image1 image2 image3

Artykuły

sama waga Uchwalanie przepisów porządkowych w gminie 

11.08.2013 | k.h.

płot

Czy straż miejska może egzekwować od nas przepisy porządkowe, które uchwaliła rada gminy? Czy za nieprzestrzeganie przepisów gminnych możemy zostać ukarani mandatem?

Oprócz aktów prawa miejscowego, zgodnie z art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 1990, nr 16, poz. 95 z późn. zm.), w zakresie nie uregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących rada gminy może wydawać przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.

Czytaj więcej...

 

 


 

sama waga Zasób nieruchomości Skarbu Państwa pokrytych wodami powierzchniowymi płynącymi i przechodzenie gruntów do tego zasobu – wybrane zagadnienia

01.08.2013 | j.sz.

jezioro

Nieruchomości gruntowe stanowią zróżnicowaną grupę. Z punktu widzenia różnych ustaw klasyfikowane są m.in. według klas bonitacyjnych lub też według ich przeznaczenia, na przykład do celów rolniczych, budowlanych, przemysłowych, rekreacyjnych, etc. Część nieruchomości gruntowych może zostać włączona, w drodze specjalnego postępowania, do zasobu nieruchomości pokrytych wodami, należących do Skarbu Państwa.

Art. 14a ust. 1 ustawy prawo wodne stanowi, iż grunty pokryte wodami powierzchniowymi płynącymi, stanowiącymi własność Skarbu Państwa, są zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, do którego nie stosuje się przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Czytaj więcej...

 


 

sama waga Przedawnienie czesnego za studia

31.07.2013 | j.sz.

klasa

Zaleganie z czesnym przez studentów to częste zjawisko. Sporna pozostaje kwestia po upływie jakiego czasu roszczenie o zapłatę czesnego się przedawnia.

Sąd Okręgowy w Słupsku w sprawie o sygn. IV Ca 328/13 stwierdził, że umowa zawierana przez studentów z uczelnią rodzi zobowiązanie szczególnego rodzaju, gdzie obowiązek dłużnika do spełnienia świadczenia może być skutecznie egzekwowany w terminach innych, niż ma to miejsce przy umowie zlecenia.

Czytaj więcej...

 


 

sama waga Umowa deweloperska nie może być uznana za umowę przedwstępną

28.07.2013 | j.sz.

loft

Czy jeżeli deweloper żąda zapłaty z góry całej ceny  za mieszkanie, które dopiero zamierza wybudować - czy mamy do czynienia z umową przedwstępną sprzedaży nieruchomości?

W ostatnich dniach Sąd Najwyższy wydał wyrok w sprawie o sygn. II CSK 575/12, w którym stwierdził, iż umowa z deweloperem przewidująca długi okres pomiędzy zapłatą za mieszkanie, a przeniesieniem własności lokalu nie jest umową przedwstępną, ale umową deweloperską, której niewykonanie naraża dewelopera na konieczność zapłaty odszkodowania.

W rozpatrywanej sprawie osoby fizyczne zawarły z deweloperem umowę, określoną w jej treści jako umowa przedwstępna. W postanowieniach umowy przewidziano, że deweloper w nieczynnej fabryce wykona lofty, a kupujący miał po stwierdzeniu prawidłowego postępu prac zapłacić całą cenę mieszkania, zanim zostało ono faktycznie oddane do użytku i przekazane nabywcy.

Mieszkania stanowiące przedmiot umowy miały zostać wykonane przez dewelopera w przyszłości. Całość ceny za mieszkanie miała zostać zapłacona przed zawarciem umowy o przeniesienie własności nieruchomości. Jak stwierdził Sąd Najwyższy w ustnym uzasadnieniu, w umowie przedwstępnej natomiast ustala się zaliczkę lub zadatek i określa się, że całość ceny nieruchomości zostanie zapłacona po przeniesieniu własności – tj. przy zawarciu umowy przyrzeczonej.

 


sama waga Podróż służbowa, a wykonywanie pracy

27.07.2013 | p.ł.

wyjazd

Czy pracownik będąc w podróży służbowej wykonuje pracę, w rozumieniu przepisów prawa pracy, tak jakby przebywał w zakładzie pracy?

Zgodnie z definicją zawartą w art. 775 k.p. podróżą służbową jest wykonywanie, na polecenie pracodawcy, czynności służbowych poza siedzibą pracodawcy albo poza stałym miejscem wykonywania pracy. Wyrokiem z 22 lutego 2008 r. sygn. akt. I PK 208/07 Sąd Najwyższy doprecyzował, że nieodłączną przesłanką pracy wykonywanej w ramach podróży służbowej jest z góry oznaczony termin jej wykonania. Ponadto wykładania przepisu art. 775 k.p. wskazuje na incydentalny, tymczasowy i krótkotrwały charakter podróży służbowej. Wykonywanie zadania służbowego w rozumieniu tego przepisu nie jest wykonywaniem pracy określonego rodzaju, wynikającej z zatrudnienia, ta bowiem nigdy nie jest incydentalna.

