image1 image2 image3

Ustawa antyodorowa – nowe przepisy z zakresu lokalizacji przedsięwzięć uciążliwych zapachowo

Magdalena Łęcka 1

Magdalena Łęcka | 02.10.2019 | Radca prawny

Prace legislacyjne nad ustawą antyodorową

Trwają prace legislacyjne nad opracowanym przez Ministerstwo Środowiska projektem ustawy o minimalnej odległości dla planowanego przedsięwzięcia sektora rolnictwa, którego funkcjonowanie może wiązać się z ryzykiem powstawania uciążliwości zapachowej.

Ustawa ta potocznie nazywana jest ustawą „antyodorową”, ze względu na główny cel jej opracowania. Opisywany akt prawny, w swoim założeniu ma odpowiadać na liczne prośby mieszkańców nieruchomości zlokalizowanych w pobliżu takich przedsięwzięć, o podjęcie interwencji dotyczących występowania uciążliwości zapachowych, powodowanych głównie przez instalacje przeznaczone do chowu i hodowli zwierząt.

Wprowadzenie ustawy jest zatem związane z koniecznością zapewnienia skutecznej ochrony słusznie nabytych praw właścicieli nieruchomości, którzy byli nimi zanim Inwestor powziął zamiar lokalizacji w ich sąsiedztwie przedsięwzięcia uciążliwego zapachowo (w szczególności prawa do nieskrępowanego korzystania z ich własności i oddychania czystym powietrzem).

Projekt ustawy, według założeń, ma zostać przyjęty w III kwartale 2019 r.

 

Cel ustawy antyodorowej

Ustawa ta doprecyzowuje i uzupełnia obowiązujące przepisy z zakresu ochrony środowiska w tym zakresie, a zatem będzie mieć istotne znaczenie zarówno dla podmiotów, które zamierzają realizować przedsięwzięcia w postaci chociażby chlewni czy ferm drobiu, jak i dla osób zamieszkujących na obszarach, na których planowane są takie inwestycje. Uchwalenie opisywanej ustawy jest konieczne, ze względu na fakt, że aktualnie nie ma przepisów powszechnie obowiązującego prawa, odnoszących się do zasad lokalizacji przedsięwzięć uciążliwych zapachowo. Występują jedynie kodeksy dobrych praktyk, na które jednak nie można powołać się w sposób wiążący i skuteczny przed organami administracji orzekającymi o lokowaniu tego typu inwestycji na określonym terenie.

Ustawa w swoim założeniu będzie dotyczyć przedsięwzięć z sektora rolnictwa, których funkcjonowanie może wiązać się z ryzykiem powstawania uciążliwości zapachowej, a przez które rozumie się przedsięwzięcia, które stanowi chów i hodowla zwierząt i dotyczy co do zasady przedsięwzięć odnoszących się do co najmniej 210 tzw. dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (w skrócie: DJP). W drodze wyjątku możliwe jest prowadzenie postępowania także w stosunku do przedsięwzięć dotyczących mniejszej ilości DJP niż 210, co ma miejsce w przypadku kumulacji kilku tego typu przedsięwzięć na niewielkim obszarze, nieprzekraczającym odległości 210 metrów pomiędzy poszczególnymi inwestycjami. Przepis ten w swoim założeniu ma najprawdopodobniej zapobiegać obchodzeniu limitu ilościowego DJP, nakazującego stosowanie ustawy, poprzez sztuczne dzielenie tego typu inwestycji.

ocena oddzialywania na srodowisko 

freeimages.com

Lokalizacja uciążliwych przedsięwzięć, a ustawa antyodorowa

W przypadku, gdy do danego przedsięwzięcia będą mieć zastosowanie przepisy ustawy antyodorowej, jego lokalizacja będzie możliwa w przypadku chowu i hodowli do 500 DJP - w odległości minimalnej odpowiadającej ilości dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza. W przypadku gdy tych jednostek jest więcej niż 500 - minimalna odległość i tak wynosić będzie 500 m. Przy ustalaniu minimalnej odległości bierze się również inne planowane i zrealizowane przedsięwzięcia w tym zakresie.

Co ważne, zmniejszenie ustawowej odległości jest możliwe jedynie za zgodą właścicieli nieruchomości, na które ta zmiana będzie oddziaływać, i to wyrażonej w formie aktu notarialnego, podlegającej wpisowi do księgi wieczystej. Przepis ten ma zapewnić maksymalną ochronę właścicieli nieruchomości narażonych na uciążliwości zapachowe.

Wprowadzenie opisywanej ustawy będzie miało wpływ na obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (w przypadku niezachowania w już istniejącym w planie wymaganych ustawą odległości przedsięwzięcia przykładowo od domów czy szkół, konieczna będzie odmowa wydania pozwolenia na budowę czy też zgody na realizację przedsięwzięcia pomimo zapisów planu korzystniejszych niż ustawa). Nowe przepisy będą musiały być także uwzględniane w opracowywanych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, a także w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy, o pozwoleniu na budowę czy w procedurze badania zgłoszenia budowlanego, a także przy wydawaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla takich przedsięwzięć.

 

Od wielu lat skutecznie reprezentujemy naszych Klientów w sprawach związanych z lokalizowaniem przedsięwzięć uciążliwych, w tym oddziałujących negatywnie na środowisko i ludzi.

Zajmowaliśmy się między innymi takimi inwestycjami jak, gospodarstwa hodowlane, wytwórnie mas bitumicznych, oczyszczalnie ścieków, budowle przeciwpowodziowe, drogi o dużym natężeniu ruchu.

Jeżeli poszukujesz adwokata lub radcy prawnego w Rzeszowie lub w innym miejscu w kraju - Zespół Kancelarii jest do Twojej dyspozycji.

Jeżeli masz problem z planowaną w Twoim sąsiedztwie lokalizacją uciążliwego zakładu - skorzystaj z naszego doświadczenia i skontaktuj się z nami.