image1 image2 image3

sama waga Konferencja "IP w dobie kryzysu. Prawa własności intelektualnej w postępowaniu egzekucyjnym, upadłościowym i restrukturyzacyjnym" 17-18.11.2023 r. w Krakowie

j.s. | 20.11.2023

Miło nam poinformować, iż członek zespołu naszej kancelarii - adwokat dr Jakub Sznajder - w ramach ogólnopolskiej konferencji naukowej pt.  "IP w dobie kryzysu. Prawa własności intelektualnej w postępowaniu egzekucyjnym, upadłościowym i restrukturyzacyjnym" zorganizowanej przez Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego zaprezentował referat pt. "Wady dokumentacji projektowej obiektu budowlanego, a upadłość projektanta".

Jesteśmy wdzięczni za zaproszenie, do wzięcia udziału w konferencji i możliwość przedstawienia zagadnień pozostających w związku z prawem budowlanym, w ramach którego rozwijamy naszą specjalizację.

 


 

sama waga Szkolenie dla Działu Prawnego Orange Polska S.A. zrealizowane przez naszą kancelarię

j.sz. | 20.09.2023 

Z przyjemnością informujemy, że w miesiącu wrześniu adwokat dr Jakub Sznajder zrealizował na rzecz Działu Prawnego Orange Polska S.A. szkolenie na temat: "Prawo lotnicze w działalności przedsiębiorcy telekomunikacyjnego - ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych".

Przeprowadzenie szkolenia dla podmiotu o takiej pozycji rynkowej i renomie, jak Orange Polska S.A., było dla nas dużym wyzwaniem, lecz także potwierdzeniem, że wysiłek włożony w rozwój naszej specjalizacji z zakresu prawa lotniczego jest zauważany i doceniany przez Naszych Klientów. Bardzo dziękujemy za możliwość przeprowadzenia tego szkolenia.


 

sama waga Prawa konsumenta w gabinecie weterynaryjnym - artykuł mgr Agnieszki Pięty w czasopiśmie Weterynaria w Praktyce

15.02.2023 | j.sz.

Weterynaria w Praktyce 1 2 2023 

Z dumą informujemy - iż w najnowszym numerze czasopisma skierowanego do lekarzy weterynarii - Weterynaria w Praktyce nr 1-2/2023 ukazał się artykuł autorstwa mgr Agnieszki Pięty pt. "Prawa konsumenta w gabinecie weterynaryjnym".

Artykuł stanowi podjęcie próby odpowiedzi na pytanie, czy ustawa o prawach ochrony konsumenta rozciąga się również na działalność wykonywaną przez lekarzy weterynarii, a jeśli tak – to jakie odmienności dotyczące praw konsumenta (a wynikające z ram prawnych wykonywania zawodu lekarza weterynarii) należy brać pod uwagę przy wykonywaniu tego typu działalności gospodarczej.

Redakcji czaspopisma dziękujemy za zaufanie, jakie okazali nam w zakresie problematyki zwierząt w obrocie prawnym, stanowiącej jedną ze specjalizacji naszej kancelarii.

 


 

sama waga Glosa r.pr. dr Agnieszki Sznajder w czasopiśmie Radca Prawny Zeszyty Naukowe nr 3/2022

02.11.2022 r.| j.sz.

Radca Prawny Zeszyty Naukowe 3 2022 

Z przyjemnością informujemy, iż w numerze 3(32)/2022 kwartalnika Radca Prawny Zeszyty Naukowe, wydawanego przez Krajową Izbę Radców Prawnych, ukazała się glosa autorstwa r.pr. dr Agnieszki Sznajder - dotycząca wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 23 lutego 2022 r. III OSK 820/21.

Glosowany wyrok dotyczy zagadnień prawa wodnego, będącego jedną z wiodących specjalizacji naszej kancelarii.

W omawianym wyroku III OSK 820/21 Naczelny Sąd Administracyjny podtrzymał orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 18 października 2018 r. sygn. akt II SA/Sz 735/18 oddalające skargę podmiotu obciążonego opłatą za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

Glosa jest częściowo aprobująca - przede wszystkim z powodu niedoskonałości konstrukcyjnej norm prawa, które przyszło Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu w tym przypadku ocenić, a co do których koniecznym wydaje się wysunięcie postulatów de lege ferenda - w zakresie bardziej precyzyjnego zdefiniowania prawnego pojęcia nieruchomości, czy też obszarów ujętych w systemy kanalizacji deszczowej na gruncie ustawy Prawo wodne.

Redakcji czasopisma Radca Prawny Zeszyty Naukowe dziękujemy za obdarzenie nas zaufaniem i zaproszenie do przygotowania glosy.

 


 

sama waga Konferencja "Prawne aspekty uprawiania sportów lotniczych" 16-17.06.2022 r. w Lesznie

j.sz. | 01.07.2022

 prawo lotnicze wypadki

istockphoto.com

Z przyjemnością informujemy, iż nasz pracownik - adwokat dr Jakub Sznajder - na zaproszenie Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego, Miasta Leszno oraz Uczelni Łazarskiego - organizatorów konferencji naukowej: "Prawne aspekty uprawiania sportów lotniczych", która w dniach 16-17 czerwca 2022 r. odbyła się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie - przedstawił w ramach tej konferencj referat pt. "Badanie wypadków w sportach lotniczych".

Miasto Leszno to miasto silnie związane z lotnictwem - m.in. kolebka polskiego szybownictwa, organizator i gospodarz imprezy: Antidotum AirShow Leszno - jednego z największych pokazów lotniczych w kraju.

Organizatorom bardzo dziękujemy za zaproszenie na konferencję i możliwość zaprezentowania problematyki należącej do prawa lotniczego, będącego jedną z wiodących specjalizacji naszej kancelarii.

 


 

sama waga Numer 7/2020 czasopisma Gospodarka Wodna z artykułem r.pr. Agnieszki Sznajder

j.sz. | 01.07.2020

Gospodarka Wodna nr 7 2020 

Informujemy, iż ukazał się numer 7/2020 czasopisma Gospodarka Wodna, w którym dr Agnieszka Sznajder przedstawiła artykuł nt.: "Własność wód - niezgodność pomiędzy treścią księgi wieczystej a danymi z ewidencji gruntów i budynków", który stanowi kolejny tekst z serii poświęconej własności wód i gruntów pod wodami.

Możliwość wypowiadania się w zakresie prawa wodnego - wiodącej specjalizacji naszej kancelarii - w prestiżowym periodyku poświęconym problematyce gospodarowania wodami - jest dla nas źródłem dużej satysfakcji.

Zapraszamy do lektury artykułu!


sama waga Własność gruntów w związku z realizacją przedsięwzięć w gospodarce wodnej tematem publikacji r.pr. Agnieszki Sznajder w czasopiśmie Gospodarka Wodna

j.sz. | 30.05.2020

 Gospodarka Wodna nr 5 2020

W numerze 5/2020 periodyku Gospodarka Wodna ukazał się artykuł autorstwa r.pr. dr Agnieszki Sznajder pt.: "Stopień wodny Siarzewo - zmiana stanu własności gruntów w związku z realizacją przedsięwzięcia" - poświęcony zagadnieniom własności gruntów pod wodami.

Prawo wodne, w zakresie którego opracowano ową publikację, to jedna z naszych specjalizacji - cieszymy się, że możemy dzielić się naszym doświadczeniem z czytelnikami Gospodarki Wodnej.

Zachęcamy do lektury!

 


 

sama waga Współpraca z Kancelarią Prawną Pieróg & Partnerzy

j.sz. | 02.04.2020

Z prawdziwą przyjemnością informujemy o nawiązaniu przez r.pr. dr Agnieszkę Sznajder długofalowej współpracy z Kancelarią Prawną Pieróg & Partnerzy w zakresie obsługi prawnej największych inwestycji w gospodarce wodnej w Polsce.

Warszawska Kancelaria Prawna Pieróg & Partnerzy jest uznawana za lidera w dziedzinie prawa zamówień publicznych, o czym świadczą liczne sukcesy oraz wyróżnienia w prestiżowych rankingach.

Możliwość współpracy z Kancelarią Prawną Pieróg & Partnerzy - to dla całego zespołu naszej kancelarii duże wyzwanie i jednocześnie potwierdzenie naszych kompetencji w zakrese prawa wodnego - będącego jedną z wiodących specjalizacji naszej kancelarii.

Dziękując za okazane nam zaufanie - jednocześnie odczuwamy głęboką satysfakcję z tego, iż możemy mieć swój wkład w rozwój gospodarki wodnej w Polsce.

 


 

sama waga Kolejny artykuł r.pr. dr Agnieszki Sznajder w czasopiśmie Gospodarka Wodna

j.sz. | 31.03.2020

Gospodarka Wodna 3 2020 

W numerze 3/2020 branżowego czasopisma Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych "Gospodarka Wodna" (nr 3/2020) ukazał się artykuł autorstwa r.pr. dr Agnieszki Sznajder pt. Rozgraniczenie wód od gruntów przyległych - problemy prawne.

Artykuł dotyczy zagadnień prawa wodnego - będącego jedną z wiodących specjalizacji naszej kancelarii. Bardzo cieszy nas, że możemy dzielić się naszym doświadczeniem w zakresie prawa wodnego z czytelnikami tak uznanego w krajowym  środowisku gospodarowania wodami czasopisma, jakim jest "Gospodarka Wodna".

Zachęcamy do lektury.

 


 

sama waga Koronawirus? Działamy dalej!

j.sz. | 25.03.2020

praca zdalna 

Informujemy, iż w chwili obecnej nasza kancelaria funkcjonuje bez zakłóceń - jednakże w związku z epidemią koronawirusa oraz zaleceniami instytucji publicznych - praca odbywa się przede wszystkim zdalnie.

