image1 image2 image3

sama waga Nagroda za przyczynienie się do szybkiej likwidacji choroby zakaźnej zwierząt - komu i kiedy przysługuje oraz czy podlega opodatkowaniu

mgr A Pięta apl radcowski

mgr Agnieszka Pięta | 02.02.2023 | Aplikant radcowski

Zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt za określone gatunki zwierząt, między innymi bydło, świnie, owce, kozy, konie, kury, kaczki, gęsi czy indyki, zabite lub poddane ubojowi z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej albo za takie zwierzęta padłe w wyniku zastosowania zabiegów nakazanych przez te organy przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania przysługuje odszkodowanie ze środków budżetu państwa.

Odszkodowanie, o którym mowa powyżej, nie przysługuje jednak w każdym wypadku zabicia lub poddania ubojowi zwierząt z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej.

Czy w takim wypadku posiadacz zwierząt może liczyć na inną formę rekompensaty?


Nagroda z budżetu państwa

Osobom, którym nie przysługuje odszkodowanie, a które przyczyniły się do szybkiej likwidacji choroby zakaźnej, wojewódzki lekarz weterynarii, na wniosek powiatowego lekarza weterynarii, może przyznać nagrodę ze środków budżetu państwa.Nagroda ta nie jest jednak (jak w przypadku odszkodowania za zabicie lub poddanie ubojowi stada) rekompensatą, tylko gratyfikacją za przyczynienie się do szybkiej likwidacji choroby zakaźnej, którą Wojewódzki Lekarz Weterynarii może (ale nie musi) przyznać określonej osobie.


Podatek od nagrody

Jakiś czas temu Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygał spór pomiędzy podatnikiem, a Ministrem Finansów, który dotyczył interpretacji indywidualnej wydanej na wniosek podatnika w związku z koniecznością rozstrzygnięcia, czy wspólnik spółki komandytowej korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z wypłaconą nagrodą z tytułu likwidacji zakażonych chorobą wirusową ryb w stawach rybnych. Zgodnie ze stanowiskiem Ministra Finansów, nagroda podlegała opodatkowaniu i nie korzystała ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy i podatku dochodowym od osób fizycznych.


Brak kryteriów ustalania wysokości nagrody

Podatnik,  o którym mowa powyżej, od interpretacji Ministra odwołał się do wojewódzkiego sądu administracyjnego, gdzie argumentacja dotycząca konieczność zapłaty podatku od nagrody została przez sąd utrzymana. Pogląd o konieczności zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych od nagrody za przyczynienie się do likwidacji choroby zakaźnej wyraził również Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 22.11.2019 r., II FSK 3885/17, po wniesieniu przez podatnika skargi kasacyjnej od orzeczenia sądu administracyjnego. W ocenie NSA, o konieczności opodatkowania przesądza brak w przepisie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt  określenia wysokości czy też zasad przyznawania owej nagrody.

 nagroda choroba zakaźna zwierząt

freeimages.com
Czy wysokość nagrody można zakwestionować?

Zgodnie z poglądem wyrażonym przez Naczelny Sąd Administracyjny, przyznanie nagrody za przyczynienie się do szybkiej likwidacji choroby zakaźnej zwierząt nie następuje w formie decyzji administracyjnej. Tym samym, od rozstrzygnięcia o przyznaniu takiej nagrody i jej ustalonej wysokości nie można wnieść odwołania do organu wyższego stopnia, tak jak w „typowym” postępowaniu administracyjnym. Nie oznacza to jednak, że z faktem przyznania bądź nieprzyznania nagrody nie można nic zrobić. Warto pamiętać, że przyznanie nagrody nie zostaje bowiem całkowicie wyjęte spod kontroli sądowej z tej przyczyny, że stanowi akt, o którym mowa w art. 3 par. 2 pkt 4 ustawy - prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi i na tej podstawie podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego (tak wyrok NSA z 26.05.2020 r., II OSK 3170/19).


Bezczynność Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w rozstrzyganiu o przyznaniu nagrody

Wojewódzki Lekarz Weterynarii przyznaje nagrodę za przyczynienie się do zwalczenia choroby zakaźnej zwierząt na podstawie wniosku Powiatowego Lekarza Weterynarii o przyznanie nagrody określonemu podmiotowi. Co jednak w sytuacji, gdy Powiatowy Lekarz Weterynarii odmawia przekazania takiego wniosku do Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii albo Wojewódzki Lekarz Weterynarii, pomimo skierowania do niego takiego wniosku, nie podejmuje żadnych działań w tej sprawie.


Co dalej?

W zależności od tego, która z powyższych sytuacji ma miejsce w określonym stanie faktycznym oraz jakie są inne okoliczności konkretnej sprawy, czasami w takiej sytuacji będzie możliwe złożenie skargi na bezczynność albo skargi na działanie lub zaniechanie organu administracji publicznej.

Z uwagi jednak na fakt, że postępowanie w sprawie przyznania nagrody za przyczynienie się do likwidacji choroby zakaźnej zwierząt nie kończy się wydaniem decyzji administracyjnej, zaś skierowanie przez Powiatowego Lekarza Weterynarii do Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii wniosku o przyznanie nagrody stanowi jedynie czynność materialno-techniczną, w pewnych wypadkach (z przyczyn formalnych) wywarcie realnego wpływu na te organy nie będzie możliwe.

 

Powyższy tekst jest artykułem publicystycznym i nie stanowi porady prawnej.

Zajmujemy się problematyką prawnych regulacji chowu i hodowli zwierząt, wypadków z udziałem zwierząt, kwestiami odpowiedzialności cywilnej i odpowiedzialności karnej właścicieli zwierząt.

Rozwijamy obecnie specjalizację w zakresie prawnego otoczenia chowu i hodowli zwierząt gospodarskich, sportowych oraz domowych.

Jeżeli masz problem prawny związany ze zwierzętami - skorzystaj z naszego doświadczenia i skontaktuj się z nami.