Czytaj więcej...

 


 

sama waga Jak sklep internetowy ma rozliczać kwotę przeznaczoną na koszty przesyłki?

26.07.2013 | j.sz.

skrzynka


W ostatnich dniach ukazała się znacząca interpretacja podatkowa dotycząca problemu, który napotyka każdy sklep internetowy w naszym kraju. Czy kwota wpłacona przez kupującego na pokrycie kosztów wysłania zakupionego towaru powiększa przychód sprzedawcy i jako taka, powinna podlegać opodatkowaniu, czy też przychodu nie stanowi?

Warszawska Izba Skarbowa w interpretacji indywidualnej z dnia 9 lipca 2013 r. o zn. IPPB1/415-469/13-4/ES. W treści tej interpretacji czytamy, że: „środki pieniężne, które wpływają na rachunek podatniczki na pokrycie zobowiązań kupującego (mocodawcy) wobec dostawcy (tj. przesyłki paczki Pocztą Polska), nie zwiększają podstawy opodatkowania jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej”. Co to oznacza?


Czytaj więcej...

 


 

sama waga Zmiany ustawy o radcach prawnych

26.07.2013 | p.ł.

waga

W ostatnich miesiącach dokonano poważnych zmian w zakresie prawnej regulacji zasad wykonywania zawodu radcy prawnego. Zmianie uległy również przepisy określające zasady dostępności tego zawodu.

Ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (tzw. ustawa deregulacyjna) zmienią się zasady dostępu do zawodu radcy prawnego. Istotne zmiany objęły nie tylko dostęp do zawodu ale także uporządkowały odbywanie aplikacji radcowskiej.

Na mocy omawianej ustawy rozszerza się krąg osób mogących ubiegać się bezpośrednio o wpis na listę radców prawnych. Do radców, starszych radców Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, którzy przez okres co najmniej 3 lat pracowali w tym charakterze, dołączyli komornicy wykonujący zawód komornika przez okres co najmniej 3 lat.

Czytaj więcej...

 


 

 

sama waga

 Odszkodowanie za słupy energetyczne posadowione na prywatnej działce? To jest możliwe!

24.07.2013 | k.h.

slupy

Ilość atrakcyjnych działek z możliwością zabudowy zmniejsza się. Właściciele wielu działek ze zdumieniem odkrywają, że nie mogą inwestować na swoich nieruchomościach w swobodny sposób. Powodem najczęściej są instalacje, stanowiące część przedsiębiorstw przesyłowych, w tym przede wszystkim rurociągi i słupy energetyczne, które kilkadziesiąt lat temu umieszczano na działkach, nie zabiegając nawet o zgodę właścicieli...

Kwestie prawne dotyczące usunięcia urządzeń w postaci słupów energetycznych z nieruchomości regulowane są nie tylko ustawą z dnia ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, ale także starszymi aktami prawnymi, a mianowicie ustawą z dnia 28 czerwca 1950 r. o powszechnej elektryfikacji wsi i osiedli, odnoszącą się swoimi regulacjami do akcji elektryfikacji mającej miejsce w latach pięćdziesiątych XX wieku. W latach 50-tych - 70-tych minionego wieku często właściciele gruntów wyrażali zgodę dorozumianą na posadowienie urządzeń na ich gruncie. Warto mieć na uwadze, również to, że zdarzały się sytuacje gdzie „stawiono” urządzenia na gruncie bez wiedzy ich właścicieli. Tak więc w przypadku żądania usunięcia urządzeń energetycznych posadowionych na nieruchomości latach 50-70 minionego wieku, zastosowanie będzie miała ustawa z 1950 r.

Czytaj więcej...

 


 

sama waga Odpowiedzialność za wypadek komunikacyjny w polskim prawie cywilnym - wybrane zagadnienia

16.07.2013 | j.sz.

autko

Odpowiedzialność za wypadek komunikacyjny stanowi złożone zagadnienie prawne. Kształtuje się ona różnie w zależności od osoby kierowcy i stosunku jaki łączy go z samym pojazdem, jak również niejednokrotnie od rodzaju pojazdu.

Przedstawiamy krótką prezentację multimedialną dotyczącą problematyki odpowiedzialności za wypadek komunikacyjny w polskim prawie - opracowaną na potrzeby dydaktyczne przez pracowników Kancelarii, w oparciu o regulację kodeksową oraz wybrane orzecznictwo w tym zakresie.

