image1 image2 image3

radca prawny rzeszow Zmiana definicji ścieków w nowym prawie wodnym - zmiana statusu wód opadowych i roztopowych

10.12.2017 | a.sz.

definicja ścieków

W związku z wejściem w życie nowej ustawy Prawo wodne zmianie uległa definicja ścieków w rozumieniu tej ustawy - co z kolei pociąga za sobą zmianę dotychczasowego statusu prawnego wód opadowych i roztopowych.

Zgodnie z art. 16 pkt. 61 nowej ustawy Prawo wodne z 20 lipca 2017 r., pod pojęciem ścieków - należy rozumieć wprowadzane do wód lub do ziemi:

a)  wody zużyte na cele bytowe lub gospodarcze,

b)  ciekłe odchody zwierzęce, z wyjątkiem gnojówki i gnojowicy przeznaczonych do rolniczego wykorzystania w sposób i na zasadach określonych w przepisach działu III rozdziału 4 oraz w przepisach ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu,

c)  wody odciekowe ze składowisk odpadów oraz obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, w których są składowane odpady wydobywcze niebezpieczne oraz odpady wydobywcze inne niż niebezpieczne i obojętne, miejsc magazynowania, prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, wykorzystane solanki, wody lecznicze i termalne,

d)  wody pochodzące z obiegów chłodzących elektrowni lub elektrociepłowni,

e)  wody pochodzące z odwodnienia zakładów górniczych, z wyjątkiem wód wtłaczanych do górotworu, jeżeli rodzaje i ilość substancji zawartych w wodzie wtłaczanej do górotworu są tożsame z rodzajami i ilościami substancji zawartych w pobranej wodzie, z wyłączeniem niezanieczyszczonych wód pochodzących z odwodnienia zakładów górniczych,

f)  wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb w obiektach przepływowych, charakteryzujących się poborem zwrotnym, o ile ilość i rodzaj substancji zawartych w tych wodach przekracza wartości ustalone w warunkach wprowadzania ścieków do wód określonych w pozwoleniu wodnoprawnym,

g)  wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb albo innych organizmów wodnych w stawach o wodzie stojącej, o ile produkcja tych ryb lub organizmów rozumiana jako średnioroczny przyrost masy tych ryb albo tych organizmów w poszczególnych latach cyklu produkcyjnego przekracza 1500 kg z 1 ha powierzchni użytkowej stawów rybnych tego obiektu w jednym roku danego cyklu

 

W nowym prawie wodnym, w definicją ścieków nie zostały objęte wody opadowe i roztopowe.

Według dotychczasowej definicji ścieków, zawartej w ustawie prawo wodne z 2001 r. wody opadowe i roztopowe zaliczane były do tej kategorii. Od dnia 01 stycznia 2018 r. wody opadowe i roztopowe nie wchodzą już do kategorii ścieków.

 

Nasza kancelaria od kilku lat z powodzeniem reprezentuje inwestorów w postępowaniach przez dyrektorami Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej oraz Prezesem Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, czy obecnie organami Wód Polskich. Konsultujemy także dokumenty strategiczne, takie jak plany zarządzania ryzykiem powodziowym, czy plany zarządzania wodami.

Skorzystaj z naszego doświadczenia w zakresie prawa wodnego, będącego specjalizacją naszej kancelarii i skontaktuj sięz nami <Kontakt>