image1 image2 image3

sama waga Zmiany w procedurze wyłączenia gruntu spod produkcji rolnej - odrolnienie gruntu po 1 stycznia 2022 roku

mgr A Pięta apl radcowski

mgr Agnieszka Pięta | 02.02.2022 | Aplikant radcowski

Ustawą z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, znowelizowano zawarte w powołanym akcie prawnym regulacje, dotyczące wyłączania gruntów rolnych z produkcji. Ponadto, wprowadzono nowe zasady  uiszczania należności i opłat rocznych w niektórych przypadkach, w których następuje wyłączenie gruntów rolnych z produkcji, określono kilka nowych definicji ustawowych, a także dodano do ustawy nowy przepis z którego wynika, że za zaniedbania przy korzystaniu z uproszonej procedury odrolnienia gruntów, może grozić kara pieniężna w wysokości od 5 000 do 30 000 zł.


Złoty środek

Zmiana zasad wyłączania gruntów spod produkcji rolnej – jak czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy zmieniającej - miała służyć z jednej strony zachęceniu rolników i ich rodzin do pozostawania w gospodarstwach rolnych i prowadzenia tam działalności rolniczej, a z drugiej strony: do zapewnienia rolnikom i ich rodzinom możliwości podjęcia dodatkowych zajęć zarobkowych w miejscu zamieszkania, bez konieczności wyjazdu w tym celu do większych ośrodków - miast. Potrzeba wspierania na obszarach wiejskich alternatywnych źródeł przychodów, promocja zróżnicowania życia gospodarczego na tych terenach i konieczność podniesienia poziomu życia na wsi zdeterminowały zatem kształt nowelizacji, która docelowo miała uprościć procedurę w zakresie podejmowania lub rozwijania przez rolników na gruntach rolnych, działalności nierolniczej.

 wyłączenie gruntu z produkcji rolnej odrolnienie 2022

freeimages.com
Na czym polega zmiana?

Istotą zapowiadanego uproszczenia procedury odrolnienia działki, jest wyjęcie spod obowiązku uzyskania zezwolenia na odrolnienie tych gruntów rolnych, których części znajdują się pod zabudową zagrodową oraz których powierzchnia nie przekracza 30% całkowitej powierzchni gruntu rolnego pod zabudową zagrodową w danym gospodarstwie rolnym, nie więcej niż 0,05 ha pod warunkiem, że właściciel gruntów wyłączanych z produkcji zobowiąże się do dalszego prowadzenia gospodarstwa rolnego, w skład którego wchodzi zabudowa zagrodowa, składając wniosek o wyłączenie tych gruntów z produkcji. W razie spełnienia powyższego warunku łącznie z wykazaniem, że grunty wyłączone z produkcji posiadają cechy, o których mowa powyżej, rolnik będzie mógł liczyć na wyłączenie części gruntu spod produkcji rolnej bez konieczności udziału w czasochłonnym postępowaniu w sprawie wydania decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntu z produkcji.


Mniej biurokracji i opłat

Standardowe postępowanie w sprawie wyłączenia gruntu z produkcji wiąże się zarówno z koniecznością uzyskania zezwolenia na takie działanie w postaci decyzji administracyjnej, jak i z obowiązkiem uiszczenia należności i opłat rocznych, a w przypadku gruntów leśnych - także jednorazowego odszkodowania w razie dokonania przedwczesnego wyrębu drzewostanu. Osoby dokonujące “odrolnienia” działki zgodnie z nową procedurą, nie będą musiały ponosić tych obciążeń.


Ważna rola starosty

Uproszczenie procedury wyłączenia działki spod produkcji rolnej nie oznacza jeszcze, że procedura ta jest wolna od wszelkich wymagań formalnych. Bardzo ważne jest w świetle nowelizacji, w przewidzianym w jej treści terminie, złożenie do właściwego starosty wniosku o wyłączenie określonych gruntów z produkcji rolnej i powiadomienie tego organu o zamierzonym procesie wyłączenia części gruntu z produkcji rolnej. Do wniosku należy dołączyć również plan budynków i urządzeń tworzących zabudowę zagrodową w danym gospodarstwie rolnym. Niedopełnienie wymagań, o których mowa powyżej, skutkuje zniweczeniem wszelkich skutków, jakie ustawa wiąże z wdrożeniem do życia uproszczonej procedury odrolnienia. Co więcej, uchybienie obowiązkowi powiadomienia starosty o zamierzonej działalności, będzie skutkowało nałożeniem na zainteresowanego – w drodze decyzji administracyjnej – kary pieniężnej w wysokości od 5 000 do 30 000 zł.


Grunty pod zabudową zagrodową, czyli jakie?

Na potrzeby nowelizacji, wprowadzono do ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, definicję zabudowy zagrodowej, przez którą należy rozumieć budynki mieszkalne oraz budynki i urządzenia służące wyłącznie produkcji rolniczej oraz przetwórstwu rolno - spożywczemu, jeżeli są położone na gruntach rolnych i wchodzą w skład gospodarstwa rolnego. Zestawiając brzmienie powyższej definicji z brzmieniem regulacji, która przewiduje, jakie grunty mogą być zwolnione z procedury uzyskiwania zezwolenia na zmianę przeznaczenia gruntu okazuje się, że w praktyce kwestia ta może okazać się w praktyce problematyczna. Literalne brzmienie nowych przepisów wskazuje bowiem, że dobrodziejstwem zmian mogą być objęte jedynie niewielkie części gruntów rolnych i jedynie w zakresie, w jakim znajdują się one pod budynkami. Co więcej budynki, o których mowa, miałyby stanowić wyłącznie: budynki mieszkalne oraz budynki i urządzenia służące wyłącznie produkcji rolniczej oraz przetwórstwu rolno spożywczemu. To zaś znacznie ogranicza możliwość prowadzenia na terenie wyłączonym spod produkcji rolnej innej niż rolnicza działalności gospodarczej.

Pamiętajmy zatem, że nowelizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, pomimo że w założeniu miała uprościć “odrolnienie” działek, może nastręczyć zainteresowanym wielu problemów - w szczególności interpretacyjnych, odnoszących się do nowej procedury. Należy zatem w każdym wypadku, w którym będziemy chcieli skorzystać z uproszczonej formy zbadać, czy nasz grunt może być w ogóle nią objęty i czy finalnie jest to dla nas korzystne.

 

Jako kancelaria działamy na rynku usług prawniczych już od ponad jedenastu lat, skutecznie pomagając naszym Klientom w realizacji ich planów i zamierzeń. 
Posiadamy doświadczenie w przygotowywaniu i prowadzeniu procesu inwestycyjnego.
Jeżeli napotkałeś problemy dotyczące Twojej inwestycji - skontaktuj się z nami.