image1 image2 image3

sama waga Spełnienie obowiązku informacyjnego wobec właścicieli danych osobowych przetwarzanych przez Kancelarię Radcy Prawnego Dr Agnieszkę Sznajder

 

Zgodnie z wymaganiami art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest: Kancelaria Radcy Prawnego Dr Agnieszka Sznajder siedzibą: ul. Aleksandra Puszkina 12, kod pocztowy: 35-328 Rzeszów.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w naszej kancelarii w celach związanych:

  • ze świadczeniem usług prawnych i są przetwarzane w zakresie zawartej umowy zlecenie lub innej umowy gospodarczej na podstawie art.6 ust.1 lit. b) RODO
  • w zakresie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (cele podatkowe, rachunkowości, dochodzenie roszczeń) dane są przetwarzane na podstawie art.6.ust.1 lit. c) RODO
  • w zakresie windykacji należności i obsługi prawnej dane są przetwarzane w oparciu o art.6 ust.1 lit. f) RODO.

 

Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika tylko i wyłącznie z przepisów prawa lub z regulaminów wewnętrznych. Podanie danych w celu współpracy jest konieczne dla realizacji świadczenia usług prawnych oraz wystawienia faktury i ich niepodanie uniemożliwia wykonanie określonego zdarzenia gospodarczego.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania negocjacji, realizacji umowy lub usług świadczonych po jej zakończeniu, do upływu okresu przedawnienia roszczeń lub przedawnienia zobowiązań podatkowych, 10 lat od momentu ostatniego zdarzenia gospodarczego potwierdzonego fakturą lub przez 10 lat od zakończenia trwania umowy – w zależności od tego, który z podanych okresów będzie dłuższy
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców w państwach trzecich lub do organizacji międzynarodowych.

W toku przetwarzania Państwa danych osobowych nie będzie dochodzić do automatyzowanego podejmowania decyzji, w tym: profilowania.

Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, czy cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Prawo to można realizować w siedzibie Kancelarii Radcy Prawnego Dr Agnieszka Sznajder w godzinach urzędowania podanych do publicznej wiadomości na stronie www.kancelariasznajder.pl. Kontakt do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Informujemy również o prawie wniesienia skargi do Organu Nadzoru, zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie danych osobowych w przypadku stwierdzenia przetwarzania tych danych niezgodnie z obowiązującym prawem krajowym i europejskim. Organem Nadzoru jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.