image1 image2 image3

radca prawny rzeszow Zmiana sposobu użytkowania budynku

Natalia Błażejewska | 15.07.2018

 zmiana sposobu użytkowania budynku


Zgodnie z art. 71 ust. 1 pkt 2 ustawy prawo budowlane przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się w szczególności podęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń.

Sama zmiana sposobu wykorzystania obiektu poprzez zastąpienie aktualnej funkcji na inną funkcję nie musi oznaczać zmiany sposobu użytkowania obiektu w rozumieniu przywołanego przepisu, jeżeli nie wiąże się to jednocześnie ze zmianą choćby jednego ze wskazanych w przepisie warunku.

Zmiana sposobu użytkowania obiektu w myśl w/w o przepisu wymaga zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.W zgłoszeniu należy określić dotychczasowy i zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Do zgłoszenia należy dołączyć wymagane przepisami prawa dokumenty.

Istotne jest to, że zmianę sposobu użytkowania obiektu należy zgłosić przed faktycznym dokonaniem zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Zgłoszenie właściwemu organowi dokonane po zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części nie wywołuje skutków prawnych i rodzi negatywne konsekwencje.

Organem właściwym do zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części jest co do zasady starosta jako organ administracji architektoniczno-budowlanej.
Zmiana sposobu użytkowania obiektu może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni do dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji tzw. milcząca zgoda. Po tym terminie ubiegający się o zmianę sposobu użytkowania może przystąpić do faktycznej zmiany sposobu użytkowania budynku.

Sprzeciw wydany w drodze decyzji oznacza brak zgody organu administracji architektoniczno-budowlanej na zmianę sposobu użytkowania budynku lub jego części.

Od decyzji wyrażającej sprzeciw przysługują środki zaskarżenia.

Warto pamiętać o tym, że jeżeli planowana zmiana sposobu użytkowania wiążę się z robotami budowlanymi wymagającymi uzyskania pozwolenia na budowę, wówczas kwestia zmiany sposobu użytkowania rozstrzygana jest w ramach postępowania w sprawie decyzji o pozwoleniu na budowę.

 

 

Od lat z powodzeniem zajmujemy się sprawami związanymi z prawem budowlanym.

Obsługujemy powstające inwestycje, przygotowujemy dokumentację, reprezentujemy naszych klientów wobec organów administracji budowlanej. Pomagamy także w sporach sąsiedzkich i w sprawie samowoli budowlanych, w tym samowolnych zmianach sposobu użytkowania obiektów budowlanych.

Skorzystaj z naszego doświadczenia w zakresie prawa budowlanego i skontaktuj się z nami!