Nasze artykuły dotyczące prawa wodnego:

image1 image2 image3

radca prawny rzeszow Nowe prawo wodne – nowe organy, zmiana właściwości organów, utrata kompetencji organów w sprawach wodnych

04.10.2017 r. | a.sz.

organy Wód Polskich 1 

Nowe organy Wód Polskich w sprawach wodnych

Z dniem 1 stycznia 2018 r. dojdzie do zmian struktury organizacyjno-prawnej organów administracji publicznej właściwych w sprawach gospodarowania wodami. Powstanie nowa osoba prawna – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Regionalne zarządy gospodarki wodnej wejdą w skład struktury organizacyjnej Wód Polskich, obok Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej jako centrali oraz zarządów zlewni i nadzorów wodnych.

Dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej, którzy dotychczas byli organami wyższego stopnia w stosunku do starostów w odniesieniu do zadań z zakresu administracji rządowej określonych w ustawie – Prawo wodne oraz kompetencji w zakresie wydawania pozwoleń wodnoprawnych, będą od nowego roku organami wyższego stopnia w stosunku do dyrektorów zarządów zlewni Wód Polskich.

 

Nowe organy:

- dyrektor  regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich,

- dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich,

- dyrektor nadzoru wodnego Wód Polskich

 

 

Utrata kompetencji przez starostów i marszałków województw na rzecz nowych organów Wód Polskich

Od 1 stycznia 2018 r. starostowie i marszałkowie województw utracą kompetencje do prowadzenia postępowań w sprawie wydawania pozwoleń wodnoprawnych.

Uprawnienia tych organów zostaną przejęte przez odpowiednie organy Wód Polskich, tj. dyrektorów zarządów zlewni Wód Polskich oraz dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej Wód Polskich.Pojawią się także dyrektorzy nadzorów wodnych Wód Polskich.

Starostowie i marszałkowie województw będą zobligowani do niezwłocznego przekazania prowadzonych spraw organom właściwym do ich załatwienia.

Ponadto organami właściwymi w sprawach legalizacji urządzenia wodnego będą dyrektorzy zarządów zlewni Wód Polskich.

 

Masz problemy związane z prawem wodnym? Planujesz budowę urządzeń wodnych? Wygasa Twoje dotychczasowe pozwolenie wodnoprawne?

Od lat z powodzeniem specjalizujemy się w prawie wodnym

Skorzystaj z naszego doświadczenia w zakresie prawa wodnego - skontaktuj się z naszą kancelarią!