image1 image2 image3

sama waga Wykreślenie budynku z rejestru zabytków

Natalia Rejman

Natalia Rejman | 03.03.2020 | Radca prawny

Co do zasady - właściciel zabytku ma obowiązek postępować w stosunku do zabytku w taki sposób, który pozwoli utrzymać zabytek w jak najlepszym stanie i przez jak najdłuższy czas. Jednakże ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami przewiduje procedurę wykreślania budynku z rejestru zabytków.

W myśl jej zapisów, przesłankami uprawniającymi do skreślenia zabytku z rejestru zabytków są: utrata wartości historycznej, artystycznej lub naukowej albo brak potwierdzenia wartości zabytku w świetle nowych ustaleń naukowych.

Do utraty wartości zabytkowej obiektu może dojść na skutek jego zniszczenia, jednakże dla zaistnienia przesłanki skutkującej skreśleniem z rejestru zabytków konieczne jest istnienie bezpośredniego związku przyczynowego pomiędzy faktem częściowego czy całkowitego zniszczenia obiektu wpisanego do rejestru, a utratą przez ten obiekt wartości historycznej, artystycznej lub naukowej.

Stopień zniszczenia musi powodować, że zabytek utracił swoją dotychczasową wartość, która stanowiła podstawę do jego wpisania do rejestru zabytków.

Celem postępowania prowadzonego w sprawie skreślenia zabytku z rejestru jest ustalenie, czy zabytek uległ zniszczeniu w stopniu powodującym utratę jego wartości historycznej, artystycznej bądź naukowej, bądź ponowna ocena tej wartości w oparciu o nowe ustalenia naukowe, a nie ocena możliwości i zasadności remontu zabytku z ekonomicznego punktu widzenia. 

wykreślenie budynku z rejestru zabytków 

freeimages.com

W toku postępowania zmierzającego do ustalenia czy zasadne jest wykreślenie zabytku z rejestru zabytków, jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. W szczególności w takim postępowaniu dowodem mogą być dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz oględziny. Z uwagi na charakter postępowania można zakładać, że dokładne wyjaśnienie sprawy wymaga uzyskania dowodu, który uwzględni element wiedzy specjalistycznej.

Z zasady skreślenie z rejestru zabytków powinno nastąpić tylko w wyjątkowych okolicznościach.  Orzecznictwo sądów stoi na stanowisku, że zły stan techniczny zabytku w sposób bezpośredni nie warunkuje wykreślenia go z rejestru zabytków. Konieczność poniesienia nadmiernych i nieuzasadnionych ekonomicznie (zdaniem strony) kosztów prac remontowych, czy też stan zniszczeń w obiekcie, które dyskwalifikują go jako bezpieczny obiekt budowlany nie dowodzą samoistnie utraty wartości zabytkowych tego obiektu (tak m. in. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 27.09.2016r., sygn. akt II OSK 3132/14).

Dlatego też, już na etapie składania wniosku warto zastanowić się, czy nie będzie konieczne skorzystanie z usług doradczych w zakresie określenia zasadności wystąpienia z przedmiotowym wnioskiem.

 

Prawo budowlane - obsługa inwestorów oraz reprezentowanie ich wobec organów administracji, jak również w stosunkach m.in. z podwykonawcami, dostawcami, kooperantami - to jedna z wiodących specjalizacji naszej kancelarii.

Kancelaria z powodzeniem realizuje usługi prawne zmierzające do uzyskania przez klientów pozytywnych decyzji o wykreśleniu obiektów budowlanych z rejestru zabytków. 

Jeżeli masz problem z zabytkowym obiektem - skorzystaj z naszego doświadczenia - skontaktuj się z nami.