na właścicielu zwierzęcia.

Czytaj więcej...


  

sama waga Wody kopalniane i woda w zakładzie przeróbczym, a opłaty za usługi wodne w Prawie wodnym

dr Jakub Sznajder | 01.07.2022 | adwokat

 woda zakład przeróbczy

 freeimages.com

Woda w kopalniach odkrywkowych - wydobycie, zakład przeróbczy, inne cele gospodarcze

Działalność kopalni odkrywkowych wydobywających kruszywa (piaski, żwiry, pospółki etc.) jest niemalże nierozerwalnie związana z gospodarowaniem wodą. Woda pojawia się najczęściej w wyrobiskach i towarzyszy samemu wydobyciu.
Wodę w kopalniach odprowadza się z wyrobiska w ramach odwadniania złoża, jak również wodę w kopalni wykorzystuje się w innych celach - m.in. w zakładach przeróbczych kruszywa, ale także i do celów gospodarczych - na przykład do ograniczenia pylenia składowanego urobku albo też do zraszania dróg dojazdowych na terenie kopalni, również dla ograniczenia pylenia.
Bardzo często obowiązek ograniczenia pylenia zapisany jest w decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia wydanej dla kopalni (decyzji środowiskowej dla kopalni).

Woda w zakładzie górniczym  - a ustawa Prawo wodne i stanowisko Wód Polskich

Zgodnie z art. 268 ust. 2 Prawa wodnego opłatę za usługi wodne za pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych m.in. do celów pozostałego górnictwa i wydobywania ponosi się wyłącznie za pobór wód z ujęć wód podziemnych lub ujęć wód powierzchniowych, które nie należą do systemów odwadniania zakładów górniczych.

Organy Wód Polskich w ramach naliczania opłat za usługi wodne usiłowały w praktyce rozdzielać działalność ‘zakładu górniczego’ od ‘zakładu przeróbczego’ - co zostało generalnie zakwestionowane w orzecznictwie sądów administracyjnych.

Czytaj więcej...


 

sama waga Pogryzienie przez psa - odpowiedzialność karna właściciela za nieprawidłowy nadzór nad zwierzęciem

mgr Agnieszka Pięta | 05.07.2022 | Aplikant radcowski

 odpowiedzialność karna za pogryzienie

freeimages.com
Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez zwierzę spoczywa - co do zasady - na tym, kto zwierzę chowa albo się nim posługuje. Na wyłączenie tej odpowiedzialności nie ma wpływu okoliczność, że zwierzę zabłąkało się lub uciekło – regulacje kodeksu cywilnego wprowadzają bowiem domniemanie winy w nadzorze nad zwierzęciem, które jest w praktyce trudne do obalenia.

Wyżej wyrażone zasady prawa cywilnego nie pozostają bez wpływu na istnienie i zakres odpowiedzialności karnej właściciela psa za pogryzienie innej osoby przez zwierzę – w takim wypadku bowiem również obciąża właściciela psa domniemanie winy w nadzorze, którego nieobalenie może doprowadzić do przypisania mu odpowiedzialności karnej za spowodowany pogryzieniem uszczerbek na zdrowiu innej osoby.

Przestępstwo spowodowania uszczerbku na zdrowiu

Zgodnie z art. 156§1 kodeksu karnego, kto powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia, innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu trwałej choroby psychicznej, całkowitej albo znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

Kto powoduje natomiast uszczerbek na zdrowiu inny, niż opisany powyżej (średni uszczerbek na zdrowiu), podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Jeżeli zaś rozstrój zdrowia trwa nie dłużej niż 7 dni (lekki uszczerbek na zdrowiu), sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Czytaj więcej... 


 

sama wagaProwadzenie grzebowiska dla zwierząt domowych jako działalność nadzorowana z zakresu usuwania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego

mgr Agnieszka Pięta | 25.04.2022 | Aplikant radcowski

cmentarz dla zwierząt

Produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego to – w myśl definicji zawartej w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r., które określa przepisy sanitarne dotyczące produktów pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchyla rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 – całe zwierzęta martwe lub ich części, produkty pochodzenia zwierzęcego lub inne produkty nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi, w tym komórki jajowe, zarodki i nasienie.

Martwe zwierzęta domowe jako produkt uboczny pochodzenia zwierzęcego

W myśl powołanej wyżej definicji, produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego są również martwe zwierzęta domowe, czyli wszystkie zwierzęta należące do gatunków zazwyczaj karmionych i utrzymywanych przez człowieka w celach innych niż gospodarskie, lecz nie spożywane przez ludzi. Zwłoki tych zwierząt stanowią materiał kategorii I, który podlega szczególnemu rygorowi, związanemu z jego usuwaniem.

Zezwolenie na usuwanie

Co do zasady, Rozporządzenie dopuszcza usuwanie materiału kategorii I w drodze spalania, utylizacji lub współspalania oraz przez przetworzenie w drodze sterylizacji ciśnieniowej w zatwierdzonym zakładzie, trwałe oznaczenie materiału wynikowego i grzebanie na zatwierdzonym składowisku odpadów. Właściwy organ państwa członkowskiego może jednak zezwolić na usunięcie martwych zwierząt domowych i zwierząt z rodziny koniowatych przez grzebanie. Niezależnie jednak od tego, czy usuwanie zwłok martwych zwierząt domowych następuje w sposób właściwy dla materiału kategorii I, czy też zwierzęta grzebane są na tak zwanym „cmentarzu dla zwierząt”, podmiot podejmujący się ich usuwania, wykonuje jednocześnie działalność objętą szczególnym nadzorem właściwych  dla danego państwa organów.

Czytaj więcej...


 

sama waga Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie grzebowiska zwłok zwierzęcych – jak je uzyskać?

mgr Agnieszka Pięta | 15.04.2022 r. | Aplikant radcowski

 grzebowisko cmentarz dla zwierząt

freeimages.com

W ostatnich czasach zyskują na popularności przedsiębiorstwa, które oferują usługi w zakresie tak zwanych „cmentarzy dla zwierząt domowych”. Pomimo, iż usługi takie nie są w naszym społeczeństwie jeszcze tak rozpowszechnione, jak w innych częściach Europy i świata, w zapotrzebowaniu w dostępie do takich usług widoczna jest wyraźna tendencja wzrostowa. W jaki sposób zatem – na gruncie obecnie obowiązujących przepisów – można rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia „cmentarza dla zwierząt”?


Luka prawna

Obecnie brak jest regulacji prawnej określającej precyzyjnie, jakie warunki należy spełnić, aby móc założyć i prowadzić grzebowisko zwłok zwierzęcych. Pewne wytyczne w tym zakresie zawierają regulacje prawa Unii Europejskiej na szczeblu rozporządzeń oraz wydane na ich podstawie akty wykonawcze. W orzecznictwie sądów powszechnych wskazuje się również, że w odniesieniu do niektórych sytuacji dopuszczalne jest stosowanie do grzebowiska zwłok zwierzęcych (w drodze analogii), przepisy dotyczące warunków usytuowania cmentarzy, jednakże powinno mieć to wyłącznie charakter pomocniczy.

Grzebowisko to nie składowisko odpadów

Warto zwrócić uwagę, że do grzebowiska zwłok zwierzęcych nie mają również zastosowania przepisy o odpadach, o ile działalność grzebowiska dotyczy zwłok zwierząt domowych. Takie wyłączenie wynika wprost zarówno z treści ustawy o odpadach, jak i z treści Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) z dnia 21 października 2009 r., określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002. Jakie działania powinien zatem podjąć przedsiębiorca, planujący prowadzić działalność w przedmiocie prowadzenia grzebowiska dla zwierząt domowych, aby działalność ta była w pełni legalna?

Czytaj więcej...


 

sama waga Decyzja starosty o zatwierdzeniu planu wymiany gruntów rolnych – czy można ją podważyć?
Stan po nowelizacji z dnia 10 lutego 2022 r.

mgr Agnieszka Pięta | 12.04.2022 | Aplikant radcowski

scalenie gruntów uchylenie decyzji 

freeimages.com

Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów, dopuszcza możliwość zmiany położenia gruntów wchodzących w skład gospodarstw rolnych wtedy, gdy jest to celowe ze względu na potrzebę racjonalnego ukształtowania tych gruntów. Dla uznania, że wymiana gruntów rolnych jest w danych okolicznościach możliwa, a jednocześnie – że dopuszczalne jest wydanie przez właściwego starostę decyzji zatwierdzającej projekt wymiany, konieczne jest jednak spełnienie szeregu przewidzianych w ustawie warunków, których niedochowanie może skutkować uchyleniem tej decyzji.


Konieczna zgoda obu właścicieli

Na wszczęcie postępowania wymiennego, jak również na jego kontynuowanie i wydanie decyzji zawierającej określony szacunek gruntów podlegających wymianie, bezwzględnie wymagana jest zgoda właścicieli obu gruntów, które mają być objęte wymianą. W razie braku zgody po którejkolwiek ze stron, postępowanie nie może być wszczęte, a w sytuacji, gdy postępowanie już było prowadzone i jego konsekwencją jest istnienie określonego szacunku gruntów, na który nie zgodzi się jeden z właścicieli – postępowanie musi ulec umorzeniu.

Czytaj więcej...


 

sama waga Czy można odstąpić od umowy sprzedaży zwierzęcia?

mgr Agnieszka Pięta | 12.02.2022 | Aplikant radcowski

rezygnacja ze sprzedaży zwierzęcia wady zwierzęcia 

freeimages.com
Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę.” - tak brzmi generalna zasada, wprowadzona przez ustawodawcę już do wstępnej części ustawy o ochronie zwierząt. Z powyższego wprost wynika, że zwierzę rzeczą nie jest. Niemniej jednak, w dalszej części ustawy czytamy, że w sprawach nieuregulowanych w ustawie, do zwierząt stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rzeczy.


Czy wobec tego do umowy sprzedaży zwierzęcia, będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego dotyczące uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy sprzedanej?


Uprawnienia kupującego z tytułu rękojmi za wady zwierząt

Ustawa o ochronie zwierząt nie reguluje zagadnienia umowy sprzedaży zwierzęcia – co oznacza, że odpowiednie zastosowanie mają w tym zakresie przepisy kodeksu cywilnego, regulujące umowę sprzedaży. Przepisy te stanowią natomiast, że jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz na wolną od wad albo wadę usunie. Należy mieć przy tym mieć jednak na uwadze, że skorzystanie z roszczenia wymiany zwierzęcia na rzecz wolną od wad budzi kontrowersje w orzecznictwie. Zwierzę bowiem – z uwagi na swoje indywidualne cechy oraz status istoty żyjącej, zdolnej do odczuwania cierpienia – nie może być traktowane na równi z rzeczą oznaczoną jedynie co do gatunku, którą można bez problemu wymienić na inną, taką samą rzecz. Odpowiednie stosowanie przepisów o rękojmi do zwierząt nakazuje uwzględniać jego zindywidualizowany charakter. W związku z powyższym, wymiana zwierzęcia na inne zwierzę wolne od wad zdaje się być wysoce wątpliwa. Nie oznacza to jednak, że wykluczony jest jego zwrot w ramach odstąpienia od umowy.

Czytaj więcej...


  

sama waga Wprowadzenie w błąd co do rasy psa, a przestępstwo oszustwa

mgr Agnieszka Pięta | 11.02.2022 | Aplikant radcowski

 oszustwo co do rasy zwierzęcia

freeimages.com

Wraz ze wzrostem zainteresowania nabywaniem zwierząt domowych pochodzących z profesjonalnych hodowli – tak zwanych „rasowych” – rosną oczekiwania nabywców co do ich jakości, to jest posiadania przez te zwierzęta zarówno cech fizycznych, jak i psychofizycznych, jakie co do zasady nierozerwalnie wiążą się z przynależnością zwierzęcia do danej rasy. W jaki sposób zatem przyszły właściciel zwierzęcia może upewnić się, że kupując zwierzę domowe – na przykład psa – za pośrednictwem podmiotu trudniącego się hodowlą psów określonej rasy, faktycznie otrzyma psa „rasowego”? Jakie uprawnienia przysługują nabywcy psa w sytuacji gdy okaże się, że pomimo zapewnień sprzedawcy, pies nie jest psem rasowym?

Zakaz wprowadzania do obrotu handlowego zwierząt domowych

Co do zasady, wprowadzanie do obrotu zwierząt domowych na targowiskach, targach i giełdach, jak również wprowadzanie do obrotu psów i kotów poza miejscami ich chowu lub hodowli jest zabronione. Zabronione jest również rozmnażanie psów i kotów w celach handlowych. Zwolnione z powyższych zakazu są jedynie – w odniesieniu do pierwszego z wymienionych zakazów – podmiotu prowadzące schronisko dla zwierząt i oraz organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, w odniesieniu do drugiego zakazu zaś – hodowle zwierząt zarejestrowane w ogólnokrajowych organizacjach społecznych, których statutowym celem jest działalność związana z hodowlą rasowych psów i kotów.

Hodowle psów i kotów – zasady funkcjonowania

Ustawodawca zezwolił – jak wynika z powyższego - na prowadzenie przez niektóre podmioty działalności w zakresie rozmnażania psów i kotów w celach komercyjnych – pod warunkiem prowadzenia hodowli zarejestrowanej w ogólnokrajowych organizacjach społecznych, których statutowym celem działania jest działalność związana z hodowlą rasowych psów i kotów. Pojęcie tejże organizacji pozostało przy tym nieostre, co w praktyce doprowadziło do sytuacji masowego tworzenia miejsc hodowli psów i kotów, które działają według własnego, wewnętrznie przyjętego regulaminu i które w różnym stopniu chronią zarówno same zwierzęta znajdujące się w hodowli (między innymi w zakresie dbałości o ich zdrowie), jak i ich przyszłych nabywców.

Czytaj więcej...


 

 

sama waga Czy sąd może zwiększyć grzywnę po odmowie przyjęcia mandatu od Policji? Sytuacja po zmianie taryfikatora mandatów od 1 stycznia 2022 r.

mgr Agnieszka Pięta | 06.02.2022 | Aplikant radcowski

 nowy taryfikator mandatów 2022

freeimages.com

Wraz z nadejściem 2022 roku, nastąpiła dość znaczna i dająca się we znaki – szczególnie kierowcom - zmiana wysokości grzywien za wykroczenia. Ustawodawca wyraźnie zdecydował się na zwielokrotnienie dolegliwości ekonomicznych, które grożą ujawnionym sprawcom określonych w treści nowelizacji wykroczeń drogowych. W zakresie nowelizacji mieszczą się jednak również takie zmiany w zakresie kar, które mogą dotknąć wszystkich podejrzanych o popełnienie jakiegokolwiek wykroczenia.

Nowy taryfikator mandatów od dnia 1 stycznia 2022 r.

