image1 image2 image3

radca prawny rzeszow Droga ekspresowa S19 Via Carpatia na Podkarpaciu - odcinek Pogórze - Kamień

Joanna Świder | 20.08.2018

S19 pogórze kamień via carpatia odszkodowania 

W dniu 9 sierpnia 2018 r. doszło do podpisania umowy na realizację kolejnego odcinka drogi ekspresowej S19 Via Carpatia na Podkarpaciu. Odcinek od węzła Podgórze (z węzłem) do węzła Kamień (bez węzła) będzie miał ok. 10,5 km długości. Za inwestycję odpowiada firma Budimex.

 

Przebieg odcinka drogi ekspresowej S19 Pogórze-Kamień

Jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, początek odcinka drogi ekspresowej S19 przyjęto przed węzłem Podgórze, gdzie przecinać się będzie trasa drogi ekspresowej S19 z drogą wojewódzką DW861. Następnie trasa drogi ekspresowej ominie kompleks leśny od strony wschodniej, zmieni kierunek na południowo-zachodni i na granicy trzech powiatów tj. niżańskiego, leżajskiego i rzeszowskiego przetnie drogę powiatową nr DP 1084R w sąsiedztwie miejscowości Wólka Łętowska tworząc węzeł Nowy Kamień. Następnie biegnąc w kierunku zachodnim, pretnie istniejącą drogę krajową nr 19 i utworzy węzeł Kamień, przed którym kończy się Zadanie B.

 

Zakres robót przy budowie odcinka S19 Pogórze-Kamień

Zasięg robót będzie obejmował wykonanie dwujezdniowej drogi ekspresowej z pasami awaryjnymi i rezerwą miejsca na zewnątrz pod trzeci pas ruchu, z drogami poprzecznymi i drogami dojazdowymi umożliwiającymi połączenie z istniejącą siecią dróg, wraz z usunięciem kolizji z infrastrukturą techniczną niezwiązaną z drogą, urządzeniami ochrony środowiska tj. ekranami akustycznymi, urządzeniami podczyszczania wód opadowych, ogrodzeniami i przejściami dla zwierząt oraz pasami zieleni dogęszczającej.

W przebiegu trasy planuje się wybudowanie 5 mostów, 8 wiaduktów, 1 przejścia dla zwierząt górą oraz 5 przepustów o funkcji ekologicznej.

Zaplanowano także wykonanie urządzeń mających na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa ruchu takich jak bariery ochronne – rozdzielające ruch i osłonowe,przejazdy awaryjne,wjazdy awaryjne,oznakowanie pionowe i poziome, ogrodzenie drogi ekspresowej, system zarządzania ruchem. Przyjęto również, iż na trasie tego odcinka dojdzie do budowy dwóch węzłów drogowych:

- Podgórze typu karo z jednym centralnym rondem  

- Nowy Kamień typu karo z dwoma rondami.

Droga S19 na odcinku Rzeszów- Lublin, której częścią będzie odcinek Pogórze-Kamień, ma być udostępniona dla kierowców w 2021 r.

 S19 pogórze kamień odszkodowania

Wywłaszczenie nieruchomości pod budowę drogi S19 Pogórze-Kamień - roszczenia mieszkańców - odszkodowania

Te wszystkie roboty wiązać się będą z wywłaszczeniem nieruchomości pod budowę drogi eksprezowej S19 Via Carpatia.

Przykład dotychczasowych wywłaszczeń w mieściach Nienadówka czy Racławówka pokazuje, iż wartość wywłaszczanej nieruchomości może być oceniona przez rzeczoznawców inwestora niżej, niż oczekują tego wywłaszczani mieszkańcy. Powstać może spór co do wysokości odszkodowania za wywłaszczane pod budowę drogi ekspresowej S19 działki. W wyniku budowy drogi S19 mogą ponadto zostać przecięte dotychczasowe szlaki komunikacji mieszkańców - takie jak dojazd do szkoły, sklepu, cmentarza, pól uprawnych czy też do miejsc pracy.

Część działek położonych w sąsiedztwie drogi ekspresowej S19 może stracić na wartości. Sąsiedztwo drogi ekspresowej S19 może okazać się uciążliwe - z uwagi na hałas, zapylenie, czy też zaburzenie stosunków wodnych.

Wszystkie te sytuacje mogą uzasadniać wystąpienie o odszkodowanie z powodu budowy drogi ekspresowej S19 na Podkarpaciu. Warto z wyprzedzeniem zatroszczyć się o ochronę swoich interesów przy wywłaszczeniu działek pod budowę drogi S19.

