image1 image2 image3

sama waga Odpowiedzialność członka zarządu lub głównego księgowego spółki za brak dokumentacji cen transferowych

Agnieszka Sznajder 1

dr Agnieszka Sznajder | 10.03.2019 | Radca prawny

Podmioty powiązane są obowiązane do sporządzenia i okazania organom podatkowym dokumentacji cen transferowych, zgodnie z wymogami określonymi w ustawach podatkowych.

 

Odpowiedzialność ponosi sama spółka, jej zarząd lub główny księgowy

Ryzyko odpowiedzialności, w tym karno-skarbowej, za brak lub nieokazanie tej dokumentacji ciąży zarówno na podatniku, jak i osobie, która odpowiada za dopełnienie przez podatnika obowiązków (najczęściej będzie to członek zarządu spółki podatnika, czy główny księgowy).

 

Doszacowanie dochodu podatnika wg. stawki 50%

W razie niedopełnienia obowiązków dokumentacyjnych w zakresie cen transferowych podatnik jest narażony na sankcję w postaci doszacowania dochodu przez organy podatkowe oraz opodatkowania różnicy pomiędzy dochodem zadeklarowanym przez podatnika a określonym przez ten organ według stawki 50%.

 

Odpowiedzialność z art. 80 §1 i §2 Kodeksu karnego skarbowego - kara grzywny

Odpowiedzialność za niespełnienie obowiązków dokumentacyjnych w zakresie cen transferowych mogą ponosić także osoby fizyczne. Chodzi o członków zarządu, głównych księgowych, czy dyrektorów finansowych. Podstawą odpowiedzialności tych osób może być art. 80 §1 i §2 ustawy - Kodeks karny skarbowy.

Zgodnie z tymi przepisami w razie niezłożenia w terminie organowi podatkowemu dokumentacji podatkowej, wyżej wskazane osoby mogą zostać ukarane karą grzywny do 120 stawek dziennych; dwukrotnie wyższą karą zagrożone jest podanie w dokumentacji podatkowej cen transferowych nieprawdziwych informacji.

 dokumentacja cen transferowych

freeimages.com

Brak dokumentacji podatkowej cen transferowych a odpowiedzialność wobec spółki

Niezależnie od powyższego, w razie niesporządzenia dokumentacji podatkowej cen transferowych lub jej nieokazania we właściwym terminie organowi podatkowemu, członek zarządu może ponosić także odpowiedzialność wobec spółki.

Podstawą odpowiedzialności członka zarządu wobec spółki z o. o. stanowić będzie art. 293 kodeksu spółek handlowych, zaś wobec spółki akcyjnej art. 483 wspomnianego aktu prawnego.

 

Zakres odpowiedzialności

Warunkiem odpowiedzialności członka zarządu wobec spółki za niesporządzenie lub nieprzekazanie w terminie organom podatkowym dokumentacji podatkowej cen transferowych będzie przypisanie winy członkowi zarządu.

Zakres tej odpowiedzialności jest szeroki. Warto odwołać się do jednego z wyroków Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, w którym zwrócono uwagę, że należyta staranność wymaga od członków zarządu znajomości obowiązującego prawa, przy czym decyzje zarządu mogą opierać się na analizie problemu dokonanej przez pracowników spółki lub podmioty zewnętrzne, dysponujące konieczną wiedzą specjalistyczną i doświadczeniem. Oczywiste przy tym jest, że samo powierzenie problemu osobie zajmującej się zawodowo określoną domeną i posiadającej stosowne wykształcenie nie jest jednoznaczne z dochowaniem należytej staranności.

Co istotne - członek zarządu, mając kompetencje do prowadzenia spraw spółki, nie może przerzucać odpowiedzialności za podejmowane decyzje na osobę mu podległą, czy działającą na jego rzecz (I ACa 336/12, Legalis nr 737666).

 

Specjalizujemy się w obsłudze prawnej przedsiębiorców - w tym w reprezentowaniu ich przed organami administracji podatkowej oraz przed sądami w sprawach podatkowych.

Skutecznie pomagamy w sprawach odpowiedzialności karno-skarbowej, a także w związku ze stosowaniem cen transferowych i opracowywaniem ich dokumentacji przez podmioty powiązane - również w przypadkach zakwestionowania tej dokumentacji przez organy celno-skarbowe.

Skorzystaj z naszego doświadczenia w zakresie prawa podatkowego i skontaktuj się z nami.