image1 image2 image3

sama waga Pogryzienie lub zagryzienie psa przez innego psa, a zadośćuczynienie dla właściciela

mgr A Pięta apl radcowski
mgr Agnieszka Pięta | 19.08.2022 | Aplikant radcowski

Tekst ten powstał w ramach cyklu artykułów: "Prawo, a zwierzęta domowe".

Wielu właścicieli psów traktuje psa jak członka rodziny. Nie może zatem dziwić fakt, że w obliczu zdarzenia, które stanowi dla psa źródło bólu i cierpienia, a czasem również realne zagrożenie dla jego życia i zdrowia, jego właściciel również odczuwa w reakcji na to zdarzenie szereg bardzo trudnych emocji. Czy w związku z powyższym właściciel psa, który został pogryziony lub zagryziony przez innego psa, może żądać zadośćuczynienia za doznaną krzywdę?


Pogryzienie psa przez innego psa

Co do zasady – za szkody wyrządzone przez zwierzęta domowe odpowiada ich właściciel. Pojęcie „szkód” w tym znaczeniu należy rozumieć szeroko – nie tylko jako szkody wyrządzone bezpośrednio ale również pośrednio przez zwierzę oraz (w pewnych sytuacjach) nie tylko szkody materialne ale również te niematerialne, jak ujemne doznania psychiczne. Bez wątpienia właściciel psa, który ponosi winę za nieprawidłowy nadzór nad zwierzęciem, będzie zobowiązany do naprawienia szkody w postaci pogryzienia innego psa. W tym zakresie będzie mieścił się obowiązek pokrycia kosztów leczenia weterynaryjnego, leków dla psa oraz innych wydatków związanych z jego powrotem do zdrowia. A czy właścicielowi „poszkodowanego” coś się od takiego właściciela należy?


Atak innych zwierząt na psa jako trauma właściciela

Dwa tysiące złotych tytułem zadośćuczynienia zasądził na rzecz powódki Sąd Rejonowy w Piszu wyrokiem z dnia 5 czerwca 2019 r., sygn.akt. I C 164/18, w związku z doznanymi przez nią cierpieniami psychicznymi. Powódka była bowiem świadkiem wtargnięcia na teren swojej nieruchomości trzech obcych psów, które zaatakowały jej pupila, a następnie (po tym, jak powódka próbowała je odgonić) – również ją. Sąd wskazał w uzasadnieniu, że powódka doświadczyła krzywdy, ujmowanej jako cierpienie fizyczne i psychiczne, jako że widok psa powódki gryzionego przez trzy inne psy wywołał w niej silny lęk oraz obawę o jego życie i zdrowie.

 pies pogryzł psa odpowiedzialność właściciela

freeimages.com
Rozstrój zdrowia wywołany śmiercią psa

Inną – niż wskazana powyżej – przesłanką zasądzenia zadośćuczynienia, może być rozstrój zdrowia, o ile powód (właściciel „poszkodowanego” psa) jest w stanie udowodnić, że rozstrój ten powstał w wyniku wstrząsu psychicznego doznanego na skutek utraty zwierzęcia, a tym samym zerwania więzi emocjonalnej, na przykład z psem. W takim wypadku, na powodzie spoczywa ciężar wykazania w procesie cywilnym faktu istnienia rozstroju zdrowia i jego rozmiarów, a także związku przyczynowego między tym rozstrojem, a utratą psa.


Więź z psem jako dobro osobiste

Zagryzienie psa przez inne psy może być również uznane za naruszenie praw osobistych jego właściciela. Jak wskazał bowiem Sąd Okręgowy w Krakowie w wyroku z dnia 7 września 2017 r., II Ca 1111/17, śmierć psa, poprzedzona jego długotrwałym cierpieniem, której świadkami byli właściciel oraz członkowie jego rodziny, wpływa na funkcjonowanie całej rodziny. Tym samym, naruszone wówczas zostaje dobro osobiste w postaci szczególnej i autentycznej więzi, jaka łączy właściciela z psem. Sąd w tej sytuacji zasądził na rzecz właściciela pięć tysięcy złotych tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Wybór podstawy żądania zadośćuczynienia każdorazowo powinien być uzależniony od okoliczności, związanych z pogryzieniem lub zagryzieniem psa przez inne psy oraz dowodów, jakimi dysponuje właściciel zwierzęcia „poszkodowanego”, a także od tego, czy właściciel psa „sprawcy” ponosi winę w nadzorze.
Okoliczności opisywane w przedmiotowym artykule mogą stanowić również podstawę do pociągnięcia osoby sprawującej pieczę nad zwierzęciem do odpowiedzialności karnej.


Powyższy tekst jest artykułem publicystycznym i nie stanowi porady prawnej.

Zajmujemy się problematyką prawnych regulacji chowu i hodowli zwierząt, wypadków z udziałem zwierząt, kwestiami odpowiedzialności cywilnej i odpowiedzialności karnej właścicieli zwierząt.

Rozwijamy obecnie specjalizację w zakresie prawnego otoczenia chowu i hodowli zwierząt gospodarskich, sportowych oraz domowych.

Jeżeli masz problem prawny związany ze zwierzętami - skorzystaj z naszego doświadczenia i skontaktuj się z nami.