Nasze artykuły dotyczące prawa wodnego:

image1 image2 image3

radca prawny rzeszow Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej – nowość w prawie wodnym - podatek od deszczu

01.12.2017 | a.sz.

podatek od deszczu 

Z dniem 01.01.2018 r. wchodzi w życie nowa ustawa prawo wodne. Wprowadza ona obowiązek dokonywania opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej czyli za tzw. odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z obszarów nieskanalizowanych.  Jest to tzw. „ podatek od deszczu”.

Obowiązek dokonywania opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej będzie dotyczył właścicieli nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2,którzy zabudowali swoją działkę w co najmniej 70 %,  a w okolicy brakuje kanalizacji deszczowej.

Podstawą prawną opłaty jest art. 269 ustawy prawo wodne, zgodnie, z którym opłatę za usługi wodne uiszcza za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej. Obowiązek opłaty obejmie zatem głównie właścicieli sklepów wielkopowierzchniowych, magazynów, biurowców itp. Wskazanych opłat nie będzie ponosić się za jezdnie dróg publicznych oraz drogi kolejowe, z których wody opadowe lub roztopowe są odprowadzane do wód lub do ziemi przy pomocy urządzeń wodnych umożliwiających retencję lub infiltrację tych wód. Opłat nie będą ponosić również kościoły i inne związki wyznaniowe.

 

Co do zasady opłata za usługi wodne za pobór wód składać się będzie z opłaty stałej oraz opłaty zmiennej uzależnionej od ilości wód pobranych.

Wysokość opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej będzie zależeć odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. Wysokość opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.

 

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta ustali wysokość opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Wysokość opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej będzie ustalał wójt, burmistrz lub prezydent miasta oraz będzie przekazywał podmiotom obowiązanym do ponoszenia opłat za usługi wodne, ustaloną opłatę oraz sposób obliczenia tej opłaty w drodze informacji. Podmiot obowiązany do ponoszenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej będzie wnosił opłatę na rachunek bankowy właściwego urzędu gminy (miasta) w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono mu informację o opłacie. Jeżeli podmiot obowiązany do ponoszenia opłaty za usługi wodne zaniecha wykonania obowiązku dokonania opłaty, wójt, burmistrz lub prezydent miasta określi wysokość wskazanej opłaty w drodze decyzji. Decyzję podmiot obowiązany będzie mógł zaskarżyć, jednakże zaskarżenie decyzji nie będzie wstrzymywało jej wykonania.

 

Stawki opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Natomiast jeżeli chodzi o stawki opłaty to zgodnie z art. 274 nowej ustawy za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej będą wynosić odpowiednio:

a)  bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem - 1,00 zł za 1 m2 na 1 rok,

b)  z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem - 0,60 zł za 1 m2 na 1 rok,

c)  z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności od 10 do 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem - 0,30 zł za 1 m2 na 1 rok,

d)  z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem - 0,10 zł za 1 m2 na 1 rok.

Wpływy z tytułu opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, które będą stanowić w znacznej części przychód Wód Polskich, gminy będą przekazywać na rachunek bankowy Wód Polskich w terminie do końca następnego miesiąca po ich wpływie na rachunek bankowy właściwych urzędów gmin (miast).

 

Naliczono Ci za dużą kwotę podatku od deszczu? Masz problemy związane z prawem wodnym? Planujesz budowę urządzeń wodnych? Wygasa Twoje dotychczasowe pozwolenie wodnoprawne?

Od lat z powodzeniem specjalizujemy się w prawie wodnym

Skorzystaj z naszego doświadczenia w zakresie prawa wodnego - skontaktuj się z naszą kancelarią!