image1 image2 image3

sama waga Naruszenie stosunków wodnych w związku z realizacją inwestycji drogowych

Magdalena Łęcka 1

Magdalena Łęcka | 06.09.2019 | Radca prawny

 

Budowa dróg może naruszać stosunki wodne

W dobie obecnego rozwoju komunikacyjnego, mamy do czynienia z budową dróg, zwłaszcza krajowych i ekspresowych, na znaczącą skalę. Wielomilionowe inwestycje związane z budowami dróg są takimi przedsięwzięciami, które mogą oddziaływać na nieruchomości położone w ich bezpośrednim sąsiedztwie.

W pierwszej kolejności, z budową drogi kojarzyć się może negatywne oddziaływanie na powietrze atmosferyczne, w postaci emisji do niego pyłów i spalin. Niemniej, jak okazuje się w praktyce, budowa drogi, bez stosownych rozwiązań projektowych w tym zakresie, może wpływać także na stosunki wodne w rejonie inwestycji.

 

Naruszenie stosunków wodnych przy budowie dróg w orzecznictwie sądów

Negatywny wpływ inwestycji drogowych na stosunki wodne w ich rejonie został szeroko omówiony w bogatym orzecznictwie sądów administracyjnych w tym zakresie.

W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 30.12.2015 r., sygn. akt II SA/Ke 220/15 wskazano że na zarządcy drogi ciąży obowiązek właściwego odprowadzania wód opadowych i w związku z tym dbałości o należyty stan rowów przydrożnych, a nie na właścicielach nieruchomości sąsiednich, na które zarządca drogi odprowadza wody opadowe z jezdni. (...) W sprawie tej chodzi bowiem o to, aby woda wylewająca się z przepustów umieszczonych w nasypie drogi krajowej nie była odprowadzana na działki sąsiadujące z drogą”.

W podobnym tonie wypowiedział się także Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w wyroku z dnia 29 grudnia 2015, sygn. akt II SA/Lu 324/15. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 18 sierpnia 2016 r. (sygn. akt II OSK 2918/14) również wypowiadał się w kwestii wpływu budowy drogi (w tym przypadku krajowej) na stosunki wodne na nieruchomościach sąsiednich. W tej sprawie, Organy administracji obu instancji jak i też Sądy administracyjne w dwuinstancyjnym toku postępowania nie miały wątpliwości, iż w tym przypadku przebudowa drogi krajowej spowodowała bezprawne zmiany stanu wód na gruncie, w rozumieniu ustawy Prawo wodne.

Wszystkie zaprezentowane orzeczenia jednoznacznie obrazują wpływ inwestycji drogowych realizowanych na stosunki wodne na nieruchomościach sąsiednich.

szkoda naruszenie stosunków wodnych 

freeimages.com

 

Naruszenie stosunków wodnych podczas budowy dróg a prawo wodne

Tymczasem zgodnie z art. 234 ust. 1 ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r., właściciel gruntu, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej, nie może:

  1. zmieniać kierunku i natężenia odpływu znajdujących się na jego gruncie wód opadowych lub roztopowych ani kierunku odpływu wód ze źródeł - ze szkodą dla gruntów sąsiednich;

Ze względu na opisane okoliczności, w przypadku położenia nieruchomości w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej drogi, warto zapoznać się z przewidywanymi przez Inwestora sposobami zabezpieczenia nieruchomości sąsiednich przed negatywnym oddziaływaniem wód odprowadzanych z powierzchni drogi. W braku takich rozwiązań, warto podjąć odpowiednie działania w celu ochrony własnej nieruchomości, jeszcze na etapie projektowania inwestycji, gdyż wówczas szansa na korzystną zmianę jest największa.

Z kolei w przypadku, gdy nieruchomość położona jest przy już istniejącej drodze i doświadcza negatywnego wpływu wód opadowych i roztopowych pochodzących z drogi, warto podjąć odpowiednie kroki prawne celem zmiany tej sytuacji.

 

Prawo wodne jest wiodącą specjalizacją naszej kancelarii - z powodzeniem reprezentujemy Naszych Klientów w sprawach o naruszenie stosunków wodnych.

Prowadzimy także sprawy z zakresu prawa budowlanego, w tym także związane z realizacją inwestycji drogowych i inych inwestycji liniowych.

Jeżeli napotkałeś problemy związane z naruszeniem stanu wody na Twojej nieruchomości, lub też zarzuca Ci się naruszenie stosunków wodnych - skorzystaj z naszego doświadczenia - skontaktuj się z nami.