Zachęcamy zatem Naszych Klientów do kontaktu telefonicznego oraz mailowego - dane dostępne w zakładce Kontakt.

 


 

sama waga Monografia autorstwa dr Agnieszki Sznajder wydana przez Wydawnictwo C.H. Beck

j.sz. | 04.02.2020

 18975 pozwolenie wodnoprawne jako instrument zarzadzania zasobami wodnymi agnieszka sznajder

Miło nam poinformować, iż jest już dostępna wydana przez wydawnictwo prawnicze C.H. Beck w serii Monografie Prawnicze książka autorstwa r.pr. dr Agnieszki Sznajder pt. Pozwolenie wodnoprawne jako instrument zarządzania zasobami wodnymi.

Publikacja ta wypełnia dotychczasową lukę w literaturze przedmiotu - stanowiąc kompleksowe opracowanie dotyczące pozwoleń wodnoprawnych - porusza kwestie dotychczas szerzej nie opisywane lub poruszane w sposób zaledwie wycinkowy.

Omówiono w niej m.in. zagadnienia: zarządzania zasobami wodnymi, roli pozwoleń wodnoprawnych w zapewnieniu ochrony wód jako elementu środowiska, czy postępowania administracyjne i sądowoadministracyjne w sprawach dotyczących pozwoleń wodnoprawnych. W książce szeroko odwołano się do orzecznictwa oraz poglądów doktryny.
Adresatami publikacji są nie tylko pracownicy organów administracji publicznej zaangażowani w wydawanie pozwoleń wodnoprawnych, ale także sędziowie, radcowie prawni, adwokaci, projektanci - zajmujący się problematyką wodnoprawną.

Wydawnictwo to stanowi kolejne już potwierdzenie naszych kompetencji w zakresie Prawa wodnego - będącego jedną z wiodących specjalizacji naszej kancelarii.

Zapraszamy do lektury!

 


 

sama wagaArtykuł dr Agnieszki Sznajder w czasopiśmie Gospodarka Wodna

j.sz. | 11.02.2020

gospodarka wodna 1 2020 

Z przyjemnością informujemy, iż w najnowszym numerze czasopisma Gospodarka Wodna (nr 1/2020) został opublikowany artykuł autorstwa r.pr. dr Agnieszki Sznajder pt. "Własność wód i gruntów pod wodami - problemy prawne".

Cieszymy się, że tak prestiżowe wydawnictwo, jakim jest ukazująca się od 1935 r. Gospodarka Wodna - czasopismo Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych, docenia nasze kompetencje w zakresie Prawa wodnego - jednej z wiodących specjalizacji naszej kancelarii.

Zachęcamy do lektury!

 


sama waga Zmiana adresu Kancelarii

j.sz. | 02.01.2020

Miło nam poinformować, że zmieniliśmy siedzibę - nasz nowy adres to:

ul. Aleksandra Puszkina 12, 35-328 Rzeszów.

Otwarcie nowego biura planowane jest na początek lutego 2020 roku. Serdecznie zapraszamy!

 


 

 

sama waga Szkolenie z Prawa wodnego oraz Prawa ochrony środowiska dla pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie

j.sz. | 06.12.2019

Miło nam poinformować, iż pracownik kancelarii - dr Jakub Sznajder przeprowadził w listopadzie br. dwa kilkunastogodzinne szkolenia z zakresu Prawa wodnego oraz Prawa ochrony środowiska dla pracowników warszawskiej centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Szkolenie zorganizował Pan Marcin Krukar - Neraida Szkolenia z Pasją z Krakowa.

W ramach szkolenia szczególnym punktem zainteresowania było prowadzenie działalności przez producentów rolnych w ramach korzystania ze środowiska oraz zasobów wodnych, a także kwestie związane z działaniami ARiMR w zakresie wsparcia beneficjentów, w tym finansowania działalności wywierającej wpływ na środowisko.

Szkolenie dla tak wymagających słuchaczy, jak pracownicy centrali ARiMR było dla nas szczególnym wyzwaniem i jednocześnie okazją do wymiany cennych doświadczeń z jego uczestnikami.

Cieszymy się, iż po raz kolejny doceniono nasze kompetencje z zakresu prawa wodnego oraz prawa ochrony środowiska - które są jedną z wiodących specjalizacji kancelarii.


 

 

sama waga Pracownicy kancelarii na konferencji Stop suszy w Bydgoszczy

 j.sz. | 21.06.2019

Miło nam poinformować, iż pracownik naszej kancelarii dr Jakub Sznajder, jako jeden z pośród 170 ekspertów w zakresie gospodarki wodnej, wziął udział w organizowanej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie konferencji Stop suszy, która miała miejsce 18 czerwca 2019 r. w Bydgoszczy <czytaj więcej o tej konferencji na stronie Stop suszy>

Tematyką konferencji był opracowywany obecnie Plan przeiwdziałania skutkom suszy - który wiąże się ściśle z prawem wodnym - wiodącą specjalizacją naszej kancelarii.

Doktor Sznajder podczas obrad miał okazję włączyć się w dyskusję nad Planem w zakresie rozwiązań prawnych - w tym koniecznej nowelizacji tzw. specustawy przeciwpowodziowej, kwestii przekształcania suchych zbiorników przeciwpowodziowych w zbiorniki wielofunkcyjne oraz uwzględnienia interesów rybactwa akwakulturowego w planach przeciwdziałania skutkom suszy.

Bardzo nas cieszy, iż nasza praca oraz posiadane przez nas doświadczenie po raz kolejny zostały dostrzeżone i docenione przez instytucje zajmujące się gospodarką wodną w Polsce.

Ważne dla nas jest umożliwienie nam postulowania na forum ekspertów koniecznych zmian w zakresie prawnej regulacji gospodarki wodnej w Polsce - w oparciu o nasze codzienne doświadczenia w pracy kancelarii w tym zakresie.

 


 

 

radca prawny rzeszow Zlecenie dla Grupy Maspex Wadowice z zakresu prawa wodnego

j.sz. | 19.08.2018

Z prawdziwą satysfakcją informujemy, iż Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszki Sznajder realizuje zlecenie dla jednego z krajowych i europejskich potentatów produkcji żywności - Grupy Maspex Wadowice.

Maspex Wadowice to właściciel takich znanych marek żywności jak: Łowicz, Tymbark, Kubuś, Lubella, Kotlin, Krakus, Fruktus, DrVitt, Plusssz i inne...

W związku z rozbudową zakładu członka Grupy Maspex - firmy Agros Nova w Łowiczu - realizujemy zlecenie w zakresie prawa wodnego - jednej z wiodących specjalizacji naszej kancelarii. Cieszymy się, że nasze kompetencje w tym zakresie spotykają się z uznaniem ze strony takich klientów jak Grupa Maspex Wadowice.

 


 

 

radca prawny rzeszow Zlecenie dla Miasta Białystok w związku z rozwojem lotniska EPBK Białystok Krywlany

j.sz. | 15.08.2018

Z przyjemnością informujemy o realizacji zlecenia z zakresu prawa lotniczego - jednej z wiodących specjalizacji naszej kancelarii - dla Miasta Białystok, w związku z rozwojem lotniska użytku publicznego o ograniczonej certyfikacji - Białystok Krywlany.

Miasto Białystok realizuje śmiały plan rozwoju w granicach miasta lotniska użytku publicznego, które wychodzi naprzeciw stale rosnącemu potencjałowi biznesowemu Białegostoku.

Stolica województwa podlaskiego zainwestowała w ostatnim czasie ponad 40 mln zł w rozwój nowoczesnej infrastruktury lotniskowej - w tym budowę utwardzonego pasa startowego ponadkilometrowej długości, budowę dróg kołowania, płyty postojowej oraz pozostałych obiektów, które umożliwią prowadzenie w Białymstoku operacji lotniczych z wykorzystaniem samolotów przewożących do kilkudziesięciu pasażerów w ruchu krajowym, a docelowo także międzynarodowym.

Możliwość uczestniczenia w tym procesie jest dla nas ogromną satysfakcją i jednocześnie wyzwaniem do dalszego podnoszenia kompetencji w zakresie prawa lotniczego.

 


 

radca prawny rzeszow Szkolenie z nowego Prawa wodnego dla pracowników Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

j.sz. | 03.07.2018

Z przyjemnością informujemy, iż w dniach 28-29 czerwca br. pracownik kancelarii - Jakub Sznajder - prowadził specjalistyczne szkolenie dla grupy kilkudziesięciu pracowników Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie.

Szkolenie zorganizował Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z Warszawy.

Tematyka szkolenia dotyczyła m.in. nowych obowiazków nakładanych na producentów rolnych przez ustawę z 20.07.2017 r. Prawo wodne - w tym w szczególności tematyki opłat za usługi wodne, reklamacji i skarg na opłaty za usługi wodne, zasad wykorzystania zasobów wód podziemnych i powierzchniowych w produkcji rolnej, nowych przepisów o nawozach i nawożeniu, nowej struktury organów administratowania wodami - Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie, czy też nowych zasad wydawania zgód wodnoprawnych, w tym pozwoleń wodnoprawnych.

Prowadzenie szkolenia dla tak wymagającej grupy słuchaczy, jak pracownicy resortu rolnictwa, było dla nas cennym doświadczeniem. Cieszymy się, iż mogliśmy przekazać naszą wiedzę z zakresu prawa wodnego, stanowiącego jedną z wiodących specjalizacji naszej kancelarii.

 


 

radca prawny rzeszow Prelekcja na X Konferencji Nowoczesne Kopalnie Żwiru i Piasku w Krakowie

j.sz. | 15.06.2018

W X jubileuszowej konferencji Nowoczesne Kopalnie Żwiru i Piasku (czytaj więcej o konferencji) zorganizowanej  w dniach 12-13 czerwca 2018 r. przez znane branżowe wydawnictwo BMP sp. z o. o. wydawcę m.in. portalu KierunekSurowce.pl oraz czasopisma Surowce i Maszyny Budowlane wziął udział pracownik naszej kancelarii - Jakub Sznajder.