Wprowadzone nowelizacją ustawy: prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw zmiany, polegają w szczególności na określeniu (w przypadku niektórych wykroczeń), w jakiej minimalnej wysokości w postępowaniu mandatowym grzywnę, ma obowiązek nałożyć na sprawcę wykroczenia Policja. To jednak nie wszystko. Jednocześnie ze zwiększeniem wysokości dolnej granicy wymiaru grzywny za enumeratywnie wskazane w ustawie wykroczenia, nastąpiło zwiększenie pułapu maksymalnej wysokości, do jakiej Policja (bądź inny uprawniony do tego organ), może wymierzyć karę grzywny. Jak wynika z lektury ustawy zmieniającej, po nowelizacji Policja i inne uprawnione organy będą uprawnione do nałożenia w drodze mandatu kary w wysokości do 5 000,00 – 6 000,00 tys. zł, a w niektórych przypadkach (niewskazanie osoby, która kierowała pojazdem) – nawet 8 000,00 zł.

Czytaj więcej...


sama waga Wypadek w rolnictwie z udziałem zwierzęcia - czy jest to wypadek przy pracy?

mgr Agnieszka Pięta | 08.02.2022 | Aplikant radcowski

wypadek_w_gospodarstwie_zwierzęciem.jpg 

freeimages.com
Specyfika pracy w gospodarstwie rolnym i prowadzenia działalności rolniczej polega między innymi na tym, że duży wpływ na jej kształt mają czynniki, którymi nie można skutecznie zarządzać i nad którymi nie można mieć kontroli, takie jak warunki pogodowe. Czasem takimi nieprzewidywalnymi czynnikami okazują się być również zachowania zwierząt hodowlanych, które mogą przyczynić się do powstania po stronie ich właściciela – rolnika – w czasie wykonywania pracy, poważnych uszkodzeń ciała, a nawet śmierci. Przypadki takie nie są wcale odosobnione: jak wynika z danych udostępnionych na oficjalnej stronie internetowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, upadki, pochwycenie i uderzenie przez ruchome części maszyn oraz właśnie wypadki przy pracy ze zwierzętami, stanowią ¾ wszystkich wypadków przy pracy rolniczej.

Jakie zatem muszą być spełnione warunki, aby uznać zdarzenie z udziałem zwierzęcia za wypadek przy pracy i skutecznie domagać się wypłaty odszkodowania z tego tytułu?
Czytaj więcej...


 

sama waga Zmiany w procedurze wyłączenia gruntu spod produkcji rolnej - odrolnienie gruntu po 1 stycznia 2022 roku

mgr Agnieszka Pięta | 02.02.2022 | Aplikant radcowski

 wyłączenie gruntu z produkcji rolnej odrolnienie 2022

freeimages.com

Ustawą z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, znowelizowano zawarte w powołanym akcie prawnym regulacje, dotyczące wyłączania gruntów rolnych z produkcji. Ponadto, wprowadzono nowe zasady uiszczania należności i opłat rocznych w niektórych przypadkach, w których następuje wyłączenie gruntów rolnych z produkcji, określono kilka nowych definicji ustawowych, a także dodano do ustawy nowy przepis z którego wynika, że za zaniedbania przy korzystaniu z uproszonej procedury odrolnienia gruntów, może grozić kara pieniężna w wysokości od 5 000 do 30 000 zł.


Złoty środek

Zmiana zasad wyłączania gruntów spod produkcji rolnej – jak czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy zmieniającej - miała służyć z jednej strony zachęceniu rolników i ich rodzin do pozostawania w gospodarstwach rolnych i prowadzenia tam działalności rolniczej, a z drugiej strony: do zapewnienia rolnikom i ich rodzinom możliwości podjęcia dodatkowych zajęć zarobkowych w miejscu zamieszkania, bez konieczności wyjazdu w tym celu do większych ośrodków - miast. Potrzeba wspierania na obszarach wiejskich alternatywnych źródeł przychodów, promocja zróżnicowania życia gospodarczego na tych terenach i konieczność podniesienia poziomu życia na wsi zdeterminowały zatem kształt nowelizacji, która docelowo miała uprościć procedurę w zakresie podejmowania lub rozwijania przez rolników na gruntach rolnych, działalności nierolniczej.

Czytaj więcej...


 

sama waga Nagranie z kamerki samochodowej jako dowód popełnienia wykroczenia drogowego przed Policją i w sądzie. Czy można obalić taki dowód w sądzie?

mgr Agnieszka Pięta | 31.02.2022 | Aplikant radcowski

dowód z kamerki samochodowej przed sądem taryfikator 

freeimages.com
Korzystanie z kamerek samochodowych, w celu rejestrowania podróży i zdarzeń drogowych, które mają miejsce w czasie jej trwania, stało się wśród kierowców szeroko stosowanym. Przyczyną tego zjawiska jest nie tylko stale rozrastająca się oferta dostępnych na rynku rejestratorów, pozwalających na zarejestrowanie tego, jak zachowują się inni uczestnicy ruchu drogowego, ale również potrzeba ewentualnego wykorzystania nagrania z kamerki samochodowej do celu wykazania popełnienia przez innego kierowcę wykroczenia w ruchu drogowym, bądź wręcz przeciwnie: do obrony przed zarzutem, że kierowca rejestrujący zajście popełnił wykroczenie.


Nowy taryfikator mandatów obowiązujący od stycznia 2022 roku, a dowody z rejestratora

Ta ostatnia kwestia- tj. wykorzystanie zapisu z kamerki samochodowej do obrony przed zarzutem popełnienia wykroczenia drogowego - jest szczególnie istotna w obliczu nowych regulacji prawnych, które weszły w życie 1 stycznia 2022 r. i które w znacznym stopniu zaostrzają odpowiedzialność za popełnienie wykroczeń drogowych – w przeważającej części dotyczy to zaś odpowiedzialności majątkowej.

Nowelizacja ustawy: prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw przewiduje między innymi minimalną wysokość wymierzanych kierowcom kar grzywny, w przypadku popełnienia przez nich wykroczeń określonego rodzaju. Mianowicie, w razie uznania, że zostało popełnione wykroczenie nieustąpienia pierwszeństwa pieszemu, omijania pojazdu jadącego w tym samym kierunku, zatrzymującego się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu, wyprzedzania pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, kierowca zostanie ukarany grzywną nie niższą niż 1500 zł. Taka sama, minimalna wysokość grzywny grozi za popełnienie wykroczenia, polegającego na prowadzeniu na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu pojazd mechaniczny lub nawet pojazd inny niż mechaniczny bez wymaganych uprawnień. Znacznie wyższą karę, bo już 2500 zł będą musieli ponieść ci, którzy prowadzili pojazd mechaniczny w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka.

Z powyższego wynika, że jednocześnie ze znacznym wzrostem wysokości grzywien, zmniejszyła się możliwość ustalania ich przez Policję w sposób uznaniowy. Organy upoważnione do nakładania grzywny w postaci mandatu są bowiem od 1 stycznia 2022 r. związane minimalną wysokością grzywny, wskazaną w nowelizacji. Warto zatem wiedzieć, jak bronić się przed zarzutami popełnienia wykroczenia i czy można do tego celu użyć nagrania z popularnej kamerki samochodowej.

Czytaj więcej...


 

sama waga Wykreślenie budynku z rejestru zabytków

Natalia Rejman | 03.03.2020 | Radca prawny

wykreślenie budynku z rejestru zabytków 

freeimages.com

Co do zasady - właściciel zabytku ma obowiązek postępować w stosunku do zabytku w taki sposób, który pozwoli utrzymać zabytek w jak najlepszym stanie i przez jak najdłuższy czas. Jednakże ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami przewiduje procedurę wykreślania budynku z rejestru zabytków.

W myśl jej zapisów, przesłankami uprawniającymi do skreślenia zabytku z rejestru zabytków są: utrata wartości historycznej, artystycznej lub naukowej albo brak potwierdzenia wartości zabytku w świetle nowych ustaleń naukowych.

Do utraty wartości zabytkowej obiektu może dojść na skutek jego zniszczenia, jednakże dla zaistnienia przesłanki skutkującej skreśleniem z rejestru zabytków konieczne jest istnienie bezpośredniego związku przyczynowego pomiędzy faktem częściowego czy całkowitego zniszczenia obiektu wpisanego do rejestru, a utratą przez ten obiekt wartości historycznej, artystycznej lub naukowej.

Czytaj więcej...


 

sama wagaUgoda w postępowaniu dotyczącym zmiany stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntu sąsiedniego - naruszenie stosunków wodnych

Natalia Rejman | 28.02.2020 | Radca prawny

naruszenie stosunków wodnych 

freeimages.com

Obowiązująca ustawa Prawo wodne wskazuje, że właściciele gruntów mogą, w drodze pisemnej ugody, ustalić zmiany stanu wody na gruntach, jeżeli zmiany te nie wpłyną szkodliwie na inne nieruchomości lub na gospodarkę wodną. Ugoda nie może dotyczyć wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi.

Ugodę wykonuje się po jej zatwierdzeniu, w drodze decyzji, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Z wnioskiem o zatwierdzenie ugody występują umawiający się właściciele gruntów. Ugoda niezatwierdzona nie podlega wykonaniu. Ugoda podlega wykonaniu w trybie określonym w przepisach ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.  

Czytaj więcej...


 

sama waga Resztówki - problem podziału działek pod inwestycje drogowe

Joanna Świder | 26.10.2019 | Aplikant radcowski

 wykup resztówki

freeimages.com

W pewnych sytuacjach właściciel gruntu przejętego częściowo pod drogę publiczną może żądać odkupienia od niego części działki pozostałej po wywłaszczeniu tzw. resztówki. 

Zgodnie z art. 11f ust. 1 pkt 6 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - tzw. specustawą drogową - jednym z elementów decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest oznaczenie nieruchomości lub ich części, według katastru nieruchomości, które stają się własnością odpowiednio Skarbu Państwa lub właściwej jednostki samorządu terytorialnego.

Art. 12 ust. 4 pkt 1 i 2 specustawy drogowej stanowi, że nieruchomości te stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa w odniesieniu do dróg krajowych i własnością jednostek samorządu terytorialnego w odniesieniu do dróg wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych, z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna.

Wynika z tego, że przejście prawa własności nieruchomości zajętej pod określoną inwestycję drogową z dotychczasowego właściciela na odpowiedni podmiot publiczny odbywa się na mocy samej decyzji administracyjnejo zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, bez potrzeby podejmowania  innych działań w tym zakresie, w tym w szczególności przez podmiot wywłaszczany.

Odszkodowanie za przejęte nieruchomości przysługuje dotychczasowym właścicielom nieruchomości, użytkownikom wieczystym nieruchomości oraz osobom, którym przysługuje do nieruchomości ograniczone prawo rzeczowe.

Zasadą jest, iż przejęciu z mocy prawa podlegają tylko te części danej nieruchomości, które stanowią nowo wyodrębnione działki a ich kształt i wielkość odpowiadają wymaganiom inwestycji drogowej realizowanej na określonym obszarze. Nierzadko w wyniku takiego podziału powstają działki o dziwnym, nieregularnym kształcie bądź niewielkiej powierzchni, które nie mogą być wykorzystywane przez właścicieli na dotychczasowe cele.

Czytaj więcej...


 

sama waga Ustawa antyodorowa – nowe przepisy z zakresu lokalizacji przedsięwzięć uciążliwych zapachowo

Magdalena Łęcka | 02.10.2019 | Radca prawny

 ocena oddzialywania na srodowisko

freeimages.com

Prace legislacyjne nad ustawą antyodorową

Trwają prace legislacyjne nad opracowanym przez Ministerstwo Środowiska projektem ustawy o minimalnej odległości dla planowanego przedsięwzięcia sektora rolnictwa, którego funkcjonowanie może wiązać się z ryzykiem powstawania uciążliwości zapachowej.

Ustawa ta potocznie nazywana jest ustawą „antyodorową”, ze względu na główny cel jej opracowania. Opisywany akt prawny, w swoim założeniu ma odpowiadać na liczne prośby mieszkańców nieruchomości zlokalizowanych w pobliżu takich przedsięwzięć, o podjęcie interwencji dotyczących występowania uciążliwości zapachowych, powodowanych głównie przez instalacje przeznaczone do chowu i hodowli zwierząt.

Wprowadzenie ustawy jest zatem związane z koniecznością zapewnienia skutecznej ochrony słusznie nabytych praw właścicieli nieruchomości, którzy byli nimi zanim Inwestor powziął zamiar lokalizacji w ich sąsiedztwie przedsięwzięcia uciążliwego zapachowo (w szczególności prawa do nieskrępowanego korzystania z ich własności i oddychania czystym powietrzem).

Projekt ustawy, według założeń, ma zostać przyjęty w III kwartale 2019 r.

Czytaj więcej... 


 

sama waga Naruszenie stosunków wodnych w związku z realizacją inwestycji drogowych

Magdalena Łęcka | 06.09.2019 | Radca prawny

szkoda naruszenie stosunków wodnych 

freeimages.com

Budowa dróg może naruszać stosunki wodne

W dobie obecnego rozwoju komunikacyjnego, mamy do czynienia z budową dróg, zwłaszcza krajowych i ekspresowych, na znaczącą skalę. Wielomilionowe inwestycje związane z budowami dróg są takimi przedsięwzięciami, które mogą oddziaływać na nieruchomości położone w ich bezpośrednim sąsiedztwie.

W pierwszej kolejności, z budową drogi kojarzyć się może negatywne oddziaływanie na powietrze atmosferyczne, w postaci emisji do niego pyłów i spalin. Niemniej, jak okazuje się w praktyce, budowa drogi, bez stosownych rozwiązań projektowych w tym zakresie, może wpływać także na stosunki wodne w rejonie inwestycji.

Czytaj więcej...


 

sama waga Wykonanie ogrodu zimowego na tarasie domu

dr Agnieszka Sznajder | 26.07.2019 | Radca prawny

 ogród zimowy oranżeria

freeimages.com

Wymogi formalne związane z budową oranżerii (ogrodu zimowego)

Wielu właścicieli domów zastanawiało się nad zabudową tarasu, aby można było z niego korzystać również w sezonie jesienno-zimowym.

Jednym z potencjalnych rozwiązań jest stworzenie na tarasie ogrodu zimowego, czy oranżerii.

Na podstawie przepisów prawa budowlanego, pozwolenia na budowę nie wymaga budowa wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, garaży, wiat lub przydomowych ganków i oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 35 m2.


Pojęcia „oranżeria” i „ogród zimowy”

„W orzecznictwie sądów administracyjnych wskazuje się w związku z brakiem legalnej definicji pojęć oranżerii i ogrodu zimowego, że oranżeria to ogrzewany budynek z dużymi oknami lub o oszklonym dachu i ścianach, w którym przechowuje się albo hoduje rośliny ozdobne. Ogród zimowy oznacza natomiast rodzaj oranżerii, oszklone pomieszczenie, w którym hoduje się rośliny.” (II OSK 1225/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2019-03-28).

Zatem, zarówno oranżeria, jak i ogród domowy to pomieszczenia, w których hoduje się rośliny.

Czytaj więcej... 


