image1 image2 image3

Artykuły

sama waga Okres przedawnienia kosztów komorniczych

16.07.2013 | m.ł.

 sąd1

Egzekucja przez komornika kosztów niezbędnych do celowego przeprowadzenia egzekucji jest dopuszczalna po wydaniu postanowienia o ich ustaleniu. Rozstrzygnięcie o kosztach niezbędnych do celowego przeprowadzenia egzekucji musi nastąpić w postępowaniu, którego przeprowadzeniem koszty te zostały wywołane. Komornik rozstrzyga w tym zakresie o kosztach egzekucji świadczeń pieniężnych, w zakresie należnej mu opłaty, na podstawie art. 49 ust. 4 u.k.s.e., a co do pozostałych kosztów na podstawie art. 770 zd. 1 k.p.c.

Zgodnie z art. 770 k.p.c., koszty niezbędne do celowego przeprowadzenia egzekucji obciążają dłużnika. Koszty te ściąga się wraz z egzekwowanym roszczeniem (zd. drugie), zaś koszt egzekucji ustala postanowieniem komornik, jeśli przeprowadzenie egzekucji należy do niego (zd. trzecie). Z art. 770[1] k.p.c. wynika natomiast, że prawomocne postanowienie komornika w przedmiocie kosztów podlega wykonaniu po uprawomocnieniu się bez potrzeby zaopatrywania go w klauzulę wykonalności. 

Czytaj więcej...

 


 

sama waga Pojęcie wypadku przy pracy

15.07.2013 | k.h.

hala

Jakie zdarzenie w świetle prawa będzie wypadkiem przy pracy? Czy każda groźna sytuacja w zakładzie pracy będzie mogła być uznana za wypadek? Czy wypadek samochodowy w drodze do pracy może być uznany za wypadek przy pracy? Każdy pracownik powinien znać definicję wypadku przy pracy.

Pojęciem wypadku określa się zdarzenie nagłe, nieplanowane i niepożądane, którego skutkiem jest uraz.

Wypadki można podzielić na zawodowe – związane z pracą oraz na wypadki pozazawodowe.

Wśród wypadków zawodowych należy wskazać:

  • wypadki przy pracy,
  • wypadki zrównane z wypadkami przy pracy,
  • wypadek w drodze do pracy i z pracy, a także
  • wypadek przy pracy rolniczej.

Czytaj więcej...

 


 

sama waga Obowiązki pracodawcy w razie wystąpienia wypadku przy pracy

14.07.2013 | k.h.

okular

Wypadki przy pracy – chociaż nie powinny – zdarzają się jednak w każdym zakładzie pracy. W razie wypadku prawo nakłada na pracodawcę szereg obowiązków, których nieprzestrzeganie może nieść ze sobą wiele negatywnych konsekwencji dla pracodawcy. Pracownik, we własnym interesie także powinien dopilnować, by pracodawca tych obowiązków dopełnił, również po to, aby w przyszłości nie mieć problemu z uzyskaniem należnych świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

Udzielenie poszkodowanym pierwszej pomocy i podjęcie działań eliminujących zagrożenia, są obowiązkami, które pracodawca powinien wykonać w pierwszej kolejności.

Do chwili ustalenia przyczyn, okoliczności wypadku, miejsce zdarzenia powinno być zabezpieczone przed uruchomieniem urządzeń, a także dostępem osób niepowołanych. Pracodawca, wraz ze społecznym inspektorem pracy, wydaje zgodę na uruchomienie urządzeń i maszyn, a w razie zaistnienia wypadku śmiertelnego, zbiorowego, ciężkiego – zgoda jest wydawana po konsultacjach z prokuratorem i inspektorem pracy.

Czytaj więcej...

 


 

sama waga Krąg stron postępowania administracyjnego wszczętego z urzędu

13.07.2013 | a.sz.

papiery

Stale pojawiają się problemy z prawidłowym ustaleniem kręgu podmiotów, które w przypadku wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego, powinny zostać uznane przez organ za stronę tego postępowania.

Art. 28 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) określa krąg stron postępowania administracyjnego wskazując, iż stroną tego postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Czytaj więcej...

 


 

sama waga Czas pracy pracowników niepełnosprawnych – wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie K 17/2011

11.07.2013 | a.sz.

wozek

Wyrokiem z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie K. 17/2011 Trybunał Konstytucyjny uznał art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw, w zakresie, w jakim uzależnia zastosowanie skróconego czasu pracy do osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności od uzyskania zaświadczenia lekarskiego o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy, za niezgodny z art. 2 w związku z art. 69 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
 


sama waga Opodatkowanie spółek komandytowych

11.07.2013 | a.sz.

grosz

Aktualnie wspólnik spółki komandytowej będący osobą fizyczną, bez względu na to, czy jest komandytariuszem, czy też komplementariuszem, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu przychodu z udziału w spółce.

