image1 image2 image3

sama waga Prowadzenie grzebowiska dla zwierząt domowych jako działalność nadzorowana z zakresu usuwania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego

mgr A Pięta apl radcowski

mgr Agnieszka Pięta | 25.04.2022 | Aplikant radcowski

Produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego to – w myśl definicji zawartej w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r., które określa przepisy sanitarne dotyczące produktów pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchyla rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 – całe zwierzęta martwe lub ich części, produkty pochodzenia zwierzęcego lub inne produkty nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi, w tym komórki jajowe, zarodki i nasienie.

Martwe zwierzęta domowe jako produkt uboczny pochodzenia zwierzęcego

W myśl powołanej wyżej definicji, produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego są również martwe zwierzęta domowe, czyli wszystkie zwierzęta należące do gatunków zazwyczaj karmionych i utrzymywanych przez człowieka w celach innych niż gospodarskie, lecz nie spożywane przez ludzi. Zwłoki tych zwierząt stanowią materiał kategorii I, który podlega szczególnemu rygorowi, związanemu z jego usuwaniem.

Zezwolenie na usuwanie

Co do zasady, Rozporządzenie dopuszcza usuwanie materiału kategorii I w drodze spalania, utylizacji lub współspalania oraz przez przetworzenie w drodze sterylizacji ciśnieniowej w zatwierdzonym zakładzie, trwałe oznaczenie materiału wynikowego i grzebanie na zatwierdzonym składowisku odpadów. Właściwy organ państwa członkowskiego może jednak zezwolić na usunięcie martwych zwierząt domowych i zwierząt z rodziny koniowatych przez grzebanie. Niezależnie jednak od tego, czy usuwanie zwłok martwych zwierząt domowych następuje w sposób właściwy dla materiału kategorii I, czy też zwierzęta grzebane są na tak zwanym „cmentarzu dla zwierząt”, podmiot podejmujący się ich usuwania, wykonuje jednocześnie działalność objętą szczególnym nadzorem właściwych  dla danego państwa organów.

Obowiązek rejestracji to nie wszystko

Przetwarzanie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego na jakimkolwiek etapie ich produkcji, przewozu, obróbki, przetwarzania, wprowadzania do obrotu dystrybucji, użyciu lub usuwaniu, wymaga uprzedniego dokonania rejestracji podmiotu, który zamierza wykonywać czynności w tym zakresie. Co ważne, podmiotem nie będą jedynie przedsiębiorcy ale również osoby fizyczne.

Oprócz obowiązku rejestracji, podmiot przetwarzający (w tym usuwający) produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego, ma obowiązek spełniać wszystkie wymagania dotyczące działalności nadzorowanej, które są przewidziane w Rozporządzeniu.

cmentarz dla zwierząt 

 freeimages.com

Kary pieniężne za usuwanie martwych zwierząt domowych niezgodnie zprzepisami

Naruszenie obowiązku rejestracji, bądź obowiązku prowadzenia działalności nadzorowanej zgodnie z regulacjami Rozporządzenia, może skutkować wymierzeniem podmiotowi przetwarzającemu karu pieniężnej, której wysokość – na przykładzie zaniechania obowiązku rejestracji – wynosi od 2.800 zł (jeżeli masa produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nie przekracza 10 kg) do 13.700 zł (przy wadze produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego powyżej 1000 kg). Za usuwanie natomiast materiału kategorii 1 (a zatem również martwie zwierzęta domowe) niezgodnie z wymaganiami Rozporządzenia,  grozi kara pieniężna od 13.100 zł (w przypadku masy materiału do 10 kg), do 48.200 zł (w przypadku masy materiału od 1000 kg).


Grzebowisko dla zwierząt tylko po zatwierdzeniu przez właściwy organ

Oprócz obowiązku rejestracji, Rozporządzenie wprowadziło również dodatkowy obowiązek zatwierdzania przez właściwy organ działalności polegającej na usuwaniu produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Zatwierdzenie takie – na gruncie prawa polskiego – jest dokonywane w drodze decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii, właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia działalności nadzorowanej.

Powyższy tekst stanowi opracowanie publicystyczne i nie jest poradą prawną.

Problematyka prawnej regulacji obrotu zwierzętami jest jedną ze specjalizacji naszej kancelarii.

Jeżeli napotkałeś na problemy w tej dziedzinie - jesteśmy gotowi, aby je rozwiązać.

Skorzystaj z naszego doświadczenia - skontaktuj się z nami.