image1 image2 image3

radca prawny rzeszow Instytucja zgody wodnoprawnej – nowość w prawie wodnym   

07.08.2017 | n.b.

 zgoda wodnoprawna

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej podpisał nową ustawę prawo wodne, która wejdzie w życie z dniem 01.01.2018r.

Zgodnie z nową ustawą prawo wodne do polskiego porządku prawnego zostanie wprowadzona instytucja zgody wodnoprawnej, która obejmuje:

  1. wydanie pozwolenia wodnoprawnego;
  2. przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego;
  3. wydanie decyzji o której mowa w art. 77 ust. 3 i 8 oraz w art. 176 ust. 4 tj. decyzji zwalniającej od zakazów wynikających z ustawy prawo wodne w zakresie:

-  obszarów szczególnego zagrożenia powodzią,

- poruszania się pojazdami w wodach powierzchniowych oraz po gruntach pokrytych wodami,

- wykonywania robót lub czynności, które mogą wpływać na szczelność lub stabilność wałów przeciwpowodziowych.

Nowe prawo wodne nie przewiduje istotnych zmian w obrębie wydawania pozwoleń wodnoprawnych czy też zgłoszeń wodnoprawnych. Regulacja wprowadza jedynie zmianę podmiotów, które będą wydawać pozwolenia wodnoprawne, bowiem nie będą one już wydawane przez marszałka województwa i starostę, lecz przez całkiem nową instytucję - Wody Polskie.

Nowością natomiast jest tzw. ocena wodnoprawna. Podjęcie inwestycji lub działania mogącego wpłynąć na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, 57, 59 oraz 61 ustawy prawo wodne, wymaga uzyskania oceny wodnoprawnej. Jeżeli w trakcie oceny planowanej inwestycji zostanie ustalony korzystny jej wpływ na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych ocena prawna zostanie wydana. Jeżeli natomiast zostanie ustalone, że inwestycja wpłynie negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, wnioskodawca zobowiązany będzie do udokumentowania wyjątkowych okoliczności, które umożliwią podjęcie takiej działalności. Jeżeli wnioskodawca wykaże, że spełniono ustawowe przesłanki, to ocena wodnoprawna zostanie wydana. W przeciwnym wypadku organ odmówi jej wydania. Istotne jest to, że w wyniku zmian nowa ustawa wyłącza z procedury oddziaływania na środowisko badanie dotyczące zgodności planowanych przedsięwzięć z Ramową Dyrektywą Wodną, w tym przesłanek dla uzyskania derogacji od osiągnięcia celów środowiskowych na podstawie art. 4 ust. 7 tej dyrektywy. Zatem badanie wskazanych przesłanek nie będzie w kompetencji regionalnych dyrektorów ochrony środowiska, ponieważ zostanie przeniesione do właściwości organów właściwych w sprawach gospodarowania wodami.

Ustawa określa ponadto wysokość opłat za udzielenie zgód wodnoprawnych. I tak, za przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego opłata wyniesie 87 zł, za wydanie pozwolenia wodnoprawnego 217 zł, chyba że w jednej decyzji wydano co najmniej dwa pozwolenia wodnoprawne, które nie są tożsame rodzajowo, wskazaną opłatę mnoży się przez liczbę tych pozwoleń wodnoprawnych, przy czym maksymalna wysokość opłaty nie może przekroczyć 4340 zł. Natomiast za wydanie oceny wodnoprawnej opłata wynosi 868 zł.

Jednakże, co istotne nowa ustawa wskazuje, że minister właściwy do spraw gospodarki wodnej, nie później niż do dnia 31 października każdego roku będzie ogłaszał, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” wysokość stawek opłat, o których mowa powyżej, obowiązujących od dnia 1 stycznia roku następnego. Zatem opłaty wprowadzone przez ustawę będą mogły się zmienić z biegiem czasu.