image1 image2 image3

sama waga Rejestracja zwierząt egzotycznych - kto, kiedy i w jaki sposób powinien jej dokonać?

mgr A Pięta apl radcowski

mgr Agnieszka Pięta | 21.07.2023 | Aplikant radcowski

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, posiadacz żywych zwierząt gatunków wymienionych w załącznikach A i B rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi, zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków, a także prowadzący ich hodowlę, jest obowiązany do pisemnego zgłoszenia ich do rejestru. Rejestr, o którym mowa powyżej, prowadzi starosta, właściwy ze względu na miejsce przetrzymywania zwierząt lub prowadzenie ich hodowli.

Powstanie obowiązku wpisu do rejestru

Obowiązek wpisu zwierzęcia, objętego ochroną, do rejestru, a także obowiązek wykreślenia zwierzęcia z takiego rejestru, powstaje z dniem nabycia lub zbycia, wwozu do kraju lub wywozu za granicę państwa, wejścia w posiadanie zwierzęcia, jego utraty lub śmierci. Wniosek o dokonanie wpisu lub wykreślenia z rejestru powinien być złożony właściwemu staroście w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.

Konsekwencje przekroczenia terminu

Termin na zgłoszenie zwierzęcia do rejestru, o którym mowa powyżej, ma jednak (jak wskazuje się w doktrynie) charakter jedynie instrukcyjny i w związku z tym jego niezachowanie nie skutkuje brakiem możliwości dokonania wpisu do rejestru z datą późniejszą. Należy jednak pamiętać o tym, że posiadaczowi zwierzęcia egzotycznego, który dokona jego rejestracji z przekroczeniem zakreślonego w ustawie o ochronie przyrody, czternastodniowego terminu, grozi odpowiedzialność za wykroczenie, określone w art. 127 pkt 3 ustawy o ochronie przyrody, zgodnie z którym kto umyślnie nie zgłasza do rejestru, o którym mowa w art. 64 ust. 1, posiadanych lub hodowanych zwierząt, podlega karze aresztu albo grzywny.

Wniosek o dokonanie wpisu w rejestrze

Właściwy starosta dokonuje wpisu do rejestru zwierząt egzotycznych na wniosek posiadacza zwierzęcia. We wniosku o wpis, posiadacz zwierzęcia powinien podać podstawowe dane, dotyczące zwierzęcia i jego pochodzenia, takie, jak: datę i miejsce urodzenia się lub wyklucia zwierzęcia, datę wejścia w posiadanie zwierzęcia oraz źródło jego pochodzenia, jak również płeć zwierzęcia - o ile oczywiście jest możliwa do ustalenia. Ponadto, do wniosku należy dołączyć kopię dokumentu, w postaci: zezwolenia na import zwierzęcia do kraju albozezwolenia na schwytanie zwierzęcia wśrodowisku, ewentualnie kopię dokumentu wydanego przez powiatowego lekarza weterynarii, potwierdzającego urodzenie zwierzęcia w hodowli, alboinnego dokumentu stwierdzającego legalność pochodzenia zwierzęcia.

 egzotyczne zwierzęta domowe a prawo

freeimages.com

Inny dokument, czyli jaki?

W praktyce wiele wątpliwości - zarówno osób, występujących z wnioskiem o rejestrację, jak i organów, dokonujących tej rejestracji, może budzić kwestia oceny, jaki dokument może stanowić dowód legalności pochodzenia zwierzęcia. Dokonanie oceny w tym przedmiocie powinno zależeć przede wszystkim między innymi od tego, w którym załączniku do Konwencji CITES albo rozporządzenia UE nr 338/97 został określony gatunek zwierzęcia, podlegającego rejestracji, czy wnioskodawca, zwracający się do organu z żądaniem wpisu zwierzęcia do rejestru jest pierwotnym, czy wtórnym posiadaczem zwierzęcia oraz czy zwierzę zostało pozyskane z morza, ze środowiska naturalnego, czy może urodziło się i zostało wyhodowane w niewoli.

Odmowa wpisu do rejestru - co dalej?

Wpis do rejestru zwierząt egzotycznych, starosta potwierdza wydaniem zaświadczenia. W razie jednak uznania przez starostę, że brak jest przesłanek dokonania takiego wpisu, to - jak wskazuje się w doktrynie - starosta powinien w tym przedmiocie wydać decyzję administracyjną. Od takiej decyzji będzie zatem zainteresowanemu przysługiwało odwołanie do organu wyższej instancji.

Powyższy tekst jest artykułem publicystycznym i nie stanowi porady prawnej.

Zajmujemy się problematyką prawnych regulacji chowu i hodowli zwierząt, wypadków z udziałem zwierząt, kwestiami odpowiedzialności cywilnej i odpowiedzialności karnej właścicieli zwierząt.

Rozwijamy obecnie specjalizację w zakresie prawnego otoczenia chowu i hodowli zwierząt gospodarskich, sportowych oraz domowych.

Jeżeli masz problem prawny związany ze zwierzętami - skorzystaj z naszego doświadczenia - zachęcamy do kontaktu.