image1 image2 image3

sama waga Skreślenie zakładu z ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt – kiedy Okręgowa Izba Lekarsko – Weterynaryjna musi to zrobić?

mgr A Pięta apl radcowski

mgr Agnieszka Pięta | 04.09.2022 | Aplikant radcowski

Zakład leczniczy dla zwierząt jest placówką ochrony zdrowia i dobrostanu zwierząt utworzoną w celu świadczenia usług z zakresu medycyny weterynaryjnej, wyposażoną w środki majątkowe, a w szczególności w pomieszczenia, aparaturę i sprzęt dostosowane do zakresu świadczonych usług. Prowadzenie takiego zakładu stanowi natomiast działalność regulowaną, która jest możliwa do podjęcia dopiero po uzyskaniu wpisu zakładu do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt. Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt przewiduje wypadki, w których możliwe jest uzyskanie wpisu do ewidencji ale także takie, w których Okręgowa Izba Lekarsko – Weterynaryjna wykreśla, bądź może wykreślić zakład leczniczy dla zwierząt z ewidencji zakładów. Co w takiej sytuacji powinna zrobić osoba prowadząca zakład?

Możliwość wykreślenia zakładu dla zwierząt z ewidencji

Okręgowa Izba Lekarsko - Weterynaryjna, w pewnych przypadkach wskazanych w ustawie, może – wedle własnych kompetencji i według własnego uznania – wykreślić zakład dla zwierząt z ewidencji, bądź (pomimo zaistnienia pewnych uchybień), tego nie robić. Do sytuacji, których zaistnienie upoważnia Izbę do skreślenia zakładu z ewidencji, lecz nie obliguje jej do wydania takiego rozstrzygnięcia, należą między innymi: zaprzestanie spełniania przez zakład wymogów, które były podstawą dokonania wpisu zakładu do ewidencji, czy też naruszanie – działalnością zakładu – przepisów ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko- weterynaryjnych. Ustawodawca przewidział jednak znaczne szersze spektrum przypadków, które obligują Izbę do wykreślenia zakładu z ewidencji.

 

Obligatoryjne skreślenie zakładu dla zwierząt z ewidencji

Poza powyższymi – mającymi charakter fakultatywny – sytuacjami upoważniającymi Izbę do skreślenia zakładu z ewidencji, istnieją również sytuacje, których zaistnienie aktualizuje obowiązek Izby dokonania skreślenia. Wśród nich są między innymi: świadczenie usług weterynaryjnych przez osoby nieuprawnione do ich świadczenia, dokonanie wpisu do ewidencji z naruszeniem prawa, czy też pozbawienie prowadzącego zakład, prawa do wykonywania zawodu.

 lekarz weterynarii gabinet ewidencja

Niewyodrębnione z innych pomieszczeń zaplecze sanitarne jako podstawa obligatoryjnego skreślenia zakładu z ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

Problematyka obligatoryjnego skreślenia zakładu dla zwierząt z ewidencji, była ostatnio przedmiotem rozważań Naczelnego Sądu Administracyjnego (wyrok NSA z 5.04.2022 r., I OSK 31/21). Jak wynika z lektury uzasadnienia wyroku NSA uznał, że Okręgowa Izba Lekarsko – Weterynaryjna słusznie dokonała skreślenia zakładu leczniczego dla zwierząt z ewidencji, z powodu braku wyodrębnionego w gabinecie weterynaryjnym (w postaci oddzielnego pomieszczenia), zaplecza sanitarnego. Przesłanka ta została jednak zakwalifikowana przez Sąd nie jako przesłanka fakultatywna skreślenia zakładu z ewidencji (w myśl art. 19 ust. 1 ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt), a jako przesłanka obligatoryjna skreślenia zakładu z ewidencji (w myśl art. 19 ust. 3 ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt), ponieważ skoro wyodrębnionego pomieszczenia mającego służyć za zaplecze sanitarne nie było w gabinecie już od chwili dokonania wpisu do ewidencji to oznaczało, że uchybienie to miało charakter pierwotny i stanowiło o dokonaniu wpisu z naruszeniem prawa.

Jak odwołać się od uchwały o skreśleniu zakładu z ewidencji?

Do postępowania w sprawie wpisu, odmowy wpisu, zmiany wpisu i skreślenia z ewidencji stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Oznacza to, że podejmując uchwałę o skreśleniu zakładu leczniczego dla zwierząt z ewidencji, Okręgowa Izba Lekarsko – Weterynaryjna musi się kierować ogólnymi zasadami postępowania, wyrażonymi w kodeksie postępowania administracyjnego. Ich naruszenie (jak również naruszenie przepisów materialnoprawnych, regulujących przesłanki skreślenia zakładu z ewidencji), może stanowić podstawę wniesienia odwołania do Krajowej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej, a następnie – w razie niekorzystnego rozstrzygnięcia tego organu – podstawę skargi administracyjnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

 

Powyższy tekst jest artykułem publicystycznym i nie stanowi porady prawnej.

Zajmujemy się problematyką prawnych regulacji chowu i hodowli zwierząt, wypadków z udziałem zwierząt, kwestiami odpowiedzialności cywilnej i odpowiedzialności karnej właścicieli zwierząt.

Rozwijamy obecnie specjalizację w zakresie prawnego otoczenia chowu i hodowli zwierząt gospodarskich, sportowych oraz domowych.

Jeżeli masz problem prawny związany ze zwierzętami - skorzystaj z naszego doświadczenia i skontaktuj się z nami.