image1 image2 image3

sama waga Brak możliwości zwolnienia z opłaty za usługi wodne

Agnieszka Sznajder 1

dr Agnieszka Sznajder | 02.07.2019 | Radca prawny

 

Opłaty za usługi wodne - liczne wątpliwości

Opłaty za usługi wodne - wprowadzone ustawą Prawo wodne, która obowiązuje od początku stycznia 2018 r. budzą liczne kontrowersje, między innymi jeśli chodzi o sposób ich naliczania.

Wątpliwości powstają również w odniesieniu do możliwych zwolnień z tych opłat. Opłaty za usługi wodne są jednym z instrumentów ekonomicznych, wprowadzonych wspomnianą ustawą - Prawo wodne, które w założeniu służyć mają gospodarowaniu wodami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

 

Opłaty za usługi wodne - wymogi Unii Europejskiej

Warto wspomnieć, że regulacje nowej ustawy - Prawo wodne dotyczące opłat za usługi wodne zostały wprowadzone jako wynik realizacji obowiązku implementacji tzw. Ramowej dyrektywy wodnej, czyli Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej.

Opłaty za usługi wodne mają służyć gospodarowaniu wodami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

opłaty usługi wodne 

freeimages.com

Rodzaje opłat za usługi wodne

W ustawie - Prawo wodne wskazano szereg opłat za usługi wodne. Opłaty pobiera się m. in. za:

- pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych;

- wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;

- odprowadzanie do wód:

a) wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast,

b) wód pochodzących z odwodnienia gruntów w granicach administracyjnych miast;

- zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej;

- wydobywanie z wód powierzchniowych, w tym z morskich wód wewnętrznych wraz z wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej oraz wód morza terytorialnego, kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także wycinanie roślin z wód lub brzegu.

W niektórych przypadkach, jak w razie poboru wód, ustawa przewiduje dwa rodzaje opłat - opłatę stałą i opłatę zmienną.

 

Opłata zmienna za pobór wód - brak podstaw do zwolnienia spod obowiązku jej uiszczenia

Opłaty za usługi wodne, w tym za pobór wód mogą być bardzo wysokie. Powstaje więc pytanie, czy istnieje możliwość zwolnienia spod obowiązku ich uiszczania.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu wypowiedział się na ten temat w jednym ze swoich ostatnich wyroków (Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 12 czerwca 2019 r., I SA/Op 136/19).

W sprawie sąd dokonał kontroli decyzji w przedmiocie określenia opłaty zmiennej za pobór wód powierzchniowych. W tezie powołanego wyroku sąd wskazał, że: „W prawie wodnym brak przepisu, który pozwoliłby organowi fakultatywnie zwolnić w określonych sytuacjach np. "z uwagi na wyjątkowe okoliczności" podmioty z opłat za usługi wodne, co za tym idzie, organ dla wypełnienia dyspozycji norm prawa wodnego zobligowany jest do wymierzenia opłaty”.

 

Jeżeli nie zgadzasz się z wyliczoną opłatą za usługi wodne - jej zasadnością i wysokością - skontaktuj się z nami.

Reprezentujemy podmioty indywidualne - osoby fizyczne, jak również przedsiębiorców wobec organów Wód Polskich, wójtów burmistrzów i prezydentów miast, a także innych organów w sprawie opłat za usługi wodne, reklamacji od opłat za usługi wodne, opłat podwyższonych i innych sprawach wodnych.