image1 image2 image3

sama waga Czy można odstąpić od umowy sprzedaży zwierzęcia?

mgr A Pięta apl radcowski

mgr Agnieszka Pięta | 12.02.2022 | Aplikant radcowski

Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę.” - tak brzmi generalna zasada, wprowadzona przez ustawodawcę już do wstępnej części ustawy o ochronie zwierząt. Z powyższego wprost wynika, że zwierzę rzeczą nie jest. Niemniej jednak, w dalszej części ustawy czytamy, że w sprawach nieuregulowanych w ustawie, do zwierząt stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rzeczy.

Czy wobec tego do umowy sprzedaży zwierzęcia, będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego dotyczące uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy sprzedanej?


Uprawnienia kupującego z tytułu rękojmi za wady zwierząt

Ustawa o ochronie zwierząt nie reguluje zagadnienia umowy sprzedaży zwierzęcia – co oznacza, że odpowiednie zastosowanie mają w tym zakresie przepisy kodeksu cywilnego, regulujące umowę sprzedaży. Przepisy te stanowią natomiast, że jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz na wolną od wad albo wadę usunie. Należy mieć przy tym mieć jednak na uwadze, że skorzystanie z roszczenia wymiany zwierzęcia na rzecz wolną od wad budzi kontrowersje w orzecznictwie. Zwierzę bowiem – z uwagi na swoje indywidualne cechy oraz status istoty żyjącej, zdolnej do odczuwania cierpienia – nie może być traktowane na równi z rzeczą oznaczoną jedynie co do gatunku, którą można bez problemu wymienić na inną, taką samą rzecz. Odpowiednie stosowanie przepisów o rękojmi do zwierząt nakazuje uwzględniać jego zindywidualizowany charakter. W związku z powyższym, wymiana zwierzęcia na inne zwierzę wolne od wad zdaje się być wysoce wątpliwa. Nie oznacza to jednak, że wykluczony jest jego zwrot w ramach odstąpienia od umowy.

 rezygnacja ze sprzedaży zwierzęcia wady zwierzęcia

freeimages.com

Wada fizyczna w przypadku zwierzęcia

Wada fizyczna zakupionego zwierzęcia może przybierać różne formy – po zakupie zwierzęcia może na przykład wyjść na jaw, że nie posiada ono cech, o których zapewniał sprzedający, jest schorowane lub nieprzebadane. Najczęściej o wadzie fizycznej zwierząt mówi się wtedy, gdy zwierzę cierpi na chorobę wrodzoną, która ujawniła się dopiero po przejściu „własności” zwierzęcia na nabywcę ale tkwiła w zwierzęciu już w chwili dokonywania transakcji. Typowy przykład takiej wady – częstokroć poruszany w orzecznictwie, choć problematyczny – stanowi dysplazja. Znane są również judykaty, z których wynika, że wadą fizyczną zwierzęcia może być nosicielstwo wirusa (jeżeli zwierzę zaraziło się nim przed przejściem własności na nabywcę), wada uzębienia, czy rozdema płuc, spowodowana przewlekłym zapaleniem oskrzeli. Pamiętajmy jednak, że dla skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży zwierzęcia nie jest wystarczającym wykazanie, że zwierzę posiada wadę fizyczną, która tkwiła w zwierzęciu w chwili jego nabycia. Należy wykazać dodatkowo, że wada ta jest istotna.


Możliwość uzyskania odszkodowania w przypadku skutecznego odstąpienia od umowy

W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży zwierzęcia, oprócz zwrotu ceny, kupującemu przysługuje dodatkowo roszczenie przeciwko sprzedawcy o zwrot kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia zwierzęcia, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej, oraz zwrotu kosztów procesu. Powyższe nie wyklucza również żądania naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

Powyższy tekst stanowi opracowanie publicystyczne i nie jest poradą prawną.

 

Problematyka prawnej regulacji obrotu zwierzętami jest jedną ze specjalizacji naszej kancelarii.

Jeżeli napotkałeś na problemy w tej dziedzinie - jesteśmy gotowi, aby je rozwiązać.

Skorzystaj z naszego doświadczenia - skontaktuj się z nami.