image1 image2 image3

sama waga Zgoda uczestników scalenia na szacunek gruntów

mgr A Pięta apl radcowski

mgr Agnieszka Pięta | 11.10.2022 | Aplikant radcowski

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, zgodę na dokonany szacunek gruntów, lasów oraz sadów, ogrodów, chmielników i innych upraw specjalnych uczestnicy scalenia wyrażają w formie uchwały. Uchwała w tym przedmiocie zapada na zebraniu zwołanym przez starostę, w obecności co najmniej połowy liczby uczestników scalenia, większością trzech czwartych głosów. Skuteczność takiej zgody jest jednak obwarowana innymi – niż tylko wymagane kworum i wymagana większość głosów, warunkami. Jakimi?


Prawidłowe zawiadomienie o celu zebrania uczestników scalenia

Istotną kwestią w kontekście wyrażenia zgody na dokonany szacunek gruntów jest kwestia prawidłowego zawiadomienia uczestników scalenia o planowanym – w celu wyrażenia takiej zgody – zebraniu uczestników scalenia ijego przewidywanym przebiegu. Starosta (jako organ dokonujący zawiadomienia), nie może w tym zakresie wprowadzać uczestników scalenia w błąd, na przykład poprzez wskazanie, że zebranie będzie dotyczyło nie wyrażenia zgody na dokonany szacunek gruntów, a jedynie ustalenia zasad szacowania (które jest określane na mocy zupełnie odrębnej uchwały, wydawanej na mocy odrębnego przepisu).


Skutki nieprawidłowego zawiadomienia o zebraniu

Nieprawidłowe zawiadomienie przez starostę uczestników scalenia o celu planowanego zebrania ma doniosłe prawnie skutki. Jak wskazano w wyrok WSA w Rzeszowie z 23.03.2016 r., II SA/Rz 868/15, LEX nr 2023528.„Ponieważ informacja Starosty o przedmiocie zwoływanego zebrania nie odpowiadała rzeczywistemu jego celowi, to uchwała z dnia 5 grudnia 2012 r. o wyrażeniu zgody na dokonany szacunek porównawczy gruntów wsi T., gminy (...) woj. (...), jako podjęta z naruszeniem art. 13 ust. 1, 2 i 3 ustawy scaleniowej, nie mogła stanowić podstawy do kontynuowania czynności postępowania scaleniowego w tym wydania decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów. Doprowadziło to w istocie do istotnego naruszenia przez organy obu instancji przepisu art. 8 ust. 1 i 2 ustawy scaleniowej, skoro zatwierdzono scalenie gruntów w oparciu o wadliwie podjętą uchwałę o wyrażeniu zgody na dokonany szacunek.”

 scalenia gruntów zgoda uczestników

freeimages.com

Konsekwencje naruszenia przepisów dotyczących zgody na szacunek gruntów

Naruszenie przez organ prowadzący postępowanie w przedmiocie scalenia gruntów art. 13 ustawy o scalaniu i wymiany gruntów, otwiera uczestnikom scalenia możliwość kwestionowania legalności decyzji przed organem odwoławczym, jak również przed sądem administracyjnym. Znaczne poważniejsze konsekwencje powoduje natomiast udokumentowany brak zgody na szacunek gruntów uczestników wymiany – w takiej sytuacji bowiem, postępowanie wymienne ulega umorzeniu.
Uczestnicy postępowania scaleniowego, bądź uczestnicy postępowania w przedmiocie wymiany gruntów – którzy nie są zadowoleni z treści decyzji o zatwierdzeniu projektu podziału gruntów i dążą do jej uchylenia – powinni zatem dokładnie zbadać kwestię prawidłowości wyrażenia zgody na szacunek gruntów (zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym).

 

Problematyka prawnej regulacji prowadzenia gospodarstw rolnych jest jedną ze specjalizacji naszej kancelarii.

Jeżeli napotkałeś na problemy w tej dziedzinie - jesteśmy gotowi, aby je rozwiązać.

Skorzystaj z naszego doświadczenia - skontaktuj się z nami.