image1 image2 image3

sama waga Możliwość odstąpienia od umowy deweloperskiej

Agnieszka Sznajder 1 

dr Agnieszka Sznajder | 28.03.2019 | Radca prawny

Umowa deweloperska - definicja legalna

Umowa deweloperska, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego to umowa,  na podstawie której deweloper zobowiązuje się do ustanowienia lub przeniesienia na nabywcę po zakończeniu przedsięwzięcia deweloperskiego prawaodrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu na nabywcę, albo do przeniesienia na nabywcę własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego stanowiącego odrębną nieruchomość a nabywca zobowiązuje się do spełnienia świadczenia pieniężnego na rzecz dewelopera na poczet ceny nabycia tego prawa.

 

Sformalizowany charakter umowy deweloperskiej

Wspomniana ustawa szczegółowo określa formę i treść umowy deweloperskiej, przewidując zachowanie dla niej formy aktu notarialnego. Wśród obligatoryjnych elementów tej umowy znajdują się m.in.: informacje o nieruchomości, na której przeprowadzone ma być przedsięwzięcie deweloperskie obejmującą informację o powierzchni działki, stanie prawnym nieruchomości, w szczególności oznaczenie właściciela lub użytkownika wieczystego, istniejących na niej obciążeniach hipotecznych i służebnościach, określenie powierzchni i układu pomieszczeń oraz zakresu i standardu prac wykończeniowych, do których wykonania zobowiązuje się deweloper, numer pozwolenia na budowę oraz oznaczenie organu, który je wydał oraz informację czy jest ostateczne lub czy jest zaskarżone, określenie wysokości odsetek i kar umownych dla stron umowy deweloperskiej.

 

Konsekwencje nieobjęcia umową deweloperską wszystkich obligatoryjnych elementów

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przewiduje sankcje dla dewelopera w sytuacji nieobjęcia treścią umowy wszystkich jej obowiązkowych elementów. Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, nabywca może odstąpić od umowy deweloperskiej, jeżeli ta nie zawiera wszystkich wymienionych w ustawie elementów. Bardzo ważne jest zatem dopilnowanie treści i zakresu umowy, aby ewentualnie można się było niejako uchylić od jej skutków w przypadku zachowania dewelopera niezgodnego z przepisami prawa.

 odstapienie od umowy deweloperskiej

freeimages.com

Inne podstawy odstąpienia od umowy deweloperskiej

Poza wyżej wskazaną sytuacją, nabywca będzie miał możliwość odstąpienia od zawartej z deweloperem umowy także w innych sytuacjach. W szczególności, gdy informacje zawarte w umowie deweloperskiej różnią się od tych objętych prospektem informacyjnym, czy też nieprzeniesienia na nabywcę w terminie wynikającym z umowy deweloperskiej prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego albo własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego stanowiącego odrębną nieruchomość.

Z uwagi na to, że umowa deweloperska nie jest co do zasady umową zawieraną zwykle, a jej zawarcie rodzi określone konsekwencje dla nabywcy, w tym przede wszystkim finansowe, a także biorąc pod uwagę jej wysoki formalizm oraz ustawowo określony zakres przedmiotowy, bardzo ważna jest dogłębna analiza projektu takiej umowy oraz porównanie zapisów projektu ze stanem faktycznym oraz z treścią innych dokumentów, przede wszystkim z treścią prospektu informacyjnego.

 

W naszej kancelarii analizujemy dla naszych Klientów umowy deweloperskie, rezerwacyjne oraz przedwstępne proponowane przez deweloperów.

Jeśli chcesz uniknąć "haczyków i kruczków prawnych" ukrytych w takich umowach - skontaktuj się z nami - udzielimy Ci profesjonalnej pomocy prawnej. 

Specjalizujemy się w prawie budowlanym, w sporach wynikłych na tle wad wykonawczych, dokonywania napraw gwarancyjnych w budynkach.

Reprezentujemy właścicieli lokali w sporach z deweloperami, pomagamy w sporach z deweloperem wspólnotom mieszkaniowym oraz profesjonalnym zarządcom budynków.