image1 image2 image3

radca prawny rzeszow Odszkodowanie z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej z powodu śmierci osoby bliskiej

04.01.2018 | n.b.

śmierć osoby bliskiej odszkodowanie 

Skutkiem śmierci bezpośrednio poszkodowanego może być znaczne pogorszenie sytuacji życiowej jego rodziny. Śmierć poszkodowanego powoduje, że jego bliscy nie mogą liczyć na pomoc i wsparcie z jego strony.  

Podstawą dochodzenia roszczeń jest art. 446 § 3 kodeksu cywilnego zgodnie, z którym Sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego stosowne odszkodowanie, jeżeli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej. Istotą odszkodowania jest naprawienie szkody majątkowej, związanej z pogorszeniem się sytuacji życiowej rodziny zmarłego.

 

Pogorszenie sytuacji życiowej - co to oznacza?

Przez sytuację życiową rozumie się ogół czynników składających się na położenie życiowe jednostki, także trudno wymierzalne wartości ekonomiczne.

Pogorszenie sytuacji życiowej polega nie tylko na pogorszeniu obecnej sytuacji materialnej, lecz także na utracie realnej możliwości samej stabilizacji warunków życiowych lub ich realnego polepszenia. Takie pogorszenie następuje np. w przypadku utraty małżonka bądź ojca przez małoletnie dzieci. Może polegać również na utracie możliwości uzyskania pomocy przy prowadzeniu gospodarstwa domowego, wychowaniu dzieci.

 

Konieczny jest związek przyczynowy

Warunkiem przyznania odszkodowania z tytułu znacznego pogorszenia sytuacji życiowej jest istnienie normalnego związku przyczynowego między śmiercią bezpośrednio poszkodowanego, a znacznym pogorszeniem się sytuacji życiowej osoby występującej z roszczeniem.

Odszkodowanie przysługuje najbliższym członkom rodziny zmarłego. Zgodnie z orzecznictwem, do tego grona można zaliczyć osoby, których sytuacja życiowa kształtowała się w pewnej zależności od zmarłego oraz istniał faktyczny stosunek bliskości ze zmarłym.

 

Czy konkubent jest osobą bliską?

Do kręgu najbliższych członków rodziny zaliczyć niewątpliwie należy rodziców i dzieci zmarłego, ale również inne osoby pozostające w stosunkach rodzinnych. Dyskusyjne jest natomiast zaliczenie związków nieformalnych do pojęcia rodziny.

Jednakże orzecznictwo sądów powszechnych wskazuje, że pojęcie to należy ujmować szeroko, bowiem rodzina jest podstawową grupą społeczną, to skoro konkubinat był związkiem wieloletnim, w ramach którego były zaspokajane zarówno potrzeby materialne, jak i emocjonalne konkubentów, aspiracje do samorealizacji i poczucia bezpieczeństwa, to trudno byłoby twierdzić, że związek ten nie jest rodziną w rozumieniu art. 446 § kodeksu cywilnego.

 

Jeżeli w związku ze śmiercią osoby bliskiej doszło do pogorszenia Twojej sytuacji materialnej - powinieneś rozważyć wystąpienie na drogę sądową o odszkodowanie.

Od lat z powodzeniem reprezentujemy Naszych Klientów w sprawach odszkodowawczych.

Skorzystaj z naszego doświadczenia - skontaktuj się z naszą kancelarią.