 

Prawo budowlane oraz obsługa prawna realizacji inwestycji celu publicznego - to kwestie w których się specjalizujemy.

Reprezentujemy podmioty indywidualne - osoby fizyczne, przedsiębiorców, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe w stosunku do inwestorów oraz wykonawców robót. Negocjujemy korzystne odszkodowania, występujemy w imieniu naszych Klientów przed sądami i organami administracji publicznej.

Skontaktuj się z naszą kancelarią w sprawie budowy drogi ekspresowej S19 Via Carpatia.

 


radca prawny rzeszow Droga ekspresowa S-19 Via Carpatia - na odcinku Lasy Janowskie - Nisko - wyznaczenie przebiegu drogi i wywłaszczenie nieruchomości

04.09.2017 | m.ł.

S 19 Via Carpatia Lasy Janowskie Nisko 

 

Odcinek Via-Carpatia Lasy Janowskie - Nisko

Trwa przetarg na zaprojektowanie oraz wybudowanie drogi ekspresowej S19 od granicy województw lubelskiego i podkarpackiego odcinek Lasy Janowskie - Nisko.

Inwestycja realizowana będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Zadaniem wyłonionych w przetargu wykonawców będzie zaprojektowanie poszczególnych odcinków drogi ekspresowej S19, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wybudowanie drogi wraz z obiektami inżynierskimi i towarzyszącą infrastrukturą, opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

 

Rozpoczęcie robót budowlanych na odcinku od węzła “Lasy Janowskie” do węzła “Nisko” planowane jest w I połowie 2019 r. a zakończenie w 2021 r. 

Z budową drogi ekspresowej S19 wiążę się wyznaczenie jej przebiegu, a następnie wywłaszczenie nieruchomości potrzebnych do realizacji inwestycji.

Zastosowanie w sprawach wywłaszczania nieruchomości w celach realizacji inwestycji drogowych znajduje ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych.

Co zrobić jednak w sytuacji gdy nieruchomość będąca własnością określonej osoby nie została objęta wywłaszczeniem, lecz znajduje się tuż przy planowanej drodze szybkiego ruchu, co po jej wybudowaniu w sposób oczywisty wpłynie na warunki i komfort korzystania z niej?

 

 S 19 Via Carpatia 6

 

Zmniejszenie wartości nieruchomości przez budowę drogi ekspresowej S-19, a odszkodowanie

W sytuacji gdy dom znajdzie się w odległości zaledwie kilku metrów od drogi krajowej, powoduje to narażenie jego mieszkańców na nadmierny hałas, zanieczyszczenia, uniemożliwia spokojne i niezakłócone zamieszkiwanie.

W takim przypadku nieruchomość nie nadaje się już do prawidłowego wykorzystania na dotychczasowe cele i następuje znaczne zmniejszenie jej wartości. Obniżonego komfortu życia nie zmieni nawet zainstalowanie ekranów dźwiękochłonnych.

Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, w wielu podobnych sprawach podkreśla, że obowiązkiem organów państwa jest podejmowanie efektywnych działań zmierzających do ograniczenia wpływu hałasu i zanieczyszczenia powietrza na życie obywateli.

Skutkiem ubocznym działalności inwestycyjnej nie może być naruszenie praw jednostki, a w razie konfliktu między prawami jednostki a aktywnością inwestycyjną państwa, organy działające w imieniu państwa mają obowiązek zminimalizować uciążliwości, które mogą dotknąć jednostkę i wyrządzić jej szkodę. 

 

S 19 Via Carpatia Lasy Janowskie

 

Roszczenie do GDDKiA o wykup nieruchomości lub odszkodowanie za obniżenie wartości nieruchomości

W przypadku, gdy nieruchomość znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie drogi szybkiego ruchu, w pierwszej kolejności, możliwe jest zwrócenie się do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z roszczeniem o wykup nieruchomości, ze względu na niemożność wykorzystania jej na dotychczasowe cele.

Jeżeli rozwiązanie to nie przyniesie oczekiwanego rezultatu, możliwe jest wystąpienie na drogę administracyjną lub sądową o wypłatę odszkodowania za obniżenie wartości nieruchomości.

 

Droga sądowa

Poniżej zostanie omówiona droga sądowa w sprawie o odszkodowanie w związku ze szkodliwym wpływem drogi szybkiego ruchu na korzystanie z nieruchomości sąsiedniej.