 

sama waga Sporządzanie kopii akt sprawy przez organy administracji

dr Agnieszka Sznajder | 01.08.2019 | Radca prawny

przeglądanie akt 

freeimages.com

Zapewnienie stronie postępowania dostępu do akt sprawy

Dostęp strony do akt sprawy administracyjnej jest prawem strony. Zgodnie z art. 73 §1 kodeksu postępowania administracyjnego „Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania”. Natomiast §2 cyt. artykułu przewiduje, że czynności strony takie, jak wgląd w akta sprawy, sporządzanie z nich notatek i odpisów dokonywane mają być w siedzibie organu organu administracji publicznej, w obecności pracownika tego organu.

 

Postępowanie administracyjne prowadzone poza miejscem zamieszkania strony

Nie ma większego problemu, jeśli postępowanie prowadzi organ, którego siedziba znajduje się w miejscu zamieszkania strony. Wówczas strona może udać się do siedziby organu i dokonać przeglądu akt. Inaczej wygląda sytuacja, gdy siedziba organu znajduje się poza miejscem zamieszkania strony; postępowanie administracyjne prowadzi np. minister. Wówczas zapoznanie się z aktami sprawy może wiązać się np.z kosztami dojazdu, koniecznością wybrania urlopu, itp.

Czytaj więcej...


 

sama waga Naturalna retencja terenowa - zakres pojęcia w kontekście opłat za usługi wodne

dr Agnieszka Sznajder | 12.07.2019 | Radca prawny

opłata za zmniejszenie retencji terenowej 

freeimages.com

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej jako opłata za usługi wodne

Wprowadzone ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. opłaty za usługi wodne obejmują także zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

 

Przesłanki naliczenia opłaty

Jak z powyższego wynika, aby organ mógł nałożyć tę opłatę konieczne jest łączne zaistnienie kilku warunków. Po pierwsze powierzchnia nieruchomości musi przekraczać 3500 m2. Kolejny warunek to wykonywanie na tej nieruchomości robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, które ma wpływać na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej. Dalsza przesłanka to położenie nieruchomości na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Czytaj więcej...


 

sama waga Brak opomiarowania a opłata zmienna za usługi wodne

dr Agnieszka Sznajder | 10.06.2019 | Radca prawny

opomiarowanie usługi wodne 

freeimages.com

Obowiązki nakadane na podmioty korzystające z wód obejmują także konieczność prowadzenia pomiarów pobieranej wody. Wyniki pomiarów przekładają się później na wysokość opłaty zmiennej za usługi wodne. Organy kontrolujące korzystających z wód mogą same prowadzić pomiary, jak również szacować ilośc faktycznie pobranej wody.

Obowiązek prowadzenia pomiarów, pomiarów ciągłych oraz ewidencji pomiarów

Ustawa - Prawo wodne nakłada na podmioty pobierające wodę, obowiązek prowadzenia pomiarów ilości pobranej wody. Zakłady te są również zobowiązane do prowadzenia ewidencji dokonywanych pomiarów. Jeśli natomiast podmiot pobiera wodę w ilości większej niż 100 m3 na dobę, ma także obowiązek ciągłego pomiaru ilości pobieranej wody oraz prowadzenia ewidencji dokonywanych pomiarów.

Ilość pobranych wód jako składowa opłaty za usługi wodne

Prawo wodne przewiduje, że ilość pobranych wód jest składową opłaty zmiennej za pobór wód, zarówno powierzchniowych, jak i podziemnych, zgodnie bowiem z przepisem art. 272 ust. 1 ustawy - Prawo wodne: wysokość opłaty zmiennej za pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty i ilości pobranych wód podziemnych lub wód powierzchniowych, wyrażonej w m3.

Czytaj więcej... 


 

sama waga Brak możliwości zwolnienia z opłaty za usługi wodne

dr Agnieszka Sznajder | 02.07.2019 | Radca prawny

 opłaty usługi wodne

freeimages.com

Opłaty za usługi wodne - liczne wątpliwości

Opłaty za usługi wodne - wprowadzone ustawą Prawo wodne, która obowiązuje od początku stycznia 2018 r. budzą liczne kontrowersje, między innymi jeśli chodzi o sposób ich naliczania.

Wątpliwości powstają również w odniesieniu do możliwych zwolnień z tych opłat. Opłaty za usługi wodne są jednym z instrumentów ekonomicznych, wprowadzonych wspomnianą ustawą - Prawo wodne, które w założeniu służyć mają gospodarowaniu wodami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

 

Opłaty za usługi wodne - wymogi Unii Europejskiej

Warto wspomnieć, że regulacje nowej ustawy - Prawo wodne dotyczące opłat za usługi wodne zostały wprowadzone jako wynik realizacji obowiązku implementacji tzw. Ramowej dyrektywy wodnej, czyli Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej.

Opłaty za usługi wodne mają służyć gospodarowaniu wodami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Czytaj więcej...


 

 

sama waga Legalizacja i likwidacja urządzenia wodnego wybudowanego bez uzyskania pozwolenia wodnoprawnego

dr Agnieszka Sznajder | 20.04.2019 | Radca prawny

 likwidacja legalizacja urządzenia wodnego

 freeimages.com

Urządzenia wodne - ustawowy katalog

Na podstawie ustawy Prawo wodne wykonanie urządzenia wodnego wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Ustawodawca wskazał, co należy rozumieć pod pojęciem „urządzenia wodne”. W ustawowym katalogu urządzeń wodnych znalazły się urządzenia lub budowle piętrzące, przeciwpowodziowe i regulacyjne, a także kanały i rowy.

W katalogu tym ustawodawca umieścił również sztuczne zbiorniki usytuowane na wodach płynących oraz obiekty związane z tymi zbiornikami, stawy, w szczególności stawy rybne oraz stawy przeznaczone do oczyszczania ścieków albo rekreacji.

Urządzeniami wodnymi są także obiekty służące do ujmowania wód powierzchniowych oraz wód podziemnych, obiekty energetyki wodnej, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służące do wprowadzania ścieków do wód, do ziemi lub do urządzeń wodnych oraz wyloty służące do wprowadzania wody do wód, do ziemi lub do urządzeń wodnych.

Ponadto urządzeniami wodnymi są stałe urządzenia służące do połowu ryb lub do pozyskiwania innych organizmów wodnych, urządzenia służące do chowu ryb lub innych organizmów wodnych w wodach powierzchniowych, mury oporowe, bulwary, nabrzeża, mola, pomosty i przystanie oraz stałe urządzenia służące do dokonywania przewozów międzybrzegowych.

Czytaj więcej...


 

sama waga Naruszenie stosunków wodnych - szkoda jako wyznacznik możliwości nałożenia obowiązku w postępowaniu w sprawie naruszenia stosunków wodnych

dr Agnieszka Sznajder | 18.06.2019 | Radca prawny

 szkoda naruszenie stosunków wodnych

freeimages.com
Naruszenie stosunków wodnych - zakres pojęcia

Na podstawie art. 234 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo wodne, właściciel gruntu nie może zmieniać kierunku i natężenia odpływu znajdujących się na jego gruncie wód opadowych lub roztopowych ani kierunku odpływu wód ze źródeł - ze szkodą dla gruntów sąsiednich. Takie działanie właściciela gruntu traktowane jest jako naruszenie stosunków wodnych. W przypadku stwierdzenia przez organ (wójta, burmistrza, prezydenta miasta) spełnienia tych przesłanek, organ może nakazać właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom, ustalając termin wykonania tych czynności.

 

Pojęcie i zakres szkody jako przesłanki wydania decyzji nakazującej

Warunkiem nałożenia przez organ obowiązku przywrócenia stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom jest wystąpienie szkody.

Ustawodawca nie precyzuje jednak, czy chodzi o szkodę rzeczywistą, czy też hipotetyczną.

Czytaj więcej...


 

sama waga System kanalizacji deszczowej a opłaty za usługi wodne

Jakub Sznajder | 03.04.2019

 systemy kanalizacji deszczowej


W ustawie prawo wodne z 20 lipca 2017 r. funkcjonuje pojęcie otwartych lub zamkniętych systemów kanalizacji deszczowej - niestety ustawodawca nie zawarł w treści ustawy definicji tego pojęcia. Można wypracować ją na podstawie orzecznictwa oraz wytycznych Państwowego Gospodarstwa Wodnego "Wody Polskie".

Gdzie występuje pojęcie systemów kanalizacji deszczowej

Ustalenie prawidłowego zakresu pojęcia 'systemu kanalizacji deszczowej' na gruncie ustawy Prawo wodne ma znaczenie przede wszystkim w świetle:

 • zmniejszenia naturalnej retencji terenowej i uzyskania na takie zmniejszenie pozwolenia wodnoprawnego - art. 34 Prawa wodnego;
 • wprowadzania wód opadowych i roztopowych do wód podziemnych lub do urządzeń wodnych, gdy wody te zawierają substancje szkodliwe - art. 75a Prawa wodnego;
 • ustalenia opłaty za usługi wodne za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód - art 268 Prawa wodnego;
 • ustalenia opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej - art. 269 Prawa wodnego;
 • wymaganych elementów operatu wodnoprawnego - art. 409 Prawa wodnego
 • ustalania wysokości opłat za usługi wodne na podstawie oświadczeń - art. 552 Prawa wodnego.

Czytaj więcej... 


 

sama wagaZwolnienie przedmiotowe z podatku dochodowego dla działalności rolniczej

dr Agnieszka Sznajder | 05.04.2019 | Radca prawny

produkcja rolna zwolnienie z podatku 

Zwolnienia przedmiotowe w ustawach o podatku dochodowym

Zwolnienia przedmiotowe w ustawach o podatku dochodowym obejmują między innymi działalność rolniczą. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, z zakresu przedmiotowego tych ustaw wyłączone są przychody z działalności rolniczej.

 

Definicja ustawowa przychodów z działalności rolniczej

Zgodnie z definicją legalną, pod pojęciem działalności rolniczej należy rozumieć działalność polegającą na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

 •  miesiąc - w przypadku roślin,
 • 16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi i kaczek,
 • 6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,
 • 2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt

- licząc od dnia nabycia.

Czytaj więcej...


 

sama wagaSzkody w środowisku - co robić, gdy truciciel czuje się bezkarnie?
Jakub Sznajder | 11.04.2019

 szkoda w środowisku

Kwestię szkód w środowisku regulują między innymi przepisy ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, które dotyczą także zasad odpowiedzialności za zapobieganie szkodom w środowisku i naprawy szkód w środowisku.

Szkodą w środowisku w rozumieniu ustawy jest negatywna, mierzalna zmiana stanu lub funkcji elementów przyrodniczych, oceniona w stosunku do stanu początkowego, która została spowodowana bezpośrednio lub pośrednio przez działalność prowadzoną przez podmiot korzystający ze środowiska.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie kryteriów oceny wystąpienia szkody w środowisku określa kryteria oceny wystąpienia szkody w środowisku.

Szkody w środowisku mogą dotyczyć:

 • powierzchni ziemi;
 • wód oraz;
 • gatunków chronionych lub chronionych siedlisk przyrodniczych.

Czytaj więcej...


 

sama wagaMożliwość odstąpienia od umowy deweloperskiej

dr Agnieszka Sznajder | 28.03.2019 | Radca prawny

odstapienie od umowy deweloperskiej

freeimages.com
Umowa deweloperska - definicja legalna

Umowa deweloperska, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego to umowa, na podstawie której deweloper zobowiązuje się do ustanowienia lub przeniesienia na nabywcę po zakończeniu przedsięwzięcia deweloperskiego prawaodrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu na nabywcę, albo do przeniesienia na nabywcę własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego stanowiącego odrębną nieruchomość a nabywca zobowiązuje się do spełnienia świadczenia pieniężnego na rzecz dewelopera na poczet ceny nabycia tego prawa.

Czytaj więcej...


 

sama waga Choroba zawodowa i choroba pracownicza, a szkodliwe warunki pracy - Xylamit - studium przypadku
Jakub Sznajder | 14.04.2019

 choroba zawodowa

freeimages.com

Pracownicy w miejscu swojej pracy - również w biurze - mogą być wystawieni na działanie szkodliwych czynników - powodujących powstanie chorób zawodowych lub chorób pracowniczych.

Przepisy prawa dają pracownikom możliwość dochodzenia od pracodawcy roszczeń za utracone w pracy zdrowie - w tym odszkodowania, renty, czy też zadośćuczynienia.

Poważnym problemem - szczególnie dla pracowników wykonujących pracę w pomieszczeniach - jest oddziaływanie - szkodliwych - niekiedy rakotwórczych substancji pochodzących z użytych w budynku materiałów budowlanych - takich jak kleje, farby, czy też środki konserwujące i zabezpieczające. 
Jednym z takich szkodliwych środków jest xylamit/ksylamit.

 

Regulacje Kodeksu pracy w zakresie chorób zawodowych i chorób pracowniczych

Przepisy kodeksu pracy szkodę na osobie pracownika zakreślają szeroko - nie ograniczając jej wyłącznie do choroby zawodowej, ale uwzględniając także inne choroby, o ile są związane z wykonywaną pracą.
Art. 227 Kodeksu pracy stanowi między innymi, że pracodawca jest obowiązany stosować środki zapobiegające chorobom zawodowym i innym chorobom związanym z wykonywaną pracą.

Co do choroby zawodowej, to w przepisach jest ona wspomniana w art. 235 §1 Kodeksu pracy, który stanowi, że pracodawca jest obowiązany niezwłocznie zgłosić właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu i właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy każdy przypadek podejrzenia choroby zawodowej.

W przypadku innych chorób związanych z wykonywaną pracą nie ma innej regulacji, poza przywołanym art. 227 § 1 Kodeksu pracy.

Pomimo tego, zarówno doktryna, jak i orzecznictwo od dawna dostrzegają konieczność uwzględniania tych chorób jako ewentualnych skutków świadczonej pracy. Choroby te są najczęściej nazywane chorobami pracowniczymi lub parazawodowymi.

Czytaj więcej...

 


 

sama wagaRów a kanał - konsekwencje prawne kwalifikacji urządzeń wodnych

dr Agnieszka Sznajder | 09.03.2019 | Radca prawny

rów kanał prawo wodne 

freeimages.com

W stosunku do istniejących w terenie obiektów sieci wodnej sztucznego pochodzenia niekiedy pojawia się problem z ich prawną kwalifikacją i zaliczeniem ich do właściwej kategorii - rowów albo kanałów. Różnice w statusie prawnym rowów ikanałów są na tyle istotne, iż niewłaściwa ich kwalifikacja może nieść ze sobą znaczące konsekwencje.

Prawna definicja rowów i kanałów

Zgodnie z ustawą - Prawo wodne, zarówno rów, jak i kanał to sztuczne koryta prowadzące wodę w sposób ciągły lub okresowy.

Różnią się szerokością dna przy ujściu. Rowem będzie sztuczne koryto prowadzące wodę w sposób ciągły lub okresowy o szerokości dna mniejszej niż 1,5 metra przy ujściu, z kanałem będziemy mieli do czynienia, gdy szerokość przy ujściu wynosi co najmniej 1,5 metra.  Ponadto, zarówno kanały, jak i rowy są urządzeniami wodnymi i służą do kształtowania zasobów wodnych i korzystania z tych zasobów.