Przedstawił on prelekcję na temat prawa wodnego - będącego jedną ze specjalizacji naszej kancelarii - dotyczącą opłat za usługi wodne, opłat za użytkowanie gruntów pokrytych wodami oraz gruntów pod urządzeniami wodnymi w praktyce zakładów górnictwa odkrywkowego, która spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony uczestników konferencji.

W ramach specjalizacji z prawa wodnego prowadzimy obsługę przedsięwzięć z zakresu górnictwa odkrywkowego, w tym wydobycia prowadzonego w obrębie wód.

Wydawnictwu BMP serdecznie dziękujemy za umożliwienie udziału w tym interesującym wydarzeniu! Cieszy nas zaintersowanie ofertą kancelarii ze strony branży górniczej, w obrębie której stale się rozwijamy.

 


 

 

radca prawny rzeszow Nasza kancelaria wśród 200 specjalistycznych kancelarii w Polsce!

j.sz. | 22.05.2018

Portal RynekPrawniczy.pl w raporcie dotyczącym wyspecjalizowanych krajowych kancelarii ujął naszą kancelarię w kategorii Prawo lotnicze. <zobacz raport>

Od wielu lat z powodzeniem specjalizujemy się w zakresie prawa lotniczego, skutecznie reprezentując naszych klientów w sprawach związanych z rozwojem infrastruktury lotniczej, eksploatacją statków powietrznych, sprawami personelu lotniczego, produkcją lotniczą, wypadkami lotniczymi i odpowiedzialnością za produkty lotnicze, czy sprawami związanymi z przewozem lotniczym.

Znalezienie się w gronie wyspecjalizowanych kancelarii to dla nas duże wyróżnienie, sygnał że obrany kierunek specjalizacji jest słuszny oraz motywacja do dalszego podnoszenia kompetencji w tym zakresie.

Dziękujemy Rynkowi Prawniczemu za zauważenie i docenienie naszej oferty!

 


 

 

radca prawny rzeszow Szkolenie dla Gaz-System S.A. z nowego Prawa wodnego

j.sz.| 20.05.2018 r.

Miło nam poinformować, iż wiosną 2018 r. Jakub Sznajder - pracownik kancelarii - prowadził specjalistyczne, zamknięte szkolenie z zakresu nowego prawa wodnego - dla ponad stu pracowników krajowego giganta branży przesyłowej - Operatora Gaziociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.

Spółka Gaz-System jest dla polskiej gospodarki firmą strategiczną, istotną z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju, odpowiedzialną za takie projekty jak chociażby rurociąg Baltic Pipe.

Szkolenie dla tak wymagającej grupy odbiorców było dla nas prawdziwym wyzwaniem i zarazem źródłem dużej satysfakcji. Prawo wodne to jedna z wiodących specjalizacji naszej kancelarii.

Zainteresowanie naszą ofertą ze strony takich klientów jak spółka Gaz-System S.A. jest potwierdzeniem, że obrany przez nas kierunek specjalizacji oraz uzyskane w tym zakresie kompetencje, znajdują uznanie u naszych klientów.

 


 

 

radca prawny rzeszow Kancelaria wystąpiła w roli eksperta dla portalu Fakt24.pl w sprawie problemów wodnoprawnych przy budowie drogi ekspresowej S6

j.sz. | 04.04.2018

W związku z budową drogi ekspresowej S6 w województwie zachodniopomorskim wystąpiły problemy z podtapianiem terenów przyległych do powstającej inwestycji. Nasza kancelaria wystąpiła w związku z tym w roli eksperta dla portalu Fakt24.pl w artykule pt. Budowali drogę, zatopili rolników 

Sytuacja na budowie drogi ekspresowej S6 nalezy do dość częstych przypadków naruszenia stosunków wodnych na gruncie (tzw. stanu wody) ze szkodą dla nieruchomości sąsiednich. Opisany stan łączy się również z zagadnieniem odpowiedzialności za stan urządzeń melioracyjnych.

Nasza kancelaria od lat reprezentuje z powodzeniem klientów w podobnych sporach, zarówno wobec podmiotów naruszających stan wody na gruncie, jak i w stosunku do organów administracji budowlanej i wodnej - przede wszystkim organów gminy i organów Wód Polskich. Cieszymy się, że nasze doświadczenie i kompetencje z zakresu prawa wodnego zostały zauważone przez redakcję portalu Fakt24.pl.

 


 

 

radca prawny rzeszow Zlecenie dla austriackiego instytutu badawczego z branży farmaceutycznej

j.sz. | 01.03.2018

Nasza kancelaria zrealizowała zlecenie w związku z zainteresowaniem austriackiego instytutu badawczego MCRA Medical Cannabinoid Research & Analysis GmbH wejściem na polski rynek produktów farmaceutycznych.

Byliśmy odpowiedzialni m.in. za zorganizowanie i obsługę spotkania przedstawicieli Instytutu MCRA z posłem na Sejm RP - Panem Piotrem Liroy-Marcem oraz krajowymi producentami farmaceutycznymi.

Nasza kancelaria reprezentuje klientów krajowych i zagraniczych w rozmowach biznesowych i negocjacjach handlowych. Przygotowujemy analizy i dokumenty, w tym umowy związane z działalnością przedsiębiorców. - zapewniamy obsługę w języku angielskim i niemieckim.

 


 

 

radca prawny rzeszow Nowe publikacje z zakresu prawa wodnego autorstwa pracowników naszej kancelarii

21.12.2017 | j.sz.

 torun nowe prawo wodne

Z przyjemnością informujemy, iż nakładem Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ukazała się recenzowana monografia naukowa pt. Zasoby i perspektywy gospodarowania wodą w dorzeczu Wisły.

Nasi pracownicy są współautorami dwóch rozdziałów w tej publikacji - dotyczących zagadnień nowej ustawy Prawo wodne z 20 lipca 2017 roku:

 • Rybactwo śródlądowe w nowym prawie wodnym - prawne aspekty ustanawiania obwodów rybackich i obrębów hodowlanych
 • Urządzenia melioracji wodnej szczegółowej i podstawowej, a kanalizacja deszczowa w miastach - problemy na tle nowego prawa wodnego.

Prawo wodne stanowi jedną ze specjalizacji naszej kancelarii. Wspomniane publikacje stanowią kolejny krok  do przygotowania się do wdrożenia zmian związanych z wejściem w życie nowej ustawy Prawo wodne.

 


 

radca prawny rzeszow Wystąpienie radcy prawnego Agnieszki Sznajder na otwarciu Marine Industry Forum w Katowicach

19.11.2017 | j.sz.

Z przyjemnością informujemy, iż w dniach 10-11 listopada 2017 r. w Katowicach odbyła się II edycja Śląskich Targów WIATR i WODA wraz z forum technologicznym Marine Industry Forum z aktywnym udziałem przedstawicieli naszej kancelarii.

Wystąpienie radcy prawnego Agnieszki Sznajder na temat nowego Prawa wodnego - ustawy z 20 lipca 2017 r. otworzyło pierwszy dzień forum technologicznego (czytaj więcej o tym wydarzeniu).

Organizatorem Marine Industry Forum jest firma Murator EXPO, partnerem - Polska Izba Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych POLBOAT.

"Forum zgromadziło wielu przedstawicieli branży jachtowej: przedsiębiorców, konstruktorów, przedstawicieli uczelni technicznych i instytutów naukowych oraz studentów – przyszłych adeptów zawodów związanych z przemysłem jachtowym.

Marine Industry Forum to pierwsza tego rodzaju w Polsce impreza B2B, skierowana do przedstawicieli przemysłu jachtowego. Przedsiębiorcy z branży mieli możliwość zapoznania się z najnowszymi technologiami i materiałami stosowanymi w produkcji jachtów i łodzi na świecie, badaniami uczelni i instytutów badawczych z Polski i z zagranicy, a także wynalazkami prezentowanymi w Strefie Start-up." (informacje za stroną: http://www.wiatriwoda.pl/mif/)

Prawo wodne stanowi jedną z wiodących specjalizacji naszej kancelarii. Jesteśmy dobrze przygotowani na wdrażanie zmian związanych z nową ustawą Prawo wodne z 20 lipca 2017 r.
Organizatorom targów dziękujemy za zaproszenie. Cieszymy się, że mogliśmy podzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem z zakresu prawa wodnego z uczestnikami Marine Industry Forum.

Uczestnictwo w takich wydarzeniach jak Marine Industry Forum, tym bardziej prezentacja wystąpienia otwierającego te targi, są dla nas potwierdzeniem, iż nasze kompetencje i znajomość problematyki prawa wodnego spotykają się z uznaniem w środowisku związanym z wod
ami w Polsce.

 

 


 

radca prawny rzeszow Zasoby i perspektywy gospodarowania wodą w dorzeczu Wisły - konferencja naukowa w Toruniu z udziałem pracowników naszej Kancelarii

18.11.2017 | j.sz.

Miło nam poinformować, iż w dniach 16-17 listopada 2017 r. pracownicy naszej kancelarii wzięli czynny udział w organizowanej w Toruniu naukowej konferencji hydrologicznej Zasoby i perspektywy gospodarowania wodą w dorzeczu Wisły.

Organizatorami tego wydarzenia były: Komisja Hydrologiczna Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Katedra Hydrologii i Gospodarki Wodnej Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Prezydent Miasta Torunia.

Z ramienia kancelarii w ramach naszej specjalizacji z zakresu prawa wodnego zaprezentowaliśmy wystąpienia nt:

 • Rybactwo śródlądowe w nowym prawie wodnym - prawne aspekty ustanawiania obwodów rybackich i obrębów hodowlanych

 • Urządzenia melioracji wodnej szczegółowej i podstawowej, a kanalizacja deszczowa w miastach - problemy na tle nowego prawa wodnego.

