image1 image2 image3

sama waga Zwolnienie przedmiotowe z podatku dochodowego dla działalności rolniczej

dr Agnieszka Sznajder | 05.04.2019 | Radca prawny

Agnieszka Sznajder 1

Zwolnienia przedmiotowe w ustawach o podatku dochodowym

Zwolnienia przedmiotowe w ustawach o podatku dochodowym obejmują między innymi działalność rolniczą. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, z zakresu przedmiotowego tych ustaw wyłączone są przychody z działalności rolniczej.

 

Definicja ustawowa przychodów z działalności rolniczej

Zgodnie z definicją legalną, pod pojęciem działalności rolniczej należy rozumieć działalność polegającą na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

  •  miesiąc - w przypadku roślin,
  • 16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi i kaczek,
  • 6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,
  • 2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt

- licząc od dnia nabycia.

produkcja rolna zwolnienie z podatku 

freeimages.com

Wytwarzanie jako wyznacznik działalności rolniczej zwolnionej spod opodatkowania podatkiem dochodowym

Kluczowym, a zarazem budzącym najwięcej wątpliwości w praktyce stosowania prawa elementem konstrukcji wspomnianego zwolnienia przedmiotowego wydaje się być samo pojęcie „wytwarzania”. Okazuje się bowiem, że ustawodawca nie wskazał, jak należy to pojęcie rozumieć, pozostawiając jego interpretację organom stosującym prawo, w tym organom podatkowym oraz organom kontroli skarbowej. Tymczasem od tego, jak pojęcie to należy rozumieć zależy podleganie bądź niepodleganie danej działalności pod działalność rolniczą, a w konsekwencji opodatkowanie, bądź nie tej działalności podatkiem dochodowym, czy to od osób fizycznych, czy też od osób prawnych.

 

Definicja słownikowa, czy biegły sądowy?

Jak zauważył Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie o sygn. akt II FSK 2401/16 definicja działalności rolniczej składa się z dwóch elementów. „W pierwszym, prawodawca posłużył się zwrotem "wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu", w drugim fragmencie wymienił wprost formy aktywności mieszczące się w pojęciu działalność rolnicza (...)”.Uchylając wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, NSA zwrócił uwagę, że w przypadku tej konkretnej sprawy, konieczne będzie przy ponownym rozpoznaniu sprawy odwołanie się do wiedzy specjalistycznej, w tym opinii biegłych.

Konkludując można wskazać, że nie wystarczy odwołanie się do definicji słownikowej, a konieczne jest sięgnięcie do opinii specjalistów.

 

Od wielu lat reprezentujemy przedsiębiorców wobec organów podatkowych i organów kontroli skarbowej, a także przed Sądami Administracyjnymi w sprawach związanych z podatkiem dochodowym od osób prawnych, sprawach karno-skarbowych, sprawach związanych z dokumentacją cen transferowych.

Możemy pochwalić się dużą skutecznością świadczonych przez nas w tym zakresie usług.

Skorzystaj z naszego doświadczenia w zakresie prawa podatkowego  - skontaktuj się z nami.