Roszczenie takie będzie zasadne w przypadku, gdy sposób zagospodarowania nieruchomości, w postaci budowy drogi szybkiego ruchu, uniemożliwia lub ogranicza korzystanie z nieruchomości sąsiednich. Zgodnie z art. 144 kodeksu cywilnego właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.

Zwiększenie hałasu i zanieczyszczenia przez drogę ekspresową S-19 - może stanowić podstawę do dochodzenia odszkodowania

Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, powodowanie przez określoną inwestycję zwiększenia poziomu hałasu i zanieczyszczenia, stanowi przykład immisji pośrednich, zakłócających korzystanie z nieruchomości sąsiednich. Oznacza to zatem, iż pomimo że nowo powstająca droga spełnia normy wynikające z przepisów prawa budowlanego, nie jest wykluczona możliwość zaistnienia szkody po stronie właścicieli nieruchomości sąsiednich, jeżeli w wyniku realizacji nowej inwestycji, zmniejszy się komfort korzystania z ich nieruchomości.

 

S 19 Via Carpatia 7 

 

Pozwolenie na budowę nie wyklucza szkody

Fakt, że właściciel nieruchomości dokonuje jej zabudowy na podstawie ostatecznej decyzji administracyjnej, nie wyklucza możliwości wyrządzenia przez taką budowę szkody, nawet jeżeli jest ona realizowana zgodnie z decyzją administracyjną.

Poszkodowany może zatem wystąpić na ogólnych zasadach, z pozwem do właściwego Sądu cywilnego, o odszkodowanie od sprawcy szkody. W takim procesie sąd ustala i ocenia przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej, w tym bezprawność działania oraz doznaną przez właściciela nieruchomości szkodę, którą może być także obniżenie wartości jego nieruchomości. Nawet wykonanie określonego obiektu zgodnie z prawem budowlanym, które zakłóciło korzystanie z nieruchomości sąsiedniej ponad przeciętną miarę wynikającą z obiektywnie pojmowanego społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i tak samo rozumianych stosunków miejscowych, może być podstawą do przyznania odszkodowania.

 

Jeżeli masz pytania w związku z planowaną budową drogi ekspresowej S-19 Via Carpatia na Podkarpaciu - skorzystaj z naszego doświadczenia w tym zakresie i skontaktuj się z nami!

Skutecznie reprezentujemy właścicieli nieruchomości w sprawach związanych z prawem budowlanym oraz realizacją inwestycji liniowych, w tym budową dróg czy przedsięwzięć przeciwpowodziowych.

Uzyskujemy satysfakcjonujące odszkodowania i z sukcesami dochodzimy praw naszych klientów w postępowaniach przed organami oraz sądami powszechnymi i administracyjnymi.


 

Droga ekspresowa S-19 Via Carpatia w województwie podkarpackim na odcinku Rzeszów - Barwinek granica państwa - podstawowe informacje o inwestycji

08.08.2017 | j.sz.

 S 19 Via Carpatia 4

 

W dniu 04 listopada 2016 roku Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wydał decyzję ustalającą środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia, utrzymującą w części decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 06 listopada 2015 r. w tej sprawie.

Spośród proponowanych wariantów przebiegu drogi wybrano wariant przebiegu oznaczony jako: ‘WB1 alternatywa’.

 

Wariant WB1 alternatywa drogi ekspresowej S-19 Via Carpatia na odcinku Rzeszów - Barwinek - podstawowe informacje:

  • Do wyburzenia przeznaczono co najmniej:

 - 108 budynków mieszkalnych

 - 78 budynków innych niż mieszkalne

  • 85 km długości;
  • droga dwujezdniowa - po dwa pasy ruchu w obu kierunkach;
  • 4 tunele;
  • 50 estakad;
  • 9 miejsc obsługi podróżnych;
  • 10 węzłów - zjazdów z drogi: “Świlcza”, “Rzeszów Południe - Kielanówka”, “Babica”, “Strzyżów - Żarnowa”, “Domaradz”, “Iskrzynia”, “Miejsce Piastowe”, “Dukla”, “Tylawa”, “Barwinek”.