Przedstawione zagadnienia związane były z wejściem w życie nowej ustawy Prawo wodne z lipca 2017 r. Podczas konferencji oprócz istotnych zagadnień związanych z problematyką gospodarowania zasobami wodnymi dorzecza Wisły omawiano również planowane w najbliższym czasie inwestycje w gospodarce wodnej, w tym budowę stopnia wodnego na Wiśle w Siarzewie, czy też realizację programu dla Odry.

Cieszymy się, że mogliśmy uczestniczyć w tym ważnym wydarzeniu.

 


 

radca prawny rzeszow Zmiana adresu kancelarii

31.10.2017 | j.sz.

 

Z przyjemnością informujemy, że w związku z rozwojem naszej kancelarii z dniem 31 paździenika 2017 r. zmieniliśmy adres.

Zapraszamy do naszej nowej, większej i wygodniejszej siedziby pod adresem:

Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszka Sznajder

al. Prof. A. Krzyżanowskiego 4c/2

35-329 Rzeszów

 


 

radca prawny rzeszow Szkolenie dla Grupy Orlen z nowego Prawa wodnego

30.09.2017 | j.sz.

Z przyjemnością informujemy, iż nasza kancelaria zakończyła realizację prestiżowego szkolenia z zakresu nowej ustawy Prawo wodne z 20 lipca 2017 r. realizowanego dla pracowników Grupy Orlen.

Prawo wodne stanowi jedną z wiodących specjalizacji naszej kancelarii. Cieszymy się, że znajdujemy uznanie dla naszych kompetencji w tym zakresie u takich klientów, jak Grupa Orlen.

 


 

radca prawny rzeszow Wypowiedź radcy prawnego Magdaleny Łęckiej dla portalu MuratorPlus

07.08.2017

Z przyjemnością informujemy, iż radca prawny Magdalena Łęcka udzieliła wywiadu specjalistycznemu portalowi MuratorPlus.

W artykule pt. Prawo wodne: od stycznia 2018 r. zmienią się warunki zabudowy na obszarach zagrożonych powodzią (aut. Marek Wielgo) poruszone zostały kwestie nowej regulacji prawnej zabudowy obszarów szczególnie zagrożonych powodzią, w związku z wejściem w życie zupenie nowej ustawy Prawo wodne.

Nasza kancelaria od lat specjalizuje się w zagadnieniach prawa wodnego. Cieszymy się, iż możemy dzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem w tym zakresie z czytelnikami takich magazynów jak MuratorPlus.

Czytaj cały artykuł w portalu MuratorPlus

 


 

 

radca prawny rzeszow  Ustanawianie obwodów rybackich na wodach stanowiących własność prywatną - wyrok WSA w Gdańsku

02.01.2017 | m.ł.

mlotek2

 

Z satysfakcją informujemy, iż dzięki staraniom zespołu naszej Kancelarii, zapadł wyrok, mający istotne znaczenie w kwestii ustanawiania obwodów rybackich na wodach stanowiących własność prywatną. Wyrokiem z dnia 23 czerwca 2016 r., sygn. akt II Sa/Gd 156/16, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku stwierdził nieważność Rozporządzenia nr 8/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu w Gdańsku z dnia 21 września 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia obwodów rybackich w części w jakiej ustanowiono obwód rybacki na jeziorze stanowiącym prywatną własność Klienta naszej Kancelarii. Wyrok ten jest prawomocny.

Sąd administracyjny, orzekając w sprawie stwierdził, iż takie działania organów, które stały się przedmiotem skargi administracyjnej, stanowią przejaw naruszenia prawa. Uznał bowiem, że obwody rybackie mogą być tworzone jedynie na publicznych śródlądowych wodach płynących, tj. wodach które stanowią własność Skarbu Państwa i znajdują się na gruncie Skarbu Państwa a stan ten nie budzi żadnych wątpliwości co do jego aktualności. Przyjął też, że bez wzruszenia na drodze właściwego postępowania cywilnego prawa własności gruntu pokrytego wodą, którego właścicielem według treści księgi wieczystej jest osoba fizyczna, nie jest możliwe ustanowienie obwodu rybackiego.

W związku z treścią przywołanego wyroku, Dyrektor RZGW w Gdańsku podjął działania w zakresie zmiany Rozporządzenia w sprawie ustanowienia obwodów rybackich. Obecnie, zmiany te znajdują się w fazie projektu. Istotne jest jednak to, że projektowane zmiany porządkują ilości i składy obwodów rybackich, na podstawie dokonanych przekształceń statusów wód oraz zmian uprawnień właścicielskich do wód. Obwody posiadające nieuregulowany stan prawny gruntu pod wodą według projektu zostaną zniesione. Oznacza to, że na skutek, między innymi działań naszej Kancelarii, dojdzie nie tylko do zniesienia obwodu rybackiego utworzonego na nieruchomości reprezentowanego przez nas Klienta, ale i do poprawy sytuacji prawnej innych prywatnych właścicieli wód, którzy tak jak Klient Kancelarii posiadali utworzone z naruszeniem prawa obwody rybackie na wodach o statusie wód prywatnych lub o nieuregulowanym stanie prawnym.

O problematyce konkursów na użytkowanie obwodów rybackich pisaliśmy w osobnym artykule.

Czytaj orzeczenie opisane w artykule <otwórz>

Sprawa dotyczyła aspektów prawa wodnego - stanowiącego jedną z wiodących specjalizacji naszej kancelarii.

 


 

radca prawny rzeszow Kolejna publikacja z zakresu prawa lotniczego

01.10.2016 | j.sz.

 zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym

Informujemy, iż ukazała się kolejna publikacja z zakresu prawa lotniczego, stanowiącego jedną z wiodących specjalizacji naszej kancelarii, autorstwa członków naszego zespołu.

W wydanej przez Uniwersytet Śląski w Katowicach monografii pt. Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym (pełny tekst opracowania dostępny jest tutaj) pod redakcją Katarzyny Łuczak, zamieszczony został rozdział poświęcony problematyce badania wypadków lotniczych autorstwa Jakuba Sznajdera.

Jesteśmy wdzięczni za możliwość wzbogacenia tej publikacji. Serdecznie zapraszamy do lektury.

 

 


 

radca prawny rzeszow Regulacja linii brzegowej Jeziora Solińskiego - zlecenie dla naszej Kancelarii

22.07.2015 | j.sz.

 

Z prawdziwą przyjemnością informujemy, iż zakończyliśmy realizację pierwszego etapu prestiżowego zlecenia dla Urzędu Gminy Solina polegającego na przygotowaniu procedury regulacji stanu prawnego linii brzegowej Jeziora Solińskiego.

Wskazać należy, iż według różnych szacunków ponad 640 ha gruntów położonych wzdłuż brzegów zbiornika wymaga pilnej regulacji ich stanu prawnego - przede wszystkim z uwagi na straty w budżecie gminy oraz niekontrolowaną zabudowę.

Zlecenie dotyczy aspektów prawa wodnego - stanowiącego jedną z wiodących specjalizacji naszej kancelarii.

 


 

 

radca prawny rzeszow Prawo a drony cz. 2 - podstawowe informacje o prawnej regulacji lotnictwa bezzałogowego

23.06.2015 | j.sz.

PLAR czerwiec 2015 sznajder drony
W numerze 6 (250) z 2015 r. Przeglądu Lotniczego opublikowany został artykuł Jakuba Sznajdera pt. Prawo a drony - podstawowe informacje o prawnej regulacji lotnictwa bezzałogowego.

Jest to nasza kolejna już publikacja z zakresu prawa lotniczego, stanowiącego jedną ze specjalizacji kancelarii, a zagadnienia prawnych aspektów użytkowania dronów są nam szczególnie bliskie.

Artykuł stanowi kontynuację rozważań rozpczętych w majowym numerze Przeglądu.

Redakcji serdecznie dziękujemy za możliwość przedstawienia na łamach Przeglądu Lotniczego naszego punktu widzenia w tej sprawie.

Zapraszamy do lektury!

 


 

radca prawny rzeszow  Mamy dwie nowe publikacje z zakresu prawa lotniczego

22.06.2015 | j.sz.

internacjonalizacja prawa lotnizego

Z przyjemnością informujemy o nowych publikacjach z zakresu
prawa lotniczego, będącego jedną ze specjalizacji naszej kancelarii, tym razem współautorstwa członków zespołu naszej kancelarii.

W monografii pt. Internalizacja i europeizacja prawa lotniczego, wydanej przez Oficynę Wydawniczą Uczelni Łazarskiego w Warszawie ukazały się dwa obszerne opracowania autorstwa panów: Piotra Fastnachta-Stupnickiego oraz Jakuba Sznajdera:

 • Historyczne początki rozwoju nauki prawa lotniczego w Polsce oraz
 • Polska bibliografia prawa lotniczego 1901-2012.

Oba ze wskazanych wyżej opracowań stanowią plon ponad rocznych badań autorów nad rozwojem prawa lotniczego w Polsce, jako dyscypliny naukowej z kręgu nauk prawnych. Należy wskazać, że do chwili obecnej nie podjęto w krajowej literaturze próby usystematyzowania wiedzy na ten temat – są to pierwsze tego typu opracowania.

Impulsem do podjęcia prac przez autorów był ich zdaniem niezadowalający poziom powszechnej znajomości dorobku nauki polskiego prawa lotniczego w środowisku prawnym i lotniczym w Polsce.

Zachęcamy zatem do lektury!

 


 

radca prawny rzeszow Szkolenie dla Grupy Orlen

20.06.2015 | j.sz.

