image1 image2 image3

sama waga Kontrola Inspekcji Weterynaryjnej - jakie uprawnienia ma podmiot kontrolowany?

mgr A Pięta apl radcowski

mgr Agnieszka Pięta | 23.02.2023 | Aplikant radcowski

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej przyznaje pracownikom Inspekcji, a także innym, wyznaczonym do tej czynności na podstawie przepisów ustawy osobom, uprawnienie do podejmowania czynności kontrolnych w stosunku do przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą w zakresie objętym nadzorem weterynaryjnym. Postępowanie kontrolne, o którym mowa, jest postępowaniem o charakterze swoistym, co oznacza, że nie podlega rygorom określonym w kodeksie postępowania administracyjnego (w zakresie reguł prowadzenia postępowania administracyjnego), ani zasadom przeprowadzenia kontroli działalności przedsiębiorców, jakie zostały przewidziane w treści ustawy z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców.

Niezależnie od powyższego, wyniki postępowania kontrolnego przeprowadzonego przez Inspekcję Weterynaryjną są istotne, ponieważ stanowią podstawę do późniejszego wydania decyzji administracyjnej, między innymi w przedmiocie nałożenia na przedsiębiorcę kary pieniężnej w związku z nieprzestrzeganiem wymagań weterynaryjnych.
Z tej przyczyny, w poniższym tekście zostaną opisane wybrane prawa i obowiązki podmiotu poddawanego kontroli na podstawie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, które mogą okazać się pomocne przy  kwestionowaniu przez podmiot kontrolowany ustaleń, dokonanych podczas kontroli.


Wyłączenie stosowania ustawy prawo przedsiębiorców

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, że istotnym dla wskazania, jakie uprawnienia i obowiązki posiada podmiot kontrolowany podczas czynności kontrolnych dokonywanych przez pracowników Inspekcji Weterynaryjnej jest fakt, że taki podmiot nie może korzystać z pewnych udogodnień, jakie kontrolowanym przedsiębiorcom co do zasady zapewniają przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - prawo przedsiębiorców. Wskutek tego, postępowanie kontrolne prowadzone przez pracowników Inspekcji Weterynaryjnej, pod pewnymi względami może być oceniane jako bardziej rygorystyczne, niż „zwykłe” postępowanie kontrolne, jakiemu jest obowiązany poddać się przedsiębiorca, którego działalność nie podlega nadzorowi weterynaryjnemu.


Brak obowiązku zawiadamiania o kontroli

Konsekwencją wyłączenia stosowania przepisów ustawy prawo przedsiębiorców do działalności gospodarczej przedsiębiorców w zakresie objętym nadzorem weterynaryjnym jest przede wszystkim fakt, że pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej nie mają obowiązku zawiadamiania podmiotu kontrolowanego o zamiarze wszczęcia kontroli, ani - co oczywiste - wszczynania kontroli dopiero po upływie określonego czasu od dnia dokonania zawiadomienia o zamiarze jej przeprowadzenia. Ponadto, konsekwencją wyłączenia stosowania ustawy prawo przedsiębiorców do przedsiębiorców, prowadzących działalność objętą nadzorem weterynaryjnym, jest nieobowiązywanie zasad kontroli przedsiębiorców, dotyczących miejsca jej przeprowadzania, ilości przeprowadzanych jednocześnie kontroli u danego przedsiębiorcy, czasu trwania kontroli, czy przerwania kontroli na wniosek przedsiębiorcy.

 kontrola Inspekcji Weterynaryjnej

freeimages.com
Prawo do wniesienia zastrzeżeń

Ważnym uprawnieniem przedsiębiorcy, który prowadzi działalność gospodarczą pozostającą pod nadzorem weterynaryjnym, jest uprawnienie do zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli. W przypadku uwzględnienia zastrzeżeń wniesionych przez podmiot kontrolowany, kontrolujący dokonuje zmian w protokole kontroli przez opisanie zmiany brzmienia jego poszczególnych fragmentów lub dokonanie skreśleń. Niewniesienie zastrzeżeń - nawet w przypadku, gdy kontrolowany przedsiębiorca pozostaje w usprawiedliwionym przekonaniu, że nie zostaną one uwzględnione - zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą sądów administracyjnych w tym zakresie, powoduje niemożność powoływania tych zastrzeżeń na dalszym etapie postępowania (po wydaniu decyzji administracyjnej).


Odmowa podpisania protokołu

Podmiot kontrolowany może - oprócz wniesienia zastrzeżeń do protokołu - odmówić odmówić jego podpisania, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania wyjaśnienie przyczyn odmowy podpisania, przy czym w przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia podmiotowi kontrolowanemu stanowiska kontrolującego wobec zastrzeżeń. Należy jednak pamiętać, o tym, że odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania go przez kontrolującego i realizacji ustaleń kontroli.


Czy można podważać ustalenia protokołu po wydaniu na ich podstawie niekorzystnej decyzji dla przedsiębiorcy?

Niezależnie od tego, czy kontrolowany w trybie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej przedsiębiorca skorzysta z wyżej wymienionych uprawnień, może po wydaniu decyzji administracyjnej (której rozstrzygnięcie opiera się na ustaleniach z protokołu kontroli), kwestionować ustalenia zawarte w protokole. Możliwość taka istnieje zarówno wówczas, gdy protokół ten z przyczyn formalnych nie spełnia wymagań przewidzianych dla dokumentu urzędowego, o którym mowa w art. 75 kodeksu postępowania administracyjnego, jak i w sytuacji, w której protokół wprawdzie spełnia wszystkie wymagania formalne, jednak z innych przyczyn można zakwestionować jego wiarygodność. 

 

Powyższy tekst jest artykułem publicystycznym i nie stanowi porady prawnej.


Zajmujemy się problematyką prawnych regulacji chowu i hodowli zwierząt, wypadków z udziałem zwierząt, kwestiami odpowiedzialności cywilnej i odpowiedzialności karnej właścicieli zwierząt.

Rozwijamy obecnie specjalizację w zakresie prawnego otoczenia chowu i hodowli zwierząt gospodarskich, sportowych oraz domowych.

Jeżeli masz problem prawny związany ze zwierzętami - skorzystaj z naszego doświadczenia i skontaktuj się z nami.