image1 image2 image3

radca prawny rzeszow Nowe prawo wodne - cele i założenia ustawy z dnia 23 sierpnia 2017 r. prawo wodne

08.09.2017 | a.sz.

nowe prawo wodne 

Z dniem 1 stycznia 2018 r. wejdzie w życie nowa ustawa – Prawo wodne. Zakres reformy gospodarki wodnej – cel uchwalenia nowej ustawy zmierza do wprowadzenia do ustawy – Prawo wodne instrumentów, które zapewnią realizację tzw. Ramowej Dyrektywy Wodnej (Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej – Dz. Urz WE L 327 z 22.12.2000 r.).

Celem Ramowej Dyrektywy Wodnej jest zaś pełna realizacja zlewniowej polityki gospodarowania wodami, która spełnia kryteria funkcjonalności i bezpieczeństwa oraz zrównoważonego rozwoju, efektywności ekonomicznej, trwałości systemów i akceptacji społecznej, zgodnie z zasadą zrównoważonego gospodarowania wodami, w tym także z gospodarczym korzystaniem z zasobów wodnych.

Celem zmian w zakresie gospodarowania wodami, zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy, jest także zapewnienie realnej i efektywnej władzy wodnej.

Władza wodna powinna mieć decydujące zdanie w zakresie kierunków prowadzenia inwestycji na wodach i utrzymania urządzeń wodnych, a także zapewnienie osiągnięcia dobrego stanu wód i minimalizację ryzyka powodziowego.

Celem zmian było także stworzenie nowego, efektywnego systemu finansowania gospodarki wodnej oraz systemu bodźców finansowych kształtujących potrzeby wodne społeczeństwa i gospodarki.

Podstawowe obszary nowej regulacji:

  • Zmiana struktury organizacyjno-prawnej organów właściwych w sprawach gospodarowania wodami;

  • Rozwiązanie problemu niedofinansowania zadań z zakresu gospodarki wodnej;

  • Zapewnienie komplementarności w polityce opłat za wodę z uwzględnieniem zasady „zwrotu kosztów za usługi wodne”;

  • Zapewnienie skutecznego i efektywnego nadzoru ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej nad gospodarką wodną, w tym systemem administracyjnym gospodarowania wodami oraz systemem gospodarczego korzystania z wód.

 

Masz problemy związane z prawem wodnym? Planujesz budowę urządzeń wodnych? Wygasa Twoje dotychczasowe pozwolenie wodnoprawne?

Skorzystaj z naszego doświadczenia w zakresie prawa wodnego - skontaktuj się z naszą kancelarią!