Mimo, że z definicji rów i kanał różnią się tylko szerokością dna przy ujściu, zakwalifikowanie koryta prowadzącego wodę do danej kategorii rodzi określone konsekwencje prawne, w tym przede wszystkim rzutuje na kwestie własności zarówno koryta, gruntu pod korytem, jak i wody w korycie, czy to rowu, czy kanału.

Czytaj więcej...

 


 

 

sama waga Zasięg oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - uznanie za stronę w postępowaniu w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia
Jakub Sznajder | 30.04.2019 r.

 ocena oddzialywania na srodowisko

freeimages.com

Oznaczenie zasięgu oddziaływania planowanej inwestycji konieczne jest nie tylko przy ustalaniu środowiskowych uwarunkowań, ale również - o czym często zapominają organy wydające decyzje środowiskowe - dla prawidłowego ustalenia kręgu stron prowadzonego postępowania.


Organy wydające decyzje środowiskowe

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia - w zależności od rodzaju inwestycji, skali zadania oraz od jego przewidywanego wpływu na środowisko - wydaje bądź to organ wykonawczy gminy - tj. wójt, burmistrz, prezydent miasta - bądź też właściwy miejscowo Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska.


Strony postępowania w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań

Zgodnie z art. 74 ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - stroną postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.


Obszar oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Przez obszar na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie rozumie się:

 • działki przylegające bezpośrednio do działek, na których ma być realizowane przedsięwzięcie;
 • działki, na których w wyniku realizacji lub funkcjonowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska;
 • działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

 Czytaj więcej...


  

radca prawny rzeszow Nowe wymagania dla obiektów budowlanych lokalizowanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią zawarte w pozwoleniu wodnoprawnym - rozporządzenie z dnia 6 lutego 2019 r.

dr Agnieszka Sznajder | 12.02.2019 | Radca prawny

 obszary szczególnego zagrożenia powodzią

freeimages.com

W dniu 6 lutego br.  Opublikowano wydane na podstawie art. 390 ust. 4 nowej ustawy - Prawo wodne rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie zakresu wymagań, jakie dla obiektów lokalizowanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią może określać pozwolenie wodnoprawne.

Zgodnie z tym rozporządzeniem pozwolenie wodnoprawne może określać wymagania dla obiektów budowlanych lokalizowanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dotyczącelokalizacji obiektu budowlanego na działce budowlanej w zakresie dostosowania usytuowania względem kierunku przepływu wody powodziowej.

Ponadto pozwolenie wodnoprawne może określać wymagania odnośnie doboru rozwiązań architektoniczno-budowlanych i materiałowych, w tym dotyczących: konstrukcji obiektu budowlanego (w zakresie jej dostosowania do wyporu w czasie zalania wodami powodziowymi oraz naporu wody i kry), kondygnacji obiektu budowlanego (w zakresie ich liczby oraz wysokości usytuowania poziomu posadzki najniższej kondygnacji nad poziom wody o prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi wynoszącym 1%).

Czytaj więcej...

 


 

sama wagaObowiązki dewelopera przed zawarciem umowy deweloperskiej

dr Agnieszka Sznajder | 15.03.2019 | Radca prawny

 umowa rezerwacyjna przewstępna

freeimages.com

Mimo, że ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu rodzinnego obowiązuje już od kilku lat, w praktyce jej stosowania sprawia wciąż liczne problemy.

Prospekt informacyjny od dewelopera

Jeden z nich związany jest z prospektem informacyjnym, a konkretnie z obowiązkiem dewelopera doręczenia prospektu informacyjnego wraz z załącznikami osobie zainteresowanej zawarciem umowy deweloperskiej.

W praktyce deweloper powinien wydać taki prospekt każdemu, kto jest potencjalnie zainteresowany zakupem mieszkania lub domu. Co istotne, obowiązkiem dewelopera jest doręczenie prospektu informacyjnego, a więc jego wydanie w taki sposób, aby osoba zainteresowana mogła swobodnie zapoznać się z jego treścią.

Czytaj więcej...

 


 

radca prawny rzeszow Naliczanie opłat za usługi wodne wciąż sprawia problemy

Natalia Rejman | 10.09.2018 Starszy Asystent Radcy Prawnego

 opłaty usługi wodne

freeimages.com

Wejście w życie nowej ustawy prawo wodne zapoczątkowało naliczanie nowego rodzaju opłat publicznoprawnych - opłat za usługi wodne.

Pomimo obszernego uzasadnienia projektu ustawy, interpretacji wydanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz obowiązywania nowej ustawy od przeszło już 8 miesięcy - można zauważyć poważne problemy w stosowaniu przepisów w sprawie opłat za usługi wodne, zarówno przez organy wymierzające owe opłaty - jak i przez podmioty obowiązane do ich uiszczania.

Niejednolitość przepisów sprawia, że poszczególne gminy oraz organy Wód Polskich nakładają opłaty za usługi wodne, w najczęściej maksymalnej wysokości.

Do wojewódzkich sądów administracyjnych wpływają liczne skargi podmiotów, które nie godzą się na ponoszenie opłat, w szczególności w zakresie zasadności jej ponoszenia, a następnie wysokości tych opłat.

Czytaj więcej...

 


 

radca prawny rzeszowOpłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej - najczęstsze błędy organów nakładających opłaty

dr Agnieszka Sznajder | 11.02.2019 | Radca prawny

opłata za zmniejszenie retencji terenowej 

freeimages.com

Rozpoczął się drugi rok obowiązywania nowej ustawy - Prawo wodne i tym samym drugi rok, w którym organy gminy naliczają opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

Opłatą objęte jest zmniejszenie retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości i powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nie ujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Zwracaliśmy uwagę, że regulacja prawna w tym zakresie jest niewystarczająca i rodzi problemy interpretacyjne, co przekłada się na wadliwe informacje o wysokości tej opłaty. Z doświadczenia naszej Kancelarii wynika, że organy nakładające tę opłatę mają problem z prawidłową wykładnią przepisów wspomnianej ustawy - Prawo wodne, co z kolei przekłada się na wadliwości w naliczaniu tej opłaty, w tym nakładaniu opłaty w sytuacjach wątpliwych, w których nie powinno dojść do jej nałożenia.

Zważywszy, że opłaty te mogą być wysokie, warto dokonać dokładnej analizy informacji o wysokości opłaty i w razie jakichkolwiek wątpliwości co do sposobu jej wyliczenia przez organ, wnieść reklamację od informacji o wysokości tej opłaty.

Reprezentując Klientów w postępowaniach reklamacyjnych możemy powiedzieć, że do najczęstszych błędów organów nakładających opłaty należy brak materiału dowodowego niezbędnego do ustalenia opłaty. Organy niejednokrotnie nie wiedzą, w oparciu o jakie dane i dokumenty ustalić, czy w szczególności nieruchomość jest podłączona do kanalizacji deszczowej.

Czytaj więcej...

 


 

sama wagaOdpowiedzialność członka zarządu lub głównego księgowego spółki za brak dokumentacji cen transferowych

dr Agnieszka Sznajder | 10.03.2019 | Radca prawny

dokumentacja cen transferowych 

freeimages.com
Podmioty powiązane są obowiązane do sporządzenia i okazania organom podatkowym dokumentacji cen transferowych, zgodnie z wymogami określonymi w ustawach podatkowych.

 

Odpowiedzialność ponosi sama spółka, jej zarząd lub główny księgowy

Ryzyko odpowiedzialności, w tym karno-skarbowej, za brak lub nieokazanie tej dokumentacji ciąży zarówno na podatniku, jak i osobie, która odpowiada za dopełnienie przez podatnika obowiązków (najczęściej będzie to członek zarządu spółki podatnika, czy główny księgowy).

Czytaj więcej...


 

 

 

 

 

 

radca prawny rzeszow Realizacja inwestycji budowlanej a wymagania prawa wodnego

Agnieszka Sznajder | 02.10.2018

pozwolenie wodnoprawne warunki zasady organy 

Realizacja wielu inwestycji budowlanych wymaga uprzedniego uzyskania pozwolenia wodnoprawnego lub dokonania zgłoszenia wodnoprawnego.

Na podstawie art. 388 ust. 2 prawa wodnego, wydanie pozwolenia wodnoprawnego lub przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego następuje przed uzyskaniem decyzji m.in.:

 • decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych,
 • decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
 • decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego,
 • decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych,
 • czy decyzji o zezwoleniu na założenie lotniska - wydawanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze.

Czytaj więcej...

 


radca prawny rzeszow Droga ekspresowa S19 Via Carpatia na Podkarpaciu - odcinek Pogórze - Kamień

Joanna Świder | 20.08.2018

S19 pogórze kamień via carpatia odszkodowania 

W dniu 9 sierpnia 2018 r. doszło do podpisania umowy na realizację kolejnego odcinka drogi ekspresowej S19 Via Carpatia na Podkarpaciu. Odcinek od węzła Podgórze (z węzłem) do węzła Kamień (bez węzła) będzie miał ok. 10,5 km długości. Za inwestycję odpowiada firma Budimex.

Przebieg odcinka drogi ekspresowej S19 Pogórze-Kamień

Jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, początek odcinka drogi ekspresowej S19 przyjęto przed węzłem Podgórze, gdzie przecinać się będzie trasa drogi ekspresowej S19 z drogą wojewódzką DW861. Następnie trasa drogi ekspresowej ominie kompleks leśny od strony wschodniej, zmieni kierunek na południowo-zachodni i na granicy trzech powiatów tj. niżańskiego, leżajskiego i rzeszowskiego przetnie drogę powiatową nr DP 1084R w sąsiedztwie miejscowości Wólka Łętowska tworząc węzeł Nowy Kamień. Następnie biegnąc w kierunku zachodnim, pretnie istniejącą drogę krajową nr 19 i utworzy węzeł Kamień, przed którym kończy się Zadanie B.

Czytaj więcej...

 


 

radca prawny rzeszow Opłaty podwyższone w nowym prawie wodnym

Agnieszka Sznajder | 17.08.2018

 oplata podwyzszona prawo wodne

Opłaty podwyższone w prawie ochrony środowiska i w prawie wodnym

Przed wejściem w życie nowego prawa wodnego, regulacje prawne odnoszące się do opłat podwyższonych w odniesieniu do korzystania z wód zawarte były w ustawie Prawo ochrony środowiska.

Z dniem 1 stycznia 2018 r. mechanizm opłat podwyższonych w zakresie usług wodnych został przeniesiony do ustawy – Prawo wodne, rozszerzony i zmodyfikowany.

Opłata podwyższona traktowana jest jako administracyjna kara pieniężna i stanowi sankcję - albo za brak pozwolenia wodnoprawnego - albo za naruszenie warunków określonych w tym pozwoleniu.

Warto podkreślić, że w danym stanie faktycznym może potencjalnie dojść do zbiegu obu podstaw nałożenia administracyjnej kary pieniężnej. Powstaje wówczas pytanie, jaką sankcję zastosować, a przede wszystkim, czy możliwa jest kumulacja kar.

Czytaj więcej...

 


 

radca prawny rzeszow Druga nowelizacja nowego Prawa wodnego

Agnieszka Sznajder | 16.08.2018 r.

nowelizacja prawa wodnego 2018 

Nowa ustawa – Prawo wodne z 20 lipca 2017 r., choć obowiązuje dopiero od stycznia br. to już doczekała się kolejnej poważnej nowelizacji.

Nowelizacja m.in. precyzuje pojęcia zdefiniowane w słowniczku oraz wprowadza nowe. Głównym celem ustawy nowelizującej, zgodnie z uzasadnieniem do projektu, jest rozstrzygniecie wątpliwości interpretacyjnych, w szczególności w zakresie wydawania zgód i przyrzeczeń wodnoprawnych oraz stosowaniem nowego systemu opłat za usługi wodne, jak również związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa. Nowelizacja ustawy ma sprzyjać obniżeniu rygorów formalnych związanych z postępowaniami administracyjnymi w przedmiocie udzielania zgód i przyrzeczeń wodnoprawnych. Wyrazem tego dążenia ma być nowo dodany art. 394 ust. 4, który przewiduje, że, jeżeli zamierzenie inwestycyjne obejmuje działania wymagające zarówno pozwolenia wodnoprawnego, jak i zgłoszenia, wówczas wnioski rozpatrywane będą w ramach jednego postępowania zakończonego wydaniem decyzji.

Czytaj więcej...

 


 

radca prawny rzeszow Reklamacja od opłaty za usługi wodne – przedmiot zaskarżenia

Agnieszka Sznajder | 02.08.2018 r.

reklamacja opłaty usługi wodne 

Na podstawie przepisów Prawa wodnego, od informacji o wysokości opłaty podwyższonej przysługuje reklamacja. Dotyczy to zarówno sytuacji, gdy informacja pochodzi od organu Wód Polskich, jak i od wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Reklamacja przysługuje jeden raz  w okresie rozliczeniowym, a wnieść ją można w terminie 14 dni od dnia odbioru informacji o wysokości opłaty.

Warto wspomnieć, że zgodnie z literalnym brzemieniem Prawa wodnego „Podmiot obowiązany do ponoszenia opłat za usługi wodne, któremu przekazano informację (…) może złożyć reklamację, jeżeli nie zgadza się z wysokością opłaty”. Powyższe sformułowanie sugeruje, że reklamacja może dotyczyć wyłącznie wysokości opłaty. Tymczasem, na podstawie art. 272 ust. 17 i ust. 22 ustawy – Prawo wodne, w informacji o wysokości opłaty organ wskazuje także sposób jej wyliczenia.

Czytaj więcej...


 

radca prawny rzeszow Wysokość odszkodowania za naprawę samochodu w świetle wyroku SN z 2018 r., II CNP 43/17

Joanna Świder | 20.07.2018 r.

odszkodowanie za naprawę samochodu 

W dniu 12.04.2018r. Sąd Najwyższy wydał wyrok w sprawie przeciwko ubezpieczycielowi, w którym stwierdził, iż poszkodowanemu należy się wypłata odszkodowania w kwocie, która odpowiada pełnym kosztom profesjonalnej naprawy samochodu, i to nawet w sytuacji, gdy realnie do takiej naprawy nie doszło.

Powyższy wyrok zapadł na podstawie następującego stanu faktycznego:

Wskutek awarii hamulców samochód ciężarowy uderzył w inny pojazd tj. VW Tuareg. Właścicielka tego ostatniego pojazdu zgłosiła szkodę ubezpieczycielowi sprawcy, po czym zrezygnowała z likwidacji szkody przez tego ubezpieczyciela i wniosła o jej naprawienie z ubezpieczenia AC, które wykupiła we własnym zakresie. Ten ubezpieczyciel wypłacił poszkodowanej kwotę ponad 17 tyś zł., jednak w ocenie poszkodowanej kwota ta nie rekompensowała jej szkody w pełnej wysokości, skutkiem czego skierowała ona żądanie o dopłatę odszkodowania do ubezpieczyciela sprawcy szkody.

Czytaj więcej...

 


 

radca prawny rzeszow Nowe terminy przedawnienia roszczeń - nowelizacja kodeksu cywilnego 2018 r.

