image1 image2 image3

sama waga Jak założyć schronisko dla zwierząt – czyli o wymaganiach weterynaryjnych niezbędnych do prowadzenia schroniska oraz o tym, co zmieni się po nowelizacji przepisów

mgr A Pięta apl radcowski

mgr Agnieszka Pięta | 16.08.2022 | Aplikant radcowski

Osoba, która zamierza założyć schronisko dla zwierząt, w zakresie spełniania wymagań weterynaryjnych jest obowiązana zapewniać wymagania lokalizacyjne, zdrowotne, higieniczne, sanitarne, organizacyjne, techniczne lub technologiczne, zabezpieczające przed zagrożeniem epizootycznym lub epidemicznym. Jeżeli wymagania te zostaną spełnione, powiatowy lekarz weterynarii po otrzymaniu zgłoszenia zamiaru prowadzenia przez podmiot działalności nadzorowanej, jaką jest prowadzenie schroniska dla zwierząt, wydaje decyzję o nadaniu temu podmiotowi weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego.


Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia schronisk dla zwierząt

Obecnie wymagania weterynaryjne dla prowadzenia schroniska dla zwierząt reguluje rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schroniska dla zwierząt. Rozporządzenie określa między innymi wymóg zachowania odpowiedniej odległości schroniska od siedzib ludzkich, obiektów użyteczności publicznej, właściwego ogrodzenia terenu schroniska, obligatoryjnych do zlokalizowania w schronisku pomieszczeń, czy wymóg zapewnienia zwierzętom odpowiedniej opieki weterynaryjnej. Wymagania te przestaną być jednak aktualne z dniem 27 stycznia 2023 r.


Znacznie więcej wymagań dla schronisk od nowego roku

Nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schroniska dla zwierząt jest znacznie bardziej rozbudowane i stawia przed zakładającymi schroniska znacznie więcej wymagań. Zwierzęta przebywające w schronisku będą musiały zostać zaszczepione już nie tylko przeciwko wściekliźnie, ale też panleukopenii, herpeswirozie i kaliciwirozie (koty), czy również parawowirozie, parainfluenzie i nosówce (psy).

jak założyć schronisko dla zwierząt 

freeimages.com
Obowiązkowe oznakowanie zwierząt i obowiązek zatrudnienia specjalisty

Wśród wielu nowych wymagań, stawianych przed prowadzącymi schroniska znalazły się również: obowiązek oznakowania zwierząt transponderem „Radiowa identyfikacja zwierząt – struktura kodowa”, czy obowiązek zatrudnienia w schronisku osoby odpowiedzialnej za przestrzeganie przepisów w sprawie wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt oraz przepisów o ochronie zwierząt, posiadającą wykształcenie w zawodzie technik weterynarii lub wykształcenie wyższe na kierunku weterynaria lub zootechnika i co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w pracy ze zwierzętami.


Naruszenie wymagań weterynaryjnych

W razie stwierdzenia przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, że przy prowadzeniu działalności nadzorowanej, jaką jest prowadzenie schroniska dla zwierząt, naruszone zostały wymagania weterynaryjne określone dla tej działalności, może nakazać usunięcie uchybień, wstrzymanie działalności, bądź nawet – w formie decyzji administracyjnej – zakazać prowadzenia schroniska dla zwierząt i skreślić schronisko z rejestru.


Zezwolenie na prowadzenie działalności nadzorowanej to nie wszystko

Skuteczne rozpoczęcie działalności w postaci prowadzenia schroniska dla zwierząt – oprócz zezwolenia na prowadzenie działalności nadzorowanej – wymaga ponadto uzyskania zezwolenia wójta (burmistrza, prezydenta miasta) na prowadzenie schroniska dla zwierząt. Zezwolenie to udzielane w formie decyzji administracyjnej.


Powyższy tekst jest artykułem publicystycznym i nie stanowi porady prawnej.

Zajmujemy się problematyką prawnych regulacji chowu i hodowli zwierząt, wypadków z udziałem zwierząt, kwestiami odpowiedzialności cywilnej i odpowiedzialności karnej właścicieli zwierząt.

Rozwijamy obecnie specjalizację w zakresie prawnego otoczenia chowu i hodowli zwierząt gospodarskich, sportowych oraz domowych.

Jeżeli masz problem prawny związany ze zwierzętami - skorzystaj z naszego doświadczenia i skontaktuj się z nami.