Nasze artykuły dotyczące prawa wodnego:

image1 image2 image3

radca prawny rzeszow Nowe wymagania dla obiektów budowlanych lokalizowanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią zawarte w pozwoleniu wodnoprawnym - rozporządzenie z dnia 6 lutego 2019 r.

 Agnieszka Sznajder 1

dr Agnieszka Sznajder | 12.02.2019 | Radca prawny

W dniu 6 lutego br.  Opublikowano wydane na podstawie art. 390 ust. 4 nowej ustawy - Prawo wodne rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie zakresu wymagań, jakie dla obiektów lokalizowanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią może określać pozwolenie wodnoprawne.

Zgodnie z tym rozporządzeniem pozwolenie wodnoprawne może określać wymagania dla obiektów budowlanych lokalizowanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dotyczącelokalizacji obiektu budowlanego na działce budowlanej w zakresie dostosowania usytuowania względem kierunku przepływu wody powodziowej.

Ponadto pozwolenie wodnoprawne może określać wymagania odnośnie doboru rozwiązań architektoniczno-budowlanych i materiałowych, w tym dotyczących: konstrukcji obiektu budowlanego (w zakresie jej dostosowania do wyporu w czasie zalania wodami powodziowymi oraz naporu wody i kry), kondygnacji obiektu budowlanego (w zakresie ich liczby oraz wysokości usytuowania poziomu posadzki najniższej kondygnacji nad poziom wody o prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi wynoszącym 1%).

 obszary szczególnego zagrożenia powodzią

freeimages.com

Dodatkowo takie pozwolenie wodnoprawne może określać wymagania odnośnie sposobu posadowienia obiektu budowlanego w zakresie jego powiązania z gruntem, w zależności od parametrów zasięgu i głębokości wody o prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi wynoszącym 1% oraz urządzeń budowlanych związanych z danym obiektem budowlanym w zakresie ich usytuowania oraz zastosowanych rozwiązań techniczno-materiałowych.

Rozporządzenie w sprawie zakresu wymagań, jakie dla obiektów lokalizowanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią może określać pozwolenie wodnoprawne wchodzi w życie 21 lutego 2019 r.

 

Starasz się o pozwolenie na realizację inwestycji na terenie zalewowym? A może spotkałeś się z odmową ustalenia warunków zabudowy, lub wydania pozwolenia na budowę?

Nasza kancelaria od kilku lat z powodzeniem reprezentuje inwestorów w postępowaniach przez dyrektorami Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej oraz Prezesem Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, czy obecnie organami Wód Polskich. Konsultujemy także dokumenty strategiczne, takie jak plany zarządzania ryzykiem powodziowym, czy plany zarządzania wodami.

Skorzystaj z naszego doświadczenia w zakresie prawa wodnego, będącego specjalizacją naszej kancelarii i skontaktuj sięz nami <Kontakt>