image1 image2 image3

radca prawny rzeszow Opłaty za usługi wodne - zmniejszenie retencji terenowej - stanowisko Wód Polskich

27.03.2018 | Agnieszka Sznajder

podatek od deszczu

W dniu 22 marca b.r. na stronie internetowej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej ukazała się informacja dla gmin dotycząca zasad naliczania i poboru opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej (podatku od deszczu.) Czytaj wyjaśnienia na stronie Wód Polskich

Wody Polskie określają je jako: „niewiążące stanowisko Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, wyjaśniające najczęściej pojawiające się wątpliwości organów wykonawczych gmin na tle realizacji obowiązku ustalania opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, kierowane do Wód Polskich.”

Sformułowanie „niewiążące stanowisko” sugeruje, że wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast nie muszą sugerować się treścią tej informacji, a z drugiej strony, w razie kierowania się przez organy wykonawcze gmin tymi wyjaśnieniami podczas ustalania tej opłaty, organy te nie będą mogły rościć sobie do Wód Polskich żadnych pretensji. Wszak ustawodawca nie wyjaśnił, w jaki sposób należy rozumieć użyte w art. 269 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo wodne pojęcia, w tym „nieruchomość”, „naturalna retencja terenowa”, „powierzchnia biologicznie czynna”, „roboty lub obiekty trwale związane z gruntem”, „systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej”, „obszary nieujęte w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej”.

Brak definicji legalnej tych pojęć stanowi problem nie tylko dla organów wykonawczych gminy, które mają naliczyć i pobrać opłatę, ale także dla podmiotów, które już są lub będą tą opłatą obciążone. Dlatego też adresaci informacji o wysokości opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej powinni pamiętać o możliwości wystąpienia z reklamacją co do naliczonej opłaty. Możliwość ta jest ograniczona w czasie, reklamację można bowiem wnieść w terminie 14 dni od dnia otrzymania (doręczenia) informacji ustalającej wysokość opłaty. W praktyce może się zdarzyć, że różne organy w różny sposób będą interpretować zapisy ustawy i, nawet posiłkując się niewiążącym stanowiskiem PGW – Wody Polskie, dojść do różnych, odmiennych wniosków.

Należy także mieć na uwadze, że bardzo dużym problemem dla organów wykonawczych gmin jest prawidłowe ustalenie, czy dana działka spełnia wymogi do naliczenia opłaty oraz jaką stawkę opłaty zastosować w sytuacji, gdy na nieruchomości są urządzenia do retencjonowania.

Zgodnie z art. 302 ust. 1 Wody Polskie w szczególności na podstawie danych z pozwoleń wodnoprawnych prowadzą ewidencję m.in. wielkości i rodzaju uszczelnionej powierzchni, systemu odbioru wód opadowych lub roztopowych oraz wielkości retencji w procencie wielkości spływu, a więc danych potrzebnych do ustalenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji. Problem jednak w tym, że dotyczy to pozwoleń wodnoprawnych, gdzie wniosek został złożony po 31 grudnia 2017 r. Przed tą datą na zabudowę nieruchomości powodującą zmniejszenie naturalnej retencji terenowej nie było wymagane pozwolenie wodnoprawne, a co za tym idzie dane takie nie istnieją w stosunku do robót lub obiektów budowlanych realizowanych lub powstałych na podstawie pozwoleń wodnoprawnych, gdzie wniosek z operatem złożono przed 1 stycznia 2018 r.

Wątpliwości co do znaczenia użytych przez ustawodawcę wyrażeń może rozwiać orzecznictwo sądów administracyjnych. Nie wiadomo jednak, czy i kiedy pojawią się pierwsze orzeczenia w tym zakresie.

Z powyżej podanych powodów należy się spodziewać dużej liczby reklamacji od informacji o wysokości naliczenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, tym bardziej, że opłaty mogą okazać się wysokie.