Pobierz prezentację - 853 kb

 


 

sama waga Okres przedawnienia kosztów komorniczych

16.07.2013 | m.ł.

 sąd1

Egzekucja przez komornika kosztów niezbędnych do celowego przeprowadzenia egzekucji jest dopuszczalna po wydaniu postanowienia o ich ustaleniu. Rozstrzygnięcie o kosztach niezbędnych do celowego przeprowadzenia egzekucji musi nastąpić w postępowaniu, którego przeprowadzeniem koszty te zostały wywołane. Komornik rozstrzyga w tym zakresie o kosztach egzekucji świadczeń pieniężnych, w zakresie należnej mu opłaty, na podstawie art. 49 ust. 4 u.k.s.e., a co do pozostałych kosztów na podstawie art. 770 zd. 1 k.p.c.

Zgodnie z art. 770 k.p.c., koszty niezbędne do celowego przeprowadzenia egzekucji obciążają dłużnika. Koszty te ściąga się wraz z egzekwowanym roszczeniem (zd. drugie), zaś koszt egzekucji ustala postanowieniem komornik, jeśli przeprowadzenie egzekucji należy do niego (zd. trzecie). Z art. 770[1] k.p.c. wynika natomiast, że prawomocne postanowienie komornika w przedmiocie kosztów podlega wykonaniu po uprawomocnieniu się bez potrzeby zaopatrywania go w klauzulę wykonalności. 

Czytaj więcej...

 


 

sama waga Pojęcie wypadku przy pracy

15.07.2013 | k.h.

hala

Jakie zdarzenie w świetle prawa będzie wypadkiem przy pracy? Czy każda groźna sytuacja w zakładzie pracy będzie mogła być uznana za wypadek? Czy wypadek samochodowy w drodze do pracy może być uznany za wypadek przy pracy? Każdy pracownik powinien znać definicję wypadku przy pracy.

Pojęciem wypadku określa się zdarzenie nagłe, nieplanowane i niepożądane, którego skutkiem jest uraz.

Wypadki można podzielić na zawodowe – związane z pracą oraz na wypadki pozazawodowe.

Wśród wypadków zawodowych należy wskazać:

  • wypadki przy pracy,
  • wypadki zrównane z wypadkami przy pracy,
  • wypadek w drodze do pracy i z pracy, a także
  • wypadek przy pracy rolniczej.

Czytaj więcej...

 


 

sama waga Obowiązki pracodawcy w razie wystąpienia wypadku przy pracy

14.07.2013 | k.h.

okular

Wypadki przy pracy – chociaż nie powinny – zdarzają się jednak w każdym zakładzie pracy. W razie wypadku prawo nakłada na pracodawcę szereg obowiązków, których nieprzestrzeganie może nieść ze sobą wiele negatywnych konsekwencji dla pracodawcy. Pracownik, we własnym interesie także powinien dopilnować, by pracodawca tych obowiązków dopełnił, również po to, aby w przyszłości nie mieć problemu z uzyskaniem należnych świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

Udzielenie poszkodowanym pierwszej pomocy i podjęcie działań eliminujących zagrożenia, są obowiązkami, które pracodawca powinien wykonać w pierwszej kolejności.

Do chwili ustalenia przyczyn, okoliczności wypadku, miejsce zdarzenia powinno być zabezpieczone przed uruchomieniem urządzeń, a także dostępem osób niepowołanych. Pracodawca, wraz ze społecznym inspektorem pracy, wydaje zgodę na uruchomienie urządzeń i maszyn, a w razie zaistnienia wypadku śmiertelnego, zbiorowego, ciężkiego – zgoda jest wydawana po konsultacjach z prokuratorem i inspektorem pracy.

Czytaj więcej...

 


 

sama waga Krąg stron postępowania administracyjnego wszczętego z urzędu

13.07.2013 | a.sz.

papiery

Stale pojawiają się problemy z prawidłowym ustaleniem kręgu podmiotów, które w przypadku wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego, powinny zostać uznane przez organ za stronę tego postępowania.

Art. 28 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) określa krąg stron postępowania administracyjnego wskazując, iż stroną tego postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Czytaj więcej...

 


 

sama waga Czas pracy pracowników niepełnosprawnych – wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie K 17/2011

11.07.2013 | a.sz.

wozek

Wyrokiem z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie K. 17/2011 Trybunał Konstytucyjny uznał art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw, w zakresie, w jakim uzależnia zastosowanie skróconego czasu pracy do osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności od uzyskania zaświadczenia lekarskiego o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy, za niezgodny z art. 2 w związku z art. 69 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
 


sama waga Opodatkowanie spółek komandytowych

11.07.2013 | a.sz.

grosz

Aktualnie wspólnik spółki komandytowej będący osobą fizyczną, bez względu na to, czy jest komandytariuszem, czy też komplementariuszem, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu przychodu z udziału w spółce.