Joanna Świder | 10.07.2018 r.

zmiana terminów przedawnienia 

9 lipca 2018 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, które wprowadziły nowe regulacje odnośnie instytucji przedawnienia.

Dotychczas terminy wyznaczające granice czasowe, w ciągu których możnabyło dochodzić realizacji roszczenia od kontrahenta, np. zapłaty długu, wynosiły generalnie 10 lat, a dla roszczeń związanych ze świadczeniami okresowymi bądź z prowadzoną działalnością gospodarczą 3 lata.

Po zmianach, zgodnie z art. 118 k.c., jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat (za wyjątkiem tych, dla których ustawa przewidywała i przewiduje odmienny - dłuższy lub krótszy okres przedawniania), a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

Czytaj więcej...

 


 

radca prawny rzeszow Zmiana sposobu użytkowania budynku

Natalia Błażejewska | 15.07.2018

 zmiana sposobu użytkowania budynku


Zgodnie z art. 71 ust. 1 pkt 2 ustawy prawo budowlane przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się w szczególności podęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń.

Sama zmiana sposobu wykorzystania obiektu poprzez zastąpienie aktualnej funkcji na inną funkcję nie musi oznaczać zmiany sposobu użytkowania obiektu w rozumieniu przywołanego przepisu, jeżeli nie wiąże się to jednocześnie ze zmianą choćby jednego ze wskazanych w przepisie warunku.

Czytaj więcej...

 


 

radca prawny rzeszow Jak zmienić pozwolenie wodnoprawne, aby uniknąć naliczania opłaty podwyższonej

02.07.2018 r. | a.sz.

operat wodnoprawny 

Zgodnie z art. 280 Prawa wodnego obowiązującego od 1 stycznia 2018 r., w razie korzystania z usług wodnych polegających na poborze wód podziemnych lub wód powierzchniowych z przekroczeniem warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym, ponosi się opłatę podwyższoną. Jeżeli okaże się więc, że ilość pobieranych wód przekracza wartości wynikające z pozwolenia wodnoprawnego, wówczas może dojść do nałożenia opłaty podwyższonej.

Na podstawie art. 562 prawa wodnego, organy właściwe w sprawach pozwoleń wodnoprawnych, w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r., na wniosek zainteresowanych zakładów mogą dokonać zmiany pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód powierzchniowych lub wód podziemnych lub pozwoleń zintegrowanych w zakresie poboru wód powierzchniowych lub wód podziemnych, ustalając w tych pozwoleniach rzeczywiste maksymalne ilości pobieranej wody przez te zakłady. Taka zmiana pozwolenia wodnoprawnego ma umożliwić zakładom unikanie opłat podwyższonych, ale także minimalizowanie opłat za usługi wodne za pobór wód. Problem jednak w tym, że ustawodawca nie wskazał, ani nie wyjaśnił, jak skonstruować taki wniosek, ani też w jakim trybie następuje zmiana. W konsekwencji nie wiadomo, czy zmiana taka może nastąpić wyłącznie na podstawie wspomnianego art. 562 prawa wodnego, czy też w innym trybie.

Czytaj więcej...

 


 

radca prawny rzeszow Opłaty za usługi wodne - zmniejszenie retencji terenowej - stanowisko Wód Polskich

27.03.2018 | Agnieszka Sznajder

podatek od deszczu

W dniu 22 marca b.r. na stronie internetowej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej ukazała się informacja dla gmin dotycząca zasad naliczania i poboru opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej (podatku od deszczu.) Czytaj wyjaśnienia na stronie Wód Polskich

Wody Polskie określają je jako: „niewiążące stanowisko Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, wyjaśniające najczęściej pojawiające się wątpliwości organów wykonawczych gmin na tle realizacji obowiązku ustalania opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, kierowane do Wód Polskich.”

Czytaj więcej...

 


 

radca prawny rzeszow Wygaśnięcie decyzji o warunkach zabudowy na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią - konsekwencje nowego Prawa wodnego

10.01.2018 | a.sz.

warunki zabudowy terenów zalewowych 

Z dniem 1 stycznia 2018 r., na mocy art. 546 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, wygasły decyzje wydawane przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta o warunkach zabudowy (o lokalizacji inwestycji celu publicznego) dotyczące nieruchomości lub jej części znajdujących się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią lub w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału przeciwpowodziowego po stronie odpowietrznej.

Ostateczne decyzje o warunkach zabudowy dotyczące nieruchomości lub jej części znajdujących się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, na podstawie których inwestor przed dniem 01 stycznia 2018 r. nie uzyskał decyzji o pozwoleniu na budowę lub nie dokonał zgłoszenia, od którego nie wniesiono sprzeciwu, wygasły z dniem 01 stycznia 2018 r.

 

Kiedy warunki zabudowy na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nie wygasają?

Ustawa wprowadza jednak wyjątki od ogólnej zasady wygaśnięcia tych decyzji. Pierwszy z wyjątków odnosi się do decyzji dotyczących rozbudowy, przebudowy, odbudowy istniejących obiektów liniowych. Nie wygasły również decyzje o warunkach zabudowy (o lokalizacji inwestycji celu publicznego), na podstawie których przed dniem 01 stycznia 2018 r. wydano decyzję o pozwoleniu na budowę albo dokonano zgłoszenia i organ nie wniósł sprzeciwu. Nie wygasły również te decyzje dotyczące zagospodarowania terenu niezwiązanego z wykonywaniem robót budowlanych lub polegającego wyłącznie na budowie drogi rowerowej, urządzeń melioracji wodnych lub budowli przeciwpowodziowych.

Czytaj więcej...


 

radca prawny rzeszow Kodeks urbanistyczno- budowlany – planowane zmiany w zasadach planowania i zagospodarowania przestrzennego

07.01.2018 | m.ł

kodeks urbanistyczno budowlany 2 

W Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa trwają prace nad projektem nowej ustawy – Kodeksu urbanistyczno- budowlanego, która ma stanowić zbiór zasad korzystania z przestrzeni oraz kompleksowy zbiór przepisów, w formie jednego aktu prawnego, odnoszących się do planowania i zagospodarowania przestrzennego, przygotowania i realizacji inwestycji celu publicznego, wykonywania obiektów budowlanych, samowoli budowlanej.

Wskutek wprowadzenia kodeksu urbanistyczno-budowlanego, zostaną nim zastąpione takie obecnie obowiązujące ustawy jak: ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Prawo budowlane, tzw. specustawy inwestycyjne oraz znaczna część ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

Kiedy zostanie uchwalony kodeks-urbanistyczno-budowlany?

Prace nad projektem ustawy są już zaawansowane. W IV kwartale 2016 roku projekt kodeksu został poddany konsultacjom publicznym i uzgodnieniom międzyresortowym.

Treść projektu ustawy wraz z uzasadnieniem dostępna jest na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji. Najnowszy tekst projektu ukazał się na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w listopadzie 2017 r. Na początek 2018 roku planowane jest skierowanie projektu ustawy do Sejmu, jakkolwiek ostateczna data wejścia w życie przedmiotowej ustawy nie jest jeszcze znana.

W celu wprowadzenia kodeksu urbanistyczno- budowlanego, konieczne będzie uchwalenie specjalnej, odrębnej ustawy wdrażającej wprowadzone rozwiązania, skutkiem której będzie uchylenie ponad 100 dotychczas obowiązujących ustaw. Ponadto, celem umożliwienia wykonywania ustawy kodeks urbanistyczno- budowlany, konieczne będzie także wydanie kilkudziesięciu rozporządzeń.

Czytaj więcej...

 


 

radca prawny rzeszow Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej - gminy naliczają i pobierają podatek od deszczu

08.01.2018 | a.sz.

opłata za zmniejszenie retencji terenowej 

Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszła w życie nowa ustawa – Prawo wodne. Ustawa ta określa system opłat za usługi wodne. Jedną z takich opłat jest tzw. podatek od deszczu, czyli opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

 

Gminy naliczają i pobierają podatek od deszczu

Podatek od deszczu - będzie to jedyna opłata, która nie będzie pobierana przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, a przez gminy, które będą miały obowiązek przekazać tą opłatę (zachowując dla siebie 10%) Wodom Polskim.

 

Podatek od deszczu to obciążenie dla przedsiębiorców

Opłata ta obciążać będzie przede wszystkim przedsiębiorców, którzy na swych nieruchomościach posiadają obiekty wielkopowierzchniowe.

Zgodnie z wytycznymi skierowanymi do gmin przez ministerstwo do spraw gospodarki wodnej, gminy mają obowiązek naliczyć i pobrać opłaty do końca marca 2018 r.

Czytaj więcej...

 


 

radca prawny rzeszow Zadośćuczynienie za krzywdę związaną ze śmiercią osoby bliskiej

02.01.2018 | n.b.

zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej 

W związku ze śmiercią poszkodowanego - na przykład w wyniku wypadku komunikacyjnego, czy też błędu medycznego, jego bliskim przysługuje zadośćuczynienie pieniężne.

Zadośćuczynienie jest to jednorazowa kwota pieniężna, która jest tzw. rekompensatą za krzywdę doznaną w wyniku śmierci osoby najbliższej, z którą byliśmy emocjonalnie związani.

Zadośćuczynienie ma na celu wyrównanie krzywdy niemajątkowej.

Jak rozumieć krzywdę?

Krzywda jest definiowana jako cierpienie psychiczne, ból związany z odejściem osoby najbliżej, negatywne przeżycie, starta, utrata więzi, lęk przed przyszłością.

Istotne jest to, że krąg osób uprawnionych do otrzymania zadośćuczynienia nie zależy od stopnia pokrewieństwa. Głównym czynnikiem decydującym o związku ze zmarłą osobą jest łącząca ich więź uczuciowa, emocjonalna, stopień relacji.

Czytaj więcej...

 


 

radca prawny rzeszow Odszkodowanie z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej z powodu śmierci osoby bliskiej

04.01.2018 | n.b.

śmierć osoby bliskiej odszkodowanie 

Skutkiem śmierci bezpośrednio poszkodowanego może być znaczne pogorszenie sytuacji życiowej jego rodziny. Śmierć poszkodowanego powoduje, że jego bliscy nie mogą liczyć na pomoc i wsparcie z jego strony.  

Podstawą dochodzenia roszczeń jest art. 446 § 3 kodeksu cywilnego zgodnie, z którym Sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego stosowne odszkodowanie, jeżeli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej. Istotą odszkodowania jest naprawienie szkody majątkowej, związanej z pogorszeniem się sytuacji życiowej rodziny zmarłego.

 

Pogorszenie sytuacji życiowej - co to oznacza?

Przez sytuację życiową rozumie się ogół czynników składających się na położenie życiowe jednostki, także trudno wymierzalne wartości ekonomiczne.

Pogorszenie sytuacji życiowej polega nie tylko na pogorszeniu obecnej sytuacji materialnej, lecz także na utracie realnej możliwości samej stabilizacji warunków życiowych lub ich realnego polepszenia. Takie pogorszenie następuje np. w przypadku utraty małżonka bądź ojca przez małoletnie dzieci. Może polegać również na utracie możliwości uzyskania pomocy przy prowadzeniu gospodarstwa domowego, wychowaniu dzieci.

Czytaj więcej...

 


 

radca prawny rzeszow Prywatne leczenie poszkodowanego, a wysokość odszkodowania przyznanego przez zakład ubezpieczeń

18.12.2017 | m.ł.

koszty prywatnego leczenia a odszkodowanie 

Kwestia możliwości domagania się przez poszkodowanych pokrycia przez ubezpieczycieli z polisy OC sprawcy wypadku kosztów leczenia prywatnego przez wiele lat była przedmiotem rozbieżności w orzecznictwie sądowym.  

Problem ten ma natomiast niebagatelne znaczenie praktyczne, bowiem w realiach polskiej publicznej służby zdrowia, dostęp do niej jest często ograniczony, lub też okres oczekiwania na takie leczenie czy rehabilitację jest tak długi, że zwłoka miałaby negatywny wpływ na zdrowie poszkodowanego.  

Przez szereg lat zakłady ubezpieczeń zarówno w postępowaniach likwidacyjnych jak i sądowych odmawiały pokrycia kosztów leczenia prywatnego, powołując się na przysługujące poszkodowanym ustawowe prawo do świadczeń opieki zdrowotnej oraz obowiązek minimalizacji przez poszkodowanego rozmiaru szkody. W związku z tym, wymagano od poszkodowanych udowodnienia, że zostały przez nich wykorzystane wszelkie możliwości korzystania z leczenia w ramach NFZ.

Czytaj więcej...

 


radca prawny rzeszow Dowody w postępowaniu o wydanie pozwolenia wodnoprawnego – operat wodnoprawny i inne dokumenty według nowej ustawy Prawo wodne z 2017 roku

14.12.2017 | n.b.

 operat wodnoprawny

Podstawą wydania decyzji w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego jest przedkładany wraz z wnioskiem operat wodnoprawny.

Niejednokrotnie w postępowaniu administracyjnym w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego występują strony o sprzecznych interesach. Powstaje zatem pytanie, jak powinien zachować się organ oraz wnioskodawca w przypadku, gdy inna strona kwestionuje założenia i wnioski operatu. Czy w takim razie organ powinien dopuścić dowód z opinii biegłego na okoliczności objęte zakresem operatu

Czytaj więcej...

 


 

radca prawny rzeszowZmiana definicji ścieków w nowym prawie wodnym - zmiana statusu wód opadowych i roztopowych

10.12.2017 | a.sz.

definicja ścieków

W związku z wejściem w życie nowej ustawy Prawo wodne zmianie uległa definicja ścieków w rozumieniu tej ustawy - co z kolei pociąga za sobą zmianę dotychczasowego statusu prawnego wód opadowych i roztopowych.

Zgodnie z art. 16 pkt. 61 nowej ustawy Prawo wodne z 20 lipca 2017 r., pod pojęciem ścieków - należy rozumieć wprowadzane do wód lub do ziemi:

a)  wody zużyte na cele bytowe lub gospodarcze,

b)  ciekłe odchody zwierzęce, z wyjątkiem gnojówki i gnojowicy przeznaczonych do rolniczego wykorzystania w sposób i na zasadach określonych w przepisach działu III rozdziału 4 oraz w przepisach ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu,

Czytaj więcej...

 


 

radca prawny rzeszow Usługi wodne w nowym prawie wodnym - urządzenia pomiarowe, opłaty, sankcje

5.12.2017 | a.sz.

usługi wodne w nowym prawie wodnym 

Nowa ustawa Prawo wodne z 20 lipca 2017 r. wprowadza zmiany i nakłada na przedsiębiorców nowe obowiązki.

Dla podmiotów korzystających z wód,  tym prowadzących pobór wody oraz odprowadzanie ścieków, ważną nowością jest  zawarcie w ustawie regulacji dotyczących tzw. usług wodnych oraz związanych z tym opłat.

