Nasze artykuły dotyczące prawa wodnego:

image1 image2 image3

 

Prawo wodne - nasza wiodąca specjalizacja

  

Jesteśmy na bieżąco ze zmianami w prawie wodnym. Od lat z powodzeniem specjalizujemy się w zagadnieniach prawa wodnego, prowadząc sprawy naszych Klientów na terenie całego kraju.

Prowadzimy sprawy związane z wydawaniem pozwoleń wodnoprawnych, pomagamy uzyskiwać oceny wodnoprawne i składać zgłoszenia wodnoprawne. 

Prowadzimy obsługę prawną przedsiębiorców związanych z zasobami wodnymi - w tym zakładów górniczych, producentów wód mineralnych oraz producentów żywności, hodowców ryb w zbiornikach wodnych oraz w ramach akwakultury, użytkowników obwodów rybackich, podmiotów prowadzących ośrodki wypoczynkowe nad wodami, prowadzących mariny i porty, wypożyczalnie sprzętu wodnego, producentów sprzętu pływającego, oraz armatorów.

Pomagamy korzystającym z wód - w tym prowadzącym elektrownie wodne oraz budowle piętrzące, a także użytkującym inne urządzenia wodne oraz grunty pod wodami. 

Pomagamy także w sytuacjach wystąpienia szkód w środowisku wodnym, w tym zanieczyszczenia wód. Wspieramy organizacje społeczne,w tym również organizacje terenowe Polskiego Związku Wędkarskiego.

 

radca prawny rzeszow Opłaty za usługi wodne - reklamacje i skargi

Reprezentujemy naszych klientów w sprawie opłat za usługi wodne i reklamacji wnoszonych do Wód Polskich i organów gmin od naliczania tych opłat, a także skarg do sądów administracyjnych na ich wysokość i sposób naliczenia

 

radca prawny rzeszow Opłaty podwyższone

Wnosimy odwołania od opłat podwyższonych za przekroczenie warunków określonych w pozwoleniach wodnoprawnych lub naliczonych wobec braku pozwolenia wodnoprawnego

 

logo  Naruszenie stosunków wodnych na gruncie

Reprezentujemy klientów w sprawach o naruszenie stosunków wodnych, odszkodowań za zalanie gruntu, za utratę wartości nieruchomości, w sprawach wydania pozwolenia wodnoprawnego, likwidacji urządzeń wodnych.

 

sama waga  Inwestycje budowlane na obszarach zalewowych

Reprezentujemy klientów w sprawach inwestycji budowlanych na tzw. obszarach zalewowych, czyli obszarach wyłączonych spod zabudowy z powodu objęcia ich mapami zagrożenia powodziowego. Skutecznie walczymy o decyzje zwalniające z zakazu zabudowy, reprezentujemy klientów w postępowaniach przed organami administracji i sądami.

 

logo  Inwestycje w zakresie budowli wodnych oraz ochrony przeciwpowodziowej

Nasza Kancelaria realizowała m.in. na zlecenie Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie prace w zakresie przygotowania inwestycji pn. Zbiornik Skrzyszów na potoku Korzeń w Gminie Skrzyszów.

logo Inwestycje w zakresie urządzeń wodnych na potrzeby gospodarki rybackiej

Pracownicy Kancelarii realizowali m.in. kompleksową obsługę prawną związaną z budową na terenie województwa podkarpackiego infrastruktury hodowlanej, urządzeń wodnych oraz zbiorników wodnych służących prowadzeniu gospodarki rybackiej o powierzchni przekraczającej 100 ha.

 logo Nacjonalizacja jezior - reprezentowanie właścicieli w procesach przeciwko Skarbowi Państwa

Od wielu lat Kancelaria reprezentuje właścicieli gruntów pokrytych wodami, przede wszystkim jezior położonych na terenie województw: pomorskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego, w sporach ze Skarbem Państwa. Postępowania toczą się na terenie całego kraju. W sprawie właścicieli jezior Kancelaria interweniowała m.in u Rzecznika Praw Obywatelskich, w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwie Rolnictwa, Ministerstwie Skarbu Państwa oraz Ministerstwie Środowiska, występowała przed sądami cywilnymi i administracyjnymi oraz przed organami jednostek samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej szczebla wojewódzkiego.