Oznacza to, że w podatku dochodowym od osób fizycznych nie występuje przychód spółki osobowej oraz odrębnie przychód jej wspólników (zob. np. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 stycznia 2011 r. II FSK 1731/2009).

Trwają prace nad projektem zmiany m. in. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w ten sposób, że spółki komandytowe zostaną włączone w zakres podmiotowy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Oznacza to, że oprócz opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodów z tytułu udziałów w spółce komandytowej, dodatkowo dochód spółki komandytowej będzie opodatkowany podatkiem dochodowym od osób prawnych.

 sama waga Dochodzenie odszkodowania za błędy medyczne – postępowanie przed wojewódzkimi komisjami ds. orzekania o błędach medycznych

11.07.2013 | m.ł.

operacja

Obecnie funkcjonuje nowa, uproszczona procedura dochodzenia odszkodowania za błędy medyczne. W przypadku utraty zdrowia wskutek błędu medycznego - warto rozważyć złożenie wniosku do wojewódzkiej komisji ds. orzekania o błędach medycznych.

Od 1 stycznia 2012 r., pacjenci poszkodowani w wyniku błędów medycznych mogą dochodzić odszkodowania i zadośćuczynienia na nowych zasadach.

Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku o ustalenie błędu medycznego do wojewódzkiej komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. Wniosek wnosi się w terminie 1 roku od dnia, w którym podmiot składający wniosek dowiedział się o zakażeniu, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia albo nastąpiła śmierć pacjenta, jednakże termin ten nie może być dłuższy niż 3 lata od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie skutkujące zakażeniem, uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia albo śmiercią pacjenta.

Czytaj więcej...

 


 

sama waga Jakie roboty budowlane nie wymagają pozwolenia na budowę?

10.07.2013 | a.sz.

altana

Budujesz altanę, szopę na narzędzia, a może oczko wodne? Warto wiedzieć, jaki rodzaj budowy wymaga tylko zgłoszenia robót budowlanych, a kiedy należy uzyskać pozwolenie na budowę.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) dokonuje podziału robót budowlanych, na te których rozpoczęcie wymaga pozwolenia na budowę, dokonania zgłoszenia oraz te, które nie wymagają ani uzyskania pozwolenia na budowę ani dokonania zgłoszenia. Pojęcie robót budowlanych zostało zdefiniowane w ustawie jako budowa, przebudowa, montaż, remont lub rozbiórka obiektu budowlanego. Organem właściwym w sprawach pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych jest starosta.

Czytaj więcej...

 


 

sama waga Wypadek przy pracy – jednorazowe odszkodowanie z ZUS

10.07.2013 | k.h.

 winda

Płacisz co miesiąc składki na ZUS? Miałeś wypadek w pracy? Należy Ci się odszkodowanie…

Pracownik poszkodowany w wypadku przy pracy ma prawo do uzyskania odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu, które jest wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, po ustaleniu jakiego uszczerbku doznał pracownik.

Jednorazowe odszkodowanie przysługuje ubezpieczonemu, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Za stały uszczerbek na zdrowiu uważa się takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu nierokujące poprawy.

Za długotrwały uszczerbek na zdrowiu uważa się takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu na okres przekraczający 6 miesięcy, mogące ulec poprawie. Oceny stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz jego związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową dokonuje się po zakończeniu leczenia i rehabilitacji.

Odszkodowanie przysługuje w wysokości zależnej od stopnia uszczerbku na zdrowiu.

Czytaj więcej...


sama waga  Przewidywane zmiany w zakresie pozwoleń na budowę

10.07.2013 | j.sz.

budowa

Budowa części domów nie będzie wymagała uzyskiwania kosztownych i czasochłonnych pozwoleń na budowę. Przeczytaj co zmieni się w tym zakresie.

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej opublikowało projekt założeń do zmiany ustawy Prawo budowlane w zakresie m.in. procedur uzyskiwania pozwolenia na budowę.

Jak podaje Ministerstwo – celem zmian jest uproszczenie procesu budowlanego, a ich efektem ma być skrócenie czasu trwania procedur, a w efekcie poprawa warunków prowadzenia działalności inwestycyjnej.

Projekt przewiduje rezygnację z wymogu uzyskania pozwolenia na budowę dla jednorodzinnych budynków mieszkalnych, których obszar oddziaływania nie wykracza poza granice działki objętej inwestycją oraz które nie oddziaływają negatywnie na środowisko. W takim przypadku uznano, że cele postępowania budowlanego zostaną należycie zabezpieczone poprzez instytucję zgłoszenia z projektem budowlanym.

Czytaj więcej...