Nasze artykuły dotyczące prawa wodnego:

image1 image2 image3

sama waga Niszczenie linii brzegowej wód - czyn uregulowany w art. 475 Prawa wodnego

mgr A Pięta apl radcowski

mgr Agnieszka Pięta | 29.04.2023 | Apikant radcowski

Integralność i nienaruszalność brzegów śródlądowych wód powierzchniowych jest dobrem chronionym przez przepisy karne ustawy Prawo wodne. Otóż, w myśl art. 475 tej ustawy, kto niszczy lub uszkadza brzegi śródlądowych wód powierzchniowych, brzegi wód morskich, budowle, w tym mury, niebędące urządzeniami wodnymi, tworzące brzeg lub grunty pokryte śródlądowymi wodami powierzchniowymi- podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.


Czynność sprawcza

Wykroczenie z art. 475 ustawy prawo wodne może zostać popełnione przez każdego, kto „niszczy lub uszkadza” brzegi śródlądowych wód powierzchniowych bądź urządzeń z nimi związanych. Jak wynika z orzeczeń sądów, które zostały wydane w sprawach o wykroczenie niszczenia brzegów, zachowanie polegające na ich niszczeniu może polegać w szczególności na dokonywaniu albo zleceniu dokonywania przeprowadzenia prac ziemnych z użyciem ciężkich maszyn, polegających na wyrównaniu terenu przylegającego do jeziora i oczyszczeniu działki z naturalnie porastającej jej zieleni wysokiej i niskiej (tak m.in. wyrok SO w Olsztynie z 5.04.2019 r., VII Ka 186/19, wyrok SO w Piotrkowie Trybunalskim z 6.05.2022 r., IV Ka 149/22). Należy jednak pamiętać o tym, że tego typu zachowanie może nie skutkować tylko odpowiedzialnością za wykroczenie z art. 475 ustawy Prawo wodne.

 niszczenie linii brzegowej

freeimages.com
Niszczenie brzegów, a spowodowanie zniszczenia w świecie roślinnym i zwierzęcym

Zachowanie, polegające na niszczeniu lub uszkadzaniu brzegów śródlądowych wód powierzchniowych niejednokrotnie - oprócz znamion wykroczenia wskazanego w art. 475 Prawa wodnego - wypełnia również znamiona przestępstwa, wskazanego w art. 181§1 kodeksu karnego. W myśl tego przepisu, kto powoduje zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Jak się bronić?

W przypadku popełnienia czynu zabronionego z art. 475 ustawy prawo wodne przez określony podmiot oraz ujawnienia popełnienia tego czynu zabronionego, Policja (o ile w postępowaniu wyjaśniającym zgromadzi materiał wystarczający do tego celu), może złożyć wobec obwinionego do sądu o ukaranie. W przypadku popełnienia jednocześnie czynu zabronionego, wskazanego w art. 181 §1 Kodeksu karnego, zamiast wniosku o ukaranie wnosi się do sądu akt oskarżenia.

Linia obrony obwinionego lub oskarżonego powinna zależeć od tego, czy w sprawie doszło do popełnienia przestępstwa, czy wykroczenia oraz od stanu faktycznego konkretnej sprawy.  

 

Powyższy tekst jest artykułem publicystycznym i nie stanowi porady prawnej.

 

Prawo wodne jest wiodącą specjalizacją naszej kancelarii - z powodzeniem reprezentujemy Naszych Klientów w sprawach o zdarzenia związane z niszczeniem linii brzegowej wód.

Jeżeli napotkałeś problemy związane z niszczeniem linii brzegowej - skorzystaj z naszego doświadczenia i skontaktuj się z naszą kancelarią.