Z przyjemnością informujemy, iż radca prawny Agnieszka Sznajder prowadziła w dniach 15-16 czerwca 2015 r. w Płocku prestiżowe szkolenie dla ponad 100 pracowników Grupy Orlen z zakresu prawa budowlanego - stanowiącego jedną ze specjalizacji naszej kancelarii.

 


 

radca prawny rzeszow Nawiązanie współpracy z magazynem Twój Powiat

04.06.2015 | j.sz.

Jest nam miło poinformować, iż nasza kancelaria nawiązała współpracę z wydawcą magazynu oraz portalu internetowego Twój Powiat.

W ramach współpracy w gazecie ukazują się artykuły radcy prawnego Agnieszki Sznajder o tematyce prawnej, a w redakcji odbywają się dyżury prawne naszych pracowników.

Gazeta Twój Powiat to rozwijający się magazyn informacyjny dostępny w czterech podkarpackich powiatach: ropczycko-sędziszowskim, dębickim, strzyżowskim oraz kolbuszowskim.

 


 

radca prawny rzeszow Artykuł "Prawo a drony" w Przeglądzie Lotniczym

22.05.2015 r.

PLAR maj 2015 sznajder drony

Z prawdziwą przyjemnością informujemy, że w majowym numerze Przeglądu Lotniczego ukazał się artykuł autorstwa Jakuba Sznajdera pt: "Prawo a drony, podstawowe informacje o prawnej regulacji lotnictwa bezzałogowego".

Jest to już kolejne opracowanie w prasie specjalistycznej, dotyczące prawa lotniczego - jednej ze specjalizacji naszej kancelarii.

Opublikowany artykuł przybliża przepisy obowiazujące aktualnie w Polsce w zakresie użytkowania bezzałogowych statków powietrznych. Branża bezzałogowców należy obecnie do najdynamiczniej rozwijającego się obszaru lotnictwa - stąd potrzeba tworzenia regulacji prawnych w tym zakresie.

Autor opracowania od kilku już lat zajmuje się prawnymi aspektami bezzałogowych statków powietrznych, aktywnie uczestniczy w tworzeniu nowych przepisów w tym zakresie, a sam od ponad roku posiada świadectwo kwalifikacji UAVO VLOS.

Zapraszamy do lektury!

 radca prawny rzeszow Wznowienie postepowania administracyjnego w państwach członkowskich Unii Europejskiej z powodu niezgodności prawomocnego orzeczenia z prawem wspólnotowym - europejskie standardy

17.12.2014 | j.sz.

wznowienie postepowania administracyjnego

W monografii pt. Skutki czynności procesowych w świetle standardów europejskich, wydanej przez Katolicki Uniwersytet Lubelski ukazała się publikacja naukowa autorstwa radcy prawnego Agnieszki Sznajder pt. Wznowienie postepowania administracyjnego w państwach członkowskich Unii Europejskiej z powodu niezgodności prawomocnego orzeczenia z prawem wspólnotowym - europejskie standardy. Radca prawny Agnieszka Sznajder porusza w niej istotne obecnie zagadnienie prawne z zakresu przenikania się porządków prawnych - europejskiego i krajowego.

Publikacja ta jest wynikiem wygłoszenia przez radcę Agnieszkę Sznajder referatu na konferencji naukowej.

 


 

radca prawny rzeszow Port lotniczy miejscem świadczenia usług - konferencja naukowa z udziałem pracowników naszej kancelarii

16.12.2014 | j.sz.

W dniu 27 listopada 2014 r. odbyła się w Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach konferencja naukowa pt. Port lotniczy miejscem świadczenia usług (czytaj więcej o tej konferencji w Gazecie Prawnej).

Pracownik naszej kancelarii - Jakub Sznajder - przedstawił podczas konferencji wystąpienie pt. Aspekty prawne funkcjonowania lotnisk użytku publicznego o ograniczonej certyfikacji, a prowadzenie działalności lotniskowej. Wystąpienie dotyczyło prawa lotniczego - będącego niezmienne jedną ze specjalizacji naszej kancelarii.

Cieszy nas to - iż prawo lotnicze staje się z roku na rok coraz bardziej docenianą dziedziną prawa - co pokazują również takie wydarzenia jak katowicka konferencja.

Serdecznie dzękujemy za zaproszenie nas do udziału w tym ważnym wydarzeniu.

 


 

radca prawny rzeszow Gmina jako skarżący w postępowaniu przed sądami administracyjnymi - nowa publikacja naukowa radcy prawnego Agnieszki Sznajder

15.12.2014 | j.sz.

prawo sądowe w orzecznictwie TK

W wydanej przez Katolicki Uniwersytet Lubelski monografii pt. Prawo sądowe w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, pod redakcją dra Damiana Gila ukazała się kolejna już publikacja naukowa radcy prawnego Anieszki Sznajder pt. Gmina jako skarżący w postępowaniu przed sądami administracyjnymi - zagadnienia wybrane.

Publikacja ta jest efektem wygłoszonego przez radcę prawnego Agnieszkę Sznajder referatu na konferencji naukowej z cyklu Współczesne Problemy Wymiaru Sprawiedliwości.

 


 

 

radca prawny rzeszow  Mediatorzy Karpackiego Centrum Mediacji Gospodarczej w Sądach w Tarnobrzegu, Mielcu i Stalowej Woli

12.10.2014 | j.sz.

logo KCMG mediacje radca kancelaria rzeszów

W ramach Międzynarodowego Dnia Mediacji mediatorzy współpracującego z naszą kancelarią Karpackiego Centrum Mediacji Gospodarczej będą pełnić dyżury w sądach Okręgu Tarnobrzeskiego, w trakcie których osoby zainteresowane będą mogły zasięgnąć fachowych informacji na temat mediacji sądowej i pozasądowej.

 

Dyżury będą odbywały się w godzinach od 11.00 do 13.00.

 • w dniu 13.10.2014 r. – w budynku Sądu Rejonowego w Mielcu,
 • w dniu 14.10.2014 r. – w budynku Sądów Okręgowego i Rejonowego w Tarnobrzegu,
 • w dniach 15.10.2014 r. i 16.10.2014 r.  – w budynku Sądu Rejonowego w Stalowej Woli.

 


 

radca prawny rzeszow Pracownik kancelarii udzielił wypowiedzi dla głównego wydania Wiadomości TVP1

01.10.2014 r.

tvp wiadomości sznajder uav mini

Miło nam poinformować, że zajmujący się problematyką prawa lotniczego, będącego jedną ze specjalizacji naszej kancelarii, Jakub Sznajder udzielił w dniu 27 września 2014 wypowiedzi dla głównego wydania Wiadomości w Programie Pierwszym Telewizji Polskiej S.A.

W reportażu pt. Ratunek z góry poruszana była kwestia użytkowania bezzałogowych statków powietrznych dla celów ratunkowych. Wskazywano, że z zamiarem zakupu systemów bezzałogowych nosi się m.in. Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Do naszej kancelarii zwrócono się z pytaniem dotyczącym aktualnego stanu prawnej regulacji dronów w Polsce. Co prawda wyemitowana wypowiedź stanowiła zaledwie fragment zarejestrowanego w kancelarii materiału, lecz i tak z satysfakcją odebraliśmy zainteresowanie naszą działalnością ze strony mediów ogólnopolskich Warto wskazać, iż pan Jakub Sznajder posiada aktualne uprawnienia UAVO, a problematyką prawną UAV/RPAS zajmuje się od kilku lat.

Nasza kancelaria współpracuje m.in. z rzeszowskim ośrodkiem RC-Lipol szkolącym m.in. w zakresie uzyskiwania świadectw kwalifikacji na drony.

Zapraszamy do obejrzenia całego reportażu Wiadomości TVP1 pt. Ratunek z góry.


radca prawny rzeszow Podsumowanie wyników akcji Niebieski Parasol 2014 w naszej kancelarii

29.09.2014 | j.sz.

niebieski-parasol large

Jak wcześniej informowaliśmy, nasza kancelaria brała w tym roku udział w organizowanej przez samorząd radcowski ogólnopolskiej akcji Niebieski Parasol 2014.

W dniach 23-26 września na rzeszowskim Rynku oraz w siedzibie kancelarii nasi pracownicy udzielili ponad dwudziestu darmowych porad prawnych.

Jesteśmy dumni z tego, że mogliśmy uczestniczyć w tej szczytnej akcji. Z pewnością będziemy brać udział w kolejnych tego typu przedsięwzięciach.

Składamy serdeczne podziękowania całemu Zespołowi zaangażowanemu w udział w akcji!

 


 

radca prawny rzeszow Aktualne problemy transportu międzynarodowego - seminarium naukowe w Krakowie z udziałem pracowników naszej kancelarii

27.09.2014 | j.sz.

W dniu 25 września odbyło się seminarium naukowe z okazji 40-lecia działalności naukowej i dydaktycznej doktora Mariana Banacha pt. Aktualne problemy transportu międzynarodowego, zorganizowane przez Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Pracownik naszej kancelarii - Jakub Sznajder - przedstawił podczas seminarium wystąpienie na temat: Obowiązek służby użyteczności publicznej w międzynarodowym transporcie lotniczym - stan obecny i perspektywy rozwoju. Wystąpienie to dotyczyło problematyki prawa lotniczego - stanowiącego jedną ze specjalizacji naszej kancelarii.

Serdecznie dziękujemy za zaproszenie nas do wzięcia udziału w tak doniosłym wydarzeniu.

 


 

radca prawny rzeszow Artykuł radcy prawnego Agnieszki Sznajder w Piśmie Samorządu Terytorialnego Wspólnota

24.09.2014 | j.sz.

wspólnota radca sznajder artykuł

Z przyjemnością pragniemy poinformować, iż w numerze 16/2014 uznanego Pisma Samorządu Terytorialnego Wspólnota ukazał się artykuł radcy prawnego Agnieszki Sznajder pt. Gdy sąsiad podtapia sąsiada.

