image1 image2 image3

radca prawny rzeszow Zadośćuczynienie za krzywdę związaną ze śmiercią osoby bliskiej

02.01.2018 | n.b.

zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej 

W związku ze śmiercią poszkodowanego w wyniku wypadku komunikacyjnego czy też błędu medycznego jego bliskim przysługuje zadośćuczynienie pieniężne.

Zadośćuczynienie jest to jednorazowa kwota pieniężna, która jest tzw. rekompensatą za krzywdę doznaną w wyniku śmierci osoby najbliższej, z którą byliśmy emocjonalnie związani.

Zadośćuczynienie ma na celu wyrównanie krzywdy niemajątkowej.

Jak rozumieć krzywdę?

Krzywda jest definiowana jako cierpienie psychiczne, ból związany z odejściem osoby najbliżej, negatywne przeżycie, starta, utrata więzi, lęk przed przyszłością.

Istotne jest to, że krąg osób uprawnionych do otrzymania zadośćuczynienia nie zależy od stopnia pokrewieństwa. Głównym czynnikiem decydującym o związku ze zmarłą osobą jest łącząca ich więź uczuciowa, emocjonalna, stopień relacji.

Aby dostać zadośćuczynienie nie musi dochodzić do pogorszenia sytuacji materialnej

Jak wielokrotnie wypowiadał się Sąd Najwyższy, zadośćuczynienie przewidziane w art. 446 § 4 kodeksu cywilnego nie jest zależne od pogorszenia sytuacji materialnej osoby uprawnionej i poniesienia szkody majątkowej, a jego celem jest kompensacja doznanej krzywdy, a więc złagodzenie cierpienia psychicznego wywołanego śmiercią osoby najbliższej i pomoc pokrzywdzonemu w dostosowaniu się do zmienionej w związku z tym jego sytuacji.

Wysokość zadoścuczynienia za śmierć osoby bliskiej

Co do wysokości zadośćuczynienia obecnie przepisy prawa nie określają w jakiej wysokości powinno być ono wypłacane. Powinna być to natomiast odpowiednia suma, która ma stanowić ekonomicznie odczuwalną wartość.

Więź uczuciowa ze zmarłym

Sąd w procesie o zadośćuczynienie bada więź uczuciową łączoną osobę bliską ze zmarłym. Orzekając o kwocie zadośćuczynienia Sąd bierze pod uwagę w szczególności intensywność i długotrwałość cierpienia, konsekwencje natury psychicznej, spadek aktywności życiowej, pogorszenie relacji z otoczeniem, wpływ śmierci na funkcjonowanie rodziny, rozerwanie więzi ze zmarłym, utratę wsparcia.

20 letni termin przedawnienia roszczeń

Warto mieć świadomość, że zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej można dochodzić nawet do 20 lat od zdarzenia, w którym osoba poniosła śmierć. Zależy to od okoliczności danej sprawy.

 

 

Od lat z powodzeniem prowadzimy w imieniu naszych klientów sprawy odszkodowawcze i o zadośćuczynienie za krzywdę na terenie całego kraju.

Jeżeli uważasz, że należy Ci się odszkodowanie lub zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej - warto rozważyć wystąpienie na drogę prawną.

Skorzystaj z naszego doświadczenia w tym zakresie - skontaktuj się z naszą kancelarią.