 

Droga ekspresowa S-19 Via Carpatia Rzeszów - Barwinek granica państwa prowadzić będzie m.in. przez teren miejscowości:

Racławówka, Mogielnica, Lutoryż, Babica, Wyżne, Glinik Charzewski, Podsośnina, Jwornik Niebylecki, Domaradz, Blizne, Jasienica Rosielna, Orzechówka, Budy Komborskie, Iskrzynia, Widacz, Targowiska, Miejsce Piastowe, Trzciana, Barwinek.

 

Droga budowana będzie po tzw. “nowym śladzie”, czyli w miejscu, gdzie wcześniej nie przebiegał szlak komunikacyjny.

 

Konsekwencje budowy drogi ekspresowej S-19 Via Carpatia Rzeszów - Barwinek dla mieszkańców

 S 19 Via Carpatia 2

Mieszkańców czekają wyburzenia domów mieszkalnych i innych budynków.

Budowa drogi ekspresowej S-19 Via Carpatia na odcinku Rzeszów - Barwinek granica państwa po tak zwanym ‘nowym śladzie’, oznacza uciążliwe dla mieszkańców przecięcie dróg dojazdowych do kościołów, sklepów, szkół, ośrodków zdrowia, cmentarzy, pól uprawnych.

Budowa drogi w terenie górzystym to także niejednokrotnie naruszenie stosunków wodnych, osuszenie pól, drenaże wód ze studni przydomowych, wycinka drzew i krzewów, rozbiórka i wyburzanie budynków i infrastruktury.

Budowa drogi ekspresowej S-19 Via Carpatia Rzeszów - Barwinek granica państwa oznacza dla mieszkańców wywłaszczenia i wyburzenia domów.

Wiąże się również z zajęciem działek pod infrastrukturę towarzyszącą nowej drodze, takż jak m.in.: rowy melioracyjne, linie energetyczne, dojazdy, chodniki, oświetlenie drogi, ekrany akustyczne, itp.

Wystąpią także w związku z budową drogi kolizje z sieciami: kanalizacyjną, gazową, elektroenergetyczną oraz teletechniczną - których przebudowa pociągnie za sobą kolejne dolegliwości dla mieszkańców.

Poza tym uciążliwa dla mieszkańców będzie budowa dodatkowej infrastruktury: węzłów, tuneli, miejsc obsługi podróżnych, estakad, rond, łącznic, dróg serwisowych, dróg technologicznych, czy też bram awaryjnych.

 

Stan zaawansowania prac nad budową odcinka drogi ekspresowej S-19 Via Carpatia Rzeszów Barwinek - granica państwa

S 19 Via Carpatia 1 

 

Koncepcja programowa drogi S-19

Obecnie opracowana ma zostać tzw. koncepcja programowa dla 75 kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S-19 na odcinku Babica - Barwinek granica państwa.

Koncepcja programowa to kolejny po wyborze wariantu przebiegu w ramach tzw. Decyzji środowiskowej krok do budowy drogi ekspresowej S-19 na Podkarpaciu.

W ramach koncepcji programowej drogi ekspresowej S-19 określane są wytyczne do projektu budowlanego, w tym główne założenia do rozwiązań projektowych oraz technologie budowy poszczególnych elementów drogi.

To właśnie w tej fazie ustalana jest dokładna lokalizacja zdjazdów, mostów, wiaduktów, przejść i przejazdów pod i nad drogą, przebieg drogi przez konkretne działki geodezyjne itp.

 

Z koncepcji programowej dowiadujemy się jak i gdzie będzie przebiegać droga, w tym przez jakie nieruchomości i domy, gdzie będą zlokalizowane zjazdy, węzły, przejścia i przejazdy oraz inne obiekty inżynierskie.

Treść koncepcji programowej zawiera także rozpoznanie geologiczne i hydrogeologiczne.

Koncepcja programowa zawierać będzie również analizy i prognozy ruchu pojazdów na poszczególnych odcinkach planowanej drogi oraz w jej otoczeniu.

 

Jeżeli masz pytania w związku z planowaną budową drogi ekspresowej S-19 Via Carpatia na Podkarpaciu - skorzystaj z naszego doświadczenia w tym zakresie i skontaktuj się z nami!

Skutecznie reprezentujemy właścicieli nieruchomości w sprawach związanych z prawem budowlanym oraz realizacją inwestycji liniowych, w tym budową dróg czy przedsięwzięć przeciwpowodziowych.

Uzyskujemy satysfakcjonujące odszkodowania i z sukcesami dochodzimy praw naszych klientów w postępowaniach przed organami oraz sądami powszechnymi i administracyjnymi.