image1 image2 image3

sama waga Odmowa zezwolenia na hodowlę lub utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną – jak odwołać się od decyzji?

mgr A Pięta apl radcowski

mgr Agnieszka Pięta | 14.07.2022 | Aplikant radcowski


Tekst ten powstał w ramach cyklu artykułów: "Prawo, a zwierzęta domowe".

Amerykański pitbull terrier, pies z Majorki, buldog amerykański, dog argentyński, pies kanaryjski, tosa inu, rottweiler, akbash dog, anatolian karabash, moskiewski stróżujący, czy owczarek kaukaski – te rasy psów zostały ujęte w wykazie ras uznawanych za agresywne, zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne. Oznacza to, że zarówno osoba zamierzająca założyć hodowlę psów którejkolwiek z wyżej wymienionych ras, jak i osoba, która chce jedynie wziąć pod opiekę chociaż jednego psa należącego do jednej z wyżej wymienionych ras, musi wcześniej uzyskać na to zgodę właściwego organu, w postaci decyzji administracyjnej.


Jak uzyskać zezwolenie?

Aby uzyskać decyzję, zezwalającą na prowadzenie hodowli psów ras uznawanych za agresywne, należy złożyć wniosek o jej wydanie do właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa. Wniosek taki wszczyna postępowanie administracyjne, w toku którego organ je prowadzący musi zbadać, czy prowadzenie hodowli z udziałem psów ras uznawanych za agresywne lub ich utrzymywanie, nie będzie stanowiło zagrożenia dla ludzi lub nawet innych zwierząt.


Prawidłowe zabezpieczenia techniczne kojca i posesji to za mało

Jak wynika z praktyki stosowania prawa, dla wykazania, że pies rasy uznanej za agresywną nie będzie lub nie jest utrzymywany w warunkach i sposób, które nie stanowią zagrożenia dla ludzi lub zwierząt, nie wystarczy udowodnienie, że docelowe miejsce utrzymywania psów jest odpowiednio zabezpieczone pod względem technicznym i uniemożliwia psom wydostanie się poza teren hodowli. W szczególności, nie jest pod tym względem wystarczające zbudowanie wysokiego kojca, czy właściwe ogrodzenie terenu posesji.


Przeszłość właściciela psa też się liczy

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) przed wydaniem decyzji powinien zbadać również aspekty podmiotowe sprawy – takie jak okoliczność, czy właściciel psa daje rękojmię utrzymywania psa w odpowiedni sposób. Nie bez znaczenia pozostaje tutaj na przykład uprzednia karalność składającego wniosek, wynikająca z niezachowania odpowiedniego nadzoru nad zwierzęciem.

psy rasy niebezpiecznej prawo 


Decyzja odmowna

Organ I instancji może wydać decyzję odmawiającą zezwolenia na prowadzenie hodowli lub na utrzymywanie psa ras uznawanych za agresywną tylko wtedy, gdy w wyniku prawidłowo przeprowadzonego postępowania dowodowego wykaże, że pies będzie lub jest utrzymywany w warunkach i w sposób, które stanowią zagrożenie dla ludzi i zwierząt. Ustawodawca nie ograniczył przy tym katalogu środków dowodowych, które mogą okazać się pomocne przy ustaleniu istnienia tego zagrożenia – nie może to być jednak (jak wynika z orzecznictwa) - okoliczność zupełnie oderwana od meritum sprawy, taka jak skargi sąsiadów właściciela psa, którzy obawiają się niebezpieczeństwa.


Odwołanie i skarga

Decyzja odmawiająca udzielenia zezwolenia na hodowlę lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną jest zaskarżalna. Możliwe jest odwołanie się od niej do właściwego Samorządowego Kolegium Odwoławczego, a jeżeli decyzja i tego organu będzie dla właściciela psa niekorzystna – możliwe jest również złożenie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który jest władny uchylić decyzję zarówno organu pierwszej, jak i drugiej instancji.


Konsekwencje braku zezwolenia

Art. 37a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie praw zwierząt stanowi, że kto prowadzi hodowlę lub utrzymuje psa rasy uznawanej za agresywną bez wymaganego zezwolenia, podlega karze aresztu lub grzywny. Co ważne, w przypadku popełnienia wyżej opisanego wykroczenia, wobec właściciela zwierzęcia można orzec również środek karny w postaci przepadku psa rasy uznawanej za agresywną.

Powyższy tekst jest artykułem publicystycznym i nie stanowi porady prawnej.


Zajmujemy się problematyką prawnych regulacji chowu i hodowli zwierząt, wypadków z udziałem zwierząt, kwestiami odpowiedzialności cywilnej i odpowiedzialności karnej właścicieli zwierząt.

Rozwijamy obecnie specjalizację w zakresie prawnego otoczenia chowu i hodowli zwierząt gospodarskich, sportowych oraz domowych.

Jeżeli masz problem związany z wypadkiem z udziałem zwierzęcia - skorzystaj z naszego doświadczenia i skontaktuj się z nami.