image1 image2 image3

radca prawny rzeszow Jak zmienić pozwolenie wodnoprawne, aby uniknąć naliczania opłaty podwyższonej

02.07.2018 r. | a.sz.

operat wodnoprawny 

Zgodnie z art. 280 Prawa wodnego obowiązującego od 1 stycznia 2018 r., w razie korzystania z usług wodnych polegających na poborze wód podziemnych lub wód powierzchniowych z przekroczeniem warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym, ponosi się opłatę podwyższoną. Jeżeli okaże się więc, że ilość pobieranych wód przekracza wartości wynikające z pozwolenia wodnoprawnego, wówczas może dojść do nałożenia opłaty podwyższonej.

Na podstawie art. 562 prawa wodnego, organy właściwe w sprawach pozwoleń wodnoprawnych, w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r., na wniosek zainteresowanych zakładów mogą dokonać zmiany pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód powierzchniowych lub wód podziemnych lub pozwoleń zintegrowanych w zakresie poboru wód powierzchniowych lub wód podziemnych, ustalając w tych pozwoleniach rzeczywiste maksymalne ilości pobieranej wody przez te zakłady. Taka zmiana pozwolenia wodnoprawnego ma umożliwić zakładom unikanie opłat podwyższonych, ale także minimalizowanie opłat za usługi wodne za pobór wód. Problem jednak w tym, że ustawodawca nie wskazał, ani nie wyjaśnił, jak skonstruować taki wniosek, ani też w jakim trybie następuje zmiana. W konsekwencji nie wiadomo, czy zmiana taka może nastąpić wyłącznie na podstawie wspomnianego art. 562 prawa wodnego, czy też w innym trybie.

Mówiąc o innych możliwościach zmiany pozwolenia wodnoprawnego we wspomnianym zakresie należałoby rozważyć, czy czasem nie sięgnąć do przepisów kodeksu postępowania administracyjnego dotyczących zmiany decyzji. Niektóre organy stoją na stanowisku, że taka zmiana jest możliwa wyłącznie poprzez wygaszenie dotychczasowego pozwolenia wodnoprawnego i wystąpienie z wnioskiem o wydanie nowej decyzji. W praktyce może to jednak oznaczać, że decyzja zostanie wygaszona, a zakład nie dostanie nowej. Problem może pojawić się głównie w sytuacji, gdy zakład będzie chciał zwiększyć ilość pobieranych wód wskazaną w pozwoleniu wodnoprawnym. Powstaje też wątpliwość, co do tego, czy do takiego wniosku należy przedłożyć nowy operat wodnoprawny, czy wystarczy wskazać, że w rzeczywistości ilość pobieranych wód lub odprowadzanych ścieków jest inna niż wynikająca z treści pozwolenia wodnoprawnego.

Zmiana pozwolenia wodnoprawnego poprzez ustalenie rzeczywistej ilości pobieranej wody powinna po pierwsze umożliwić unikanie opłaty podwyższonej, a po drugie służyć do zmniejszenia opłaty za usługi wodne, jeśli ilość rzeczywiście pobieranych wód lub odprowadzanych ścieków jest mniejsza niż wynika z treści pozwolenia. Ustawodawca nie pozostawił wskazówek, co do treści wniosku o zmianę pozwolenia wodnoprawnego w trybie art. 562 prawa wodnego. Niemniej jednak, w przypadku zamiaru skorzystania z tej procedury, należy zachować dużą ostrożność, aby uniknąć potencjalnych, negatywnych konsekwencji niezachowania właściwego trybu.

 

Jeśli macie Państwo pytania lub wątpliwości odnoszące się do prawa wodnego, a w szczególności opłat podwyższonych i opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią.

Nasza kancelaria oferuje pomoc w sporządzaniu reklamacji od informacji o wysokości opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

Informujemy również, że radca prawny Agnieszka Sznajder prowadzi szkolenia z nowego prawa wodnego, w tym dotyczące zasad, trybu i sposobu naliczania opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Szkolenia są prowadzone na podstawie umów cywilnoprawnych poza działalnością gospodarczą w formie Kancelarii Radcy Prawnego.

Od wielu lat specjalizujemy się w prawie wodnym - skutecznie reprezentując Naszych Klientów na terenie całego kraju.