image1 image2 image3

sama waga Legalizacja i likwidacja urządzenia wodnego wybudowanego bez uzyskania pozwolenia wodnoprawnego

Agnieszka Sznajder 1

dr Agnieszka Sznajder | 20.04.2019 | Radca prawny

Urządzenia wodne - ustawowy katalog

Na podstawie ustawy Prawo wodne wykonanie urządzenia wodnego wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Ustawodawca wskazał, co należy rozumieć pod pojęciem „urządzenia wodne”. W ustawowym katalogu urządzeń wodnych znalazły się urządzenia lub budowle piętrzące, przeciwpowodziowe i regulacyjne, a także kanały i rowy.

W katalogu tym ustawodawca umieścił również sztuczne zbiorniki usytuowane na wodach płynących oraz obiekty związane z tymi zbiornikami, stawy, w szczególności stawy rybne oraz stawy przeznaczone do oczyszczania ścieków albo rekreacji.

Urządzeniami wodnymi są także obiekty służące do ujmowania wód powierzchniowych oraz wód podziemnych, obiekty energetyki wodnej, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służące do wprowadzania ścieków do wód, do ziemi lub do urządzeń wodnych oraz wyloty służące do wprowadzania wody do wód, do ziemi lub do urządzeń wodnych.

Ponadto urządzeniami wodnymi są stałe urządzenia służące do połowu ryb lub do pozyskiwania innych organizmów wodnych, urządzenia służące do chowu ryb lub innych organizmów wodnych w wodach powierzchniowych, mury oporowe, bulwary, nabrzeża, mola, pomosty i przystanie oraz stałe urządzenia służące do dokonywania przewozów międzybrzegowych.

 

Pozwolenie wodnoprawne a pozwolenie na budowę

Jak wskazano powyżej, na podstawie obecnie obowiązującej ustawy - Prawo wodne, budowa urządzenia wodnego wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Niezależnie od powyższego, tzn. od wymogu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, zamiar realizacji inwestycji obejmującej budowę urządzenia wodnego powinien być zweryfikowany w oparciu o przepisy prawa budowlanego. Pozwolenie wodnoprawne nie zastępuje bowiem pozwolenia na budowę.

Co więcej, zgodnie z treścią przepisu art. 388 ust. 2 pkt 1 ustawy - Prawo wodne, wydanie pozwolenia wodnoprawnego następuje przed uzyskaniem pozwolenia na budowę. Oznacza to, że jeżeli realizacja określonego przedsięwzięcia wymaga uzyskania pozwolenia na budowę oraz pozwolenia wodnoprawnego, ten ostatni dokument powinien stanowić załącznik do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę.

 likwidacja legalizacja urządzenia wodnego

freeimages.com

Nielegalna budowa urządzenia wodnego - co dalej?

Nie wchodząc w rozważania dotyczące prawa budowlanego, bazując wyłącznie na przepisach prawa wodnego, wykonanie urządzenia wodnego bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego należy traktować jako samowolę wodnoprawną.

Oczywiście - taką samowolę można zalegalizować. Przepisy ustawy - Prawo wodne przewidują procedurę legalizacji urządzenia wodnego wykonanego bez wymaganego prawem pozwolenia wodnoprawnego.

 

Rozbiórka urządzenia wodnego wybudowanego bez pozwolenia wodnoprawnego

A co w sytuacji, gdy chcemy rozebrać urządzenie wodne, na które nie było pozwolenia wodnoprawnego? Czy w ogóle takie urządzenie można rozebrać? Jak zrobić to zgodnie z prawem?

 

Jeżeli masz problem z legalizacją lub likwiadacją urządzenia wodnego - skontaktuj się z nami i skorzystaj z naszego doświadczenia w zakresie prawa wodnego

Prawo wodne jest wiodącą specjalizacją naszej kancelarii.

Reprezentujemy podmioty indywidualne, jak również przedsiębiorców wobec organów w postępowaniach administracyjnych, w tym w przedmiocie prawa wodnego.