Oznacza to, że w podatku dochodowym od osób fizycznych nie występuje przychód spółki osobowej oraz odrębnie przychód jej wspólników (zob. np. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 stycznia 2011 r. II FSK 1731/2009).

Trwają prace nad projektem zmiany m. in. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w ten sposób, że spółki komandytowe zostaną włączone w zakres podmiotowy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Oznacza to, że oprócz opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodów z tytułu udziałów w spółce komandytowej, dodatkowo dochód spółki komandytowej będzie opodatkowany podatkiem dochodowym od osób prawnych.

 sama waga Dochodzenie odszkodowania za błędy medyczne – postępowanie przed wojewódzkimi komisjami ds. orzekania o błędach medycznych

11.07.2013 | m.ł.

operacja

Obecnie funkcjonuje nowa, uproszczona procedura dochodzenia odszkodowania za błędy medyczne. W przypadku utraty zdrowia wskutek błędu medycznego - warto rozważyć złożenie wniosku do wojewódzkiej komisji ds. orzekania o błędach medycznych.

Od 1 stycznia 2012 r., pacjenci poszkodowani w wyniku błędów medycznych mogą dochodzić odszkodowania i zadośćuczynienia na nowych zasadach.

Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku o ustalenie błędu medycznego do wojewódzkiej komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. Wniosek wnosi się w terminie 1 roku od dnia, w którym podmiot składający wniosek dowiedział się o zakażeniu, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia albo nastąpiła śmierć pacjenta, jednakże termin ten nie może być dłuższy niż 3 lata od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie skutkujące zakażeniem, uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia albo śmiercią pacjenta.

Czytaj więcej...

 


 

sama waga Jakie roboty budowlane nie wymagają pozwolenia na budowę?

10.07.2013 | a.sz.

altana

Budujesz altanę, szopę na narzędzia, a może oczko wodne? Warto wiedzieć, jaki rodzaj budowy wymaga tylko zgłoszenia robót budowlanych, a kiedy należy uzyskać pozwolenie na budowę.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) dokonuje podziału robót budowlanych, na te których rozpoczęcie wymaga pozwolenia na budowę, dokonania zgłoszenia oraz te, które nie wymagają ani uzyskania pozwolenia na budowę ani dokonania zgłoszenia. Pojęcie robót budowlanych zostało zdefiniowane w ustawie jako budowa, przebudowa, montaż, remont lub rozbiórka obiektu budowlanego. Organem właściwym w sprawach pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych jest starosta.

Czytaj więcej...

 


 

sama waga Wypadek przy pracy – jednorazowe odszkodowanie z ZUS

10.07.2013 | k.h.

 winda

Płacisz co miesiąc składki na ZUS? Miałeś wypadek w pracy? Należy Ci się odszkodowanie…

Pracownik poszkodowany w wypadku przy pracy ma prawo do uzyskania odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu, które jest wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, po ustaleniu jakiego uszczerbku doznał pracownik.

Jednorazowe odszkodowanie przysługuje ubezpieczonemu, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Za stały uszczerbek na zdrowiu uważa się takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu nierokujące poprawy.

Za długotrwały uszczerbek na zdrowiu uważa się takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu na okres przekraczający 6 miesięcy, mogące ulec poprawie. Oceny stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz jego związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową dokonuje się po zakończeniu leczenia i rehabilitacji.

Odszkodowanie przysługuje w wysokości zależnej od stopnia uszczerbku na zdrowiu.

Czytaj więcej...


sama waga  Przewidywane zmiany w zakresie pozwoleń na budowę

10.07.2013 | j.sz.

budowa

Budowa części domów nie będzie wymagała uzyskiwania kosztownych i czasochłonnych pozwoleń na budowę. Przeczytaj co zmieni się w tym zakresie.

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej opublikowało projekt założeń do zmiany ustawy Prawo budowlane w zakresie m.in. procedur uzyskiwania pozwolenia na budowę.

Jak podaje Ministerstwo – celem zmian jest uproszczenie procesu budowlanego, a ich efektem ma być skrócenie czasu trwania procedur, a w efekcie poprawa warunków prowadzenia działalności inwestycyjnej.

Projekt przewiduje rezygnację z wymogu uzyskania pozwolenia na budowę dla jednorodzinnych budynków mieszkalnych, których obszar oddziaływania nie wykracza poza granice działki objętej inwestycją oraz które nie oddziaływają negatywnie na środowisko. W takim przypadku uznano, że cele postępowania budowlanego zostaną należycie zabezpieczone poprzez instytucję zgłoszenia z projektem budowlanym.

Czytaj więcej...