Dodać trzeba, że z powstaniem systemu odpłatności za usługi wodne wiąże się zlikwidowanie obowiązujących obecnie zwolnień z opłat za korzystanie ze środowiska. Nowa ustawa wprowadza pojęcie i katalog usług wodnych, a także reguluje procedurę ich naliczania, uiszczania i sankcji za nieuiszczenie opłat lub nie wykonanie przez przedsiębiorców (zakłady) innych obowiązków wprowadzanych ustawą. Zgodnie z zawartą w ustawie definicją usługi wodne polegać mają na zapewnieniu gospodarstwom domowym, podmiotom publicznym oraz podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą możliwości korzystania z wód w zakresie wykraczającym poza zakres powszechnego korzystania z wód, zwykłego korzystania z wód oraz szczególnego korzystania z wód. Usługi wodne obejmować będą:

 • pobór wód podziemnych lub powierzchniowych;
 • piętrzenie, magazynowanie lub retencjonowanie wód podziemnych i wód powierzchniowych oraz korzystanie z tych wód;
 • uzdatnianie wód podziemnych i powierzchniowych oraz ich dystrybucję,
 • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi (a także do urządzeń wodnych),
 • korzystanie z wód do celów energetyki, w tym energetyki wodnej;
  w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast;
 • trwałe odwadnianie gruntów, obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych, a także odprowadzanie do wód - wód pochodzących z odwodnienia gruntów w granicach administracyjnych miast;

Czytaj więcej...

 


 

radca prawny rzeszow Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej – nowość w prawie wodnym - podatek od deszczu

01.12.2017 | n.b.

podatek od deszczu 

Z dniem 01.01.2018 r. wchodzi w życie nowa ustawa prawo wodne. Wprowadza ona obowiązek dokonywania opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej czyli za tzw. odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z obszarów nieskanalizowanych.  Jest to tzw. „ podatek od deszczu”.

Obowiązek dokonywania opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej będzie dotyczył właścicieli nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2, którzy zabudowali swoją działkę w co najmniej 70 %, a w okolicy brakuje kanalizacji deszczowej.

Podstawą prawną opłaty jest art. 269 ustawy prawo wodne, zgodnie, z którym opłatę za usługi wodne uiszcza za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej. Obowiązek opłaty obejmie zatem głównie właścicieli sklepów wielkopowierzchniowych, magazynów, biurowców itp.

Czytaj więcej...

 


 

radca prawny rzeszow Decyzja ustalająca charakter wód – procedura w nowym prawie wodnym

14.10.2017 | n.b.

ustalanie charekteru wód 

Z dniem 01.01.2018r. wchodzi w życie nowa ustawa Prawo wodne, a wraz z nią nowa procedura dotycząca ustalająca charakteru wód.

Wody wg. nowej ustawy Prawo wode z 20 lipca 2017 r. dzielą się na wody powierzchniowe i wody podziemne.

Wodami powierzchniowymi są wody morza terytorialnego, morskie wody wewnętrzne oraz śródlądowe wody powierzchniowe.

Śródlądowe wody powierzchniowe dzielą się z kolei na śródlądowe wody płynące oraz śródlądowe wody stojące.

Śródlądowymi wodami płynącymi są wody w:

1)  ciekach naturalnych oraz źródłach, z których te cieki biorą początek;

2)  jeziorach oraz innych naturalnych zbiornikach wodnych o ciągłym albo okresowym naturalnym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych;

3)  sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach płynących;

4)  kanałach.

Czytaj więcej...

 


 

 

radca prawny rzeszow Nowe prawo wodne – nowe organy, zmiana właściwości organów, utrata kompetencji organów w sprawach wodnych

04.10.2017 r. | a.sz.

organy Wód Polskich 1 

Nowe organy Wód Polskich w sprawach wodnych

Z dniem 1 stycznia 2018 r. dojdzie do zmian struktury organizacyjno-prawnej organów administracji publicznej właściwych w sprawach gospodarowania wodami. Powstanie nowa osoba prawna – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Regionalne zarządy gospodarki wodne wejdą w skład struktury organizacyjnej Wód Polskich, obok Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, jako centrali oraz zarządów zlewni i nadzorów wodnych.

Czytaj więcej...

 


 

radca prawny rzeszow Nowe prawo wodne - cele i założenia ustawy z dnia 23 sierpnia 2017 r. prawo wodne

08.09.2017 | a.sz.

nowe prawo wodne 

Z dniem 1 stycznia 2018 r. wejdzie w życie nowa ustawa – Prawo wodne. Zakres reformy gospodarki wodnej – cel uchwalenia nowej ustawy zmierza do wprowadzenia do ustawy – Prawo wodne instrumentów, które zapewnią realizację tzw. Ramowej Dyrektywy Wodnej (Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej – Dz. Urz WE L 327 z 22.12.2000 r.).

Celem Ramowej Dyrektywy Wodnej jest zaś pełna realizacja zlewniowej polityki gospodarowania wodami, która spełnia kryteria funkcjonalności i bezpieczeństwa oraz zrównoważonego rozwoju, efektywności ekonomicznej, trwałości systemów i akceptacji społecznej, zgodnie z zasadą zrównoważonego gospodarowania wodami, w tym także z gospodarczym korzystaniem z zasobów wodnych.

Czytaj więcej...

 


 

radca prawny rzeszow Postępowanie w sprawie naruszenia stosunków wodnych według nowej ustawy Prawo wodne

07.08.2017 | m.ł.

 naruszenie stosunków wodnych

Nowa ustawa Prawo wodne, której wejście w życie planowane jest na dzień 01 stycznia 2018 roku, co do zasady zachowuje dotychczasowe rozwiązania w zakresie postępowania w sprawie naruszenia stosunków wodnych.

Jednakże w nowej ustawie przewidziane są pewne istotne odmienności w stosunku do obecnie obowiązujących rozwiązań, które mogą mieć bardzo duże znaczenie, zwłaszcza dla osób poszkodowanych wskutek zalewania ich nieruchomości przez wody pochodzące z sąsiednich działek.

W nowej ustawie prawo wodne, o postępowaniu w sprawie naruszenia stosunków wodnych traktować będą przepisy art. 234 ustawy (odpowiednik art. 29 aktualnie obowiązującej ustawy- postępowanie „właściwe” w sprawie naruszenia stosunków wodnych) oraz art. 235 (odpowiednik art. 30 aktualnie obowiązującej ustawy , dotyczący zawierania tzw. ugód wodnoprawnych).

Czytaj więcej...

 


 

radca prawny rzeszow Instytucja zgody wodnoprawnej – nowość w prawie wodnym   

07.08.2017 | n.b.

 zgoda wodnoprawna

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej podpisał nową ustawę prawo wodne, która wejdzie w życie z dniem 01.01.2018r.

Zgodnie z nową ustawą prawo wodne do polskiego porządku prawnego zostanie wprowadzona instytucja zgody wodnoprawnej, która obejmuje:

 1. wydanie pozwolenia wodnoprawnego;
 2. przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego;
 3. wydanie decyzji o której mowa w art. 77 ust. 3 i 8 oraz w art. 176 ust. 4 tj. decyzji zwalniającej od zakazów wynikających z ustawy prawo wodne w zakresie:

-  obszarów szczególnego zagrożenia powodzią,

- poruszania się pojazdami w wodach powierzchniowych oraz po gruntach pokrytych wodami,

- wykonywania robót lub czynności, które mogą wpływać na szczelność lub stabilność wałów przeciwpowodziowych.

Czytaj więcej...

 


 

radca prawny rzeszow Postępowanie wyjaśniające prowadzone przez organ odwoławczy i podstawy do wydania decyzji kasatoryjnej
Kolejna nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego

15.06.2017 | n.b.

postępowanie wyjaśniające 

Nowelizacja art. 138 ustawy kodeks postępowania administracyjnego zmierza do ograniczenia zbyt częstego korzystania z decyzji kasacyjnych przez organy odwoławcze. Wcześniejsza redakcja przepisu wydawała się zbyt szeroka i w niej należało upatrywać głównej przyczyny nazbyt częstego wykorzystywania przepisu w praktyce, któremu nie była w stanie zaradzić krytyka ze strony judykatury i doktryny.

Nowelizacja zawęża możliwość podjęcia decyzji kasacyjnej w stopniu maksymalnym. Ogranicza ją bowiem do sytuacji, w której rozpatrzenie i rozstrzygnięcie sprawy przez organ odwoławczy byłoby nie do pogodzenia z zasadą dwuinstancyjności postępowania administracyjnego. Poza tym kryterium nienaruszalności zasady dwuinstancyjności wydaje się bardziej uchwytne od dotychczasowego kryterium, tj. wymogu uprzedniego przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w całości lub w znacznej części.

Czytaj więcej...

 


 

radca prawny rzeszow Nowy katalog instrumentów zarządzania zasobami wodnymi

12.06.2017 | m.ł.

instrumenty zarządzania zasobami wodnymi 

Zgodnie z projektem nowej ustawy Prawo wodne, planuje się wprowadzenie zmodyfikowanego katalogu instrumentów zarządzania zasobami wodnymi. W projekcie ustawy, jako jeden z takich instrumentów wskazano bowiem zgody wodnoprawne, tj. pojęcie, które wcześniej na gruncie Prawa wodnego nie występowało.

Co więc oznacza pojęcie zgody wodnoprawnej i kiedy konieczne będzie jej uzyskanie?

Według założeń ustawodawcy, samo pojęcie „zgody wodnoprawnej” jest pojęciem zbiorczym i obejmować będzie następujące kategorie rozstrzygnięć organów właściwych w sprawach gospodarki wodnej:

 • Wydanie pozwolenia wodnoprawnego;
 • Przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego;
 • Ocenę wodnoprawną.

Czytaj więcej...

 


 

radca prawny rzeszow Ważna zmiana w kodeksie postępowania administracyjnego - nakaz rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości faktycznych na korzyść strony

11.06.2017 | n.b.

nowelizacja kpa 2017 

Realizując postulat przyjaznej administracji, zmieniona ustawa przewiduje także wyartykułowanie w kodeksie postępowania administracyjnego nakazu rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości faktycznych na korzyść strony poprzez dodanie art. 81a.

Zgodnie z zasadą wyrażoną w dodanym art. 81a § 1, jeżeli przedmiotem postępowania administracyjnego jest nałożenie na stronę obowiązku bądź ograniczenie lub odebranie stronie uprawnienia, a w tym zakresie pozostają niedające się usunąć wątpliwości co do stanu faktycznego, wątpliwości te powinny być rozstrzygane na korzyść strony. We wskazanych przypadkach wynik postępowania administracyjnego (np. nałożenie administracyjnej kary pieniężnej) oddziałuje bezpośrednio na sferę wolności strony i odnosi skutek analogiczny do sankcji wynikających z norm o charakterze karnym (a co najmniej jest tak odbierany przez stronę).

Czytaj więcej...

 


 

radca prawny rzeszow Nowe zasady planowania w gospodarowaniu wodami, w tym zabudowy na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią

10.06.2017 | m.ł.

planowanie w gospodarowaniu wodami 

Wraz z wejściem w życie nowej ustawy Prawo wodne, zmienią się w sposób zasadniczy kwestie dotyczące zasad zabudowy na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. Jak wynika z uzasadnienia projektu ustawy Prawo wodne, w celu zapewnienia ochrony ludzi i mienia przed powodzią, obszary szczególnego zagrożenia powodzią uwzględnia się m.in. w planach zagospodarowania przestrzennego oraz w decyzjach o warunkach zabudowy. W dokumentach takich uwzględnia się również poziom zagrożenia powodziowego wynikający z wyznaczenia obszarów szczególnego zagrożenia powodzią.

Projekty podstawowych dokumentów z zakresu planowania przestrzennego na terenie każdej gminy tj. planów zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy wymagać będą uzgodnienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w zakresie zabudowy i zagospodarowania nieruchomości w całości lub w części położonych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. Uzgodnienia te następować będą w formie decyzji, w której wskazane będą warunki dla planowanej zabudowy oraz planowanego zagospodarowania przestrzennego nieruchomości położonych w takich obszarach.

Czytaj więcej...

 


 

radca prawny rzeszow Zniewaga jako przestępstwo ścigane z oskarżenia prywatnego

09.06.2017 | a.sz.

zniewaga jako przestępstwo 

Zniewaga jest przestępstwem przeciwko godności osobistej człowieka żyjącego, bez względu na płeć, wiek, pochodzenie, itp. Znieważeniem będzie takie zachowanie, które uwłacza godności człowieka, wyraża pogardę i lekceważenie w świetle norm społecznych. Najczęściej zniewaga ma formę wypowiedzi słownej. Może być ona również wyrażona na piśmie lub za pomocą wizerunku.

Ponieważ przestępstwo to może polegać wyłącznie na działaniu, nie będzie nim np. okazanie lekceważenia poprzez niepodanie ręki. Znieważyć można kogoś albo bezpośrednio, tj. w obecności osoby znieważanej albo pod nieobecność tej osoby. W tym ostatnim przypadku warunkiem karalności jest to, że zniewaga jest publiczna albo też dokonana w taki sposób i w zamiarze aby dotarła do osoby znieważanej.

Czytaj więcej...

 


 

radca prawny rzeszow Praca na umowie zlecenie a prawa i roszczenia pracownicze

08.06.2017 | a.sz.

praca na umowie zlecenie 

Pracujesz 8 godzin na dobę wykonując codziennie takie same lub podobne czynności, a mimo to masz umowę zlecenie? Pracodawcy często zawierają z pracownikami umowy zlecenia, mimo, że w rzeczywistości pracownicy świadczą pracę tak jak na umowie o pracę.

W orzecznictwie i doktrynie wskazuje się na sześć cech, które odróżniają umowę o pracę od umowy zlecenia. Jako cechy stosunku pracy wskazuje się:

- podporządkowanie pracownika pracodawcy, które należy rozumieć nie tylko jako świadczenie pracy pod kierownictwem pracodawcy, ale także jako jednoznaczne określenie prawa pracodawcy do decydowaniu o miejscu i czasie, w jakim praca określonego rodzaju ma być świadczona (tak: Maria Teresa Romer, Prawo Pracy Komentarz, wyd. LexisNexis, Warszawa 2008, a także wyrok Sądu Najwyższego z 11 kwietnia 1997 r., I PKN 89/9);

- kontrolę pracodawcy nad procesem pracy;

- osobiste instrukcje pracodawcy co do sposobu, miejsca i czasu wykonywania pracy - bieżące zlecanie zadań osobie zatrudnionej na zlecenie, bieżąca kontrola wykonywanych czynności i modyfikowanie ich zakresu z reguły wskazuje na pracowniczy charakter stosunku łączącego strony, nawet jeśli strony zawarły umowę zlecenia (Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 czerwca 2015 r., II PK 189/14);

- dyspozycyjność pracownika nawet w trakcie niewykonywania pracy;

- wymóg osobistego świadczenia pracy - nawet zapisana możliwość posłużenia się inną osobą nie niweczy charakteru stosunku pracy (Wyrok SN z dnia 5 maja 2010 r. I PK 8/2010).