Artykuł jest poświęcony zagadnieniom związanym z jedną ze specjalizacji kancelarii, którą jest prawo wodne.

Autorka w artykule poruszyła problematykę naruszania stosunków wodnych na gruncie, z którą na co dzień mamy do czynienia w kancelarii.

Warto nadmienić, iż Wspólnota jest pismem o tematyce samorządowej, docierającym do niemal 98% jednostek samorządowych w kraju. Zawiera różnego rodzaju analizy, w tym także prawne, związane z praktycznymi zagadnieniami funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce.

 


radca prawny rzeszow Nasza kancelaria bierze udział w akcji Niebieski Parasol 2014

15.09.2014 | j.sz.

niebieski-parasol large

Informujemy, iż Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszka Sznajder bierze udział w akcji Niebieski Parasol.

Krajowa Rada Radców Prawnych organizuje już po raz czwarty akcję „Niebieski parasol”. W tym roku, po raz pierwszy, przez cały tydzień, od 22 do 27 września, w kilkuset miastach będą udzielane porady prawne potrzebującym. Radcowie prawni i aplikanci radcowscy w ponad trzystu miejscach w kraju będą pomagać wszystkim potrzebującym pomocy profesjonalnego prawnika.

Nasi prawnicy w dniach 22-27 września będą obecni zarówno na płycie rzeszowskiego Rynku, jak również w siedzibie kancelarii przy ul. Zawiszy Czarnego 31d.

Czytaj więcej o Akcji Niebieski Parasol 2014.

Do zobaczenia!

 


 

radca prawny rzeszow Odpowiedzialność producenta w przypadku zderzenia statków powietrznych ze zwierzętami - nowa publikacja z zakresu prawa lotniczego pracowników naszej kancelarii

02.09.2014 | j.sz.

bird strike odpowiedzialność producenta

Informujemy, iż ukazała się kolejna już publikacja naukowa autorstwa pracowników naszej kancelarii z zakresu prawa lotniczego - stanowiącego jedną z naszych specjalizacji.

W numerze 3/2014 czasopisma prawniczego Ius Novum został zamieszczony artykuł pt. Odpowiedzialność producenta w przypadku zderzenia statków powietrznych ze zwierzętami, autorstwa A. Konert, K. Jaworek, P. Szaramy oraz Jakuba Sznajdera - członka zespołu Kancelarii.

Tematem artykułu jest wskazanie podmiotów, które mogą potencjalnie ponosić odpowiedzialność w przypadku zderzenia statku powietrznego ze zwierzętami oraz analiza problematyki tej odpowiedzialności. Wskazano sytuacje, gdy taka odpowiedzialność będzie mieć miejsce. Autorzy posłużyli się porównaniem rozwiązań prawnych funkcjonujących w USA oraz w Europie.

Artykuł jest wynikiem udziału specjalisty ds. prawa lotniczego - Jakuba Sznajdera w III Posiedzeniu Komitetu ds. Zderzeń Statków Powietrznych ze Zwierzętami w Porcie Lotniczym w Łodzi , na którym zaprezentował on wystąpienie o tym samym tytule <Zobacz prezentację>

Czytaj cały numer Ius Novum 3/2014 na stronie Uczelni Łazarskiego.

 


 

 

radca prawny rzeszow  Obsługa prawna przekształcenia lotniska EPBK Białystok Krywlany w lotnisko użytku publicznego o ograniczonej certyfikacji

12.07.2014 | j.sz.

Z satysfkacją informujemy, iż nasza Kancelaria zakończyła realizację pierwszego etapu prestiżowego zlecenia realizowanego dla Miasta Białystok, a polegającego na kompleksowym doradztwie prawnym w postaci opracowań i konsultacji związanych z zamiarem przekształcenia lotniska użytku wyłącznego EPBK Białystok Krywlany w lotnisko użytku publicznego o ograniczonej certyfikacji.

Usługa ta realizowana była w ramach naszej specjalizacji z zakresu Prawa lotniczego. Jest to już kolejne dla naszego zespołu w tym roku zadanie, związane z funkcjonowaniem infrastruktury lotniczej.

Cieszymy się, iż to właśnie nasza Kancelaria została wybrana do wykonania tej skomplikowanej pracy - utwierdza nas to w przekonaniu, iż rozwijanie przez nas specjalizacji lotniczej jest zauważane i doceniane.


radca prawny rzeszow  Odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody wyrządzone zderzeniem statku powietrznego ze zwierzętami - nowa publikacja z zakresu prawa lotniczego pracowników Kancelarii

26.06.2014 | j.sz.

ius novum sznajder

Miło nam poinformować, iż ukazała się kolejna publikacja naukowa autorstwa pracowników naszej Kancelarii dotycząca naszej specjalizacji - prawa lotniczego.

W numerze 1/2014 czasopisma prawniczego Ius Novum został zamieszczony artykuł pt. Problematyka odpowiedzialności Skarbu Państwa oraz innych podmiotów za szkody wyrządzone na skutek zderzenia statków powietrznych ze zwierzętami, autorstwa A. Konert, K. Jaworek, P. Szaramy oraz Jakuba Sznajdera - członka zespołu Kancelarii.

Autorzy artykułu wskazują podmioty, które mogą ponosić odpowiedzialność cywilnoprawną w przypadku zderzenia statku powietrznego ze zwierzęciem oraz rozważają przesłanki zaistnienia tej odpowiedzialności. Szczególne miejsce w opracowniu zajmuje problematyka odpowiedzialności Skarbu Państwa, przedstawiona na tle ogólnych zasad odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez zwierzęta dziko żyjące.

Należy wskazać, że dotychczas w literaturze przedmiotu nie poświęca się tej istotnej problematyce wystarczająco dużo uwagi, niniejszy artykuł może stanowić głos w dyskusji na temat problematyki zjawiska bird strike na gruncie polskiego prawa lotniczego.

 


 

radca prawny rzeszow  Udział pracowników Kancelarii w targach WaterWays Expo 2014

20.06.2014 | j.sz.

Nasi pracownicy wzięli udział w odbywających się w dniach 10-13 czerwca 2014 r. w Bydgoszczy II Międzynarodowych Targach Żeglugi Śródlądowej i Gospodarki Wodnej WaterWays Expo 2014.

Targi WaterWays to miejsce spotkań administracji rządowej samorządowej, i stowarzyszeń izb gospodarczych, klastrów, parków technologicznych, środowisk przemysłowych i gospodarczych zainteresowanych rozwojem żeglugi śródlądowej i gospodarki wodnej jako instrumentu polityki pro-rozwojowej w wymiarze lokalnym, narodowym i transgranicznym. To także miejsce prezentacji rozwiązań infrastrukturalnych, technicznych, technologicznych, turystycznych jak i forum dyskusji, debat, konferencji.

Z uwagi na to, iż nasza Kancelaria, jako jedna z niewielu w kraju, specjalizuje się w zagadnieniach prawa wodnego – nie mogło nas tam zabraknąć. Udział w targach WaterWays, podobnie jak to miało miejsce w poprzedniej edycji w 2012 roku, był okazją do nawiązania wielu nowych i obiecujących kontaktów z podmiotami z branży wodnej.

 


radca prawny rzeszow  Publikacja naukowa poświęcona prawnym aspektom prowadzenia lotnisk

19.06.2014 | j.sz.

administracja niewładcza

Zwiększa się ilość publikacji naukowych z zakresu naszej specjalizacji – prawa lotniczego – autorstwa członków zespołu Kancelarii.

Tym razem w opracowaniu pt. Administracja niewładcza, pod redakcją naukową A. Barczewskiej-Dziobek oraz K. Kłosowskiej, opublikowany został artykuł autorstwa mgr Jakuba Sznajdera pt. Umowa z zarządzającym lotniskiem w zakresie obowiązku użyteczności publicznej jako niewładcza forma działania administracji.

Publikacja porusza mało znaną możliwość zwiększenia przychodów przez podmiot zarządzający lotniskiem. Art. 183 ustawy prawo lotnicze w ust. 1 stanowi, iż na wniosek jednostki samorządu terytorialnego, zawierający propozycję rekompensaty zarządzającemu lotniskiem nadwyżki kosztów nad przychodami lub przyznania innych świadczeń, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego może zawrzeć z zarządzającym lotniskiem umowę w zakresie wykonywania przez niego obowiązku użyteczności publicznej, zapewniającego funkcjonowanie lotniska o stosunkowo niedużym ruchu lotniczym, lecz ważnym dla miasta lub regionu, z zachowaniem określonych wymagań w zakresie regularności i ciągłości ruchu lotniczego na tym lotnisku.

Podstawą zawarcia wspomnianej umowy jest uprzednie ustalenie w umowie zawartej pomiędzy Prezesem ULC i wnioskującą jednostką samorządu terytorialnego zasad współfinansowania zarządzającego lotniskiem użytku publicznego w związku z wykonywaniem przez niego obowiązku użyteczności publicznej.

 


 

radca prawny rzeszow  Nowe lądowisko na lotniczej mapie Podkarpacia

15.06.2014 | j.sz.

logo kanc1cień bez tla

Miło nam poinformować, iż realizujemy obecnie kilka projektów obsługi prawnej w zakresie zakładania lotnisk i lądowisk, w ramach specjalizacji z zakresu prawa lotniczego.

Jednym z finalizowanych aktualnie zleceń jest rejestracja nowego podkarpackiego lądowiska - ‘Sędziszów-Bauerówka’, do korzystania z którego już teraz zapraszamy wszystkich lotników.

To, że możemy uczestniczyć w budowaniu wizerunku naszego województwa jako regionu przyjaznego lotnictwu daje nam, jak zawsze, dodatkową satysfakcję z wykonywanej pracy.

