image1 image2 image3

sama waga Sporządzanie kopii akt sprawy przez organy administracji

Agnieszka Sznajder 1

dr Agnieszka Sznajder | 01.08.2019 | Radca prawny


Zapewnienie stronie postępowania dostępu do akt sprawy

Dostęp strony do akt sprawy administracyjnej jest prawem strony. Zgodnie z art. 73 §1 kodeksu postępowania administracyjnego „Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania”. Natomiast §2 cyt. artykułu przewiduje, że czynności strony takie, jak wgląd w akta sprawy, sporządzanie z nich notatek i odpisów dokonywane mają być w siedzibie organu organu administracji publicznej, w obecności pracownika tego organu.

 

Postępowanie administracyjne prowadzone poza miejscem zamieszkania strony

Nie ma większego problemu, jeśli postępowanie prowadzi organ, którego siedziba znajduje się w miejscu zamieszkania strony. Wówczas strona może udać się do siedziby organu i dokonać przeglądu akt. Inaczej wygląda sytuacja, gdy siedziba organu znajduje się poza miejscem zamieszkania strony; postępowanie administracyjne prowadzi np. minister. Wówczas zapoznanie się z aktami sprawy może wiązać się np.z kosztami dojazdu, koniecznością wybrania urlopu, itp.

przeglądanie akt 

freeimages.com

Sporządzenie przez organ kopii dokumentacji udostępnienie stronie

W praktyce działania organów niejednokrotnie pojawiał się problem z uzyskaniem kopii dokumentacji. Organy odmawiały wydawania stronie kopii z akt sprawy argumentując, że strona może zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie organu. Zagadnieniem tym zajął się Naczelny Sąd Administracyjny, który w uchwale Składu Siedmiu Sędziów NSA z dnia 8 października 2018 r. (I OPS 1/18) uznał, że „w ramach udostępnienia akt stronie na podstawie art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego mieści się sporządzenie przez organ, w sposób wynikający z jego możliwości technicznych i organizacyjnych, na wniosek strony, kopii dokumentacji zgromadzonej w aktach sprawy”.

 

Napotykasz problemy w postępowaniu administracyjnym?

Organ nie chce umożliwić Ci wglądu w akta sprawy?

Skorzystaj z naszego doświadczenia w postępowaniach administracyjnych - skontaktuj się z naszą kancelarią.