Nasze artykuły dotyczące prawa wodnego:

image1 image2 image3

radca prawny rzeszow Druga nowelizacja nowego Prawa wodnego

Agnieszka Sznajder | 16.08.2018 r.

nowelizacja prawa wodnego 2018 

Nowa ustawa – Prawo wodne z 20 lipca 2017 r., choć obowiązuje dopiero od stycznia br. to już doczekała się kolejnej poważnej nowelizacji.

Nowelizacja m.in. precyzuje pojęcia zdefiniowane w słowniczku oraz wprowadza nowe. Głównym celem ustawy nowelizującej, zgodnie z uzasadnieniem do projektu, jest rozstrzygniecie wątpliwości interpretacyjnych, w szczególności w zakresie wydawania zgód i przyrzeczeń wodnoprawnych oraz stosowaniem nowego systemu opłat za usługi wodne, jak również związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa. Nowelizacja ustawy ma sprzyjać obniżeniu rygorów formalnych związanych z postępowaniami administracyjnymi w przedmiocie udzielania zgód i przyrzeczeń wodnoprawnych. Wyrazem tego dążenia ma być nowo dodany art. 394 ust. 4, który przewiduje, że, jeżeli zamierzenie inwestycyjne obejmuje działania wymagające zarówno pozwolenia wodnoprawnego, jak i zgłoszenia, wówczas wnioski rozpatrywane będą w ramach jednego postępowania zakończonego wydaniem decyzji.

Wyłączenie stosowania art. 10 oraz 61 kpa

Istotną zmianą jest wprowadzenie do ustawy – Prawo wodne art. 273 a. Na podstawie tego przepisu, w przypadku złożenia reklamacji, nie stosuje się przepisów art. 10 oraz art. 61 §4 kodeksu postępowania administracyjnego. Wydaje się, że w ten sposób ustawodawca jednoznacznie rozstrzygnął, że do postępowania w sprawie reklamacji od informacji o wysokości opłaty za usługi wodne stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego z powyższym wyłączeniem.

Próg 20 zł w przypadku opłat za usługi wodne

Dodatkowo, jeśli chodzi o opłaty za usługi wodne, to po wejściu w życie ustawy zmieniającej, nie będą one pobierane, jeżeli ich wysokość nie przekracza 20 zł (w takim przypadku organ nie będzie również doręczał informacji o wysokości opłaty).

Opłaty za usługi wodne w okresie przejściowym - oświadczenia - opomiarowanie

Ponadto ustawodawca doprecyzował zasady ustalania opłat za usługi wodne w okresie przejściowym, tj. do końca 2020 r. Wysokość tych opłat będzie ustalana również na podstawie odczytów przyrządów pomiarowych dokonywanych w ramach kontroli gospodarowania wodami oraz oświadczeń podmiotów obowiązanych do ponoszenia opłat składanych za poszczególne kwartały.

Wzory takich oświadczeń mają być dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Wód Polskich. Oświadczenia takie mają być składane w terminie 14 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału. Oświadczenia te mają zawierać dane niezbędne do ustalenia opłaty.

 

 

Prawo wodne to wiodąca specjalizacja naszej kancelarii.

Skutecznie reprezentujemy naszych klientów wobec Wód Polskich i innych organów w sprawie opłat za usługi wodne, reklamacji od opłat za usługi wodne, opłat podwyższonych i innych sprawach wodnych.

Masz problem z opłatami za uługi wodne? Skorzystaj z naszego doświadczenia w prawie wodnym i skontaktuj się z kancelarią!