image1 image2 image3

sama waga Odmowa zawarcia umowy przez zakład komunalny - co robić, kiedy zakład komunalny odmawia nam podłączenia do sieci

Agnieszka Sznajder 1

dr Agnieszka Sznajder | 13.03.2023 | Radca prawny

Zmiana taryfy lub regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków - brak zgody odbiorcy na nowe warunki

Zgodnie z treścią art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, odbiorcą usług jest każdy, kto korzysta z usług wodociągowo-kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie pisemnej umowy z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym.

W praktyce funkcjonowania podmiotów będących odbiorcami usług gminnego zakładu komunalnego - czyli kupujących wodę oraz odprowadzających ścieki - zdarzają się sytuacje, gdy odbiorca usług nie chce zaakceptować warunków taryfy zakładu komunalnego lub innych warunków realizacji usługi, opartych o regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków zakładu komunalnego, szczególnie w obliczu sformułowania nowych warunków lub określenia nowych taryf - odbiegających znacznie swą wysokością od dotychczas stosowanych - czego konsekwencją jest brak aneksu do umowy o dostarczanie wody i odbiór ścieków - a następnie odłączenie odbiorcy od sieci.

Również nowi odbiorcy usług spotykają się niekiedy z odmową podłączenia do sieci ze strony dostawcy usług - z różnych powodów - najczęściej z powodu braku odpowiedniej infrastruktury technicznej w lokalizacji, w której funkcjonuje odbiorca.


Zmiana wysokości taryf - pozycja prawna odbiorcy usług w postępowaniu przed organem regulacyjnym

Odbiorcy nie są stroną postępowania w sprawie zatwierdzenia nowych taryf przez organ regulacyjny - Dyrektora RZGW Wód Polskich - stąd też nie mają narzędzi prawnych by skutecznie skarżyć nowe stawki opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

Nie oznacza to jednak, że zawsze muszą od razu zaakceptować nowe warunki i każdorazowo zawrzeć umowę z dostawcą komunalnym. Odbiorcy mogą odmówić zawarcia umowy z dostawcą usług, utracić możliwość korzystania z usług - i poddać spór pod rozstrzygnięcie organu administracji.

odmowa podłączenia do sieci 

 freeimages.com

Wniosek do Dyrektora RZGW

Wówczas otwiera się możliwość skorzystania z trybu przewidzianego w art. 27e i 27f ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.  o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków - polegającym na wstąpieniu z zakładem usług komunalnych w spór, co do treści umowy - i poddanie go rozstrzygnięciu przez właściwego miejscowo Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Art.  27e ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków stanowi, iż w sprawach spornych dotyczących: 1) odmowy zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, 2) odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego, lub odmowy przyłączenia do sieci nieruchomości osobie ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci - na wniosek strony rozstrzyga organ regulacyjny w drodze decyzji.

Powyższa procedura daje możliwość poddania wynikłego problemu pod ocenę i rozstrzygnięcie organu administracji - który powinien w sposób obiektywny ocenić zasadność żądań podnoszonych przez odbiorcę usług dostarczania wody i odbioru ścieków.


Rozwiązanie tymczasowe na czas trwania sporu

Na wniosek jednej ze stron organ regulacyjny może określić, w drodze postanowienia, na które służy zażalenie, warunki zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków, lub przyłączenia do sieci do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sporu.


Ugoda administracyjna i poddanie sprawy pod mediację

Warto wskazać, iż w takim postępowaniu możliwe jest zawarcie ugody administracyjnej na podstawie art. 114 Kodeksu postępowania administracyjnego - bowiem w każdej sprawie spornej z udziałem stron możliwe jest zastąpienie decyzji rozstrzygającej ugodą - która zastępuje decyzję i jest wykonalna.

Dodatkowo - na podstawie art. 13 i art. 96a i następnych (Rozdział 5a) Kodeksu postępowania administracyjnego - istnieje możliwość poddania sprawy z wniosku odbiorcy usług mediacji administracyjnej.

Zastosowanie takiego rozwiązania nie niesie dla odbiorcy usług znaczącego dodatkowego ryzyka - poza, co oczywiste - czasowym wstrzymaniem usług - w najgorszym razie Dyrektor RZGW w drodze decyzji nakaże zawrzeć umowę w kształcie narzuconym przez zakład usług komunalnych.

Co więcej - w razie niezadowolenia odbiorcy usług z treści wydanej decyzji - możliwe jest złożenie odwołania od decyzji Dyrektora RZGW do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie - który w oparciu o przepisy procedury cywilnej - dające duże możliwości w zakresie dowodowym - rozstrzygnie sprawę.

 

Powyższy tekst stanowi opracowanie publicystyczne i nie jest poradą prawną.

 

Masz problemy związane z prawem wodnym? Jesteś w sporze z zakładem komunalnym, a może otrzymałeś odmowę podłączenia do sieci?

Od lat z powodzeniem specjalizujemy się w prawie wodnym.

Skorzystaj z naszego doświadczenia w zakresie prawa wodnego - skontaktuj się z naszą kancelarią.