 


 

sama waga  Nawiązanie współpracy z ośrodkiem szkoleniowym dla pilotów UAV – RC-Lipol

11.06.2014 | j.sz.

 

Miło nam poinformować, iż w ramach naszej specjalizacji z zakresu prawa lotniczego, nawiązaliśmy współpracę z jednym z pierwszych w Polsce ośrodkiem szkoleniowym dla pilotów systemów bezzałogowych RC-Lipol.

Warto podkreślić, iż na chwilę obecną w kraju działają zaledwie dwa ośrodki, gdzie uzyskać można uprawnienia do prowadzenia operacji z zastosowaniem bezzałogowych statków powietrznych.

Cieszymy się, że możemy mieć swój udział w rozwoju tej przyszłościowej gałęzi lotnictwa w Polsce.

 


sama waga  Audyt w zakresie ochrony własności intelektualnej - nowa oferta Kancelarii

05.06.2014 | j.sz.

logo

W ramach działalności współpracującego z naszą Kancelarią w zakresie specjalizacji 'Prawo patentowe' Centrum Studiów i Analiz Własności Przemysłowej wdrożyliśmy nową usługę kompleksowego audytu w zakresie ochrony własności przemysłowej.

Prowadzone przez Naszych Klientów działania w zakresie nowych technologii, w tym współpraca na polu B+R (Badania i Rozwój) spowodowały konieczność podjęcia systemowych rozwiązań w zakresie objęcia ochroną wyników prowadzonych prac badawczych. W dobie innowacyjności ochrona własności intelektualnej jest podstawową potrzebą.

W ramach nowej usługi prowadzimy następujące działania:

 • rejestracja i ochrona znaków towarowych;
 • rejestracja wzorów użytkowych i patentów na wynalazki;
 • przeciwdziałanie kradzieży własności intelektualnej, podrabiania produktów, podszywania się pod markę;
 • doradztwo w zakresie nowych technologii;
 • obsługa pawna przedsięwzięć B + R (Badania i Rozwój) - konstruowanie umów z zespołami badawczymi, ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa, poufność, umowy o zakazie konkurencji.

 


 

radca prawny rzeszow Nasza Kancelaria partnerem konferencji naukowej poświęconej bezzałogowym statkom powietrznym

02.06.2014 | j.sz.

logo konferencji 08 05 2014

Z przyjemnością informujemy, iż nasza Kancelaria wspierała finansowo organizację konferencji naukowej pt. Bezzałogowe statki powietrzne – aspekty praktyczne (otwórz stronę Konferencji), która odbyła się 29 maja 2014 r. w Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Konferencja dotyczyła między innymi interesującej nas tematyki 'Prawa lotniczego', stanowiącego jedną ze specjalizacji Kancelarii.

Wspieraliśmy konferencję także merytorycznie – nasz współpracownik – pan Jakub Sznajder zaprezentował wystąpienie nt. Odpowiedzialność karna związana z użytkowaniem BSP. Prezentację dotyczącą owego wystąpienia znaleźć można na stronie internetowej Konferencji.

W swoim wystąpieniu Jakub Sznajder zwracał uwagę na wciąż zbyt mało akcentowany aspekt prawno-karny użytkowania dronów. Zwiększenie ilości operacji bezzałogowych oraz powszechny dostęp do tej technologii, niosą ze sobą wzrost ilości naruszeń przepisów lotniczych, a także obniżają bezpieczeństwo wykonywania operacji dla przez pozostałych użytkowników przestrzeni powietrznej. Coraz częściej dochodzi do sytuacji, w której naruszane są również normy prawa lotniczego karnego. Świadomość, co do ewentualnych konsekwencji prawnych wykonywania lotów dronami wbrew obowiązującym przepisom jest wciąż niewystarczająca.

Obok karnych aspektów użytkowania bezzałogowców Jakub Sznajder zaprezentował także wraz z dyrektor Instytutu Transportu Lotniczego Panią dr Anną Konert wystąpienie nt. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez BSP.

 


 

radca prawny rzeszow Innowacje przyszłości AirFair 2014 w Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 2 z naszym udziałem

01.06.2014 | j.sz.

W dniach 30-31 maja 2014 r. odbywały się w Bydgoszczy organizowane przez Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 doroczne targi technologii lotniczych i uzbrojenia AirFair, edycja 2014.

W ramach targów zorganizowana została konferencja pt. Innowacje przyszłości, poświęcona najnowszym technologiom w przemyśle lotniczym.

Z referatem otwierającym konferencję pt. Prawna regulacja użytkowania bezzałogowych statków powietrznych lotnictwa państwowego w wybranych państwach, wystąpił Jakub Sznajder, specjalista prawa lotniczego w naszej Kancelarii.

Cieszymy się z zaproszenia do udziału w tym ważnym wydarzeniu lotniczym, traktujemy je jako potwierdzenie, iż nasza aktywność na polu prawa lotniczego jest doceniana, co z kolei zachęca nas do dalszego rozwijania tej specjalizacji.

Warto przypomnieć, iż zagadnienia prawnej regulacji użytkowania tzw. dronów (UAV, UAS, RPAS) stanowią jedno z wyzwań, przed którymi stoi dziś ustawodawca. Aktywnie włączamy się w ten proces, współpracując z producentami i użytkownikami dronów, a także z ośrodkami szkoleniowymi. Mamy również swój niewielki wkład w prace Zespołu ds. bezzałogowych statków powietrznych, który działa przy Prezesie ULC.

 


sama waga  Kolejna publikacja naukowa pracowników naszej Kancelarii poświęcona prawu lotniczemu

25.05.2014 | j.sz.

bydg1 mini

Z przyjemnością informujemy, iż ukazała się kolejna publikacja naukowa pracowników naszej Kancelarii z zakresu naszej specjalizacji ‘Prawo lotnicze’.

W opracowaniu „Prawne, administracyjne i ekonomiczne uwarunkowania działalności lotniczej w Polsce” pod red. Katarzyny Biskup oraz Zbigniewa Bukowskiego zamieszczono artykuł autorstwa mgr Jakuba Sznajdera pt. Obowiązek kontraktowania w lotniczym przewozie osób a cywilnoprawna zasada swobody umów, poświęcony zagadnieniom umowy pasażerskiego przewozu lotniczego.

 


sama waga  System Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) w organizacjach lotniczych - nowa oferta Kancelarii

23.05.2014 | j.sz.

Rozszerzamy ofertę Kancelarii w zakresie naszej specjalizacji 'Prawo lotnicze'.

Kancelaria przygotowuje i wdraża rozwiązania z zakresu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) w organizacjach lotniczych.

W odpowiedzi na zgłaszane przez Naszych Klientów potrzeby związane z koniecznością wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem nawiązaliśmy ścisłą współpracę ze specjalistami z zakresu zarządzania bezpieczeństwem, z udokumentowanym wieloletnim doświadczeniem we wdrażaniu tych systemów w organizacjach lotniczych, transportowych, w tym w transporcie kolejowym, oraz w branży zbrojeniowej

 


 

sama waga EASA-CAA OPS/FTL Regional Workshop z udziałem pracowników naszej Kancelarii

17.05.2014 | j.sz.

W dniach 15-16 maja 2014 r. na Uczelni Łazarskiego w Warszawie odbywały się specjalistyczne warsztaty z udziałem pracowników EASA, dotyczące nowych rozwiązań prawnych w obszarze lotnictwa – skierowanych do operatorów lotniczych w zakresie zarobkowego przewozu lotniczego samolotami i śmigłowcami.

W warsztatach wziął aktywny udział pracownik Kancelarii specjalizujący się w zagadnieniach prawa lotniczego – mgr Jakub Sznajder.

 


 

sama waga Konferencja Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym 2014 w zarobkowym przewozie lotniczym CAT w Warszawie – nie mogło nas tam zabraknąć

16.05.2014 | j.sz.

Jak co roku na Uczelni Łazarskiego odbyła się Konferencja Bezpieczeństwa Lotów z udziałem pracowników Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Omówiono stan bezpieczeństwa w lotnictwie, szczególnie w obliczu nowych regulacji prawnych w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie (SMS).

W konferencji brał udział także specjalista w zakresie prawa lotniczego z naszej Kancelarii – mgr Jakub Sznajder.

 


 

sama waga Publikacja naukowa pracowników Kancelarii poświęcona Rozporządzeniu 261/2004 WE dotyczącemu ochrony praw pasażerów lotniczych

15.05.2014 | j.sz.

arbitraz

Ukazała się kolejna publikacja naukowa pracowników Kancelarii poświęcona prawu lotniczemu, będącemu jedną ze specjalizacji naszej Kancelarii.

W zbiorze pt. Arbitraż Między teorią a praktyką, pod red. J. Olszewskiego oraz B. Fuchs ukazał się artykuł autorstwa pracownika naszej Kancelarii – mgr Jakuba Sznajdera pt. Rola i miejsce alternatywnych metod rozwiązywania sporów w wykonywaniu postanowień Rozporządzenia 261/2004 WE przez władze lotnicze państw członkowskich UE.

 


 

sama waga Prawo wodne i prawo przewozowe tematem wystąpień pracowników Kancelarii na konferencji naukowej

16.04.2014 | j.sz.

W dniach 15-16 kwietnia 2014 r. odbyła się w Krakowie konferencja naukowa zorganizowana wspólnie przez Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz Uniwersytet Opolski pt. 50 lat Kodeksu Cywilnego. Sens i nonsens rekodyfikacji.

W konferencji wzięli udział pracownicy naszej Kancelarii.

R. pr. Agnieszka Sznajder przedstawiła, w ramach specjalizacji Kancelarii z zakresu prawa wodnego, referat pt. Woda jako przedmiot prawa własności. Z kolei mgr Jakub Sznajder zaprezentował wystąpienie pt. Kodeksowa regulacja umów przewozu i spedycji – geneza, ewolucja, perspektywy.

