image1 image2 image3

sama waga Zasięg oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - uznanie za stronę w postępowaniu w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia

Jakub Sznajder 1

 Jakub Sznajder | 30.04.2019 r.

Oznaczenie zasięgu oddziaływania planowanej inwestycji konieczne jest nie tylko przy ustalaniu środowiskowych uwarunkowań, ale również - o czym często zapominają organy wydające decyzje środowiskowe - dla prawidłowego ustalenia kręgu stron prowadzonego postępowania.


Organy wydające decyzje środowiskowe

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia - w zależności od rodzaju inwestycji, skali zadania oraz od jego przewidywanego wpływu na środowisko - wydaje bądź to organ wykonawczy gminy - tj. wójt, burmistrz, prezydent miasta - bądź też właściwy miejscowo Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska.


Strony postępowania w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań

Zgodnie z art. 74 ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - stroną postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.


Obszar oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Przez obszar na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie rozumie się:

  • działki przylegające bezpośrednio do działek, na których ma być realizowane przedsięwzięcie;
  • działki, na których w wyniku realizacji lub funkcjonowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska;
  • działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 11 lipca 2018 r. II SA/Gl 413/18 wskazano, że istotą postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest rozpoznanie wszelkich zagrożeń i uciążliwości zamierzonego przedsięwzięcia wobec środowiska i dopiero na tej podstawie pokreślenie wpływu planowanej inwestycji na środowisko, a następnie warunków likwidacji lub minimalizacji stwierdzonych zagrożeń

Z kolei w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 27 lutego 2012 r., sygn. akt II SA/Op 592/11 podkreślono, iż decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa parametry dla konkretnego, ale przyszłego zamierzenia.

Jednym zatem z najistotniejszych elementów postępowania o ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (nie tylko w odniesieniu do ustalenia stron) jest prawidłowe określenie zasięgu, czy też obszaru oddziaływania planowanej inwestycji.

Wskazanie odpowiedniego obszaru oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jest zadaniem inwestora ubiegającego się o wydanie decyzji.

 ocena oddzialywania na srodowisko

freeimages.com

Organ powinien badać, czy obszar oddziaływania okreśono w sposób prawidłowy

Do organu prowadzącego postępowanie należy ocena przedstawionego zasięgu oddziaływania, w szczególności to, czy w oparciu o przedłożony materiał dowodowy obszar ten został przez wnioskodawcę - inwestora - prawidłowo określony.

Mówiąc o oddziaływaniu konkretnego przedsięwzięcia należy mieć na uwadze również te miejsca, gdzie uciążliwości związane z przedsięwzięciem mieszczą się w granicach norm określonych przez przepisy prawa lub decyzjach na ich podstawie wydanych.


Każde oddziaływanie wchodzi w grę - nie tylko oddziaływanie ponadnormatywne
Zachowanie określonych norm emisji oddziaływań - na przykład hałasu, zapylenia, drgań, spalin etc. - przez planowane przedsięwzięcie, bądź też ich przekroczenie ma znaczenie dla możliwości wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji, lecz nie dla samego ustalenia kręgu stron postępowania.

Czyli upraszczając - to czy inwestycja oddziałuje na otoczenie w sposób mieszczący się w normach czy też w sposób normy te przekraczający ma znaczenie dla obowiązków, jakie w ustaleniu środowiskowych uwarunkowań nałoży na inwestora organ.

Natomiast nawet oddziaływanie mieszczące się w normach - lecz powodujące ograniczenie w korzystaniu z konkretnej nieruchomości będzie powodować - że właściciel tej nieruchomości powinien być uznany za stronę postępowania.

Zatem to właśnie charakter sąsiednich nieruchomości, dotychczasowy lub planowany sposób ich wykorzystania czy też użytkowania - będzie decydować o tym, czy ich własciciel powinien być uznany za stronę postępowania, czy też nie.


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 3 lutego 2016 r., IV SA/Po 844/15 wskazał, że podstawowym kryterium decydującym o uznaniu za stronę właściciela nieruchomości zlokalizowanej w pobliżu planowanej inwestycji jest stwierdzenie, że na ową nieruchomość rozciąga się oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia. Zazwyczaj dotyczyć to będzie nieruchomości bezpośrednio graniczących z terenem inwestycji. Jednakże w każdym przypadku organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach winien należycie ustalić obszar oddziaływania planowanego przedsięwzięcia.

 

Od wielu lat zajmujemy się obsługą postępowań w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia.

Pomagamy inwestorom, którzy realizują przedsięwzięcia mogące potencjalnie negatywnie oddziaływać na środowisko.

Reprezentujemy sąsiadów planowanych przedsięwzięć oddziałujących na środowisko, którzy są przeciwni ich lokalizowaniu w pobliżu ich domów lub miejsc pracy.

Opiniujemy raporty oddziaływania na środowisko. Skutecznie pomagamy w egzekwowaniu obowiązujących w tym zakresie przepisów.

Skorzystaj z naszego doświadczenia w sprawie ocen oddziaływania na środowisko i skontaktuj się z nami.