image1 image2 image3

sama waga Brak opomiarowania a opłata zmienna za usługi wodne

Agnieszka Sznajder 1

dr Agnieszka Sznajder | 10.06.2019 | Radca prawny

Obowiązki nakadane na podmioty korzystające z wód obejmują także konieczność prowadzenia pomiarów pobieranej wody. Wyniki pomiarów przekładają się później na wysokość opłaty zmiennej za usługi wodne. Organy kontrolujące korzystających z wód mogą same prowadzić pomiary, jak również szacować ilość faktycznie pobranej wody.


Obowiązek prowadzenia pomiarów, pomiarów ciągłych oraz ewidencji pomiarów

Ustawa - Prawo wodne nakłada na podmioty pobierające wodę, obowiązek prowadzenia pomiarów ilości pobranej wody. Zakłady te są również zobowiązane do prowadzenia ewidencji dokonywanych pomiarów. Jeśli natomiast podmiot pobiera wodę w ilości większej niż 100 m3 na dobę, ma także obowiązek ciągłego pomiaru ilości pobieranej wody oraz prowadzenia ewidencji dokonywanych pomiarów.

Ilość pobranych wód jako składowa opłaty za usługi wodne

Prawo wodne przewiduje, że ilość pobranych wód jest składową opłaty zmiennej za pobór wód, zarówno powierzchniowych, jak i podziemnych, zgodnie bowiem z przepisem art. 272 ust. 1 ustawy - Prawo wodne: wysokość opłaty zmiennej za pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty i ilości pobranych wód podziemnych lub wód powierzchniowych, wyrażonej w m3.

 opomiarowanie usługi wodne

freeimages.com

Sposób ustalenia ilości pobranych wód

Do ustalenia ilości pobranych wód, zarówno podziemnych, jak i powierzchniowych, mają służyć przyrządy pomiarowe. Podmiot dokonujący poboru wód powierzchniowych lub podziemnych ma obowiązek stosowania urządzeń pomiarowych umożliwiających pomiar ilości pobranych wód (nie dotyczy to przypadków zwykłego korzystania z wód).

Jednakże, obowiązek posiadania urządzeń pomiarowych będzie obowiązywał dopiero od dnia 1 stycznia 2021 r. W okresie przejściowym, tj. do dnia 31 grudnia 2020 r. określenie wysokości opłaty za usługi wodne dokonywane jest na podstawie określonego w pozwoleniu wodnoprawnym albo w pozwoleniu zintegrowanym celu i zakresu korzystania z wód, pomiarów dokonywanych przez organy administracji w ramach kontroli gospodarowania wodami lub ustaleń z przeglądów pozwoleń wodnoprawnych, a także pomiarów dokonywanych przez organy administracji w ramach kontroli pozwoleń zintegrowanych.

Ponadto,ustalenie wysokości opłaty za usługi wodne w okresie do dnia 31 grudnia 2020 r. następuje również na podstawie: 
odczytów z przyrządów pomiarowych dokonywanych w ramach kontroli gospodarowania wodami albooświadczeń podmiotów obowiązanych do ponoszenia opłat za usługi wodne, za poszczególne kwartały.

 

Masz problemy związane z prawem wodnym? Planujesz budowę urządzeń wodnych? Wygasa Twoje dotychczasowe pozwolenie wodnoprawne?

Od lat z powodzeniem specjalizujemy się w prawie wodnym.

Skorzystaj z naszego doświadczenia w zakresie prawa wodnego - skontaktuj się z naszą kancelarią!