-  cykliczne wypłacanie wynagrodzenia - pracodawca zobowiązany jest za wykonywaną pracę wypłacić wynagrodzenie w okresach zazwyczaj miesięcznych, a pracownik nie może się go zrzec. Wynagrodzenie powinno odpowiadać rodzajowi, jakości i ilości świadczonej pracy. W razie braku określenia wysokości wynagrodzenia, pracownikowi przysługuje wynagrodzenie uznane za godziwe dla danego rodzaju pracy, ale nie niższe niż minimalne wynagrodzenie. W umowie zlecenia co do zasady wynagrodzenie należy się za całość zlecenia już po jego wykonaniu, chyba że strony postanowią inaczej.

Czytaj więcej...

 


 

radca prawny rzeszow Nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego. Co się zmieni?

07.06.2017 | n.b.

nowelizacja kpa 07 kwietnia 2017 

Według ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw z dniem 1 czerwca 2017r. w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego zostały wprowadzone liczne zmiany, które zrewolucjonizują polskie postępowanie administracyjne.

Dyskusje odnośnie zmiany kodeksu postępowania administracyjnego toczą się od zeszłego roku. Zwolenników zmiany jest tyle samo co jej przeciwników. Czy rzeczywiście nowelizacja ustawy tak wiele zmieni? W cyklu artykułów postaramy się odpowiedzieć na nurtujące czytelników pytania, które mamy nadzieje rozwieją część wątpliwości.

Zaczynając od początku, nie można nie wspomnieć o fundamentalnych zasadach ogólnych postępowania administracyjnego, które uległy modyfikacjom wskutek nowelizacji. Ustawa wprowadza art. 7a oraz art. 7b, które nie były wcześniej znane regulacji postępowania administracyjnego.

Czytaj więcej...

 


 

radca prawny rzeszow Odpowiedzialność cywilna za szkody spowodowane oddziaływaniem na środowisko

05.06.2017 | a.sz.

odszkodowanie za szkodę w środowisku 

Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną poprzez bezprawne oddziaływanie na środowisko jest oparta na zasadzie ryzyka. Oznacza to, że wystarczy wykazanie, że doszło do bezprawnego oddziaływania na środowisko, w wyniku którego powstała szkoda, wykazanie związku przyczynowego pomiędzy bezprawnym oddziaływaniem na środowisko a szkodą i wskazanie sprawcy tego oddziaływania.

Element winy sprawcy nie ma w tym przypadku żadnego znaczenia. Bezprawnym oddziaływaniem na środowisko będzie przede wszystkim działanie bez wymaganej prawem decyzji lub z przekroczeniem jej zakresu. Jednakże bezprawnym oddziaływaniem na środowisko będzie również działanie w oparciu o stosowne pozwolenie i w jego granicach.

Czytaj więcej...

 


 

radca prawny rzeszow Odwołanie od wypowiedzenia – co warto wiedzieć

04.06.2017 | a.sz.

 zwolnienie z pracy

Jeżeli uważasz, że pracodawca zwolnił Cię nieprawidłowo, masz prawo wnieść odwołanie do sądu pracy. Pamiętaj, że termin na wniesienie odwołania od wypowiedzenia wynosi obecnie 21 dni od dnia doręczenia przez pracodawcę wypowiedzenia (tj. od dnia odbioru tego wypowiedzenia osobiście od pracodawcy w zakładzie pracy albo od dnia odbioru przesyłki listownej poleconej zawierającej oświadczenie pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę).

W zależności od rodzaju umowy o pracę, pracownikowi przysługują różne roszczenia. Jeżeli pracodawca wypowiedział niezgodnie z przepisami prawa umowę o pracę na okres próbny, pracownikowi przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania za czas, do upływu którego umowa miała trwać. Prawo do odszkodowania będzie przysługiwało pracownikowi również, gdy pracodawca niezgodnie z przepisami wypowiedział umowę o pracę na czas określony. Zgodnie z art. 50 §4 kodeksu pracy, odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do upływu którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za 3 miesiące.

Czytaj więcej...

 

 


 

radca prawny rzeszow Będzie nowe Prawo wodne

02.06.2017 | a.sz.

nowe prawo wodne 

W dniu 25 maja 2017 r. w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu nowej ustawy Prawo wodne. Projekt przewiduje szereg zmian w systemie prawa wodnego. Celem nowej ustawy ma być w pierwszej kolejności zrealizowanie założeń Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. pełna realizacja zlewniowej polityki gospodarowania wodami. Projekt zakłada wprowadzenie zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi poprzez wprowadzenie systemu usług wodnych, a także przewiduje nowy system finansowania gospodarki wodnej oparty na elastycznych instrumentach finansowych.

Zmieni się struktura organów administracji publicznej właściwych w sprawach gospodarowania wodami. Zostaną zniesione organy, takie jak Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej. Powstanie nowa osoba prawna o nazwie: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, w skład której wejdą następujące jednostki: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, regionalne zarządy gospodarki wodnej, zarządy zlewni oraz nadzory wodne.

Czytaj więcej...

 


 

sama waga Wyznaczanie szerokości pasa i filara ochronnego kopalni odkrywkowej od cieków według normy PN-G-02100:1996

08.02.2017 | j.sz.

 pas ochronny

W warunkach polskich kopaliny pospolite takie jak piaski, żwiry i pospółki najczęściej należą do złóż powstałych wskutek działalności cieków i co oczywiste znajdują się w ich pobliżu. Eksploatacja odkrywkowa złóż położonych obok cieków doznaje czesto ograniczeń w postaci konieczności zachowania filara i pasa ochronnego od koryta cieku.

Filar ochronny i pas ochronny to dwa różne pojęcia. Pas ochronny może stanowić część filara ochronnego.

Ogólnie przyjmuje się, że pas ochronny w górnictwie jest to ta cześć złoża lub terenu, którą pozostawia się bez eksploatacji z uwagi na ochronę obiektów powierzchniowych i podziemnych.

Filary ochronne z kolei to przestrzeń ustanawiana w złożu dla zabezpieczenia obiektów w na powierzchni terenu przed nadmiernymi skutkami wybierania złoża.

Czy 50 metrów od koryta cieku wystarczy?

Dość często inwestorzy traktują 50 metrową odległość od stref zalewu wód Q10% danego cieku, jako niezmienną wytyczną, wyznaczając granice pola eksploatacji kruszyw właśnie w takiej odległości od granic strefy Q10%.

Czytaj więcej...

 

 


 

sama waga Ustalenie istnienia stosunku pracy. Co robić, gdy pracodawca omija przepisy prawa pracy?

25.01.2017 | j.sz.

 

ustalenie stosunku pracy

Pracownik, który twierdzi, że pracował tak jak na etacie, a pracodawca zatrudniał go na umowę zlecenie, po to żeby nie płacić minimalnej pensji oraz składek - może w sądzie pracy dochodzić tzw. ustalenia istnienia stosunku pracy.

Pracodawca niekiedy omija przepisy prawa pracy i w sytuacji, gdy właściwe jest zawrcie umowy o pracę (tzw. etat) zatrudnia pracowników na podstawie umowy zlecenie, a zdaża się, że nawet na podstawie umów o dzieło. Umowy te nazywane są często umowami śmieciowymi.

Dzięki temu pracodawca unika części kosztów związanych z płaceniem składek na ubezpieczenie społeczne, czy płaci pracownikowi niższe wynagrodzenie, niż wynika to z tzw. płacy minimalnej przy zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę. Pracownik nie ma prawa do urlopu oraz pieniężnego ekwiwalentu za urlop niewykorzystany.

Pracownik pracując na umowie śmieciowej nie zwiększa swojego stażu pracy ważnego w przypadku obliczania uprawnień emerytalnych. Nie są także odprowadzane składki za pracownika, w tym m.in. składka emerytalna.

Pracując na umowie zlecenie w nocy pracownik nie otrzymuje także dodatku za pracę w porze nocnej.

Czytaj więcej...

 

 


 

radca prawny rzeszow Kary za nielegalną wycinkę drzew orzeczone na starych zasadach

19.01.2017 | j.sz.

wycinka drzew nowe zasady

 

W związku z nowelizacją ustawy o ochronie przyrody zmieniły się zasady uzyskiwania zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów. Poważne zmiany mają miejsce także w obszarze karania obób, które wycinkę przeprowadziły nielegalnie przed wejściem w życie nowelizacji. Nasza kancelaria specjalizuje się z powodzeniem od lat w kwestiach związanych z ochroną środowiska.

Zachęcamy Państwa do lektury!

Nowe zasady wycinki drzew - zezwolenie rzadko będzie wymagane

Od początku roku 2017 obowiązują nowe zasady związane z wycinką drzew i krzewów w związku ze zmianą ustawy o ochronie przyrody.

Prywatni właściciele nieruchomości, jeżeli wycinają drzewa i krzewy na cele niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą - nie mają obowiązku uzyskiwać zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów - bez względu na gatunek i wymiary drzewa. Za taką wycinkę nie jest także naliczana opłata. Podstawowym warunkiem jest natomiast brak objęcia nieruchomości na której prowadzona ma być wycinka formami ochrony przyrody (np. obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, park narodowy, obszar chronionego krajobrazu) lub ochroną konserwatorską (wpis do rejestru zabytków) - na tych bowiem nieruchomościach na wycinkę należy uzyskać zezwolenie.

Zmienia się sytuacja prawna osób, które nielegalną wycinkę prowadziły przed 01 stycznia 2017 roku.

 

Czytaj więcej...

 

 


 

radca prawny rzeszow Budowa na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią - procedura uzyskiwania zwolnienia od zakazu budowy na terenach zalewowych

22.07.2015 | Natalia Błażejewska

obszary szczególnego zagrożenia powodzią

Wprowadzenie tzw. map zagrożenia powodziowego oraz planów zarządzania ryzykiem powodziowym wiąże się dla właścicieli nieruchomości sąsiadujących z ciekami i zbiornikami wodnymi z potencjalnym ograniczeniem zabudowy. Tereny wskazane jako obszary szczególnego zagrożenia powodzią są, co do zasady, wyłączone z możliwości zabudowy.

Warto przez zakupem nieruchomości lub przed rozpoczęciem realizacji planów inwestycyjnych upewnić się, czy dany teren nie został zaliczony do tych obszarów.

Poniższy tekst ma za zadanie przybliżyć tą złożoną kwestię. Zachęcamy do lektury artykułu.

Więcej...

 


radca prawny rzeszow Pozwolenie wodnoprawne – kiedy jest wymagane, jak można je uzyskać, jakie organy wydają pozwolenia wodnoprawne

11.07.2015 | n.b.

 pozwolenie wodnoprawne warunki zasady organy

Zamierzasz budować staw rybny, pomost, odwodnić grunt pod budowę domu? Najprawdopodobniej potrzebujesz pozwolenia wodnoprawnego na realizację swoich zamierzeń...

Czym jest pozwolenie wodnoprawne, kiedy jest ono wymagane, w jakim trybie oraz które organy je wydają – na te pytania staramy się odpowiedzieć w poniższym artykule. Zachęcamy do lektury.

 

Definicja pozwolenia wodnoprawnego

Pozwolenie wodnoprawne jest konstytutywnym aktem administracyjnym, wydawanym przez właściwy organ administracji publicznej, w zależności od przedmiotu wniosku i miejsca, w drodze decyzji.

Pozwolenie wodnoprawne wydaje się na wniosek zainteresowanego, na czas określony

Więcej...

 


 

radca prawny rzeszow Urządzenia melioracji wodnych szczegółowych

Definicja, wymagania, które muszą byś spełnione przy ich budowie oraz obowiązki ciążące na ich użytkownikach

08.07.2015 | n.b.

 urządzenia melioracji wodnych szczegółowych

Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie pojęcia urządzeń melioracji wodnych szczegółowych oraz procedury ich budowy, a także wymagań ciążących na użytkownikach infrastruktury melioracyjnej.

Pojęcie melioracji wodnych zostało określone w art. 70 ustawy prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469), który stanowi, że melioracje wodne polegają na regulacji stosunków wodnych w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienia jej uprawy oraz na ochronie użytków rolnych przed powodziami.

Urządzenia melioracji wodnych dzielą się na podstawowe i szczegółowe, w zależności od ich funkcji i parametrów.

Więcej...

 


 

radca prawny rzeszow Umowa o roboty budowlane – co warto wiedzieć

03.07.2015 | n.b.

umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane jest zawierana powszechnie, jednak jakość funkcjonujących w obrocie umów wciąż pozostawia wiele do życzenia. O wadach zawartej umowy dowiadujemy się dopiero wówczas, gdy napotykamy problemy z wyegzekwowaniem jej postanowień. Warto poznać podstawowe cechy tej umowy, aby unikać najpowszechniej występujących błędów.

Zgodnie z art. 647 kodeksu cywilnego przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia.

Więcej...

 


 

radca prawny rzeszow Wypadki i incydenty lotnicze – podstawowe informacje

30.06.2015 | n.b.

wypadek incydent zdarzenie lotnicze

Mimo, iż latanie samolotem jest jak dotąd najbezpieczniejszym sposobem przemieszczania się, to jednak i tutaj dochodzi do nieprzewidzianych sytuacji – tak zwanych zdarzeń lotniczych.

Zdarzenia lotnicze z kolei można podzielić na dwie kategorie: wypadki lotnicze i incydenty lotnicze.

Wypadkiem lotniczym jest zdarzenie związane z eksploatacją statku powietrznego, które zaistniało od chwili, gdy jakakolwiek osoba weszła na jego pokład z zamiarem wykonania lotu, do momentu, gdy wszystkie osoby znajdujące się na pokładzie opuściły ten statek powietrzny, i podczas którego:

 • jakakolwiek osoba doznała obrażeń ze skutkiem śmiertelnym lub poważnego obrażenia ciała w rezultacie:

- znajdowania się na pokładzie danego statku powietrznego lub

- bezpośredniego zetknięcia się z jakąkolwiek częścią statku powietrznego, w tym częścią, która oddzieliła się od danego statku powietrznego, lub

- bezpośredniego oddziaływania strumienia gazów albo powietrza, wywołanego przez statek powietrzny;

z wyłączeniem tych przypadków, kiedy obrażenia ciała powstały z przyczyn naturalnych bądź w wyniku obrażeń zadanych samemu sobie lub przez inne osoby albo kiedy obrażeń ciała doznały osoby odbywające lot bez pozwolenia albo ukrywające się w miejscach, do których zwykle zamknięty jest dostęp dla pasażerów i członków załogi;

Więcej...

 


 

radca prawny rzeszow Domy jednorodzinne bez pozwolenia na budowę – duże zmiany w prawie budowlanym

03.06.2015 r. | n.b.

zmiany w prawie budowlanym

Sejm uchwalił nowelizację ustawy prawo budowlane (Dz. U. z 27 marca, poz. 443), która wejdzie w życiu już 28 czerwca 2015 r.

Według głównych założeń, ustawa ma usprawnić proces budowlany, w szczególności poprzez zniesienie obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę w stosunku do niektórych obiektów budowlanych, dla których wymóg taki był przewidziany w dotychczasowym stanie prawnym.

Nowelizacja przewiduje, że wolnostojący dom jednorodzinny będzie można wybudować na podstawie pozwolenia na budowę, jak i na podstawie zgłoszenia robót budowlanych, jeżeli lokalizacja domu nie będzie miała wpływu na domy sąsiednie. Nie dotyczy to domów bliźniaków i domów szeregowców (tzw. szeregówek). O możliwości ich wybudowania nadal będzie decydowało otrzymanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Więcej...

