image1 image2 image3

sama waga System kanalizacji deszczowej a opłaty za usługi wodne

Jakub Sznajder 1

Jakub Sznajder | 03.04.2019

W ustawie prawo wodne z 20 lipca 2017 r. funkcjonuje pojęcie otwartych lub zamkniętych systemów kanalizacji deszczowej - niestety ustawodawca nie zawarł w treści ustawy definicji tego pojęcia. Można wypracować ją na podstawie orzecznictwa oraz wytycznych Państwowego Gospodarstwa Wodnego "Wody Polskie".

Gdzie występuje pojęcie systemów kanalizacji deszczowej

Ustalenie prawidłowego zakresu pojęcia 'systemu kanalizacji deszczowej' na gruncie ustawy Prawo wodne ma znaczenie przede wszystkim w świetle:

  • zmniejszenia naturalnej retencji terenowej i uzyskania na takie zmniejszenie pozwolenia wodnoprawnego - art. 34 Prawa wodnego;
  • wprowadzania wód opadowych i roztopowych do wód podziemnych lub do urządzeń wodnych, gdy wody te zawierają substancje szkodliwe - art. 75a Prawa wodnego;
  • ustalenia opłaty za usługi wodne za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód - art. 268 Prawa wodnego;
  • ustalenia opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej - art. 269 Prawa wodnego;
  • wymaganych elementów operatu wodnoprawnego - art. 409 Prawa wodnego
  • ustalania wysokości opłat za usługi wodne na podstawie oświadczeń - art. 552 Prawa wodnego.

 

Systemy kanalizacji deszczowej w orzecznictwie sądów administracyjnych

Znaczącym orzeczeniem w kontekście oceny prawnego charakteru systemów kanalizacji deszczowej jest wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 18 lipca 2018 r., znak sprawy: II SA/Gd 299/18.
Przywołane orzeczenie dotyczy przesłanek nałożenia opłaty za usługi wodne w zakresie odprowadzania do wód lub do urządzeń wodnych.

W ocenie rozpatrującego sprawę WSA w Gdańsku - z dyspozycji art. 35 ust. 3 pkt 7 Prawa wodnego wynika, że usługa w postaci odprowadzania do wód - wód opadowych lub roztopowych jest związana z istnieniem otwartych lub zamkniętych systemów kanalizacji deszczowej służących do odprowadzania opadów atmosferycznych albo istnieniem systemów kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast.

Zdaniem Sądu - konsekwentnie, z art. 268 ust. 1 pkt 3 Prawa wodnego wynika, że obowiązek poniesienia opłat za usługi wodne wiąże się z odprowadzaniem do wód wód opadowych lub roztopowych uprzednio ujętych w oznaczone rodzaje urządzeń wodnych, tzn. w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo systemy kanalizacji zbiorczej.

Natomiast według Sądu - przez systemy kanalizacji deszczowej rozumie się zbiór urządzeń wodnych, takich jak kanały, rowy, rury, kolektory, przeznaczone do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych.

 

Systemy kanalizacji deszczowej według wytycznych Wód Polskich

Wody Polskie w 2018 r. udzieliły wyjaśnień, m.in. odnośnie rozumienia pojęcia systemów kanalizacji otwartej - wskazując, że definiując pojęcie „system kanalizacji otwartej lub zamkniętej” należy kierować się jego słownikowym znaczeniem i rozumieć je jako „zespół wielu urządzeń, dróg, przewodów itp., funkcjonujących jako całość”. Z kolei określenie 'kanalizacja' oznacza „zespół urządzeń sanitarnych przeznaczonych do odprowadzania ścieków oraz wód opadowych; też: zespół urządzeń do oczyszczania ścieków”.

Zatem - według Wód Polskich - pojęcie „system kanalizacji otwartej lub zamkniętej”, funkcjonujące na gruncie ustawy Prawo wodne - należy rozumieć jako zespół urządzeń służących do odprowadzania z danego obszaru wód opadowych i roztopowych, którymi mogą być zarówno urządzenia kanalizacji deszczowej, jak i ogólnospławnej.

Otwarte systemy kanalizacji deszczowej według Wód Polskich to urządzenia takie jak np. korytka odwadniające, rynsztoki, rynny, rowy, systemy odwodnień i profili dróg, chodników oraz innych powierzchni utwardzonych. Zamknięte systemy kanalizacji deszczowej to rurociągi oraz zamknięte kanały ściekowe wraz ze studzienkami.

 systemy kanalizacji deszczowej

freeimages.com


Pojęcie obszarów nieujętych w systemy kanalizacji deszczowej

Wody Polskie w swoich wytycznych wskazują, że obowiązek ponoszenia opłat za zmniejszenie retencji zachodzi w sytuacji, gdy nieruchomość nie jest ujęta w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Ustawową przesłankę „obszarów nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej” stanowiącą podstawę do objęcia danej nieruchomości opłatą za zmniejszenie retencji należy według Wód Polskich oceniać przez pryzmat tego, czy konkretna nieruchomość objęta jest takim systemem, czy też nie.

O zaistnieniu tej przesłanki przesądza rzeczywisty brak wyposażenia danej nieruchomości w system kanalizacyjny, niezależnie od potencjalnej możliwości przyłączenia nieruchomości do systemu kanalizacyjnego albo funkcjonowania takiego systemu w danej miejscowości.


Wewnątrzzakładowe systemy odwodnień

Według wytycznych Wód Polskich - wykonanie wewnątrzzakładowego systemu odprowadzania opadów atmosferycznych nie wyłącza konieczności ustalenia opłaty za zmniejszenie retencji, jeżeli polega na instalacji urządzeń do retencjonowania wody.

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 274 pkt 6 Prawa wodnego oraz § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne (Dz.U. poz. 2502) opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej dotyczą również powierzchni z urządzeniami do retencjonowania wody, dlatego też wykonanie takich urządzeń nie skutkuje brakiem konieczności poniesienia opłaty, lecz wpływa na zmniejszenie jej wysokości.

 

Jeżeli nie zgadzasz się z wyliczoną opłatą za usługi wodne i chcesz złożyć reklamację od opłaty za usługi wodne - skontaktuj się z nami i skorzystaj z naszego doświadczenia.

Prawo wodne jest wiodącą specjalizacją naszej kancelarii.

Reprezentujemy podmioty indywidualne, jak również przedsiębiorców wobec organów naliczających opłaty za usługi wodne - w tym Wód Polskich oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów.

Zajmujemy się także opłatami podwyższonymi oraz reprezentujemy Naszych Klientów w innych sprawach wodnoprawnych.