image1 image2 image3

sama waga Ugoda w postępowaniu dotyczącym zmiany stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntu sąsiedniego - naruszenie stosunków wodnych

Natalia Rejman

Natalia Rejman | 28.02.2020 | Radca prawny

Obowiązująca ustawa Prawo wodne wskazuje, że właściciele gruntów mogą, w drodze pisemnej ugody, ustalić zmiany stanu wody na gruntach, jeżeli zmiany te nie wpłyną szkodliwie na inne nieruchomości lub na gospodarkę wodną. Ugoda nie może dotyczyć wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi.

Ugodę wykonuje się po jej zatwierdzeniu, w drodze decyzji, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Z wnioskiem o zatwierdzenie ugody występują umawiający się właściciele gruntów. Ugoda niezatwierdzona nie podlega wykonaniu. Ugoda podlega wykonaniu w trybie określonym w przepisach ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.  

 

Przedmiot ugody w sprawie naruszenia stosunków wodnych

Powyższe uregulowanie oznacza, że zmiany stanu wód na gruntach ze szkodą dla gruntów sąsiednich, mogą być przedmiotem ugody zawartej na piśmie pomiędzy zainteresowanymi właścicielami gruntów. Zawarcie ugody w postępowaniu jest fakultatywne, co oznacza, że właściciele gruntów nie mają obowiązku zawarcia takiej ugody. Przepis ten stanowi przykład urzeczywistniania idei polubownego kończenia sporów pomiędzy właścicielami gruntów w kontekście regulacji Prawa wodnego.

Przedmiotem ugody jest ustalenie zmiany stanu wody na gruntach. Zmiana ta może polegać na podwyższeniu stanu wody, jak i obniżeniu stanu wody. Ugoda może także określać zmianę obszaru gruntu zajętego pod wodę. Ugoda może odnosić się zarówno do stanu faktycznego, który właściciele chcą osiągnąć, jak i do stanu, który zaistniał z przyczyn niezależnych od właścicieli gruntów.

naruszenie stosunków wodnych 

freeimages.com

Co zawiera ugoda w sprawie naruszenia stosunków wodnych?

Co do zasady, treść ugody zależy od świadczeń woli właścicieli gruntów. Zastosowanie znajdą w tym przypadku przepisy kodeksu cywilnego, które regulują zasadę swobody umów. Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. W sprawie zmiany stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntu sąsiedniego należy pamiętać, że przedmiotem zawieranej ugody jest ustalenie zmiany stanu wody na gruntach. Co istotne, zmiana ta może polegać na podwyższeniu stanu wody, jak i na obniżeniu stanu wody. Ugoda może odnosić się zarówno do stanu faktycznego, który właściciele chcą osiągnąć, jak i do stanu, który zaistniał z przyczyn niezależnych od właścicieli gruntów.

Ustawa prawo wodne wprowadza jedynie dwa ograniczenia – ugoda ta nie może prowadzić do takiego skutku, którym będzie szkodliwy wpływ tych zmian na inne nieruchomości lub na gospodarkę wodną, a także nie może ona regulować wprowadzania ścieków do wód lub powierzchni ziemi.

 

Zawieranie ugody w sprawie naruszenia stosunków wodnych - zatwierdzenie przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta

Kontrola sprawowana przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta następuje na etapie zawarcia ugody. Właściwe organy mają realny wpływ na treść zawieranej ugody. Organy te w ramach czynności kontrolnych badają, czy nie doszło lub nie dojdzie do zagrożenia wystąpieniem szkodliwych wpływów zmiany stanu wód na nieruchomości lub na gospodarkę wodną. Kontrola ta ma charakter następczy, a jedynym kryterium jest jej legalność.

Skutek zatwierdzenia zawartej ugody jest taki sam jak wydanej decyzji w sprawie zmiany zmiany stanu wody na gruncie, ze szkodą dla gruntu sąsiedniego. Strony zawartej ugody są zobowiązane do jej wykonywania.

 

Prawo wodne jest wiodącą specjalizacją naszej kancelarii - z powodzeniem reprezentujemy Naszych Klientów w sprawach o naruszenie stosunków wodnych.

Prowadzimy także sprawy z zakresu prawa budowlanego, w tym także związane z realizacją inwestycji drogowych i inych inwestycji liniowych.

Jeżeli napotkałeś problemy związane z naruszeniem stanu wody na Twojej nieruchomości, lub też zarzuca Ci się naruszenie stosunków wodnych - skorzystaj z naszego doświadczenia - skontaktuj się z nami.