 


 

radca prawny rzeszow Przed zakupem u dewelopera – umowa rezerwacyjna oraz umowa przedwstępna

01.06.2015 | n.b.

umowa rezerwacyjna przewstępna

Zanim podpiszemy umowę deweloperską czeka nas podpisanie umowy rezerwacyjnej lub umowy przedwstępnej.

Umowa rezerwacyjna jest umową nienazwaną, typem umowy przedwstępnej, która jest podpisywana przed umową deweloperską i aktem notarialnym przenoszącym na nabywcę własność nieruchomości.

Umowa rezerwacyjna daje takie prawa zainteresowanemu, jakie zostały w niej zapisane. Celem umowy rezerwacyjnej z reguły jest zabezpieczenie praw zainteresowanego do nabycia w bliżej określonej przyszłości wskazanej nieruchomości po ustalonej cenie.

Jednakże zawarcie umowy rezerwacyjnej nie daje nam pełnej gwarancji na późniejsze zawarcie umowy deweloperskiej, ponieważ często zdarza się tak, że umowa rezerwacyjna ma tylko charakter jednostronnego oświadczenia nabywcy, zawierającego propozycję zawarcia w późniejszym terminie umowy nabycia nieruchomości po określonej cenie. Deweloper natomiast nie zobowiązuje się do zawarcia z zainteresowanym umowy przedwstępnej, jak również że sprzeda lokal za cenę ustaloną w umowie rezerwacyjnej.

Więcej...

 


 

radca prawny rzeszow Zmiany ustawy prawo wodne wdrażają prawo unijne


26.05.2015 | n.b.

ustawa prawo wodne nowelizacja

Po rozpatrzeniu poprawek Senatu, ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy prawo wodne oraz niektórych innych ustaw, ma wejść w życie jeszcze w 2015 r.

Celem nowelizacji prawa wodnego jest przede wszystkim wdrożenie rozwiązań prawnych Unii Europejskiej do krajowego porządku prawnego. 

Projekt nowelizowanej ustawy prawo wodne zakłada przede wszystkim:

 • Zmiany struktury prawno organizacyjnej organów administracji publicznej właściwych w sprawach gospodarowania wodami, ze szczególnym uwzględnieniem rozdzielenia kompetencji w zakresie inwestycji i utrzymania mienia Skarbu Państwa związanego z gospodarką wodną od funkcji administracyjnych i planistycznych.
 • Systemowe rozwiązanie problemu niedofinansowania zadań z zakresu gospodarki wodnej.
 • Zapewnienie komplementarności polityce opłat za wodę.

W zakresie zmian struktury prawo-organizacyjnej projekt ustawy zakłada likwidację 7 regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej wraz ze zniesieniem 7 dyrektorów regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, a także likwidację 8 urzędów Żeglugi Śródlądowej wraz ze zniesieniem 8 dyrektorów Urzędów Żeglugi Śródlądowej.

Zamiast nich powołane zostanie 6 Urzędów Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych wraz z 6 dyrektorami. Zostanie powołanych 6 Rad Gospodarki Wodnej, jako organy opiniodawczo-doradcze przy dyrektorach Urzędów Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych.

Więcej...

 


 

radca prawny rzeszow Nowelizacja ustawy prawo wodne w 2015 roku – co się zmieni?

25.05.2015 | n.b.

nowelizacja prawa wodnego

Planowana w roku 2015 tak zwana „duża” nowelizacja ustawy prawo wodne ma polegać między innymi na wdrożeniu do krajowego porządku prawnego postanowień Dyrektywy nr 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23.10.2007r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim, czyli tzw. Dyrektywy powodziowej.

Dyrektywa powodziowa nakłada na państwa członkowskie obowiązek opracowania wstępnej oceny ryzyka powodziowego, map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego oraz planów zarządzania ryzykiem powodziowym.

Dyrektywa przypomina, że powodzie mogą powodować ofiary śmiertelne, wysiedlenia osób i szkody w środowisku naturalnym, poważnie hamować rozwój gospodarczy oraz zagrażać działalności gospodarczej.

Powodzie należą do naturalnych zjawisk, którym nie sposób zapobiec, niemniej jednak niektóre działania człowieka, takie jak tworzenie nowej zabudowy mieszkaniowej i wzrost wartości majątku na obszarach zalewowych, a także obniżenie naturalnego potencjału retencyjnego gleby wskutek użytkowania gruntów i zmiany klimatyczne, przyczyniają się do zwiększenia prawdopodobieństwa występowania powodzi i zaostrzenia ich negatywnych skutków.

Więcej...

 


 

radca prawny rzeszow Zarząd Dorzecza Wisły i Zarząd Dorzecza Odry – nowe państwowe osoby prawne

18.05.2015 n.b.

zarządy dorzeczy

W nowelizacji ustawy prawo wodne przewidywane jest utworzenie dwóch nowych państwowych osób prawnych - Zarządu Dorzecza Wisły i Zarządu Dorzecza Odry.

Tworzone są one w celu rozwiązania problemów z podziałem kompetencji przy utrzymaniu infrastruktury wodnej.

Warto w tym miejscu wskazać, iż Zarząd Dorzecza Wisły i Zarząd Dorzecza Odry będą wykonywać prawa właścicielskie Skarbu Państwa w stosunku do wód obejmujących: Wisłę, Odrę, śródlądowe drogi wodne, wody graniczne oraz inne wody istotne dla kształtowania zasobów wodnych i ochrony przeciwpowodziowej.

Państwowe osoby prawne w zakresie nowelizacji ustawy będą pełnić funkcję inwestora, określając kierunek działalności inwestycyjnej, min. prowadząc inwestycje w zakresie gospodarki wodnej, współpracując z innymi podmiotami korzystającymi z wód i wykonującymi urządzenia wodne, współpracując z podmiotami zainteresowanymi realizacją inwestycji polegających na wytwarzaniu energii elektrycznej, a także z podmiotami gospodarczymi prowadzącymi działalność żeglugową w zakresie utrzymania i rozwoju dróg wodnych.

Zarząd dorzecza po nowelizacji ustawy będzie odpowiedzialny za administrowanie zbiornikami wodnymi oraz nieruchomościami związanymi z gospodarką wodną.

Więcej...

 


 

radca prawny rzeszow Wypadek na imprezie masowej – odszkodowanie i zadośćuczynienie

02.09.2014 | k.sz.

wypadek impreza masowa

Koniec wakacji to okres masowego organizowania wszelkiego rodzaju koncertów, meczów, pikników i festynów. Niestety, zabawa na nich, jakkolwiek przeważnie przyjemna, nie zawsze jest równie bezpieczna.

Do naszej kancelarii coraz częściej trafiają osoby, które uległy przeróżnym, przeważnie - poważnym wypadkom lub też utraciły mienie np. portfel, dokumenty, telefon komórkowy.

Co istotne, niejednokrotnie zdarzeniom tym można było zapobiec, gdyby tylko organizator imprezy właściwie wywiązał się z ciążącego na nim obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa osobom biorącym w niej udział, oraz zabezpieczenia jej pod względem sanitarnym, medycznym, jak również przeciwpożarowym, oraz ochrony porządku publicznego.

Więcej...

 


 

radca prawny rzeszow W lotnictwie nie ma dziś nieszczęśliwych wypadków

17.08.2014 | j.sz.

wypadek lotniczy odszkodowanie 1

Są dziedziny życia, które niosą ze sobą podwyższone ryzyko. Jedną z nich jest uprawianie sportów lotniczych – szybownictwa, spadochroniarstwa, paralotniarstwa, latania samolotami ultralekkimi, etc.

W Polsce w lotnictwie rocznie kilkadziesiąt osób traci życie, a jeszcze więcej odnosi ciężkie obrażenia ciała dlatego, że ktoś nie przestrzega obowiązującego prawa. Nie ma tu zdarzeń czysto przypadkowych - które zwykło się określać mianem "nieszcześliwego wypadku".

Od wielu lat rośnie ilość i jakość przepisów prawnych, których podstawowym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa wykonywaniu operacji lotniczych. Mamy prawo regulujące wymagania, jakie musi spełniać sprzęt lotniczy. Istnieje szczegółowy zasób norm określających w jaki sposób wykonuje się operacje lotnicze, aby robić to w sposób w pełni bezpieczny. Ustawodawca dba o to, żeby personel lotniczy był w pełni dyspozycyjny. Edukację w zakresie bezpieczeństwa od lat prowadzą organy badające wypadki lotnicze. Na straży bezpieczeństwa w lotnictwie stoi także prawo karne. Istnieje w zasadzie powszechny w lotnictwie obowiązek ubezpieczania się od odpowiedzialności cywilnej – tak aby minimalizować negatywne konsekwencje wypadków lotniczych.

Więcej...

 


 

radca prawny rzeszow Leasing pracowniczy – wybrane zagadnienia

08.08.2014 | k.h.

leasing pracowniczy

Przedsiębiorcy decydują się na wynajmowanie zatrudnionych pracowników innym podmiotom w ramach tzw. leasingu pracowniczego. Korzystanie z instytucji wynajęcia pracowników może stwarzać określone problemy, między innymi z tego powodu, iż pośrednictwo pracy stanowi działalność regulowaną, zastrzeżoną dla agencji pracy tymczasowej. Poniższy tekst ma za zadanie przybliżyć najważniejsze kwestie związane z tzw. leasingiem pracowniczym.

Art. 174 znak 1 kodeksu pracy reguluje instytucję tzw. leasingu pracowniczego, jako dopuszczalnej formy wynajmowania pracowników, nie stanowiącej pośrednictwa pracy sensu stricte.

Zgodnie z § 1 przywołanego artykułu za zgodą pracownika wyrażoną na piśmie, pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy, przez okres ustalony w zawartym w tej sprawie porozumieniu pomiędzy pracodawcami.

Więcej...

 


 

radca prawny rzeszow Obowiązek zapewnienia stronom czynnego udziału w toku postępowania administracyjnego

zapewnienie udziału stron

30.07.2014 | p.g.

W praktyce funkcjonowania naszej kancelarii wciąż spotykamy się z brakiem zrozumienia przez przedstawicieli organów administracji zasady zapewnienia czynnego udziału stron w postępowaniu administracyjnym. Organy nienależycie zawiadamiają strony o prowadzonych czynnościach, nie potrafią wyegzekwować obecności wszystkich stron w czynnościach dowodowych takich jak oględziny, czy rozprawy administracyjne, odmawiają w trakcie trwania postępowania statusu strony poszczególnym jego uczestnikom etc. Poniższy artykuł przypomina podstawowe wiadomości z tego zakresu.

Zgodnie z brzmieniem art. 10 § 1 k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Możliwość odstąpienia od tej zasady zachodzi tylko wtedy, gdy załatwienie sprawy nie cierpi zwłoki ze względu na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego albo ze względu na grożącą niepowetowaną szkodę materialną. Organ administracji publicznej obowiązany jest utrwalić w aktach sprawy, w drodze adnotacji, przyczyny odstąpienia od zasady określonej w § 1.

Więcej...

 


 

radca prawny rzeszow Kompetencje wójta, a upoważnienie pracowników urzędu do wydawania decyzji administracyjnych

28.07.2014 | k.h.

uprawnienia burmistrza

Jedną z wad czynności prawnych dokonywanych przez organy administracji jest działanie ich przedstawicieli bez należytego umocowania. Niniejszy artykuł wskazuje, w jakim zakresie decyzję administracyjną może podpisać w imieniu wójta osoba przez niego upoważniona, a kiedy nie będzie to możliwe.

Ustawa o samorządzie gminnym, w art. 39 ust. 2, przyznaje wójtowi możliwość upoważnienia swoich zastępców lub innych pracowników urzędu gminy do wydawania decyzji administracyjnych.

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) dysponuje szczególnym uprawnieniem do delegowania pracowników urzędu do wydawania decyzji administracyjnych w jego imieniu. W/w upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych ma charakter swoistego pełnomocnictwa administracyjnego, dopuszczającego do bezpośredniego zastępstwa wójta w sferze jurysdykcyjnego postępowania administracyjnego.

Więcej...

 


 

radca prawny rzeszow Nowelizacja prawa wodnego, a drogi rowerowe

27.07.2014 | k.h.

ścieżki rowerowe

W 2014 r. w życie weszły dwie nowelizacje ustawy prawo wodne. Ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014, poz. 659) zmieniono przepisy nie tylko ustawy prawo wodne, ale także przepisy ustaw: kodeks wykroczeń, o drogach publicznych oraz o gospodarce nieruchomościami.

Zmiany w w/w ustawach związane były z wprowadzeniem do ustawy prawo wodne przepisów odnoszących się do dróg rowerowych, w tym z dopuszczeniem poruszania się na rowerze wzdłuż wałów przeciwpowodziowych, a także ułatwieniem wyznaczania turystycznych szlaków rowerowych i pieszych oraz budowy dróg rowerowych na wałach przeciwpowodziowych i obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.

Więcej...

 


 

radca prawny rzeszow Umowa o dzieło - rękojmia za wady dzieła

27.07.2014 | p.ł.

rękojmia za wady dzieła

Zleciłeś komuś dzieło i nie jesteś zadowolony z jego realizacji? A może wykonałeś dzieło i nie otrzymałeś zapłaty za swoją pracę? Zachęcamy do lektury poniższego artykułu, w którym w prosty sposób nakreślono podstawowe zasady regulujące kwestię wadliwego dzieła i rękojmi, która wynika z tytułu zawarcia umowy o dzieło.

Warto wiedzieć, że w przypadku umowy o dzieło uprawnienia zamawiającego z tytułu wad dzieła kształtują się w odmienny sposób niż przy umowie sprzedaży. Uprawnienia te reguluje bowiem art. 637 k.c., a przepisy odnoszące się do rękojmi przy sprzedaży stosuje się odpowiednio tylko wtedy, jeżeli nic innego nie wynika z przepisów dotyczących umowy o dzieło

Na początku należy wskazać sposób zdefiniowania pojęcia ‘wad dzieła’, w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi przy sprzedaży.

Więcej...

 


 

radca prawny rzeszow Odszkodowanie za wykup nieruchomości przez gminę

26.07.2014 | k.h.

odszkodowanie za wykup nieruchomości

Gmina ogranicza Ci możliwość korzystania z całej nieruchomości? Część Twojej działki została przeznaczona na chodnik bądź pas zieleni? Możesz żądać odszkodowania albo wykupu nieruchomości od gminy.

Jeżeli gmina uchwalając bądź zmieniając miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ogranicza korzystanie z nieruchomości, właścicielowi bądź użytkownikowi wieczystemu, przysługują określone w art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012, poz. 647) roszczenia. Do właściwej gminy, można złożyć wniosek o odszkodowanie za poniesioną rzeczywistą szkodę albo żądanie wykupu nieruchomości w całości lub w części. Ponadto roszczenia te mogą zostać zaspokojone w drodze zaoferowania przez właściwą gminę innej nieruchomości w drodze umowy zamiany.

Więcej...