image1 image2 image3

sama waga Czy sąd może zwiększyć grzywnę po odmowie przyjęcia mandatu od Policji? Sytuacja po zmianie taryfikatora mandatów od 1 stycznia 2022 r.

mgr A Pięta apl radcowski

mgr Agnieszka Pięta | 06.02.2022 | Aplikant radcowski

Wraz z nadejściem 2022 roku, nastąpiła dość znaczna i dająca się we znaki – szczególnie kierowcom - zmiana wysokości grzywien za wykroczenia. Ustawodawca wyraźnie zdecydował się na zwielokrotnienie dolegliwości ekonomicznych, które grożą ujawnionym sprawcom określonych w treści nowelizacji wykroczeńdrogowych. W zakresie nowelizacji mieszczą się jednak również takie zmiany w zakresie kar, które mogą dotknąć wszystkich podejrzanych o popełnienie jakiegokolwiek wykroczenia.

Nowy taryfikator mandatów od dnia 1 stycznia 2022 r.

Wprowadzone nowelizacją ustawy: prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw zmiany, polegają w szczególności na określeniu (w przypadku niektórych wykroczeń), w jakiej minimalnej wysokości w postępowaniu mandatowym grzywnę, ma obowiązek nałożyć na sprawcę wykroczenia Policja. To jednak nie wszystko. Jednocześnie ze zwiększeniem wysokości dolnej granicy wymiaru grzywny za enumeratywnie wskazane w ustawie wykroczenia, nastąpiło zwiększenie pułapu maksymalnej wysokości, do jakiej Policja (bądź inny uprawniony do tego organ), może wymierzyć karę grzywny. Jak wynika z lektury ustawy zmieniającej, po nowelizacji Policja i inne uprawnione organy będą uprawnione do nałożenia w drodze mandatu kary w wysokości do 5 000,00 – 6 000,00 tys. zł, a w niektórych przypadkach (niewskazanie osoby, która kierowała pojazdem) – nawet 8 000,00 zł.

 nowy taryfikator mandatów 2022

freeimages.com
Czy sąd może zwiększyć karę?

Od 1 stycznia 2022 roku zwiększyła się nie tylko wysokość mandatów karnych. Sąd, orzekając w sprawach o wykroczenia, również może skorzystać z podwyższonych treścią nowelizacji kar grzywny. Do 1 stycznia 2022 r. sądy – niezależnie od rodzaju wykroczenia, którego dotyczyła sprawa, mogły wymierzyć karę grzywny od najniższej wysokości - 20 zł do najwyższej – 5 000 zł.

Obecnie, jeżeli sądy będą orzekały między innymi o popełnieniu wykroczenia: spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym, którego skutkiem było naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój ciała innej osoby, wjeżdżania na teren przejazdu kolejowego po opuszczeniu zapór, prowadzenia pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym po użyciu alkoholu, czy też niezastosowania się do zakazu wyprzedzania, będą mogły wymierzyć sprawcy wykroczenia grzywnę w wysokości do 30 000,00 zł. Co zatem w sytuacji, gdy odmówimy przyjęcia mandatu wymierzającego nam wysoką grzywnę za popełnienie wykroczenia i sprawa zostanie następnie skierowana do sądu?

Odmowa przyjęcia mandatu - i co dalej?

Przede wszystkim należy podkreślić, że sąd – jeżeli uzna, że czyn stanowiący wykroczenie faktycznie został popełniony – będzie miał większą niż Policja swobodę w ustalaniu wysokości kary grzywny.

Decydujące w tym wypadku – oprócz wysokości ustawowego zagrożenia karą – będą miały ponadto takie czynniki, jak: dochody sprawcy, jego warunki osobiste i rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe. Sąd może również uznać, że właściwsze będzie orzeczenie wobec sprawcy innej niż grzywna kary (areszt, ograniczenie wolności), bądź wymierzenie kary grzywny łącznie z inną karą.

Wówczas należy liczyć się  z tym, że sądu nie będzie w takiej sytuacji obowiązywał zakaz reformationis in peius, to jest zakaz orzekania na niekorzyść obwinionego. W praktyce oznacza to, że sąd będzie mógł wymierzyć karę surowszą niż ta wskazana w mandacie.

Co z punktami karnymi?

Odmawiając przyjęcia mandatu i wdając się w spór co do faktu i okoliczności popełnienie wykroczenia na drodze postępowania sądowego dużo wątpliwości budzi kwestia, co dzieje się w takiej sytuacji z nałożonymi punktami karnymi. Powyższą kwestię reguluje rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego. Warto wiedzieć, że do chwili uprawomocnienia się mandatu karnego bądź orzeczenia sądu w przedmiocie popełnienia wykroczenia, wpis do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego ma charakter tymczasowy. Dopiero w momencie uprawomocnienia się mandatu lub orzeczenia, wpis uzyskuje walor ostateczności. Tymczasowy wpis o ewidencji ma zatem na celu jedynie ujawnienie informacji o liczbie punktów, które zostaną przyznane w przypadku potwierdzenia popełnienia wykroczenia. W razie prawomocnego uniewinnienia obwinionego orzeczeniem sądu, wpis w ewidencji podlega zatem usunięciu.

Warto w tym miejscu podkreślić, że przepisy Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych są obecnie stosowane jedynie przejściowo – podstawa prawna wydania rozporządzenia rangi ustawowej została bowiem również znowelizowana, zatem „stare” zasady obowiązują jedynie do czasu wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych. Sytuacja może zatem niebawem ulec zmianie.

Odmowa przyjęcia wysokiego mandatu i skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego nie gwarantuje zatem obniżenia kary z mandatu. Pomimo tego, w przypadku gdy postępowanie sądowe zakończy się na naszą korzyść, uwolnimy się zarówno od odpowiedzialności za wykroczenie, jak również pozbędziemy się punktów karnych.

 

Zostałeś ukarany za wykroczenie drogowe - lecz nie zgadzasz się z nałożoną na Ciebie karą, albo uważasz, że nie popełniłeś wykroczenia drogowego i chcesz dowodzić swojej niewinności w sądzie - skorzystaj z naszego doświadczcenia w podobnych sprawach - i skontaktuj się z naszą kancelarią.

Skutecznie działamy na rynku usług prawnych już ponad jedenaście lat - doświadczeni prawnicy z naszego zespołu pomogą w rozwiązaniu Twojego problemu.