image1 image2 image3

sama waga Naturalna retencja terenowa - zakres pojęcia w kontekście opłat za usługi wodne

Agnieszka Sznajder 1

dr Agnieszka Sznajder | 12.07.2019 | Radca prawny

 

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej jako opłata za usługi wodne

Wprowadzone ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. opłaty za usługi wodne obejmują także zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

 

Przesłanki naliczenia opłaty

Jak z powyższego wynika, aby organ mógł nałożyć tę opłatę konieczne jest łączne zaistnienie kilku warunków. Po pierwsze powierzchnia nieruchomości musi przekraczać 3500 m2. Kolejny warunek to wykonywanie na tej nieruchomości robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, które ma wpływać na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej. Dalsza przesłanka to położenie nieruchomości na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

opłata za zmniejszenie retencji terenowej 

freeimages.com

Urządzenia do retencjonowania

Istnienie urządzeń do retencjonowania wody wpływa na wysokość opłaty. Jeżeli bowiem na nieruchomości znajdują się urządzenia do retencjonowania, wówczas stawka opłaty za 1 m2 jest niższa. Zgodnie z §9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2502) jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej wynoszą:

1) bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem - 0,50 zł za 1 m2 na 1 rok;

2) z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności:

a) do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem - 0,30 zł za 1 m2 na 1 rok,

b) od 10 do 30% odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych z gruntem - 0,15 zł za 1 m2 na 1 rok,

c) powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem - 0,05 zł za 1 m2 na 1 rok.

 

Retencja terenowa - pojęcie

Jednym z pojęć ustawowych wymagających sprecyzowania w orzecznictwie sądów administracyjnych jest „retencja terenowa” i związana z nią „zdolność retencyjna”.

Próby wyjaśnienia „zdolności retencyjnej” podjął się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie, który w tezie jednego ze swoich wyroków (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 7 marca 2019 r. II SA/Sz 1310/18) wskazał, że „Przez zdolność retencyjną rozumie się zdolność gromadzenia i przetrzymywania wody przez określony czas. Zauważyć jednak należy, że zdolność retencyjną, co prawda, posiadają przede wszystkim zbiorniki naturalne i sztuczne ale również las i gleba. Zadaniem retencji jest bowiem nie tylko magazynowanie wody dla celów bezpośredniego zużycia, lecz w pierwszym rzędzie regulacja i kontrola obiegu wody w środowisku. Stwarza to lepszą możliwość ochrony i odnowy zasobów wodnych oraz racjonalną gospodarkę nimi bez naruszania równowagi środowiska”.

 

Jeżeli nie zgadzasz się z wyliczoną opłatą za usługi wodne - jej zasadnością i wysokością - skontaktuj się z nami.

Reprezentujemy podmioty indywidualne - osoby fizyczne, jak również przedsiębiorców wobec organów Wód Polskich, wójtów burmistrzów i prezydentów miast, a także innych organów w sprawie opłat za usługi wodne, reklamacji od opłat za usługi wodne, opłat podwyższonych i innych sprawach wodnych.