image1 image2 image3

sama waga Rów a kanał - konsekwencje prawne kwalifikacji urządzeń wodnych

Agnieszka Sznajder 1

dr Agnieszka Sznajder | 09.03.2019 | Radca prawny

W stosunku do istniejących w terenie obiektów sieci wodnej sztucznego pochodzenia niekiedy pojawia się problem z ich prawną kwalifikacją i zaliczeniem ich do właściwej kategorii - rowów albo kanałów. Różnice w statusie prawnym rowów i kanałów są na tyle istotne, iż niewłaściwa ich kwalifikacja może nieść ze sobą znaczące konsekwencje.

Prawna definicja rowów i kanałów

Zgodnie z ustawą - Prawo wodne, zarówno rów, jak i kanał to sztuczne koryta prowadzące wodę w sposób ciągły lub okresowy.

Różnią się szerokością dna przy ujściu. Rowem będzie sztuczne koryto prowadzące wodę w sposób ciągły lub okresowy o szerokości dna mniejszej niż 1,5 metra przy ujściu, z kanałem będziemy mieli do czynienia, gdy szerokość przy ujściu wynosi co najmniej 1,5 metra.  Ponadto, zarówno kanały, jak i rowy są urządzeniami wodnymi i służą do kształtowania zasobów wodnych i korzystania z tych zasobów.

Mimo, że z definicji rów i kanał różnią się tylko szerokością dna przy ujściu, zakwalifikowanie koryta prowadzącego wodę do danej kategorii rodzi określone konsekwencje prawne, w tym przede wszystkim rzutuje na kwestie własności zarówno koryta, gruntu pod korytem, jak i wody w korycie, czy to rowu, czy kanału.

 

Własność wody w kanałach i gruntu pod wodami kanału a własność urządzenia wodnego

Na podstawie przepisów prawa wodnego, woda w kanale jest śródlądową wodą płynącą. W konsekwencji, zgodnie z art. 211 ust. 2 ustawy - Prawo wodne, woda w kanale może być wyłącznie własnością Skarbu Państwa. Własnością Skarbu Państwa będzie także grunt pokryty wodami kanału.

W przypadku kanału sytuacja może się dodatkowo skomplikować. Może mieć bowiem miejsce sytuacja, w jakiej jeden podmiot (Skarb Państwa) będzie właścicielem wody w kanale i gruntu pod tą wodą, a inny podmiot właścicielem kanału jako urządzenia wodnego.

 rów kanał prawo wodne

freeimages.com 

Własność wody w rowach

Jeśli chodzi o rów i wodę w rowie sytuacja będzie nieco odmienna. Wody w rowach są własnością właściciela nieruchomości gruntowej, na której się znajdują.

 

Konsekwencje złej kwalifikacji urządzeń wodnych - rowów i kanałów

Jak wynika z powyższego, konsekwencje prawne zaliczenia danego urządzenia wodnego jako kanału albo rowu są daleko idące.

W wielu przypadkach może dojść do komplikacji w uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego, z uwagi chociażby na trudności w ustaleniu, kto powinien być stroną takiego postępowania.

Nieświadome korzystanie z obiektów - urządzeń wodnych - które powinny pozostawać w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie i być eksploatowane na podstawie nie tylko porozumienia wodnoprawnego - lecz także umowy określającej zasady ich użytkowania - może pociągać za sobą między innymi konieczność zapłaty za bezumowne korzystanie - nawet za okres ostatnich 10 lat - a także naliczenia opłaty podwyższonej za brak wymaganego pozwolenia wodnoprawnego. Ponadto problematyczne jest wówczas rozliczenie wydatków ponoszonych w przeszłości na utrzymanie urządzenia wodnego, przez podmiot de facto nieuprawniony.

 

Jeżeli ubiegasz się lub zamierzasz ubiegać się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego i masz wątpliwości lub problemy już na etapie tego postępowania zapraszamy do skorzystania z usług kancelarii.

Od wielu lat reprezentujemy podmioty indywidualne - osoby fizyczne, jak również przedsiębiorców wobec organów Wód Polskich (poprzednio starostów i marszałków województw), a także innych organów w sprawach związanych z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych.

Uczestniczyliśmy w wielu postępowaniach w sprawie określenia prawidłowego statusu urządzeń wodnych i obiektów sieci wodnej - w tym kanałów, rowów, zbiorników sztucznych, w tym powyrobiskowych oraz jezior.

Możemy pochwalić się bardzo dużą skutecznością świadczonych przez nas usług w tym zakresie - zaufaniem obdarzyły nas między innymi podmioty z Grupy MASPEX, takie jak ZPOW Agros Nova sp. z o. o. sp. k. w Łowiczu, Fruktus Agros Nova sp. z o. o., czy Tymbark MWS sp. z o. o. sp. k.

Skorzystaj z naszego doświadczenia w zakresie prawa wodnego - naszej wiodącej specjalizacji - skontaktuj się z nami.