image1 image2 image3

sama waga Interwencyjny odbiór psa właścicielowi, a sytuacja zagrażająca życiu lub zdrowiu zwierzęcia

mgr A Pięta apl radcowski

mgr Agnieszka Pięta | 02.05.2023 | Aplikant radcowski 

Ustawa o ochronie zwierząt przewiduje dwie procedury, związane z odbiorem zwierzęcia jego właścicielowi. Pierwsza z nich, uregulowana w art. 7 ust. 1a ustawy o ochronie zwierząt przewiduje, że w razie wystąpienia przesłanek uzasadniających dokonanie odbioru zwierzęcia jego właścicielowi (podejrzenie znęcania się nad zwierzęciem), zwierzę może być czasowo odebrane właścicielowi lub opiekunowi na podstawie decyzji wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce pobytu zwierzęcia i przekazane odpowiedniemu podmiotowi (m.in. schronisku dla zwierząt). Decyzję w tym przedmiocie organ wydaje wyłącznie z urzędu, po uzyskaniu informacji od Policji, straży gminnej, lekarza weterynarii lub upoważnionego przedstawiciela organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. Co jednak należy (i można) zrobić w sytuacji, gdy zwierzę znajduje się w sytuacji, w której czekanie na wydanie decyzji może wiązać się z zagrożeniem dla jego życia lub zdrowia?


„Interwencyjny” tryb czasowego odebrania zwierzęcia

W przypadkach niecierpiących zwłoki, gdy dalsze pozostawanie zwierzęcia u dotychczasowego właściciela lub opiekuna zagraża jego życiu lub zdrowiu, policjant, strażnik gminny lub upoważniony przedstawiciel organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, odbiera mu zwierzę, zawiadamiając o tym niezwłocznie wójta (burmistrza, prezydenta miasta), celem podjęcia decyzji w przedmiocie odebrania zwierzęcia. Jak widać, ustawa do zastosowania takiego „interwencyjnego” odbioru zwierzęcia uprawnia jedynie niektóre, wprost wskazane w ustawie podmioty i to tylko w sytuacji, gdy dalsze pozostawanie zwierzęcia u opiekuna zagraża jego życiu lub zdrowiu.

 interwencyjny odbiór psa właścicielowi

freeimages.com
Niezapewnienie psu odpowiednich warunków bytowych, a sytuacja zagrożenia życia lub zdrowia

Jak wynika z orzecznictwa sądów powszechnych, o sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia zwierzęcia, która uprawnia określone podmioty do dokonania interwencyjnego odbioru zwierzęcia, można mówić nie tylko wówczas, gdy zwierzę żyje w ekstremalnie niehumanitarnych warunkach i już „na pierwszy rzut oka” widać, że zagrożenie życia zwierzęcia jest w określonej sytuacji ewidentne. Otóż - jak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w wyroku z dnia 8.12.2022 r., II SA/Go 523/22, odbiór interwncyjny uzasadnia nawet taka sytuacja, w której dochodzi do długotrwałego przetrzymywania psa w porze letniej samego na balkonie o niewielkiej powierzchni, bez zapewnienia mu zacienionego miejsca, bez względu na porę dnia oraz warunki pogodowe (upał, deszcz, burze), bez zapewnienia mu w tym czasie wystarczającej ilości wody (bez względu na to, czy pies pozostawioną mu wodę od razu wypił, czy też wylał), bez zapewnienia mu odpowiedniej ilości ruchu oraz możliwości załatwienia potrzeb fizjologicznych w odpowiednich do tego warunkach - czyli sytuacja niezapewnienia psu właściwych warunków bytowania.


Podmiot dokonujący interwencyjnego odbioru zwierząt jako strona postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego

Niezależnie od tego, czy przy dokonywaniu interwencyjnego odbioru zwierząt zaistniały (czy też nie) przesłanki uzasadniające jego dokonanie, podmiot dokonujący takiego odbioru musi następnie uzyskać sankcjonującą ten odbiór decyzję wójta (prezydenta, burmistrza miasta). Jednocześnie - z uwagi na fakt, że w szczególności z punktu widzenia organizacji społecznej uzyskanie takiej decyzji jest niezwykle ważne (bo świadczy o tym, że jej działanie nie było bezprawne), organizacji takiej przysługuje status strony zarówno w postępowaniu administracyjnym, jak i sądowoadministracyjnym, dotyczącym odebrania zwierzęcia.

Powyższy tekst jest artykułem publicystycznym i nie stanowi porady prawnej.


Zajmujemy się problematyką prawnych regulacji chowu i hodowli zwierząt, wypadków z udziałem zwierząt, kwestiami odpowiedzialności cywilnej i odpowiedzialności karnej właścicieli zwierząt.

Rozwijamy obecnie specjalizację w zakresie prawnego otoczenia chowu i hodowli zwierząt gospodarskich, sportowych oraz domowych.

Jeżeli masz problem prawny związany ze zwierzętami - skorzystaj z naszego doświadczenia i skontaktuj się z nami.