Nasze artykuły dotyczące prawa wodnego:

image1 image2 image3

radca prawny rzeszow Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej - najczęstsze błędy organów nakładających opłaty

Agnieszka Sznajder 1

dr Agnieszka Sznajder | 11.02.2019 | Radca prawny

Rozpoczął się drugi rok obowiązywania nowej ustawy - Prawo wodne i tym samym drugi rok, w którym organy gminy naliczają opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

Opłatą objęte jest zmniejszenie retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości i powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nie ujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Zwracaliśmy uwagę, że regulacja prawna w tym zakresie jest niewystarczająca i rodzi problemy interpretacyjne, co przekłada się na wadliwe informacje o wysokości tej opłaty. Z doświadczenia naszej Kancelarii wynika, że organy nakładające tę opłatę mają problem z prawidłową wykładnią przepisów wspomnianej ustawy - Prawo wodne, co z kolei przekłada się na wadliwości w naliczaniu tej opłaty, w tym nakładaniu opłaty w sytuacjach wątpliwych, w których nie powinno dojść do jej nałożenia.

Zważywszy, że opłaty te mogą być wysokie, warto dokonać dokładnej analizy informacji o wysokości opłaty i w razie jakichkolwiek wątpliwości co do sposobu jej wyliczenia przez organ, wnieść reklamację od informacji o wysokości tej opłaty.

 opłata za zmniejszenie retencji terenowej

 

freeimages.com

Reprezentując Klientów w postępowaniach reklamacyjnych możemy powiedzieć, że do najczęstszych błędów organów nakładających opłaty należy brak materiału dowodowego niezbędnego do ustalenia opłaty. Organy niejednokrotnie nie wiedzą, w oparciu o jakie dane i dokumenty ustalić, czy w szczególności nieruchomość jest podłączona do kanalizacji deszczowej.

W jednej ze spraw, w której nasza kancelaria reprezentowała Klienta na etapie postępowania reklamacyjnego, a następnie w postępowaniu sądowoadministracyjnym, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie jednoznacznie stwierdził, że: „(...) już na etapie formułowania informacji określającej obowiązek i wysokość opłaty za usługi wodne, organ powinien dysponować niezbędnym materiałem dowodowym, nie tylko z przezorności, że odbiorca informacji może ją zareklamować, ale dlatego, że w demokratycznym państwie prawnym organ administracji publicznej nie może działać zupełnie dowolnie lecz musi wyraźnie wykazać, że stosując dany przepis prawa materialnego, ma ku temu ważne i konkretne podstawy faktyczne.” (IV SA/Wa 2902/18).

Bardzo często w praktyce pojawia się także problem interpretacji pojęcia „urządzenia do retencjonowania”, w szczególności jeśli chodzi o pojemniki posadowione na nieruchomości. We wspomnianym wyżej wyroku, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zwrócił uwagę, że: „Aktualnie brak jest natomiast podstaw prawnych do tego, by zdolność określonych urządzeń oceniać w kontekście ciągłości ich działania, czy zgodności z postanowieniami decyzji o warunkach zabudowy (...)”.

Z uwagi na bardzo duże wątpliwości w zakresie wykładni przepisów dotyczących opłaty za tzw. zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, bardzo istotne jest dokonanie analizy treści informacji o wysokości opłaty. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do wysokości opłaty i sposobu jej obliczenia wskazanych przez organ można skorzystać z procedury reklamacyjnej, pamiętając jednak o tym, że reklamację można wnieść w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji o wysokości opłaty.

 

Jeżeli nie zgadzasz się z wyliczoną opłatą za usługi wodne - jej zasadnością i wysokością - skontaktuj się z nami.

Reprezentujemy podmioty indywidualne - osoby fizyczne, jak również przedsiębiorców wobec organów Wód Polskich, wójtów burmistrzów i prezydentów miast, a także innych organów w sprawie opłat za usługi wodne, reklamacji od opłat za usługi wodne, opłat podwyższonych i innych sprawach wodnych.