 


sama waga Występowanie gminy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi tematem wystąpienia pracowników Kancelarii na konferencji naukowej

10.04.2014 | j.sz.

W dniach 8-9 kwietnia 2014 r. w Stalowej Woli odbyła się czwarta z cyklu konferencja naukowa pt. 'Współczesne Problemy Wymiaru Sprawiedliwości IV Prawo sądowe w orzecznictwie TK' zorganizowana przez Katolicki Uniwersytet Lubelski.

W konferencji czynny udział wzięła r. pr. Agnieszka Sznajder, która przedstawiła referat nt. Gmina jako skarżący w postępowaniu przed sądami administracyjnymi na decyzje organu odwoławczego dla gminy niekorzystne wydane na skutek rozpatrzenia odwołania strony od decyzji organy gminy.

 


sama waga Wznowienie postępowania administracyjnego z powodu niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia - jako problem badawczy przedstawiony przez r. pr. Agnieszkę Sznajder na konferencji naukowej

08.04.2014 | j.sz.

W dniu 7 kwietnia 2014 r. odbyła się w Sandomierzu konferencja naukowa zorganizowana przez Katolicki Uniwersytet Lubelski pt. Skutki czynności procesowych w świetle standardów europejskich.

Głos w trakcie konferencji zabrała r. pr. Agnieszka Sznajder prezentując wystąpienie na temat: Wznowienie postępowania administracyjnego w państwach członkowskich Unii Europejskiej z powodu niezgodności prawomocnego orzeczenia z prawem wspólnotowym – europejskie standardy.

 


 

sama waga  Air Law and Technology - Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszki Sznajder partnerem konferencji prawa lotniczego w Rzeszowie

05.04.2014 | j.sz.

air law technology

Pragniemy poinformować, iż nasza Kancelaria wspierała finansowo i była partnerem zorganizowanej przez ELSA Poland w dniach 03-04 kwietnia 2014 r. konferencji naukowej poświęconej prawo lotniczemu.

Pracownik naszej Kancelarii - mgr Jakub Sznajder - w ramach konferencji przedstawił wystąpienie nt. Satus prawny załogi statku powietrznego w kontekście odpowiedzialności cywilnoprawnej jej członków.

Składamy serdecznie podziękowania Organizatorom za zaproszenie do udziału w konferencji, wpisującej się w naszą specjalizację 'Prawo lotnicze'. Cieszymy się, że mogliśmy uczestniczyć w tym ważnym wydarzeniu.

 


 

 

sama waga  Szkolenie z zakresu Prawa lotniczego dla uczniów Technikum Lotniczego w Warszawie

10.04.2014 | j.sz.

 

Wciąż rozwijamy się w obszarze naszej specjalizacji 'Prawo lotnicze'. Rozpoczęliśmy kolejne specjalistyczne szkolenie z Prawa lotniczego, tym razem dla uczniów Technikum nr 9 Lotniczego w Warszawie.

W okresie od kwietnia do grudnia 2014 r. nasza Kancelaria realizować będzie szkolenie z tematyki: Polskie prawo lotnicze i konwencje międzynarodowe. Szkolenie prowadzone jest w ramach projektu finansowanego ze środków europejskich realizowanego przez Uczelnię Techniczno Handlową im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie.

 


 

 

sama waga  Lotnictwo cywilne i wojskowe w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej - problemy i wyzwania. Konferencja w Akademii Obrony Narodowej z udziałem pracowników Kancelarii

26.03.2014 | j.sz.

Pracownik naszej Kancelarii w dniu 25 marca 2014 r. uczestniczył aktywnie w konferencji pt. Lotnictwo cywilne i wojskowe w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej – problemy i wyzwania, zorganizowanej przez Akademię Obrony Narodowej w Warszawie. 

Mgr Jakub Sznajder, w ramach naszej specjalizacji 'Prawo lotnicze', przedstawił zgromadzonym na konferencji wystąpienie nt. Problemy prawne użytkowania przestrzeni powietrznej przez cywilne i wojskowe bezzałogowe statki powietrzne w perspektywie europejskiej i krajowej.

Mgr Sznajder aktywnie wspiera rozwój krajowych regulacji prawnych w zakresie użytkowania bezzałogowych statków powietrznych, które w naszej ocenie decydować będą w najbliższych latach o rozwoju programów bezzałogowych w Polsce.


sama waga  Szkolenia dla pracowników Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

12.03.2014 | j.sz.

 

Z satysfakcją informujemy, że pracownicy naszej kancelarii zakończyli trwające w okresie od października 2013 r. do marca 2014 r. szkolenia prowadzone dla pracowników Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej - przede wszystkim kontrolerów ruchu lotniczego - z tematyki: Odpowiedzialność karna i cywilna w lotnictwie cywilnym. Szkolenia realizowane były na zlecenie PAŻP w ramach podwykonawstwa dla Sploit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Prowadzone szkolenie należało z pewnością do jednego z najbardziej wymagających w ramach naszej specjalizacji 'Prawo lotnicze', z uwagi na wąską i specjalistyczną tematykę oraz wymagające grono odbiorców - z tym większą satysfakcją odbieramy pozytywne oceny realizacji przez nas tego szkolenia. Wszystkim uczestnikom dziękujemy serdecznie za współpracę i aktywną postawę w trakcie szkolenia!


 

sama waga Szkolenia dla Centrum Informatyki Statystycznej z zakresu Kontroli zarządczej

11.02.2014 | j.sz.

Z przyjemnością informujemy, że r. pr. Agnieszka Sznajder zakończyła szkolenia prowadzone dla pracowników Centrum Informatyki Statystycznej z tematu: Kontrola zarządcza, elementy nowelizacji prawa pracy, procedury antymobbingowe, przeciwdziałanie zjawisku korupcji oraz warsztaty z polityki kadrowej w jednostkach administracji publicznej.

Szkolenia z zakresu kontroli zarządczej jak również dyscypliny finansów publicznych stanowią stały już element specjalizacji szkoleniowej naszej Kancelarii.

 


sama waga Realizacja obsługi prawnej dla Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w związku z realizacją Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

30.01.2014 | j.sz.

Z prawdziwą satysfakcją pragniemy poinformować o zakończeniu przez naszą Kancelarię realizacji prestiżowego zlecenia dla Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (Ministerstwa Rozwoju Regionalnego) związanego z obsługą prawną wybranych postępowań toczących się przed Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko.

Realizacja owego zlecenia stanowiła dla całego Zespołu Kancelarii wyzwanie, którego pomyślną realizację potwierdzają pozytywne referencje otrzymane od Ministerstwa. Dziękujemy wszystkim członkom Zespołu zaangażowanym w realizację tego przedsięwzięcia za ciężką i owocną pracę.

 


sama waga Praktyka przewozowa przewoźników lotniczych tematem wystąpienia pracownika Kancelarii na konferencji naukowej

16.11.2013 | j.sz.

W dniach 13-15 listopada 2013 r. odbyła się w Krakowie konferencja naukowa pt. 50 lat Konwencji wiedeńskiej o stosunkach konsularnych – praktyka i aktualne wyzwania, zorganizowana przez Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W konferencji wziął czynny udział pracownik Kancelarii – mgr Jakub Sznajder, który przedstawił poświęcony prawu lotniczemu oraz problematyce ochrony praw pasażerów lotniczych referat pt. Prawo powrotu obywateli polskich bez ważnego paszportu w praktyce przewozowej wybranych przewoźników lotniczych, a działalność polskich służb konsularnych.

 


sama waga Konferencja naukowa prawa lotniczego na Uczelni Łazarskiego w Warszawie z udziałem pracowników naszej Kancelarii

03.11.2013 | j.sz.

konf Waw Łazarski

W dniu 11 października 2013 r. w Uczelni Łazarskiego w Warszawie odbyła się konferencja poświęcona prawu lotniczemu pt. Internacjonalizacja i europeizacja prawa lotniczego.

Pracownik naszej kancelarii – mgr Jakub Sznajder podczas konferencji przedstawił, wspólnie z Panem Piotrem Fastnacht-Stupnickim, referat pt. Polska Bibliografia Prawa Lotniczego 1901-2012 – poświęcony prawu lotniczemu, będącemu jedną ze specjalizacji naszej Kancelarii.

 


 

 

sama waga Konferencja naukowa prawa lotniczego na Uniwersytecie Warszawskim z udziałem pracowników naszej Kancelarii

02.11.2013 | j.sz.

waw 1 mini

W dniach 17-18 października 2013 odbyła się zorganizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego konferencja naukowa pt. ‘50 lat konwencji tokijskiej – bezpieczeństwo żeglugi lotniczej z perspektywy przestrzeni powietrznej i kosmicznej’ poświęcona ‘Prawu lotniczemu’ stanowiącego jedną ze specjalizacji naszej Kancelarii.

Pracownik naszej Kancelarii - mgr Jakub Sznajder wziął aktywny udział w tej konferencji, zabierając głos w dyskusji dotyczącej prawnych aspektów użytkowania bezzałogowych statków powietrznych.

 


sama waga Problematyka usług zarządzania portami lotniczymi i obsługi naziemnej tematem wystąpienia pracownika Kancelarii na konferencji naukowej

25.10.2013 | j.sz.

konferencja IMG 0096

(zdjęcie: organizatorzy)

W dniu 24 października 2013 r. odbyła się zorganizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie konferencja naukowa na temat: Skarb Państwa a działalność gospodarcza.

Pracownik Kancelarii – mgr Jakub Sznajder przedstawił na konferencji referat poświęcony prawu lotniczemu, stanowiącemu jedną ze specjalizacji naszej Kancelarii, pt. Problemy prawne w relacjach Skarbu Państwa i przedsiębiorców prywatnych w zakresie działalności gospodarczej w sektorze usług zarządzania portami lotniczymi i obsługi naziemnej.