image1 image2 image3

radca prawny rzeszow Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej - gminy naliczają i pobierają podatek od deszczu

08.01.2018 | a.sz.

opłata za zmniejszenie retencji terenowej 

Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszła w życie nowa ustawa – Prawo wodne. Ustawa ta określa system opłat za usługi wodne. Jedną z takich opłat jest tzw. podatek od deszczu, czyli opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

 

Gminy naliczają i pobierają podatek od deszczu

Podatek od deszczu - będzie to jedyna opłata, która nie będzie pobierana przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, a przez gminy, które będą miały obowiązek przekazać tą opłatę (zachowując dla siebie 10%) Wodom Polskim.

 

Podatek od deszczu to obciążenie dla przedsiębiorców

Opłata ta obciążać będzie przede wszystkim przedsiębiorców, którzy na swych nieruchomościach posiadają obiekty wielkopowierzchniowe.

Zgodnie z wytycznymi skierowanymi do gmin przez ministerstwo do spraw gospodarki wodnej, gminy mają obowiązek naliczyć i pobrać opłaty do końca marca 2018 r.

 

Za co płaci się podatek od deszczu?

Na podstawie art. 269 ust. 1 pkt 1 nowego Prawa wodnego opłatę za usługi wodne uiszcza się za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

 

Wątpliwości związane z podatkiem od deszczu - czy sumuje się powierzchnię posiadanych nieruchomości

Powyższy przepis budzi wątpliwości zarówno pracowników gmin, którzy w swoich urzędach odpowiedzialni będą za naliczanie opłat, jak przedsiębiorców, którzy potencjalnie będą obciążani tą opłatą.

Ustawodawca w szczególności nie wyjaśnił pojęcia „nieruchomość”, pozostawiając tym samym wątpliwości, czy należy sumować powierzchnię kilku działek będących własnością tego samego podmiotu, czy też nie.

Nie jest również jasne m. in. co to jest powierzchnia biologicznie czynna, ani też co to są „obszary nieujęte w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej”.

 

Złożenie reklamacji od opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Podmiot, któremu doręczono informację o wysokości opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej będzie mógł złożyć w terminie dwóch tygodni reklamację. Zważywszy na niejasności oraz brak szczegółowych wytycznych co do zasad i trybu ustalania tej opłaty, a także niewyjaśnienie przez ustawodawcę użytych w przepisie art. 269 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo wodne, można założyć, że podmioty będą chętnie korzystały z instytucji reklamacji.

 

Jeśli macie Państwo pytania lub wątpliwości odnoszące się do prawa wodnego, a w szczególności opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią.

Nasza kancelaria oferuje pomoc w sporządzaniu reklamacji od informacji o wysokości opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

Informujemy również, że radca prawny Agnieszka Sznajder prowadzi szkolenia z nowego prawa wodnego, w tym dotyczące zasad, trybu i sposobu naliczania opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Szkolenia są prowadzone na podstawie umów cywilnoprawnych poza działalnością gospodarczą w formie Kancelarii Radcy Prawnego.

Od wielu lat specjalizujemy się w prawie wodnym - skutecznie reprezentując Naszych Klientów na terenie całego kraju.